ANUNCIO sobre convocatoria de ayudas a empresas pymes exportadoras y/o potencialmente exportadoras de Cataluña para participar en el programa Plan internacional de promoción. - Diario Oficial de Cataluña de 16-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 16/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

La Cambra de Comerç de Barcelona anuncia l'obertura de convocatòria que té l'objectiu de promoure la participació en el programa Pla Internacional de Promoció , cofinançat pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en la missió comercial a Cuba i República Dominicana, entre els dies 24 de novembre i 10 de desembre de 2017 dirigida principalment a empreses dels sectors turisme, alimentació i construcció amb interès comercial amb Cuba i República Dominicana

Primer.- Beneficiaris.

PIMES, micropimes i autònoms de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

El nombre màxim d'empreses beneficiàries serà de vuit.

Segon.- Objectiu.

L'objectiu de la convocatòria és la selecció d'operacions realitzades per les PIMES que contribueixin a promoure la seva internacionalització i millorar la competitivitat, amb l'objectiu de millorar la propensió a exportar i la base exportadora de l'economia espanyola, diversificar els mercats destí de les exportacions espanyoles i incrementar la competitivitat de l'economia espanyola per impulsar España com destí d'inversió.

Tercer.- Convocatòria.

El text complet de la convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.- També es pot consultar al web www.cambrabcn.org

Quart.- Quantia.

La quantia màxima d'execució de l'actuació missió comercial a Cuba i República Dominicana en el marc d'aquesta convocatòria per al període 2016-2017 és de 43.700 euros, mitjançant el 'Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020'.

Els recursos estimats per als serveis prestats per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, serà de 8.500 euros, cofinançats en un percentatge de 50% a càrrec dels fons FEDER i en un percentatge de 50 % per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

La quantia màxima dels ajuts a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria, a les empreses participants en l'actuació missió comercial a Cuba i República Dominicana és de 35.200 euros en concepte de subvencions. Les ajudes seran cofinançades en un percentatge del 50% a càrrec dels fons FEDER, mitjançant el 'Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020', i la resta es finançarà per l'empresa participant.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

El període per a la presentació de sol·licituds s'obre, després de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la fi del termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci. El model de sol·licitud de participació es podrà descarregar al web www.cambrabcn.org.

Barcelona, 6 d'octubre de 2017

Xavier Coronas Guinart

Secretari general

Comercio y marketing
Comercio
Industria
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Exportaciones
Pequeñas y medianas empresas
Empresa