ANUNCIO sobre la convocatoria para la concesión de prestaciones económicas de urgencia social derivadas de la mediación en la ciudad de Barcelona para el año 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 30/03/2017 hasta 29/12/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017 ha adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2) de les bases reguladores específiques per a la concessió de les prestacions econòmiques d'urgència social per al manteniment de l'habitatge de lloguer i per a les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 27 d'abril de 2015 modificades pel mateix òrgan en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2015 i en sessió de 16 de febrer de 2016 , el següent acord:

1. Fer pública la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona, prestacions d'urgència social de caràcter temporal, adreçades a persones físiques residents a Barcelona, titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social.

Les prestacions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona (DOGC núm. 6866 de 7 de maig de 2015, BOPB de 12 de maig de 2015, DOGC núm. 6965 de 29 de setembre de 2015, BOPB de 29 de setembre de 2015, DOGC núm. 7068 de 29 de febrer de 2016 i BOPB de 1 de març de 2016) i per la normativa de prestacions socials de caràcter econòmic.

Condicionar l'eficàcia d'aquest acord i la publicació de la convocatòria a la disponibilitat efectiva de la partida pressupostària corresponent.

2.- Dotació pressupostària i col·lectius beneficiaris:

La dotació màxima inicial per a les prestacions al lloguer d'aquesta convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària 480.0001, del pressupost del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de l'any 2017 és de 1.500.000 euros. Aquesta dotació es destinarà a les prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona, de la següent manera:

a) 50.000 euros, per atendre les sol·licituds de prestacions econòmiques d'urgència social de les persones que formalitzin un contracte de lloguer d'un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d'inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l'abordatge Integral del Treball Sexual) de l'Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.

b) 1.400.000 euros, per atendre les sol·licituds de prestacions econòmiques d'urgència social de les persones ateses pel servei de mediació de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona i que:

b.1) hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona

b.2) hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 90 dies a comptar des de la data d'efectes de l'acord de rebaixa signat amb la propietat. Excepcionalment el requisit de l'acord de rebaixa de lloguer no serà exigible si té iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.

b.3) hagin estat beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona de la convocatòria de 2016, als quals els finalitzi el període reconegut abans del darrer trimestre de 2017. Aquesta excepcionalitat s'estableix atenent que es tracta d'unitats de convivència en una situació de vulnerabilitat i de possible exclusió residencial i, amb l'objectiu que puguin mantenir el seu habitatge habitual.

c) 50.000 euros, per atendre les unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l'ajut temporal garantit i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge que atorga l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta dotació màxima inicial així com la seva distribució podrà ser modificada per acord de la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'acord amb la normativa vigent, en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a l'exercici del 2017.

3.-Termini.

3.1.- El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i finalitza el 29 de desembre del 2017 inclòs.

3.2.- Es podrà tancar el termini d'admissió de sol·licituds de les prestacions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l'admissió de sol·licituds de la prestació es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC.

3.3.- La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic.

4.- Persones destinatàries.

Les prestacions regulades per aquesta convocatòria es destinen a les persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i que, a més de complir els requisits establerts al punt 5 d'aquesta convocatòria, es trobin en algun dels col·lectius regulats a l'article 2 de la present convocatòria.

5. Requisits d'accés.

a) Que els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència no siguin superiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció del nombre de membres que la composen. La ponderació dels ingressos consta a la taula de l'IRSC per a 2017, a l'annex 1.

b) Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència al pagament de les rendes de lloguer.

c) Haver incorregut en impagament de les rendes de lloguer o estar en situació de dificultat per fer front a les obligacions econòmiques derivades del contracte de lloguer del seu habitatge habitual per una manca objectiva de recursos econòmics.

d) Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s'acrediten, com a mínim, amb l'import de l'ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l'import del lloguer.

e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

f) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.

g) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800€.

h) L'habitatge ha d'estar ubicat a Barcelona i ha d'estar destinat a residència habitual i permanent de la persona sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.

i) Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.

j) Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.

k) No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.

l) No tenir la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

m) No tenir la unitat de convivència una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros.

n) No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics.

6.- Sol·licituds.

6.1.- Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han d'adreçar a l'Oficina d'Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona que consten a l'annex 2 o bé pels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a les pàgines webswww.consorcihabitatgebcn.catiwww.habitatge.barcelona.

6.2.- La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les Bases reguladores i el que estableix la present convocatòria i l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar els requisits d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb les diferents Administracions Públiques.

7.- Documentació.

7.1.- Documentació general:

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

a) DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència majors d'edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi.

b) Certificat o volant de convivència de l'Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

c) Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral.

c.1) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de l'IRPF de l'exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d'imputacions.

c.2) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi hauran d'aportar la darrera declaració de l'IRPF trimestral.

c.3) En el cas de persones en situació d'atur o pensions/prestacions, certificat/s emès/sos per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.

c.4) Declaració responsable d'ingressos, en situacions excepcionals, en les quals la persona que sol·licita la prestació o alguns dels membres de la unitat de convivència no puguin justificar els ingressos amb la documentació esmentada als apartats anteriors.

d) Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.

e) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s'escau.

f) Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.

g) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.

h) Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud. En cas de sol·licituds amb procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer caldrà presentar els dos últims rebuts pagats.

i) Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.

j) Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

k) Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o d'un servei especialitzat sobre la situació de la unitat de convivència, d'acord amb l'establert a la Base reguladora 7.c).

l) Carnet de família monoparental, si s'escau.

m) Comunicació de la propietat o representant conforme no es troba al corrent de pagament de la renda de lloguer o, en cas de no disposar-ne, declaració jurada de l'arrendatari manifestant la impossibilitat de fer front a les rendes de lloguer.

7.2.- Documentació específica de les prestacions contemplades en l'article 2.a.:

a) Informe signat pel Director/a de l'entitat gestora de l'habitatge d'inclusió social on s'acrediti que la unitat de convivència sol·licitant d'aquestes prestacions ha assolit els objectius establerts en el procés d'inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l'entitat que forma part de la Xarxa d'habitatges d'inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos, o

b) Informe signat pel Director/a del Servei SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l'abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona on s'acrediti que la unitat de convivència sol·licitant ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista o,

c) Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social per pèrdua d'habitatge.

7.3.- Documentació específica de les prestacions contemplades en l'article 2.b.:

i. En el seu cas acord signat amb la propietat on s'especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l'arrendador, la data d'efectes i l'import final de la renda de lloguer a pagar per part de l'arrendatari i rebut de pagament de la renda on consti l'import de lloguer després de la rebaixa acordada per la propietat.

ii. En el seu cas, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer.

7.4.- Documentació específica de les prestacions contemplades en l'article 2.c.:

i. Informe de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i termes de la percepció de l'Ajut temporal garantit i/o del Servei de Suport d'Accés a l'Habitatge.

7.5.- Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 7.1.b), 7.1.c.3), 7.1.j) i 7.1.l).

7.6.- El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

8.- Durada i quantia de la prestació.

8.1.- Aquestes prestacions s'atorguen per un període màxim de 12 mesos.

8.2.- La quantia mensual de la prestació es determinarà per la següent fórmula:

Ingressos: sumatori de tots els ingressos de la UC

30% dels ingressos de la UC= 0,3* ingressos UC

Lloguer actual: import del rebut de lloguer

Lloguer actual-30% dels ingressos=import de la prestació (limitació punt. 8.3)

Per calcular els ingressos computables es tindrà en compte la mitjana dels ingressos nets de la unitat de convivència de les darreres tres mensualitats, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, prorratejant mensualment les retribucions extraordinàries, si s'escau.

Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos, es tindrà en compte la situació més actualitzada.

8.3.- L' import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària i l'import que hauria de pagar (30% dels ingressos).

L'import mínim mensual de la prestació és de 20 euros quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.

8.4.- Per determinar la quantia de la prestació es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. En els supòsits de les sol·licituds de prestacions derivades de la mediació de la xarxa d'oficines d'habitatge de Barcelona (article 2.b.) en els que s'hagi acordat una rebaixa de l'import del lloguer, es tindrà en compte l'import del primer rebut de lloguer on consti l'import rebaixat.

8.5.- En cas que el sol·licitant aporti, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, un nou contracte d'arrendament d'habitatge, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la prestació l' import de l'últim rebut del lloguer pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

8.6.- Es considera que formen part de l' import del lloguer, als efectes d'aquesta convocatòria, tots els conceptes que consten al rebut corresponent amb excepció dels endarreriments, les despeses de serveis d'ús individual i els pàrquings i trasters, sempre que se'n pugui determinar l' import.

8.7.- Amb la resolució de concessió es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir de la data de presentació de la sol·licitud, a excepció de:

a) les prestacions regulades a l'article 2.b.3) d'aquesta convocatòria, que es reconeixerà el dret a partir del mes següent de la data de finalització dels efectes de la resolució de l'expedient de la convocatòria de l'any 2016 de les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

b) les prestacions regulades a l'article 2.c) d'aquesta convocatòria, que es reconeixerà el dret a partir de la data de presentació de la sol·licitud sempre i quan hagin finalitzat els efectes de l'ajut temporal i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i no hagin transcorregut més de 90 dies des de la seva finalització.

En tots els casos, només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta prestació sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

9.- Incompatibilitats.

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l'any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d'administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d'acord amb la duplicitat incorreguda.

10.- Tramitació, resolució i notificació.

10.1.- Aquestes prestacions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per l'Ús digne de l'habitatge, en el termini màxim de tres mesos des de la presentació, dins termini, de la sol·licitud.

10.2.- Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

S'entendrà acceptada la concessió de la prestació si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renuncia.

10.3.- La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes prestacions es farà d'acord amb el previst a l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

10.4.- Contra la resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

11. - Justificació i pagament de la prestació.

11.1.- El pagament d'aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l'Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l'aportació dels rebuts de manera mensual.

11.2.- La justificació de pagament dels rebuts s'haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer.

11.3.- D'acord amb l'article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i amb la lletra e) de la Base Reguladora 8.1, el pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària d'una entitat financera.

11.4.- Les prestacions s'abonaran directament a la persona beneficiària.

12.- Suspensió del dret al cobrament de les prestacions i extinció.

12.1.- Són causes de suspensió del pagament

a) Tenir tres rebuts no justificats de lloguer

b) Deixar de pagar el lloguer pels sistemes previstos a la lletra f) de la Base Reguladora 8.1.

c) L' incompliment de la Base Reguladora 14.3.

12.2.- Són causes d'extinció

a) Que les causes de suspensió de l'apartat anterior es mantinguin durant tres mesos.

b) La mort de la persona beneficiària sempre que no s'acrediti, en un termini màxim de 3 mesos, la subrogació del contracte de lloguer en un altre membre de la unitat de convivència sol·licitant i que aquest segueixi complint els requisits establerts en aquestes Bases.

c) La renúncia expressa de la persona beneficiària

d) La desaparició de la situació de necessitat que ha motivat la concessió de la prestació

e) L'engany en l'acreditació dels requisits

f) Deixar de residir a Barcelona

g) Deixar de ser titular d'un contracte de Lloguer d'un habitatge situat a Barcelona.

12.3.- Els perceptors de la prestació o els membres de la unitat familiar o de la unitat de convivència estan obligats a comunicar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona, a través de la xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona, que s'ha produït alguna de les causes de suspensió o d'extinció indicades en els apartats anteriors.

12.4.- La resolució de declaració d'extinció o la suspensió de la prestació, per alguna de les causes esmentades als apartats anteriors, pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

12.5.- Les persones beneficiàries i, quan correspongui, els membres de la unitat familiar o de convivència han de reintegrar, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'Administració, les quanties aportades en excés al compte de la persona beneficiària, a partir del mes següent de la data d'extinció del dret a la prestació, així com també han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament, quan es produeixi alguna de les causes de suspensió o d'extinció del pagament de la prestació o qualsevol altra causa admesa en dret.

13.- Revocació.

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la prestació, l' incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en les Bases Reguladores, en la present convocatòria així com aquelles regulades a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la Llei esmentada.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les prestacions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

14.- Fiscalitat de les prestacions.

Els imports percebuts per a la concessió d'aquestes prestacions tenen la consideració de rendes exemptes de tributació de l'import sobre la renda de les persones físiques (IRPF), fins a un import màxim anual conjunt igual a 1,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), d'acord amb l'article 7.y de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de las Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni introduït pel Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

Aquestes prestacions són inembargables judicialment d'acord amb l'article 4 del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol amb els límits establerts a l'article 607 de la llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.

15.- Protecció de dades personals.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s'utilitzaran per a les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitants de la prestació accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de manera expressa.

Barcelona, 16 de març de 2017

Francisco Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Annex 1

Taules IRSC aplicables a aquesta convocatòria

1,5 IRSC

1 membre

2 membres

3 membres

4 o més membres

Anual

15.935,46 €

16.428,31 €

17.134,90 €

17.706,07 €

Mensual

1.327,96 €

1.369,03 €

1.427,91 €

1.475,50 €

En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'aplicarà el tram següent de la composició familiar.

Annex 2

Adreces de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Carrer del Pintor Fortuny, 17-19 08001 Barcelona Oficina de l'Habitatge de l'Eixample Carrer d'Alí Bei, 13-15 08010 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc Carrer d'Antoni de Capmany, 23 08028 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Les Corts Carrer del Remei, 9. 08014 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi Carrer de Canet, 24. 08017 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Gràcia Carrer de Francisco Giner, 14 08012 Barcelona Oficina de l'Habitatge d'Horta Carrer del Llobregós, 175-189 08032 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Nou Barris Plaça Major de Nou Barris, 1 08042 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu Carrer de Joan Torras, 49 08030 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 08018 Barcelona

Alquiler de vivienda
Vivienda
Emergencia social
Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Bienestar social
Discapacidad
Contratación de desempleados
Familia monoparental