ANUNCIO sobre convocatoria para la concesión de subvenciones al Proyecto de cooperación al desarrollo para el año 2015. - Diario Oficial de Cataluña de 02-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

ANUNCIO sobre convocatoria para la concesion de subvenciones al Proyecto de cooperacion al desarrollo para el año 2015.


Plazo de la solicitud:
Ver Detalles , 02/11/2015 hasta ----
Tipo:
Convocatorias
Boletín:
Diario Oficial de Cataluña
Categorías:
Economía Social, Cultura e idiomas, Servicios Sociales, Infancia y juventud, Educación y ciencia

Descargar en PDF


L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per acord de la Junta de Govern Local del 13 d'octubre de 2015, ha aprovat les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a Projecte de Cooperació al desenvolupament per l'any 2015 i ha obert un període de presentació de sol·licituds que finalitzarà 15 dies hàbils després de la darrera publicació.

Les Bases seran publicades al BOP i al DOGC i també es podran consultar a les Oficines d'Atenció Ciutadana de Ribes i les Roquetes, així com al web municipal.

També es farà difusió de l'acord a les entitats presents al Consell Municipal de Cooperació.

S'obre aquesta convocatòria pública, per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament, d'acord amb les bases esmentades que detallen que només es podran presentar les entitats amb una antiguitat mínima d'un any al Consell Municipal de Cooperació, per tal que les entitats i les organitzacions sense ànim de lucre que treballin per la Cooperació i el Desenvolupament, en zones del món deprimides o en conflicte, presentin projectes i propostes per tal que puguin ésser subvencionades per aquest Ajuntament, amb informació prèvia al Consell Municipal de Cooperació i d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats pel Ple de la corporació de 31 de juliol de 1998.

Sant Pere de Ribes, 21 d'octubre de 2015

Abigail Garrido Tinta

Alcaldessa

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER L'ANY 2015

1. OBJECTE I FINALITAT

L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, l'admissió i l'avaluació, la concessió, el pagament i la justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per oenegés i entitats solidàries locals.

La finalitat d'aquestes subvencions és donar suport a projectes del teixit associatiu local que treballen en el marc de la solidaritat i la cooperació.

2. PROJECTES I ACTIVITATS SUBVENCIONABLES

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de cooperació al desenvolupament, és a dir, el principal objectiu dels quals sigui treballar en el territori destinatari per un desenvolupament sostenible, inclusiu i democràtic que respecti els drets humans i l'entorn medi ambiental.

Cada entitat només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Per tal que els projectes puguin ser admesos i avaluats hauran de complir els següents requisits:

1. Hauran de contribuir a la defensa, la garantia i l'exercici dels drets humans de les dones, per tal d'afavorir la transformació de les estructures que perpetuen les desigualtats de gènere, afavorint l'apoderament de les dones en els àmbits familiars, socials, laborals i comunitaris. Aquest haurà de ser un eix transversal en tots el projectes.

2. Les entitats hauran de preveure la realització d'accions a Sant Pere de Ribes destinades a promoure entre la ciutadania els valors de la cultura de la pau, fomentar els valors de la solidaritat i cooperació i donar a conèixer les causes estructurals que generen desigualtats i pobresa.

3. Les entitats hauran de comptar amb una contrapart local on es dugui a terme el projecte (institució, entitat sense afany de lucre...), perfectament identificada en la memòria del projecte.

4. Els projectes hauran d'emmarcar-se dins dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que són les fites pactades i acordades per tots els països membres de les Nacions Unides amb la finalitat d'aconseguir una major igualtat al món. Els objectius són:

- Eradicar lapobresaextrema i lafam

- Assolir l'educació primàriauniversal

- Promoure la igualtat de gènere

- Reduir la mortalitat infantil

- Millorar la salut materna

- Combatre lasida, lamalàriai altres malalties

- Incentivar el desenvolupament sostenible

- Desenvolupar una aliança global per al desenvolupament

Qualsevol entitat que no reuneixi tots aquests requisits quedarà fora del convocatòria.

3. Requisits de les entitats Sol·licitants

Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones jurídiques que estiguin constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre i que compleixin els requisits següents:

- Seu permanent i/ o representant local a Sant Pere de Ribes.

- Ser membre del Consell Municipal de Cooperació (CMC) de Sant Pere de Ribes.

- Un any mínim de pertinença al CMC de Sant Pere de Ribes

- Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes de cooperació al desenvolupament, que fomentin la pau, la justícia, la igualtat, la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa.

- Que hagin justificat anteriorment qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent de justificació.

- Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions.

- Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

Qualsevol entitat que no reuneixi tots aquests requisits quedarà fora del convocatòria.

4. Obligacions de les persones / entitats beneficiàries

D'acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), les persones beneficiàries:

a) Hauran de complir l'objectiu, executar el projecte i/o exercir l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.

b) Realitzar una justificació adequada del compliment dels requisits i també de la posterior realització de l'activitat i compliment de la finalitat.

c) Aportar tota la informació que se li requereixi i col·laborar al màxim amb les actuacions de comprovació.

d) Fer constar el logotip de l'Ajuntament en un lloc destacat dels elements publicitaris que editi per donar a conèixer l'activitat o programa (cartells, anuncis, fulletons, ....), com a patrocinador de l'activitat.

e) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o recursos que financiïn les activitats subvencionades.

f) Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a que en el seu nom demani a l'AEAT i a la Tresoreria General de la Seguretat Social els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la S.S., o a denegar expressament l'autorització.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts.

5. Finançament de les activitats

Els projectes de Cooperació al Desenvolupament podran ser finançats fins al 100% per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En cas que la subvenció representi un import inferior al projecte/activitat desenvolupada, caldrà detallar al balanç del mateix projecte/activitat la resta d'aportacions econòmiques i el soci/entitat que l'aporta.

Amb caràcter general, la quantia de les subvencions a atorgar es determinarà d'acord amb la puntuació obtinguda i s'atorgarà per estricte ordre de puntuació fins que s'esgoti la dotació.

L'atorgament d'aquesta subvenció serà compatible amb altres ingressos i/o subvencions d'altres institucions i / o empreses sempre que el ingressos totals obtinguts no superin el cost de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'entitat haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament indicant quantitat i institució/empresa que l'hagi atorgat. En tots els casos, l'import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres administracions públiques i el finançament obtingut d'entitats privades, no podrà ultrapassar el 100% del cost de l'activitat subvencionada.

Quan el/la sol·licitant no aconsegueixi el conjunt del finançament previst per al seu projecte, s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament per a proposar el replantejament o la supressió del projecte, i haurà de renunciar a la subvenció o en cas d'haver rebut una bestreta l'haurà de retornar.

6. Dotació pressupostària 2015

Cooperació al desenvolupament: Partida: 02500 924 48906 Import:31.000 €

7. Procediment d'avaluació

1ª FASE: Requisits per a obtenir la condició d'entitats beneficiàries.

D'acord amb la Llei de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) i el corresponent Reglament que la desplega (Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol), les entitats sol·licitants hauran de complir tots els requisits que es relacionen al:

Punt 2 - projectes i activitats subvencionables.

Punt 3 - requisits de les entitats sol·licitants.

En quant a les obligacions de les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits establerts a l'Art. 13, de la Llei General de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre), per a obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, que són:

' Les entitats i associacions hauran d'estar legalment constituïdes i estar adscrites al Registre Municipal d'Entitats o haver-ne sol·licitat la inscripció.

' Estar al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb Hisenda, Seguretat Social i no tenir deutes amb l'Ajuntament.

- Que hagin justificat adequadament les subvencions atorgades en convocatòries anteriors.

' No haver estat condemnades per sentència ferma a la pena de pèrdua de possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

' No estar afectades per la Llei Concursal o haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

' No estar afectada per la Llei d'incompatibilitats la persona física o representant legal.

' Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.

Aquesta fase té caràcter eliminatori, i en cas que les sol·licituds no compleixin els requisits quedaran automàticament descartades de la convocatòria i no podran continuar el procés d'avaluació.

2ª FASE: Valoració general de l'entitat i els projectes presentats, segons els criteris fixats per cada àmbit d'actuació.

Consultar ANNEXOS:

- ANNEX 1: Criteris de valoració per a entitats i projectes de l'àmbit de cooperació al desenvolupament.

8. Procediment d'atorgament

8.1. Convocatòria de les subvencions

Un cop aprovades aquestes bases reguladores i la corresponent convocatòria per la Junta de Govern Local es publicaran al BOP, un extracte al DOGC, a la pàgina web de l'Ajuntament, al tauler d'anuncis municipal i per correu electrònic a totes les entitats que composen el Consell Municipal Cooperació amb una antiguitat d'un any.

8.2. Documentació a presentar

1. Sol·licitud de subvenció Formulari SUBV_001/2015

2. Declaració conforme es compleixen els requisits exigits:

' Formulari SUBV_002/2015 per a entitats

3. Dades generals:

' Formulari SUBV_003/2015 per a entitats

4. Petició concreta d'ajut o subvenció:

' Formulari SUBV_004/2015 per a projectes/activitats de COOPERACIÓ

5. Pressupost d'ingressos i despeses de l'entitat pel 2015. Formulari SUBV_005/2015 (o el que faci servir habitualment l'entitat o persona sol·licitant) o per a tota l'activitat de l'entitat o pel projecte concret per al qual es demana subvenció.

6. Document amb les dades bancàries on es vol que es faci la transferència. Formulari SUBV_006/2015

7. Només en el supòsit de denegació expressa de l'autorització a comprovar amb l'AEAT i la TGSS d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'haurà de presentar:

7.1 Certificat de la Seguretat Social conforme està al corrent de les seves obligacions o bé que n'està exempta.

7.2 Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de les seves obligacions.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'Ajuntament requerirà per correu electrònic la seva rectificació en un termini de 10 dies hàbils. Passat aquest termini, si les entitats o persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es desestimarà la seva petició que s'arxivarà sense cap altra tràmit.

Depenent de la documentació sol·licitada, aquesta es presentarà preferentment per correu electrònic a l'adreça següent: [email protected] o [email protected] Si no és possible enviar la documentació requerida per correu electrònic, es presentarà a les oficines de l'OAC a Ribes o a les Roquetes

8.3. Terminis de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació.

8.4. Lloc on presentar les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) del municipi:

- Les Roquetes (pl. de la Vinya d'en Petaca), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

- Ribes (Masia Can Puig, c/ Major, 110), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores

8.5. Resolució de les sol·licituds

La Mesa de Valoració (Formada pel Regidor/a corresponent o regidor/a en qui delegui i dos persones de l'equip tècnic formularà informe i proposta de concessió.

L'òrgan competent per a dur a terme la concessió és la Junta de Govern Local.

8.6. Acceptació de la subvenció

Un cop notificada la concessió d'una subvenció, aquesta es donarà per acceptada si en el termini d'un mes el beneficiari no ha presentat document de renúncia o al·legació expressa.

9. Justificació de la subvenció

La justificació és obligatòria.

Les entitats subvencionades disposaran, com a màxim, fins el 31 de març de 2016 per a presentar la corresponent justificació de despeses.

La justificació de l'activitat subvencionada es farà mitjançant un compte justificatiu simplificat, que constarà de:

1. Instància de presentació de la documentació: Formulari SUBV_007/2015

2. Memòria de les activitats o projecte. Formulari SUBV_008/2015

3. Dos exemplars de la publicitat que s'hagi realitzat sobre l'activitat/s subvencionades, on hi consti la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament o la declaració del president conforme no han realitzat publicitat de l'activitat. En cas que l'activitat s'hagi realitzat abans de la convocatòria de les subvencions, no s'exigirà la inclusió de la imatge corporativa municipal en les publicitats editades. Formulari SUBV_009/2015

4. Si la subvenció s'ha atorgat per a l'activitat global de l'entitat, s'haurà de presentar el Balanç anual d'ingressos i despeses 2014. Formulari SUBV_010/2015.

5. Factures, rebuts o tiquets de caixa que justifiquin el 100% del cost de l'activitat, encara que la part subvencionada sigui del 50%.

- Han de ser originals (Si l'entitat ho sol·licita, l'Ajuntament podrà retornar-li posteriorment els originals, després d'haver-los examinat, compulsats i posat el segell corresponent d'imputació)

- En els casos de factures, és obligatori adjuntar el rebut conforme s'ha fet el pagament, el tiquet de caixa o el justificant de transferència bancària. Només es podrà dispensar d'adjuntar rebut, tiquet de caixa o justificant de transferència bancària quan la factura porti un segell de Cobrat o Pagat que porti incorporades les dades de l'emissor de la factura.

- Certificació o justificant bancari del canvi de divises o monedes.

- Han de correspondre a l'activitat subvencionada i han de ser despeses necessàries per a realitzar l'activitat.

- Han de portar les dades i el NIF de l'entitat o grup/persona sol·licitant.

- Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil.

- No poden estar trencades, tatxades o ratllades.

- Han de ser emeses durant l'any 2015.

- En el cas de tiquets susceptibles de que amb el pas del temps s'esborrin les dades, caldrà acompanyar-los de fotocòpia.

6. Només en el supòsit de denegació expressa de l'autorització a comprovar amb l'AEAT i la TGSS d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'haurà de presentar:

- Certificat de la Seguretat Social conforme està al corrent de les seves obligacions o bé que n'està exempta.

- Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de les seves obligacions.

7. Declaració responsable de reintegrament voluntari de la subvenció (si escau).

Formulari SUBV_011/2015, juntament amb el corresponent comprovant bancari de l'ingrés realitzat.

La presentació de la declaració responsable de reintegrament voluntari no implicarà la conformitat del servei gestor de l'Ajuntament amb l'ingrés realitzat. Un cop revisada la justificació presentada per l'entitat, la Junta de Govern Local emetrà una resolució en què declari la conformitat o la no conformitat del reintegrament.

10. Pagament de la subvenció

En el moment de concedir la subvenció, es realitzarà una bestreta a compte per ajudar les entitats a afrontar la realització de les activitats, del 100% de la quantitat atorgada.

Les entitats i persones beneficiàries no hauran de constituir garanties en concepte de la bestreta obtinguda.

Per a realitzar qualsevol pagament, hauran de certificar prèviament que es troben al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

11. Reintegrament de les subvencions i control

L'Ajuntament iniciarà expedient de reintegrament parcial o total de la subvenció si:

- Les persones i/o col·lectius beneficiàries no compleixen amb els objectius, activitats o projectes subvencionats.

- El cost efectiu final és inferior a l'inicialment previst.

- No es justifica adequadament la subvenció.

- Les despeses presentades no responen a l'activitat subvencionada/es o aquestes hagin estat finançades per altres subvencions o recursos.

- No s'adopten les mesures de difusió del finançament públic rebut.

Per tal de simplificar la tramitació de l'expedient de reintegrament d'una subvenció, la entitat subvencionada podrà presentar la declaració responsable de reintegrament voluntari de la subvenció Fomulari SUBV_011/2015

L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar qualsevol procediment de control financer, inspecció o comprovació que cregui oportuna d'acord amb la normativa vigent.

12. Altres consideracions

- La sol·licitud d'ajut no obliga l'Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a l'entitat a rebre'l. El fet d'haver-lo rebut en anys anteriors no suposa l'atorgament forçós en exercicis posteriors.

- La presentació de la sol·licitud per rebre ajut, implica l'acceptació de tots els punts d'aquesta normativa, i per tant, qualsevol incompliment d'algun d'ells pot ser causa de revocació de l'ajut concedit.

13. Règim Jurídic

En tot el no previst en aquestes bases prevaldrà el que disposa:

- l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de la Corporació en data 21/12 /2004.

- la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)

- el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la llei de Subvencions.

ANNEX 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ

La valoració dels projectes de cooperació al desenvolupament es farà basant-se en tres blocs, a cadascun dels quals s'atribueix una puntuació màxima en funció dels criteris que es detallen a continuació:

BLOC A: Contingut dels projectes - Màxim 50 punts

a) El grau de referència a les àrees geogràfiques següents. Es pot valorar només un dels quatre supòsits. Fins a 10 punts.

_ A les ciutats agermanades amb Sant Pere de Ribes (Puerto Cabezas - Nicaragua) i Àrea de RAAN (Nicaragua): Fins a 10 punts

_ Als països o ciutats d'origen de les persones immigrades i residents a Sant Pere de Ribes o amb una vinculació històrica amb el municipi. Fins a 10 punts

_ Als països afectats per guerres, desastres naturals i/o població refugiada o als Països sense Estat o en situació d'ocupació. Fins a 5 punts.

_ Zones geogràfiques i països amb pobresa extrema. Fins a 5 punts.

b) El grau de referència a les tipologies següents. Es pot valorar només un dels tres supòsits. Fins a 20 punts

_ Que siguin projectes transformadors: que afavoreixin l'enfortiment de les capacitats i les institucions locals i que estableixin com a prioritat aspectes com la participació, la democràcia o l'apoderament de la societat civil i política.

Que siguin projectes que fomentin les relacions horitzontals, és a dir, que l'eix central de la relació no estigui basat en una simple transferència de recursos o ajuda, sinó que es busqui una relació veritablement recíproca.

Que siguin projectes sostenibles, de manera que el projecte no creï dependència i que s'estableixin, un cop finalitzat, mecanismes d'autosuficiència per als beneficiaris i sigui sostenible, no només econòmicament, sinó també des d'un punt de vista social i cultural.

Fins a 20 punts

_ Que siguin projectes amb components assistencialistes, però que s'emmarquin en un procés transformador i amb possibilitats de canvi. Fins a 15 punts

_ Que siguin projectes exclusivament amb components assistencialistes quan el context ho requereixi. Fins a 8 punts

c) Que el projecte inclogui els eixos transversals de la promoció i defensa dels drets humans des de la perspectiva de gènere i/o identitats minoritàries i/o col·lectius LGTB. Fins a 10 punts

d) Participació activa d'una contrapart local en el disseny, desenvolupament, gestió i avaluació del projecte (institució, entitat sense afany de lucre,...), clarament identificada en el projecte. Fins a 10 punts

BLOC B: Formulació del projecte - Màxim 25 punts

a) Formulació correcta i estructurada: objectius generals i específics clarament definits i interrelacionats amb els resultats previstos i les activitats a desenvolupar. Previsió de recursos humans suficients per a l'execució del projecte. Fins a 10 punts

b) Previsió d'un bon procés d'avaluació, que es durà a terme al final del projecte amb una bona planificació d'indicadors de resultats, objectius i assoliment dels mateixos. Fins a 5 punts

c) Pressupost complet, desglossat per partides i per cofinançadors. El pressupost ha de correspondre a la totalitat de l'acció demanada sent aquesta totalitat la que ha de ser posteriorment justificada. Fins a 5 punts

d) Capacitat d'autofinançament. Fins a 5 punts

BLOC C: De l'entitat sol·licitant - Màxim 25 punts

a) Experiència en cooperació i en la temàtica tractada entre l'entitat sol·licitant i l'entitat del territori destinatari del projecte. Fins a 5 punts

b) Assistència i participació activa al Consell Municipal de Cooperació (CMC) i en les activitats promogudes pel CMC. Fins a 5 punts.

c) Impacte del projecte en el territori destinatari del projecte i a Sant Pere de Ribes. Fins a 10 punts

d) Activitats de sensibilització en cultura de la pau i educació per al desenvolupament dutes a Sant Pere de Ribes en l'any anterior a la convocatòria. Fins a 5 punts

La puntuació total obtinguda haurà de ser igual o superior a 60 punts per a poder obtenir subvenció.

Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación
Cultura
Medio Ambiente
Infancia
Salud
Justicia
Empresa
Cultura e idiomas
Dependencia
Educación