ANUNCIO sobre la aprobación de la modificación puntual y el texto refundido de las bases reguladoras para la concesión de las prestaciones económicas de urgencia social para el mantenimiento de la vivienda de alquiler y para las derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona (BOPB del 1 de marzo de 2016 y DOGC núm. 7068, de 29.2.2016). - Diario Oficial de Cataluña de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2018 ha adoptat, a l'empara del que preveu els articles 6 i 11 dels Estatuts del Consorci, el següent acord:

1.- APROVAR la modificació puntual i el text refós de les bases reguladores per a la concessió de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona, que s'annexa.

2.- PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de les Bases Reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.- Les prestacions objecte d'aquestes Bases Reguladores s'atorguen en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Barcelona, 10 de maig de 2018

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Text refós Bases Reguladores per a la concessió de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona

1. Objecte i finalitats

Aquestes bases reguladores tenen per objecte específic la concessió de les prestacions econòmiques d'urgència social per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona de conformitat amb l'article 72.2.b) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (manteniment de l'habitatge de lloguer i derivades de la mediació).

La finalitat que es pretén amb l'atorgament d'aquestes prestacions és possibilitar la permanència a l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència prevenint, d'aquesta manera, l'exclusió social com a conseqüència de la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent dels beneficiaris.

2. Competències.

2.1. Correspon al Consorci de l'Habitatge de Barcelona informar, rebre, tramitar, gestionar i resoldre la concessió o denegació de les prestacions regulades en aquestes Bases, i el seu pagament.

2.2. Correspon a la Comissió Permanent del Consorci aprovar les convocatòries específiques per a l'atorgament d'aquestes prestacions en les quals s'han de fer constar les previsions que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Correspon al gerent del Consorci l'atorgament, mitjançant resolució administrativa, de les prestacions que es regulen en aquestes bases i que s'articularan mitjançant les convocatòries específiques que s'aprovin en la seva aplicació.

2.3. La distribució de prestacions es farà mitjançant convocatòries realitzades pel Consorci i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Cada convocatòria tindrà una dotació pressupostària amb el límit econòmic màxim que s'hi estableixi.

3. Àmbit territorial d'aplicació.

L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes prestacions és la ciutat de Barcelona.

4. Persones beneficiàries.

4.1. Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Barcelona, les unitats de convivència de les quals tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill el manteniment del seu habitatge, la qual cosa els podria abocar a una situació d'exclusió residencial.

4.2. Les persones destinatàries, a més de complir els requisits establerts en la Base 8, han de ser titulars del contracte de lloguer sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança de l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament i altres disposicions concordants.

5. Caràcter de les prestacions.

5.1. Les prestacions objecte d'aquestes Bases són considerades prestacions econòmiques d'urgència social de caràcter temporal i s'atorguen sense concurrència d'acord amb l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre.

5.2. Aquestes prestacions econòmiques d'urgència social tenen les següents modalitats:

a) Prestacions per al manteniment de l'habitatge de lloguer.

b) Prestacions derivades de la mediació.

5.3. Aquestes prestacions s'atorguen pel període màxim de dotze mesos o, excepcionalment, aquell diferent que es fixi en la corresponent convocatòria, sempre que es disposi de l'informe favorable dels serveis socials d'atenció primària o especialitzada i que es compleixin els requisits establerts en aquestes Bases.

6. Convocatòria.

6.1. L'atorgament d'aquestes prestacions s'establirà per convocatòria anual, la qual haurà d'indicar:

a) La remissió a aquestes bases reguladores i el número del DOGC i el BOPB en què es van publicar.

b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la prestació.

c) Prestació, condicions i finalitat de la concessió de la prestació.

d) Data dels efectes i durada de la prestació

e) Beneficiaris: requisits per sol·licitar la prestació i forma d'acreditar-los.

f) Persones que poden presentar les sol·licituds, el lloc i la forma de presentació

g) Documents i informació que s'han d'adjuntar a la sol·licitud. Amb caràcter general s'haurà de presentar el model normalitzat de sol·licitud, el contracte d'arrendament que els sol·licitants tinguin sobre la seva residència habitual i permanent, els justificants de pagament del lloguer, l'acreditació dels ingressos de la unitat familiar dels sol·licitants com també qualsevol altre document que s'estableixi en la corresponent convocatòria.

h) Termini de presentació de les sol·licituds, de resolució i notificació dels procediments.

i) L'òrgan competent per fer la instrucció i resolució del procediment.

j) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i recursos que es poden interposar amb indicació del termini i òrgan competent per resoldre.

k) Causes específiques d'extinció, de suspensió o de revocació de la prestació.

l) La incompatibilitat amb altres prestacions o subvencions.

m) Referència al règim fiscal aplicable.

n) Cancel·lació de les dades de caràcter personal facilitades.

6.2. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona mitjançant resolució del gerent donarà a conèixer públicament l'aprovació de la convocatòria.

6.3. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona facilitarà els impresos normalitzats necessaris per a tramitar la sol·licitud de la prestació concreta que estableixi la convocatòria.

6.4. El seguiment i gestió de tota la tramitació d'aquestes prestacions anirà a càrrec del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

7. Definicions.

Als efectes d'aquestes Bases, s'estableixen les definicions següents:

a) S'entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no. No formen part de la unitat de convivència les persones en règim de sotsarrendament que estiguin empadronades a l'habitatge.

b) S'entén que una persona té la residència legal quan és titular d'una autorització de residència d'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i en el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, que aprova el seu Reglament.

c) S'entén per informe socioeconòmic d'un servei especialitzat aquell informe emès per Càritas, EIAIA (Equip d'Atenció a la infància i adolescència), CAP (Centres d'Atenció Primària), CSM (Centres de Salut Mental), ABS (Àrees Bàsiques de Salut) així com l'emès pels directors de les Oficines d'Habitatge de Barcelona.

8. Requisits que han de complir les persones beneficiàries.

8.1. Requisits generals.

a) Poden ser perceptores de les prestacions regulades a les presents Bases les persones que compleixin els requisits previstos a la Base 4, sempre que la unitat de convivència de la qual formen part tingui uns ingressos nets mensuals no superiors als que es fixen en la corresponent convocatòria.

b) Que el percentatge dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència destinats al pagament de les rendes de lloguer sigui, com a criteri general, superior al 30%. Excepcionalment, i d'acord amb la normativa vigent, la convocatòria podrà establir un percentatge inferior al 30% per atendre determinats col·lectius d'alta vulnerabilitat i que es trobin en situació de risc d'exclusió residencial.

c) Haver incorregut en impagament de les rendes de lloguer o estar en situació de dificultat per fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte de lloguer del seu habitatge habitual per una manca objectiva de recursos econòmics.

d) Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer corresponents a la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s'acrediten, com a mínim, amb l'import de l'ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l'import del lloguer.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

f) Pagar el lloguer de l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació per mitjà de ingrés en compte, rebut emès per l'administrador de la finca, transferència bancària o rebut domiciliat des d'un compte bancari del qual sigui titular la persona sol·licitant, o per qualsevol altre mitjà admès en dret i establert en la corresponent convocatòria. Aquest sistema de pagament haurà de complir-se com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

g) Que l'import de lloguer mensual de l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació no superi l'import fixat en la convocatòria corresponent.

h) Poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges de titularitat pública o privada d'acord amb el que s'especifiqui en la corresponent convocatòria.

i) L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.

j) Acreditar la residència legal. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant

k) Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.

l) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.

m) No tenir la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

n) No tenir la unitat de convivència una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior al que es fixi en la corresponent convocatòria de prestacions.

8.2. Requisits específics de les prestacions per al manteniment de l'habitatge de lloguer.

Les unitats de convivència beneficiàries seran les definides específicament a cada convocatòria.

8.3. Requisits específics de les prestacions derivades de la mediació.

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes prestacions:

8.3.1. Les persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona, d'acord amb els requisits que es fixin en la corresponent convocatòria de prestacions.

8.3.2. Les persones que hagin estat beneficiàries de l'ajut temporal garantit i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge que atorga l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb els requisits que es fixin en la corresponent convocatòria de prestacions.

8.3.3. Les persones que formalitzin un contracte de lloguer d'un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d'inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i acollida) o ABITS (Agència per l'abordatge integral del treball sexual) de l'Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer, d'acord amb els requisits que es fixin en la corresponent convocatòria de prestacions.

8.3.4. Les persones que hagin acumulat un deute i que, a través dels serveis de mediació públics, estiguin en disposició de mantenir l'habitatge d'acord amb els requisits que es fixin en la corresponent convocatòria de prestacions.

9. Sol·licitud d'inscripció a la convocatòria.

9.1. Les sol·licituds per accedir a aquestes prestacions que regulen aquestes Bases es poden presentar a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.

9.2. Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de la prestació, acompanyades per la documentació que es fixi en la corresponent convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona o bé pels mitjans que s'estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9.3. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores, dels termes de la convocatòria de referència i l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar els requisits d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb les diferents Administracions Públiques així com comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

9.4. La no presentació de qualsevol dels documents que prevegi la corresponent convocatòria, o la falta d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de prestació, abans de la concessió. El desistiment exprés o presumpte de la sol·licitud presentada ha de ser acceptat per l'òrgan instructor i suposa l'arxiu de la sol·licitud.

9.5. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de prestacions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la resolució si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.6. L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds de les prestacions que estableixen aquestes Bases, així com les corresponents convocatòries, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

9.7. Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les prestacions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmisió o l'arxiu de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

10. Quantia de la prestació.

10.1. La quantia màxima així com l'import mensual de les prestacions regulades en aquestes Bases és la que es determini en la corresponent convocatòria.

10.2. La quantia mensual de la prestació es determinarà per la següent fórmula:

Ingressos: sumatori de tots els ingressos de la UC

30% dels ingressos de la UC= 0,3*£? ingressos UC

Lloguer actual: import del rebut de lloguer

Lloguer actual-30% dels ingressos=import de la prestació (limitació art. 10.1)

10.3. Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte:

a) En les prestacions establertes a la Base 8.2., 8.3.1, 8.3.2. i 8.3.3. es tindrà en compte com a regla general, l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la prestació de la sol·licitud. Excepcionalment es tindrà en compte, en funció de la situació, l'últim rebut pagat en cas que existeixi deute o, l'import del primer rebut de lloguer on consti l'import de rebaixa de les renda de lloguer.

b) En les prestacions regulades a la Base 8.3.4., l'import del deute i/o de l'últim rebut pagat.

10.4. En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament del mateix habitatge, una modificació o una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la prestació l'import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, modificació, addenda o pacte.

10.5. Es considera que formen part de l' import del lloguer, als efectes d'aquestes Bases, tots els conceptes que consten al rebut corresponent amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d'ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se'n pugui determinar l' import.

10.6. Amb la resolució de concessió es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir de la data de presentació de la sol·licitud, a excepció de les prestacions regulades a l'article 8.3.2) d'aquestes Bases, que es reconeixerà el dret a partir de la data de presentació de la sol·licitud sempre i quan hagin finalitzat els efectes de l'ajut temporal i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i no hagi transcorregut més de 60 dies des de la seva finalització.

En ambdós casos, només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta prestació sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

11. Incompatibilitats.

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l'any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d'administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat, d'acord amb el que estableixi la convocatòria corresponent. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat incorreguda.

12. Tramitació, resolució i notificació.

12.1. Les sol·licituds es tramiten a través de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona.

12.2. Aquestes prestacions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per a l'Ús digne de l'Habitatge del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

12.3. Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

S'entendrà acceptada la concessió de la prestació si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renuncia.

12.4. La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes prestacions es podrà fer per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient i al web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, d'acord amb els articles 56 i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i articles 40 i 41 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

12.5. Contra la resolució d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

12.6. D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la prestació, abans de dictar la resolució definitiva de concessió de prestació, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

13. Justificació i pagament de la prestació.

13.1. El pagament de les prestacions que regulen aquestes Bases resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l'aportació dels rebuts de manera mensual.

13.2. La justificació de pagament dels rebuts esmentats anteriorment s'haurà de fer com a màxim dins del termini que fixi la corresponent convocatòria. No obstant, a instància de la persona beneficiària de la prestació, es podrà ampliar el termini de justificació.

13.3. D'acord amb l'article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i amb la lletra e) de la Base 8.1 anterior, el pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària a l'entitat financera on la persona sol·licitant de la prestació hagi domiciliat el seu cobrament.

13.4. Les prestacions s'abonaran directament a la persona sol·licitant de la prestació que es fixi com a beneficiària en la resolució d'atorgament de la prestació.

14. Inspecció i control.

14.1. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les prestacions atorgades en coordinació, si s'escau, amb l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i altres òrgans competents d'acord amb l'establert en el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

14.2. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. L'incompliment de proporcionar la informació o el resultat de la comprovació podrà comportar la modificació de la resolució de concessió de la prestació, la suspensió del pagament de la prestació o la seva extinció o revocació, previ informe justificatiu del servei competent.

15. Publicitat.

15.1. S'ha de donar publicitat a les prestacions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la prestació, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la corresponent convocatòria, als mitjans electrònics del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya quan l'import de la prestació concedida sigui d'un import igual o superior a 3.000 euros anuals.

15.2. S'ha de donar publicitat, als mitjans electrònics del Consorci de l'Habitatge de Barcelona així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

16. Obligacions de les persones beneficiàries.

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Destinar la prestació rebuda al pagament de les mensualitats de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

b) Comunicar, en el termini màxim d'un mes, al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableixen aquestes bases, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió com és el fet de ser beneficiari per a la mateixa finalitat d'altres ajuts atorgats per qualsevol administració pública o entitat privada. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació concedida o bé a la suspensió, revocació o extinció de la prestació concedida per part de l'òrgan competent.

c) Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a percebre la prestació, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de suspensió del pagament, d'extinció o revocació de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

d) Proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la prestació concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i avaluació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. L'incompliment podrà comportar la suspensió del pagament de la prestació.

e) Comunicar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de prestacions, subvencions o ajuts o en els processos derivats de les convocatòries.

f) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la prestació.

g) Conservar els documents justificatius que han comportat la resolució de concessió de la prestació.

h) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de prestacions i en aquestes bases.

17. Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció.

17.1. Són causes de suspensió del pagament de la prestació:

a) Tenir tres rebuts no justificats de lloguer.

b) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la lletra f) de la Base 8.1 anterior.

c) L' incompliment de la Base 14.2 anterior.

17.2. Són causes d'extinció del dret a percebre la prestació:

a) Que les causes de suspensió de l'apartat anterior es mantinguin durant tres mesos.

b) La mort de la persona beneficiària sempre que no s'acrediti, en un termini màxim de 3 mesos, la subrogació del contracte de lloguer en un altre membre de la unitat de convivència sol·licitant i que aquest segueixi complint els requisits establerts en aquestes Bases.

c) La renúncia expressa de la persona beneficiària.

d) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació.

e) L'engany en l'acreditació dels requisits.

f) Deixar de residir a Barcelona.

g) Deixar de ser titular d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat a Barcelona.

17.3. La resolució de declaració d'extinció o la suspensió de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

18. Revocació.

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la prestació, l' incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en aquestes Bases i en l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la Llei esmentada.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les prestacions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19. Infraccions i sancions.

En qualsevol cas i sens perjudici de la revocació de la prestació prevista a la Base 18 anterior i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la prestació concedida, l'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, pot comportar, si s'escau, l'aplicació del règim sancionador que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i, si escau, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20. Fiscalitat de les prestacions.

Els règim fiscal aplicable a aquestes prestacions serà el que estableixi cada convocatòria de conformitat amb la normativa vigent.

21. Protecció de dades.

a) Les dades de caràcter personal proporcionades per les persones sol·licitants o per les administracions publiques, institucions i organismes amb caràcter oficial es tractaran seguint allò que estableix la legislació vigent sobre protecció de dades.

b) Les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants s'inclouran en el fitxer Ajuts al Lloguer del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Les dades del fitxer, amb caràcter general, i en especial les relatives a les circumstàncies personals, considerades especialment protegides, únicament podran ser tractades en l'àmbit restringit dels processos corresponents a la tramitació d'aquestes prestacions per part de les administracions i entitats competents, i per al compliment exclusiu de les finalitats indicades en aquesta Resolució. En tot cas, la utilització de dades tindrà lloc d'acord amb allò que s'estableix en aquesta Resolució i en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

c) Sempre que la finalitat perseguida amb el tractament de les dades ho permeti, s'aplicarà el procediment de dissociació de manera que la informació que s'obtingui no es pugui associar a una persona identificable. En particular els tractaments amb finalitats estadístiques s'aplicarà la legislació que en cada cas resulti aplicable i, en particular, al disposat en la Llei 12/1989, de 9 de maig, reguladora de la funció estadística pública i les seves respectives disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en aquestes matèries.

d) L'òrgan responsable del fitxer és el gerent o la gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, Davant del qual o la qual els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició de les dades personals. L' esmentada cancel·lació de dades donarà lloc al bloqueig de les mateixes conservant-se aquestes a disposició de les administracions públiques jutges i tribunals per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de dades.

e) Les mesures de seguretat del Reglament són les corresponents al nivell alt, d'acord amb allò establert a l'Article 81 del Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal.

f) Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, de rectificació de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud es considera que accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de manera expressa.

Alquiler de vivienda
Vivienda
Salud
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Infancia
Emergencia social
Estadísticas