ANUNCIO sobre la convocatoria para la concesión de subvenciones para la inclusión de viviendas en el programa de la Bolsa de Viviendas de Alquiler de la ciudad de Barcelona del año 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 30/03/2017 hasta 29/12/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2017 ha adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2) de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General del Consorci en sessió celebrada el dia 13 d'octubre de 2016, el següent acord:

1.- Fer pública la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de les subvencions per la inclusió d'habitatges al programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de la ciutat de Barcelona adreçada a persones que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona (DOGC número 7240 del 4 de novembre de 2016 i BOPB del 7 de novembre de 2016) i per la normativa general de subvencions.

Condicionar l'eficàcia d'aquest acord i la publicació de la convocatòria a la disponibilitat efectiva de la partida pressupostària corresponent.

2.- Dotació pressupostària.

La dotació màxima inicial per a les subvencions d'aquesta convocatòria amb càrrec a la partida pressupostària 480.0001, del pressupost del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de l'any 2017 és de 500.000 euros.

Aquesta dotació màxima inicial podrà ser modificada per acord de la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'acord amb la normativa vigent, en funció de les disponibilitats pressupostàries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a l'exercici del 2017.

3.-Termini.

3.1.- El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza el 29 de desembre de 2017 inclòs.

3.2.- Es podrà tancar el termini d'admissió de sol·licituds de les subvencions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l'admissió de sol·licituds de les subvencions es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC.

3.3.- La presentació de la sol·licitud no implica cap dret econòmic.

4.- Persones destinatàries.

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 5 i que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

b) Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.

No podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions aquelles persones jurídiques que estiguin obligades per altra normativa de rang superior a oferir un contracte de lloguer o altre obligació de dret públic fonamentada en l'interès general als ocupants d'un habitatge que estigui en risc de pèrdua.

5.- Requisits que han de complir les persones beneficiàries.

5.1. Poden ser perceptores les persones que preveu l'apartat 4, sempre que es compleixin els següents requisits:

a) Formalització de la signatura d'un nou contracte d'arrendament signat durant l'any 2017 en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona amb els termes previstos a la seva normativa reguladora. En el cas d'habitatges en procés de desnonament judicial, la formalització del nou contracte s'entén que ha de ser amb les mateixes persones que hi resideixen sempre que destinin l'habitatge com la seva residència habitual.

b) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social.

c) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquestes subvencions no poden sol·licitar la subvenció pel mateix habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim de 3 anys des de la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud. S'exceptuen els casos en què la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona consideri, mitjançant el corresponent informe justificatiu, que tot i no complir aquest requisit es poden acollir per raons d'interès socioeconòmic.

e) No ser sol·licitant de la cobertura d'impagament de les rendes (Avalloguer) de la Generalitat de Catalunya o, en cas de ser-ne, renunciar-hi prèviament a la concessió d'aquestes subvencions.

5.2. En el cas de les subvencions regulades a l'apartat 4.a) cal que, a més dels requisits abans descrits, si s'escau, s'obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d'Habitatge de Barcelona.

5.3. En el cas de les subvencions regulades a l'apartat 4.b) cal que, a més dels requisits abans descrits, l'import de lloguer mensual del contracte d'arrendament objecte del procediment judicial per impagament de les rendes no sigui superior a 1000 euros.

6.- Sol·licituds.

6.1.- Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han d'adreçar a l'Oficina d'Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona que consten a l'annex 1 o bé pels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a les pàgines webswww.consorcihabitatgebcn.cat iwww.habitatge.barcelona.

6.2.- La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les Bases reguladores i el que estableix la present convocatòria i l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona perquè pugui comprovar els requisits d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb les diferents Administracions Públiques.

6.3.- Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s'acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte.

7.- Documentació.

7.1.- Documentació general:

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

a) DNI/NIE/NIF o document equivalent de la persona sol·licitant.

b) Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l'habitatge.

c) Documentació acreditativa de l'apoderament vigent per al cas que el propietari actual actuï mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica.

d) Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció, degudament segellat per l'entitat financera.

e) Autorització de la persona sol·licitant perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.

f) Informe de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona que es tramitarà d'ofici.

g) En el cas d'habitatges amb persones residint-hi:

1) Si s'escau, informe justificatiu del servei jurídic de les Oficines d'Habitatge de Barcelona conforme la propietat no està obligada a oferir una alternativa residencial o altre obligació de dret públic en compliment de normativa de rang superior, que es tramitarà d'ofici.

2) Informe favorable del servei competent de les Oficines d'Habitatge de Barcelona.

7.2.- Documentació específica per a les subvencions regulades a l'apartat 4.b):

a) Contracte d'arrendament.

b) Si s'escau, demanda i/o sentència o decret judicial per impagament de les rendes de lloguer.

c) Document de quantificació del deute signat per la propietat i validat pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Si l'import de la subvenció no cobreix la totalitat del deute existent, caldrà acreditar documentalment la renuncia a qualsevol reclamació econòmica posterior sobre aquest deute.

7.4.- Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes subvencions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 7.1.a) i 7.1.b).

La documentació recollida en els apartats 7.1.a), 7.1.b) i 7.1.c), o qualsevol altra que ja estigui en poder de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona no caldrà que torni a ser presentada doncs correspondrà al Consorci de l'Habitatge de Barcelona realitzar la cessió de les dades.

7.5.- El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

8.- Durada i quantia de la subvenció.

8.1.- Les subvencions a les que fan referència aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual i es concedeixen per concurrència no competitiva i s'atorguen en un sol pagament. No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

El dret a la percepció de la subvenció es genera quan es formalitza el contracte d'arrendament a través de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona sempre que es disposi d'un informe favorable d'aquest Servei.

8.2.- La quantia de la subvenció serà:

a) 1.500 euros per als habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

b) Fins a un màxim de 6.000 euros per al pagament de les rendes de lloguer degudes en relació a les subvencions contemplades a l'apartat 4.b). La quantificació del deute, que haurà de ser ratificada per l'Oficina d'Habitatge, s'efectuarà seguint els següents criteris:

i. Si s'ha dictat sentència o decret judicial, l'import de les rendes impagades serà el que consti a la sentència/decret més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l'acord d'inclusió de l'habitatge a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

ii. Si no es disposa de sentència o decret judicial, l'import del deute serà el que consti a la demanda d'impagament més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l'acord d' inclusió de l'habitatge a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

8.3.- Amb la resolució de concessió, que resta condicionada a la efectiva formalització del contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, es reconeix el dret a percebre aquestes subvencions.

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta subvenció sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir.

9.- Incompatibilitats.

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d'administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat, a excepció de la subvenció del 50% de la quota liquida anual de l'Impost de Bens Immobles regulada per l'Ajuntament de Barcelona per aquells habitatges inclosos a la Borsa d'Habitatges de Lloguer Social i Jove, d'acord amb el que estableixen les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions a les persones propietàries d'habitatges de la Borsa Jove d'Habitatge o de la Borsa d'Habitatge de Lloguer social de Barcelona (BOPB 9 de desembre de 2009) o normativa que la substitueixi.

A més aquestes subvencions són incompatibles entre si, pel que no es podrà obtenir una resolució favorable de les dues línies de subvencions regulades en aquesta convocatòria (4.a) i 4.b)).

10.- Tramitació, resolució i notificació.

10.1.- Les sol·licituds es tramiten a través de la Xarxa d'Oficines d'Habitatge de Barcelona.

10.2.- Les subvencions seran concedides o denegades mitjançant resolució administrativa dictada pel Gerent del Consorci, a proposta de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per l'Ús digne de l'habitatge, en el termini màxim de tres mesos des de la presentació, dins termini, de la sol·licitud.

10.3.- Sense perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini de sis mesos des de la data de presentació de les sol·licituds sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

S'entendrà acceptada la concessió de la subvenció si en el termini de deu dies naturals, comptats a partir de la data de notificació fefaent de la resolució favorable a la persona beneficiària, aquesta no manifesta expressament la seva renuncia.

10.4.- La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquestes subvencions es farà d'acord amb el previst a l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

10.5.- Contra la resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes subvencions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució.

11. - Justificació i pagament de la subvenció.

El pagament de les subvencions s'efectuarà, mitjançant transferència, en el compte indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte i s'abonarà directament a la persona sol·licitant.

12.- Inspecció i control.

Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions d'inspecció i control del Consorci de l'Habitatge de Barcelona. L' incompliment de proporcionar la informació o el resultat de la comprovació podrà comportar la revocació de la resolució previ informe justificatiu del servei competent.

13.- Revocació

Són causes de revocació de la resolució de concessió de la subvenció l' incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions establertes en les Bases Reguladores, la present convocatòria així com aquelles regulades a l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. El procediment de revocació és el que preveu l'article 100 de la Llei esmentada.

14.- Fiscalitat de les subvencions.

Aquestes subvencions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries d'acord amb l'article 33.1. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l' Impost de l' IRPF.

15.- Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen les bases reguladores i en la present convocatòria, s'aplicarà el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

16.- Protecció de dades.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament només s'utilitzaran per a les finalitats compatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides. D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Real decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que la desenvolupa, els interessats tenen els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació amb les seves dades personals. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones sol·licitud de la subvenció accepten el tractament de les seves dades per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de manera expressa.

Barcelona, 16 de març de 2017

Francisco Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Annex 1

Adreces de les Oficines de l'Habitatge de Barcelona:

Oficina de l'Habitatge de Ciutat Vella Carrer del Pintor Fortuny, 17-19 08001 Barcelona Oficina de l'Habitatge de l'Eixample Carrer d'Alí Bei, 13-15 08010 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sants-Montjuïc Carrer d'Antoni de Capmany, 23 08028 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Les Corts Carrer del Remei, 9. 08014 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sarrià - Sant Gervasi Carrer de Canet, 24. 08017 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Gràcia Carrer de Francisco Giner, 14 08012 Barcelona Oficina de l'Habitatge d'Horta Carrer del Llobregós, 175-189 08032 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Nou Barris Plaça Major de Nou Barris, 1 08042 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sant Andreu Carrer de Joan Torras, 49 08030 Barcelona Oficina de l'Habitatge de Sant Martí Rambla del Poblenou, 154 08018 Barcelona

Alquiler de vivienda
Vivienda
Pago de Impuestos/Recibos