ANUNCIO sobre la convocatoria y la aprobación definitiva de las bases de las ayudas de comedor escolar para los alumnos de L? Alt Urgell (exp. SEC-2017/04). - Diario Oficial de Cataluña de 23-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 23/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Per acord de Ple de data 12 d'abril de 2018 s'han aprovat bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat de l'Alt Urgell que cursen ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres educatius sufragats amb fons públics.

Aquestes bases han estat exposades al públic pel termini reglamentari i han esdevingut definitives atès que no s'hi han presentat al·legacions, havent-se publicat al taulell d'edictes del Consell Comarcal, al BOP de 18/04/18 i al DOGC de 23/04/18.

Es fa públic en compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci.

Convocatòria:

Per acord de Comissió de Govern de data 8 de maig, s'obre la convocatòria per la presentació de sol·licituds que es podrà fer en termini ordinari des del dia 28 de maig fins el 22 de juny, mitjançant presentació al Registre d'Entrada del Consell Comarcal de l'Alt Urgell (Passeig Joan Brudieu, 15 de la Seu d'Urgell).

La Seu d'Urgell, 8 de maig de 2018

Jesús Fierro Rugall

President

BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A L'ALUMNAT DE L'ALT URGELL QUE CURSEN ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PUBLICS.

1. Marc jurídic

- Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (articles 33 i 48) (DOGC Núm. 5123- 2.5.2008)

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i legislació concordant.

- Decret de la Generalitat 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d'ensenyament.

- Decret de la Generalitat 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador, estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei.

Les disposicions addicionals 1a. i 2a. preveu que els Consells Comarcals vulguin assolir la competència per a la gestió dels menjadors escolars i la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumne, sempre que hagin assumit aquesta competència i signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament.

Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament.

Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell pel finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament, que es formalitza per a cada curs escolar.

Aquestes bases se sotmetran a les modificacions que, en l'àmbit de la seva competència, pugui determinar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador.

S'ha tingut en compte la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional.

S'han atès les revisions dels criteris per a l'assignació d'ajuts de menjador escolar del grup de treball constituït per representants dels Consells Comarcals, de l'Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya i del Departament d'Ensenyament.

2. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el contingut, el procediment de gestió i la concessió d'ajuts de menjador escolar per necessitats econòmiques, socials i geogràfiques, per al curs escolar, a alumnes usuaris del servei de menjador dels centres escolars de la comarca de l'Alt Urgell als quals no correspongui la gratuïtat del servei per altres circumstàncies, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i les instruccions del Departament d'Ensenyament.

3. Beneficiaris

Poden sol·licitar aquests ajuts l'alumnat matriculat al 2n. cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i alumnat amb necessitats educatives especials, que cursi estudis en centres públics o privats concertats de la comarca de l'Alt Urgell i que compleixi els requisits següents:

3.1. Ser usuari/ària del servei de menjador.

3.2. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït.

3.3. No estar en acolliment residencial (CRAE), s'exclou d'aquest requisit els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.

3.4. Per obtenir la condició de becari no s'ha d'acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.5. No superar el llindar marcat en l'apartat 8.3.1. d'aquestes bases.

4. Sistema de concessió dels ajuts

4.1. Una vegada aprovades aquestes bases per l'òrgan competent s'han de sotmetre a informació pública, per un termini de 20 dies, mitjançant la publicació d'un edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació, les bases s'entendran aprovades amb caràcter definitiu.

4.2. Cada curs escolar la Comissió de Govern comarcal ha d'aprovar la convocatòria pública anual d'aquests ajuts i en determinarà l'import màxim de la partida i les dates de presentació de sol·licituds, d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consell Comarcal que vindrà determinada pel Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament. Aquesta convocatòria es publicarà al BOP de Lleida.

4.3. A més de publicar la convocatòria al BOP de Lleida, el Consell Comarcal ha d'informar els centres escolars de la comarca de la convocatòria pública anual per atorgar aquests ajuts per tal que cada centre educatiu la comuniqui a les famílies de l'alumnat. Així mateix, tota la informació necessària per tramitar els ajuts està disponible per internet a l'adreça: http://www.alturgell.cat

5. Import dels ajuts i finançament Import dels ajuts i finançament

La despesa va a càrrec de l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost comarcal d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consell Comarcal per atendre aquestes sol·licituds, la qual ve determinada pel contingut al Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal pel finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, la gestió del servei escolar de menjador, i altres prestacions en matèria d'ensenyament que es formalitza per a cada curs escolar.

6. Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la concessió.

6.1. El responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria serà el President del Consell Comarcal o conseller en qui delegui

6.2. L'avaluació de les sol·licituds presentades l'efectuarà la Comissió Qualificadora constituïda, de conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i que estarà formada per les següents persones:

President/ta: President/a del Consell Comarcal o Conseller/a responsable en matèria d'Ensenyament.

Vocals: Tècnic/a del servei d'ensenyament comarcal

Coordinador/a de serveis socials

Gerent comarcal

Secretari/ària

Interventor/a

Farà de secretari/ària de la Comissió Qualificadora el tècnic responsable del servei d'ensenyament comarcal.

6.3. L'Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Comissió de Govern Comarcal

7. Sol·licituds, terminis de presentació i documentació

7.1. Les sol·licituds dels ajuts socioeconòmics de menjador escolar es presentaran mitjançant el model normalitzat (MODEL 1) al Registre d'Entrada del Consell Comarcal a la seva seu Pg. Joan Brudieu, 15, La Seu d'Urgell, o bé, mitjançant l'aplicació E-tram, des del dia que es determini a la convocatòria anual.

7.2. La sol·licitud es formalitzarà per part dels progenitors, pel/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, a iniciativa pròpia, essent responsabilitat del signant les manifestacions que s'hi efectuïn així com la validesa i veracitat de la documentació que l'acompanyi, sens perjudici de les mesures que el Consell Comarcal pugui adoptar per a verificar-ne l'autenticitat.

7.3. La sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

1. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres computables de la unitat de convivència.

2. En cas de no tenir DNI/NIE certificats de naixements o Fotocòpia del llibre de família complet i amb constància de tots els membres de la unitat de convivència familiar (cas que hi hagi més d'un llibre s'hauran d'aportar tots).

3. Volant de convivència actual.

4. Conveni, sentència de divorci, o l'acta final de mediació del Departament de Justícia, si s'escau,

5. Fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa, si s'escau.

6. Fotocòpia del carnet vigent de família monoparental, si s'escau.

7. En cas de discapacitat de l'alumne o d'algun germà, el certificat que acrediti la discapacitat, emès per Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Benestar Social i Família, o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes, si s'escau.

8. En cas d'infant en acolliment, resolució de l'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, si s'escau.

9. Fotocòpia del document on consti el codi identificador únic del Registre d'alumnes (RALC) del Departament d'Ensenyament que s'assigna a cada alumne matriculat en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. Aquest codi es podrà obtenir al mateix centre educatiu, o bé es podrà autoritzar al Consell Comarcal per la seva obtenció (Annex III de la sol·licitud)

10. Document acreditatiu de les prestacions econòmiques d'urgència social atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència (exemple: alimentació, vestit, subministraments d'aigua, energia i allotjament)

10.1. Atorgades per administracions locals (podeu aportar el document o autoritzar al Consell Comarcal amb l'Annex IV de la sol·licitud).

10.2. Atorgades per administracions autonòmiques o estatals (caldrà aportar el document).

11. Certificat del Departament d'Ensenyament que justifiqui una redistribució de matrícula amb necessitats educatives especifiques, si s'escau.

12. Fotocòpies completes de les declaracions presentades de l'IRPF de exercici fiscal de l'any anterior de tots els membres de la unitat familiar computables. No serà necessària aportar-les si el sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar autoritzen al Consell Comarcal i al D. d'Ensenyament a demanar el certificat de renda per a beques a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).

Cas que no s'hagi fet declaració de l'IRPF, s'aportarà el certificat d'imputacions íntegres de l'últim exercici fiscal de tots els membres de la unitat familiar computables que no l'hagin feta. No serà necessari aportar-los si el sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar autoritzen al Consell Comarcal i al D. d'Ensenyament a demanar el certificat de renda per a beques a l'AEAT.

13. Cas que algun membre de la unitat familiar computable percebi rendes no tributables o exemptes caldrà aportar la documentació següent:

- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.

- Les persones que reben la Renda garantida de ciutadania, certificat acreditatiu actualitzat.

- Els pensionistes: certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada.

- Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l'anualitat de la convocatòria.

- En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada per la Comissió Qualificadora.

14. En cas que la situació laboral d'algun dels membres de la unitat familiar computable sigui la de transfronterers, s'haurà d'aportar el certificat o document oficial on hi constin els punts de cotització per vellesa de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) de l'exercici fiscal anterior, que servirà de base imposable per fixar el nivell d'ingressos o el certificat conforme no cobra cap prestació de la mateixa CASS. La veracitat d'aquesta informació es podrà comprovar a través dels acords que puguin existir amb d'altres administracions.

15. Els sol·licitants que no disposin de cap document dels indicats anteriorment per acreditar els ingressos econòmics hauran d'omplir l'imprès MODEL 2: document de declaració jurada, i l'autorització per demanar dades a l'agencia tributària signada per tots els membres de la unitat familiar computable majors de 18 anys. En els casos que declarin treballs a Andorra o altres països s'haurà d'acompanyar d'un certificat històric o negatiu de la CASS o de l'entitat que correspongui del país.

16. Per a les famílies en risc social, ateses pels serveis socials, que no puguin aportar documentació econòmica, es farà un informe per part dels serveis socials on s'indiqui els ingressos estimats de la unitat familiar i es confirmi o no el contingut de la declaració jurada (MODEL 2).

Aquella documentació a aportar que no hagi variat respecte la presentada a la convocatòria anterior d'ajuts de menjador escolar, no caldrà que s'aporti de nou. En aquest sentit es considera vàlida la que consti al Consell Comarcal, i caldrà indicar-ho a les caselles corresponents de declaració en la sol·licitud.

7.4. En el cas de modificació substancial de la situació familiar respecte l'any de barem (últim exercici fiscal declarat) en relació a l'any natural anterior, es podrà tenir en compte sempre que la variació sigui, en més o en menys, del 30 % de diferència. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar documentalment (exemple: informe vida laboral, certificat OTG que acrediti la percepció o no de prestació o subsidi, nòmines, etc.) Cas que aquesta variació pugui ser tinguda en compte, es tindrà com a base imposable la que resulti de l'estimació en base a la documentació presentada

7.5. Esmena de sol·licituds: El Consell Comarcal comprovarà que la sol·licitud presentada reuneix els requisits procedents i es requerirà, en el seu cas, l'aportació de la documentació preceptiva i/o que s'esmeni el defecte en què s'hagi pogut incórrer en un termini de 10 dies, amb indicació que en cas contrari es tindrà per desistida la petició, de conformitat amb el que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, arxivant-se l'expedient sense més tràmit.

7.6. Admissió sol·licituds fora de termini per causes sobrevingudes (Altes o revisions): Només s'acceptaran sol·licituds d'alta o de revisió fora del termini establert de la convocatòria les presentades pels alumnes, les unitats familiar a les quals pertanyen, al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica que els permetin accedir o revisar l'ajut, quan concorrin alguna de les següents situacions: a tall d'exemple, i sense ser limitatiu, s'enumeren els següents: nova matrícula; informes socials motivats; unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada, es prendrà com a mesura de referencia una variació en més o en menys del 30%, al igual que la base 7.5. L'atorgament d'aquests ajuts estaran condicionats sempre a l'existència de crèdit pressupostari suficient. El procediment i la documentació a aportar seran els de la base 7.3.

7.7. Cas que hi hagi trasllat d'un alumne a una altra comarca, la presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització al Consell Comarcal per tal que pugui traslladar la documentació necessària al Consell Comarcal receptor (Annex II de la sol·licitud).

8. Criteris per a la concessió dels ajuts

Les sol·licituds d'ajuts es valoraran tenint en compte els criteris i ponderacions següents:

8.1. Membres computables de la unitat familiar

- Als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors o, si s'escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els/les germans/es solters/res menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any en curs utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els majors de vint-i-cinc anys, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. També són membres computables els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

- En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.

- Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar.

- Unitats familiars en situació de custòdia compartida: es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests. En el cas que només el necessiti una de les persones progetnitores, es podrà valorar la renda del del qui ho necessiti, i només li correspondrà l'ajut pels dies de custòdia que estableixi el conveni regulador.

- Unitats familiars amb situació de violència de gènere: en aquests casos caldrà actuar atenent al que s'estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolars (Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) (DOGC Núm. 5123 - 2.5.2008)

- Es tindran en compte els membres computables que constin al certificat municipal de convivència a la data de la sol·licitud.

8.2. Càlcul de la renda familiar

8.2.1. Als efectes d'aquests ajuts, es calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'últim any fiscal de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, de conformitat amb la normativa reguladora de l'IRPF o de la renda que es dedueixi dels punts de la CASS pel cas de treballadors transfronterers que no facin declaració d'IRPF.

En relació al càlcul de les rendes dels ingressos aportats pels membres computables de la unitat familiar diferents dels sustentadors principals computaran el 50%

Per a obtenir la renda familiar disponible, el volum de negoci i el capital mobiliari de tots els membres computables de la unitat familiar que hagin presentat declaració per l' IRPF, es procedirà de la següent manera:

- Primer: Se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents als 4 últims exercicis fiscals amb termini de declaració finalitzat, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari dels 4 últims exercicis fiscals amb termini de declaració finalitzats, a integrar a la base imposable de l'estalvi.

- Segon: A aquest resultat es restarà la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'IRPF, se seguirà el procediment descrit en l'apartat primer anterior, i del resultant obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

8.2.2. Deduccions de la renda familiar:

Per determinar la renda final, un cop calculada la renda familiar a efectes de l'ajut, segons estableixen la base 8.3., s'aplicaran les següents deduccions:

- El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la unitat familiar diferents dels sustentadors principals.

- La quantitat de 500,00 € per motius de durada del desplaçament i distància, quan concorrin les 3 situacions següents:

- Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat. L'ens encarregat de certificar la distància i el temps serà el Consell Comarcal.

- Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas de l'educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada i pel que fa a l'educació secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li correspon, per la Resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent, per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

- No tenir el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït.

- La quantitat de 800,00 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

En el cas que no s'autoritzi la consulta de dades fiscals al Consell Comarcal, caldrà que s'aporti la documentació de tots els membres de la unitat familiar, expedida pels organismes competents, per tal de poder determinar la renda familiar, els rendiments patrimonials i el volum de negoci.

8.2.3. Criteri de valoració de situacions familiars (àmbit b de la valoració del llindar de renda):

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts que es calcula per la suma dels punts obtinguts pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar fefaentment, mitjançant la certificació de l'organisme competent:

- Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts

- Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts

- Condició de monoparentalitat general: la unitat familiar està formada pel pare/mare sol/a amb infant/s, sempre que aquests convisqui/n amb aquell o aquella: 1,5 punts

- Condició de monoparentalitat especial: 3 punts

- Infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena: 3 punts

- Condició de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar de fins el 33%: 1,5 punts

- Condició de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar de més del 33%: 3 punts

- Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives especifiques: fins a 3 punts

La puntuació que s'indica és la màxima per cada unitat familiar per cada concepte, per tant, a efectes d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

8.2.4. Criteri de valoració social (àmbit c de la valoració del llindar de renda):

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de 15 punts. En aquest cas serà preceptiu que l'alumne estigui en seguiment per part dels serveis socials o l'equip d'Atenció a la Infància i Adolescència mitjançant els quals s'acreditarà l'existència d'una necessitat social d'aquesta família. Es necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de Treball per risc d'exclusió social per part dels serveis socials corresponents.

a) Situació de risc social: 10 punts

b) Situació de risc social greu: 15 punts

Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud indicant per quins serveis socials són ateses.

Als efectes de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es tindran en compte les següents circumstàncies:

a) Per situació de risc social :

Situació personal de l'infant, adolescent o jove:

- Absentisme escolar

- Alimentació inadequada o irregular, sospita de trastorns en l'alimentació

- Manca d'higiene o vestit inadequat

- Dificultats d'adaptació social: retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions conductuals

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental

Situació familiar:

- Trastorns emocionals i/o malaltia mental

- Consum de tòxics

- Negligència lleu, quan l'omissió no atempta contra la dignitat física o psíquica del menor.

- Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives

- Problemes d'habitatge: manca d'habitatge, desnonament, amuntegament, estada en centre d'acollida, ...

- Família monoparental amb poc o nul suport de la família extensa

- Sospites de l'existència de maltractament (físic, psicològic o emocional)

b) Situació de risc social greu:

Negligència greu

- Maltractament psíquic

- Maltractament físic

- Abús sexual

8.3. Llindars de renda, volum de negoci i capital immobiliari per a la concessió dels ajuts

8.3.1. Llindar de renda per al tram garantit d'ajut del 50%

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 €

- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 €

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 €

- Per cada menor d'edat de la unitat familiar: 2.900,20 €

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableix les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut del 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds d'ajut que estiguin per sobre d'aquest llindar es denegaran.

8.3.2. Llindar de renda per al tram garantit d'ajut del 100%

El llindar de renda és el 60% de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c dels criteris de valoració.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), s'atorgarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

8.3.3. Llindar de renda per al tram garantit d'ajut del 100% per a alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60%

El llindar de renda és de 2,5 vegades a l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual al 60%. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant la corresponent certificació de l'òrgan competent.

8.3.4. Llindar de renda per al tram no garantit

Les sol·licituds que hagin obtingut un 50% d'ajut (en aplicació de la base 8.3.1) i la seva puntuació sigui igual o inferior a 14 punts en l'àmbit b (base 8..3.2) i l'àmbit c (base 8.3.3), podran incrementar l'ajut en aplicació del fons del tram no garantit, sempre que el Consell Comarcal disposi de partida pressupostària suficient.

L'increment d'aquests ajuts es farà segons els criteris següents:

a) Ajuts amb una puntuació d'entre 6 i 9 punts entre els àmbits b i c: podrà ser incrementat fins a un 60%

b) Ajuts amb una puntuació d'entre 10 i 14 punts entre els àmbits b i c: podrà ser incrementat fins a un 80%

Cas que el fons del tram no garantit no pugui cobrir la totalitat de les sol·licituds, aquestes es reduiran proporcionalment.

El fons per al tram no garantit no serà procedent del Departament d'Ensenyament.

8.3.4. Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts els sol·licitants, quan el volum de negoci no sigui superior a 155.000,00 € sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar. A aquests efectes es tindran en compte els següents ingressos:

a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

b) Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al 50% en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació de les mateixes.

8.3.5. Llindar de rendiments patrimonials: podran optar als ajuts els sol·licitants que formin part d'unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de totes els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 € .

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 € dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit, subministrament d'aigua, energia i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a data 31 de desembre de l'any utilitzat pel càlcul de la renda familiar.

8.3.6. Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts els sol·licituds que formin part d'unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 euros. En el cas d'immobles en què la data efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.

Per 0,37 els revisats el 2004.

Per 0,30 els revisats el 2005.

Per 0,26 els revisats el 2006.

Per 0,25 els revisats el 2007.

Per 0,25 els revisats el 2008.

Per 0,26 els revisats el 2009.

Per 0,28 els revisats el 2010.

Per 0,30 els revisats el 2011.

Per 0,32 els revisats el 2012.

Per 0,34 els revisats el 2013.

Per 0,34 els revisats el 2014.

Per 0,38 els revisats el 2015.

Per 0,38 els revisats el 2016.

Per 0,36 els revisats el 2017.

8.3.7. Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts els sol·licituds que formin part d'unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

9. Termini de resolució i notificació

El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 6 mesos, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds, transcorregut l'esmentat termini sense notificació de la resolució del procediment tramitat, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

La resolució de les peticions d'ajuts és competència de la Comissió de Govern del Consell Comarcal, de conformitat amb l'informe de la Comissió Qualificadora.

La Resolució que s'adopti serà notificada a les famílies i a la direcció del centre docent, on s'indicarà l'atorgament o denegació dels ajuts sol·licitats i el percentatge d'ajut, en el seu cas.

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant la Comissió de Govern del Consell Comarcal en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació a la família, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació

La comunicació d'atorgament d'ajut es farà electrònicament i el beneficiari rebrà l'avís de comunicació a través de SMS i correu electrònic.

Les notificacions de denegació i de requeriment de documentació es comunicaran per correu certificat o bé electrònicament a aquells sol·licitants que així ho autoritzin.

10. Quantia i compactació dels ajuts

10.1. Els imports màxims globals que es destinaran a aquests ajuts, estaran condicionats als imports que per aquests concepte es relacionen en el conveni de finançament signat entre el Consell Comarcal i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al curs escolar.

10.2. L'ajut serà del percentatge corresponent sobre el preu del servei de menjador de cadascun dels centres i en cap cas pot superar l'import màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

10.3. Previ consens, amb els pares o tutors legals dels alumnes beneficiaris, es podrà decidir la manera d'utilitzar els imports de l'ajut, de la següent manera:

A) L'alumne beneficiari pot dinar els dies del curs escolar aportant la part diària que falta per finançar la totalitat del menú.

B) L'alumne beneficiari pot compactar els ajuts parcials, a fi i efecte que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta situació excepcional de compactació s'ha de fer de forma distribuïda, és a dir, s'ha de compactar en períodes setmanals (p.e. 3 dies de cada setmana) i no al llarg d'uns mesos (p.e. de setembre a febrer), i requerirà d'informe del Servei d'ensenyament del Consell Comarcal. En el supòsit d'optar per la compactació, els pares o tutors legals dels alumnes beneficiaris hauran de comunicar al Consell Comarcal per escrit, la proposta de distribució d'aquesta compactació (segons el model del Consell Comarcal: dies de la setmana que farà ús del servei de menjador el beneficiari de l'ajut), i el Consell Comarcal, cas que s'accepti, ho comunicarà a l'empresa adjudicatària del servei. En el cas de tractar-se de menjadors no gestionats directament pel Consell Comarcal, també s'haurà de comunicar a l'entitat que hagi signat conveni amb el Consell Comarcal a tal efecte, per tal que faci les gestions amb l'empresa de menjador corresponent.

11. Baixes que es puguin produir durant el curs escolar

11.1. Els centres comunicaran, al més aviat possible al Consell Comarcal, si algun alumne beneficiari d'ajut és baixa, es trasllada de centre o renuncia.

11.2. Causes de baixa o exclusió: El beneficiari/ària que causi baixa del centre escolar on estava matriculat en el moment de presentar la sol·licitud i que s'escolaritzi en un centre escolar fora de la comarca de l'Alt Urgell se li traslladarà l'ajut, cas d'haver-ne autoritzat al Consell Comarca (Annex II), en cas de no haver-se autoritzat, perdrà l'ajut i l'haurà de sol·licitar de nou a l'entitat de gestió d'aquests ajuts del nou destí.

11.3. Amb els recursos que generin les baixes o renúncies voluntàries o per altres motius degudament justificats i per l'import d'aquests ajuts, es podran assignar als sol·licitants que correspongui per puntuació de la llista d'espera.

12. Justificació de l'ajut

12.1. En els centres en els quals el Consell Comarcal té assumida la gestió del menjador mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector, el centre remetrà mensualment al Consell Comarcal el certificat d'assistència al menjador dels alumnes amb ajut individual de menjador per raons socioeconòmiques i/o geogràfiques on constarà els dies que han utilitzat el servei de menjador durant el mes.

12.2. En els centres on la gestió es fa mitjançant convenis signats amb el Consell Comarcal i l'entitat corresponent, l'ens gestor del menjador, mitjançant la col·laboració i conformitat del centre escolar, si s'escau, remetrà mensualment al Consell Comarcal el certificat d'assistència al menjador dels alumnes amb ajut individual de menjador per raons socioeconòmiques i/o geogràfiques on hi constarà els dies que han utilitzat el servei de menjador durant el mes.

13. Forma de pagament

El pagament dels ajuts es farà per transferència bancària. A efectes d'aquest pagament s'haurà de distingir:

a) En els centres en les quals el Consell Comarcal té assumida la gestió del menjador mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector, el pagament de l'ajut es farà directament a l'empresa adjudicatària, prèvia presentació per mensualitats vençudes de la factura amb la relació corresponent d'usuaris/àries

b) En els centres amb convenis signats entre el Consell Comarcal i l'entitat corresponent, el pagament de l'ajut es farà a qui gestioni el servei de menjador, prèvia presentació per mensualitats vençudes de la factura amb la relació corresponent d'usuaris/àries.

14. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, tot i que, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del servei escolar de menjador del centre on estigui matriculat l'alumne.

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

15. Inspecció i control

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, en ús de les competències delegades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot dur a terme la inspecció de tot allò relacionat amb l'aplicació d'aquestes bases.

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que els hi requereixi el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

16. Revocació

En el supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajuda incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases, la no utilització finalista de l'ajuda o quan es detecti que en la concessió va concórrer l'ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades el Consell Comarcal podrà revocar o suspendre l'ajuda que va concedir en el seu dia. No es podrà denegar l'ajut pel fet de tenir deutes pendents amb el present Consell Comarcal.

17. Tractament de dades

En aplicació del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cal informar que les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció d'aquests ajuts s'inclouen en els sistemes de tractament de dades del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i tenen com a finalitat la valoració de l'accés als ajuts, i els únics destinataris són els òrgans gestors indicats en l'article 12.1 d'aquestes bases.

Escuelas
Educación
Familia
Discapacidad
Infancia
Transporte
Comedor escolar
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Transporte y vehículos
Justicia
Familia monoparental
Estudios
Energía
Bienestar social
Tercera edad
Transporte escolar
Vivienda
Empresa
Actividades económicas
Alumnado