ANUNCIO sobre la aprobación de la modificación puntual y del texto refundido de las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para la inclusión de viviendas en el Programa de la Bolsa de Viviendas de Alquiler de la ciudad de Barcelona (BOPB del 7 de noviembre de 2016, DOGC núm. 7240, de 4.11.2016, y modificaciones posteriores publicadas en el BOPB del 7 de abril de 2017 y DOGC núm. 7339, de 29.3.2017). - Diario Oficial de Cataluña de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 2 de maig de 2018 ha adoptat, a l'empara del que preveu els articles 6 i 11 dels Estatuts del Consorci, el següent acord:

1.- APROVAR la modificació puntual i el text refós de les bases reguladores per a la concessió de les de les subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, que s'annexa.

2.- PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de les Bases Reguladores en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.- Les subvencions objecte d'aquestes Bases Reguladores s'atorguen en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Barcelona, 10 de maig de 2018

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Text refós Bases Reguladores per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona

1. Objecte i finalitats

1.1. Aquestes bases reguladores tenen per objecte específic incentivar i fomentar la captació d'habitatges pel programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, així com, sempre que sigui possible, reduir el nombre de situacions de pèrdua d'habitatge que es produeixen a la ciutat de Barcelona.

1.2. Els propietaris d'habitatges del parc privat es podran acollir a aquestes subvencions sempre i quan formalitzin un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

1.3. La finalitat que es pretén amb l'atorgament d'aquestes subvencions és impulsar la captació i contractació d'habitatges de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, amb un doble objectiu:

1.3.1. D'una banda, incrementar el parc d'habitatges de la Borsa d'Habitatges de lloguer de Barcelona.

1.3.2. De l'altra, dotar als serveis de mediació de les Oficines de l'habitatge d'instruments de negociació per tal que les famílies en situació de risc residencial puguin mantenir el seu habitatge habitual.

2. Competències.

2.1. Correspon al Consorci de l'Habitatge de Barcelona informar, rebre, tramitar, gestionar i resoldre la concessió o denegació de les subvencions regulades en aquestes Bases, i el seu pagament.

2.2. Correspon a la Comissió Permanent del Consorci aprovar les convocatòries específiques per a l'atorgament d'aquestes subvencions, en les quals s'han de fer constar les previsions que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Correspon al gerent del Consorci l'atorgament, mitjançant resolució administrativa, de les subvencions que es regulen en aquestes bases i que s'articularan mitjançant les convocatòries específiques que s'aprovin en la seva aplicació.

2.3. La distribució de les subvencions es farà mitjançant convocatòries anuals realitzades pel Consorci i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Cada convocatòria tindrà una dotació pressupostària amb el límit econòmic màxim que s'hi estableixi.

3. Àmbit territorial d'aplicació.

L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes subvencions és la ciutat de Barcelona.

4. Persones beneficiàries.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'un habitatge del parc privat el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a la Base 7.

També podran resultar beneficiàries els membres d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d'un habitatge del parc privat el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a la Base 7.

No podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions aquelles persones jurídiques que estiguin obligades per altra normativa de rang superior a oferir un contracte de lloguer o altre obligació de dret públic fonamentada en l'interès general als ocupants d'un habitatge que estigui en risc de pèrdua.

5. Caràcter de les subvencions.

5.1. Aquestes subvencions tenen les següents modalitats:

5.1.1. Les destinades als propietaris d'habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

5.1.2. Les destinades als propietaris d'habitatges que siguin creditors d'un deute de lloguer que es trobi en alguna de les següents situacions:

a) que s'hagi iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.

b) que no s'hagi iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.

5.2. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual i es concedeixen per concurrència no competitiva. No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent per obtenir-ne de noves.

5.3. Aquestes subvencions s'atorguen per habitatge i en un sol pagament. El dret a l'atorgament es genera quan es formalitza el contracte d'arrendament a través de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona sempre que es disposi d'un informe favorable d'aquest Servei i que es compleixin els requisits establerts en aquestes Bases i en la corresponent convocatòria.

6. Convocatòria.

6.1. L'atorgament d'aquestes subvencions s'establirà per convocatòria anual, la qual haurà d'indicar:

a) La remissió a aquestes bases reguladores i el número del DOGC i el BOPB en què es van publicar.

b) Crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció.

c) Import de la subvenció, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

d) Beneficiaris: requisits per sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.

e) Persones o ens que poden presentar les sol·licituds, el lloc i la forma de presentació.

f) Expressió del règim aplicable a la concessió de la subvenció.

g) Documents i informació que s'han d'adjuntar a la sol·licitud. Amb caràcter general s'haurà de presentar el model normalitzat de sol·licitud, que inclourà l'autorització expressa per consultar el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social, així com l'acreditació de la titularitat de l'habitatge per part de les persones sol·licitants com també qualsevol altre document que s'estableixi en la corresponent convocatòria.

h) Termini de presentació de les sol·licituds, de resolució i notificació dels procediments.

i) L'òrgan competent per fer la instrucció i resolució del procediment.

j) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i recursos que es poden interposar amb indicació del termini i òrgan competent per resoldre.

k) Causes específiques de revocació de la subvenció.

l) La incompatibilitat amb altres prestacions o subvencions.

m) Referència al règim fiscal aplicable.

n) Cancel·lació de les dades de caràcter personal facilitades.

6.2. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona mitjançant resolució del gerent donarà a conèixer públicament l'aprovació de la convocatòria.

6.3. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona facilitarà els impresos normalitzats necessaris per a tramitar la sol·licitud de la subvenció concreta que estableixi la convocatòria.

6.4. El seguiment i gestió de tota la tramitació d'aquestes subvencions anirà a càrrec del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

7. Condicions i requisits.

7.1. Poden ser perceptores les persones que preveu la Base 4, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Formalització de la signatura d'un nou contracte d'arrendament en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona amb els termes previstos a la seva normativa reguladora, així com amb les condicions que estableixi la corresponent convocatòria.

b) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social.

c) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) No haver estat beneficiari d'aquestes subvencions en el termini i condicions que especifiqui la corresponent convocatòria.

e) No ser sol·licitant de la cobertura d'impagament de les rendes (aval lloguer) de la Generalitat de Catalunya o, en cas de ser-ne, renunciar-hi prèviament a la concessió d'aquestes subvencions.

En cas d'existir pluralitat de persones propietàries, tant físiques com jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica pròpia, cadascun dels integrants de l'agrupació ha de complir els requisits que exigeixen aquestes Bases Reguladores així com les corresponents convocatòries.

7.2. En el cas de les subvencions recollides a la base 5.1.1., si s'escau, serà necessari un informe favorable del Servei de Prevenció, Intervenció i mediació en Habitatges o altre servei anàleg.

7.3. En el cas de les subvencions regulades a la base 5.1.2. cal que, a més dels requisits abans descrits, l'import de lloguer mensual del contracte d'arrendament objecte del deute no sigui superior a l'establert en la corresponent convocatòria.

8. Sol·licitud d'inscripció a la convocatòria.

8.1. Les sol·licituds per accedir a les subvencions que regulen aquestes Bases es podran presentar a partir de la publicació de la corresponent convocatòria i en el termini que aquesta fixi. Només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge i pel mateix contracte inclòs al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

8.2. Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la/es persona/es sol·licitant/s de la subvenció que hauran de ser totes les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut. En cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, la sol·licitud haurà de ser presentada pel representat o apoderat únic de l'agrupació.

Juntament a la sol·licitud, s'haurà d'incloure una declaració responsable on s'acrediti el compliment per part dels beneficiaris dels requisits previstos a la Base 7.

8.3. Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona o bé pels mitjans que s'estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En qualsevol cas caldrà aportar la documentació que estableixi la convocatòria corresponent.

8.4. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores, dels termes de la convocatòria de referència i l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar els requisits d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social així com comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

8.5. La no presentació de qualsevol dels documents que prevegi la corresponent convocatòria, o la falta d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió. El desistiment exprés o presumpte de la sol·licitud presentada ha de ser acceptat per l'òrgan instructor i suposa l'arxiu de la sol·licitud.

8.6. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència comporten la resolució desfavorable de la sol·licitud sense perjudici que puguin ser causa de revocació de la resolució si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

8.7. L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions que estableixen aquestes bases, així com les corresponents convocatòries, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

8.8. Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmisió o l'arxiu de les sol·licituds, i ho ha de notificar a les persones interessades.

9. Quantia de la subvenció.

9.1. Les quanties de les subvencions regulades en aquestes Bases Reguladores seran les que es determinin en la convocatòria corresponent. L'import total de la subvenció es dividirà en funció del percentatge de propietat que tingui cada persona, física o jurídica, propietària de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut. En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, també es dividirà l'import de la subvenció de conformitat amb els percentatges de cadascuna de les persones que tindran igualment la consideració de beneficiaris.

9.2. Amb la resolució de concessió es reconeix el dret a percebre aquestes subvencions.

9.3. En qualsevol cas, només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta subvenció sempre que els sol·licitants i les sol·licituds reuneixin tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

10. Incompatibilitats.

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d'administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat, d'acord amb el que estableixi la convocatòria corresponent.

11. Tramitació, resolució i notificació.

11.1. Les sol·licituds es tramiten a través de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona.

11.2. Aquestes subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per a l'Ús digne de l'Habitatge del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

11.3. Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la presentació de les sol·licituds sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

S'entendrà acceptada la concessió de la subvenció si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renuncia.

11.4. La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes subvencions es farà d'acord amb el previst als articles 56 i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

11.5. Contra la resolució d'atorgament o denegació d'aquestes subvencions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

11.6. D'acord amb l'article 92.2.g.bis) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona pot acordar la reducció parcial o total de l'import de la subvenció, abans de dictar la resolució definitiva de concessió de subvenció, com a conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

12. Pagament de la subvenció.

12.1. El pagament de les subvencions que regulen aquestes bases resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries corresponents.

12.2. El pagament de les subvencions s'efectuarà, mitjançant transferència, en el compte indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte i s'abonarà directament a la/a les persona/es beneficiària/es identificada/es com a tal a la resolució de concessió de la subvenció.

13. Inspecció i control.

13.1. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades en coordinació, si s'escau, amb l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i altres òrgans competents d'acord amb l' establert en el Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

13.2. Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable. L'incompliment de proporcionar la informació o el resultat de la comprovació podrà comportar la modificació de la resolució de concessió de la subvenció, la suspensió del pagament de la subvenció o la seva extinció o revocació, previ informe justificatiu del servei competent.

14. Publicitat.

14.1. S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la corresponent convocatòria, als mitjans electrònics del Consorci de l'Habitatge de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya quan l'import de la subvenció concedida sigui d'un import igual o superior a 3.000 euros anuals.

14.2. S'ha de donar publicitat, als mitjans electrònics del Consorci de l'Habitatge de Barcelona així com a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la informació a què fa referència l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

15. Obligacions de les persones beneficiàries.

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Comunicar, en el termini màxim d'un mes, al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb el que estableixen aquestes bases, pugui donar lloc a la modificació de les circumstàncies que en van determinar la concessió com és el fet de ser beneficiari per a la mateixa finalitat d'altres ajuts atorgats per qualsevol administració pública o entitat privada. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la subvenció concedida per part de l'òrgan competent.

b) Les persones beneficiàries han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a percebre la subvenció, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de suspensió del pagament, d'extinció o revocació de la subvenció o qualsevol altra causa admesa en dret.

c) Proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i avaluació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. L'incompliment podrà comportar la suspensió del pagament de la subvenció.

d) Comunicar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions, prestacions o ajuts o en els processos derivats de les convocatòries.

e) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.

f) Conservar els documents justificatius que han comportat la resolució de concessió de la subvenció.

g) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i en aquestes bases.

16. Revocació.

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la subvenció l' incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en aquestes Bases així com aquelles regulades a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la Llei esmentada.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17. Infraccions i sancions.

En qualsevol cas i sens perjudici de la revocació de la subvenció prevista a la Base 16 anterior i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, l'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, pot comportar, si s'escau, l'aplicació del règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

18. Fiscalitat de les subvencions.

Els règim fiscal aplicable a aquestes subvencions serà el que estableixi cada convocatòria de conformitat amb la normativa vigent.

19. Protecció de dades.

a) Les dades de caràcter personal proporcionades per les persones sol·licitants o per les administracions publiques, institucions i organismes amb caràcter oficial es tractaran seguint allò que estableix la legislació vigent sobre protecció de dades.

b) Les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants s'inclouran en el fitxer dels Ajuts al Lloguer del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Les dades del fitxer, amb caràcter general, i en especial les relatives a les circumstàncies personals, considerades especialment protegides, únicament podran ser tractades en l'àmbit restringit dels processos corresponents a la tramitació d'aquestes subvencions per part de les administracions i entitats competents, i per al compliment exclusiu de les finalitats indicades en aquesta Resolució. En tot cas, la utilització de dades tindrà lloc d'acord amb allò que s'estableix en aquesta Resolució i en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

c) Sempre que la finalitat perseguida amb el tractament de les dades ho permeti, s'aplicarà el procediment de dissociació, de manera que la informació que s'obtingui no es pugui associar a una persona identificable. En particular els tractaments amb finalitats estadístiques s'aplicarà la legislació que en cada cas resulti aplicable i, en particular, al disposat en la Llei 12/1989, de 9 de maig, reguladora de la funció estadística pública i les seves respectives disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en aquestes matèries.

d) L'òrgan responsable del fitxer és el gerent o la gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, davant del qual o la qual els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals. L' esmentada cancel·lació de dades donarà lloc al bloqueig de les mateixes conservant-se aquestes a disposició de les administracions públiques jutges i tribunals per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de dades.

e) Les mesures de seguretat del Reglament són les corresponents al nivell alt, d'acord amb allò establert a l'Article 81 del Reial decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal.

f) Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud es considera que accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de manera expressa.

Alquiler de vivienda
Vivienda
Estadísticas
Vivienda e hipotecas