ANUNCIO sobre la convocatoria general de ayudas para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas en la ciudad de Barcelona para el año 2017. - Diario Oficial de Cataluña de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 28/03/2017 hasta 31/12/2017
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona ha acordat a la Comissió Permanent en sessió celebrada el 8 de març de 2017, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i Consorci, l'article 2.2 de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i, aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, el següent acord:

1. Fer pública la nova convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions per la ciutat de Barcelona adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d'edificis d'habitatge d'ús residencial per a la rehabilitació d'elements comuns, i habitatges, amb l'objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d'edificis i habitatges a Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 17 de desembre de 2009 (BOP núm. 307 de 24 de desembre de 2009 i DOGC núm. 5535 de 29 de desembre de 2009) i per la normativa general de subvencions i es concedeixen per concurrència no competitiva. Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per a actuacions en edificis d'habitatges o habitatges unifamiliars i habitatges caldrà acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l'edifici objecte de l'actuació, excepte per a les actuacions actives del programa de sostenibilitat i d'accessibilitat, en què no hi haurà pressupost mínim.

Les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques d'aquesta convocatòria són les que consten en els annexos 1 a 4. Les especificacions tècniques (annex 4) es podran consultar en el web www.consorcihabitatgebcn.cat.

2.1. El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció a la convocatòria que preveu l'article 16 de les Bases Reguladores s'obrirà l'endemà de la publicació en el DOGC d'aquesta convocatòria i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds d'inscripció en una data anterior. El tancament de l'admissió de sol·licituds d'inscripció es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC.

La presentació de la sol·licitud d'inscripció no implica cap dret econòmic. Cal començar les obres i presentar el comunicat d'inici d'obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l'obtenció de l'informe tècnic previ. La no presentació del comunicat d'inici d'obres en aquest termini implicarà l'arxiu de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 18.3 de les bases reguladores.

2.2. El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuts que preveu l'article 20 de les Bases Reguladores s'obre l'endemà de la publicació en el DOGC d'aquesta convocatòria i finalitza el 31 de desembre de 2017. Es podrà tancar l'admissió de sol·licituds d'ajut en una data anterior si s'han exhaurit les disponibilitats pressupostàries. El tancament de l'admissió de sol·licituds d'ajuts es farà mitjançant una resolució del Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona que es publicarà en el DOGC.

La sol·licitud d'ajuts es presentarà juntament amb la comunicació de l'inici d'obres.

En comunicar l'inici d'obres, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona farà una reserva de crèdit per l'import de subvenció previst en l'Informe tècnic.

2.3. El comunicat de final d'obres s'haurà de presentar en el termini de seixanta dies comptadors a partir de la data en què se certifiqui el final d'obres, i s'haurà d'acompanyar de la documentació que preveu l'article 20 de les Bases reguladores i que es conté a l'annex 2.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà requerir la presentació del comunicat de final d'obres en el termini d'execució d'obres fixat en el permís d'obres. En cas que no es presenti el final d'obres en aquest termini es requerirà fefaentment al sol·licitant per tal que en el termini de deu dies presenti el comunicat final d'obres o bé justifiqui degudament el motiu no imputable al sol·licitant pel qual no han estat finalitzades, amb indicació que si no ho fa, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució l'efecte.

2.4. La sol·licitud de pagament de l'ajut concedit es formalitzarà juntament amb la presentació del comunicat de final d'obres.

2.5. Les persones propietàries o titulars dels edificis que hagin sol·licitat acollir-se als ajuts previstos en aquesta convocatòria d'ajuts per a patologies estructurals, així com els edificis de l'àmbit de Ciutat Meridiana que hagin sol·licitat ajuts per a la instal·lació d'ascensors, podran sol·licitar a partir de l'inici de les obres una bestreta del 60% de la subvenció reconeguda sempre que acreditin factures per l'import de la bestreta, d'acord amb el que estableix l'article 20.1 de les bases reguladores dels ajuts d'aquesta convocatòria.

3. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 12.000.000€ corresponents a les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona que es distribueix de la següent forma:

a) 500.000€ es destinaran prioritàriament ajuts a la rehabilitació amb mesures energètiques actives fins al 30/09/2017. A partir d'aquesta data es podrà destinar indistintament els recursos econòmics disponibles tant a ajuts a la rehabilitació d'edificis com d'habitatges que es destinin a la Borsa de Lloguer Social, d'acord amb l'establert a la convocatòria.

b) 11.500.000€ es destinaran a la resta d'actuacions contemplades en la convocatòria.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria s'imputaran a la partida pressupostària 480.0001 i 780.0001 del Consorci de l'Habitatge de Barcelona per l'any 2017. Els imports no aplicats a aquesta convocatòria al seu tancament, s'aplicaran a la convocatòria de l'any 2018.

L'atorgament de subvencions estarà limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb aquesta finalitat. No es podran reconèixer subvencions per un import superior a l'establert en la convocatòria.

A aquests efectes la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge podrà:

- Ampliar les dotacions econòmiques destinades a aquesta convocatòria en funció de les aportacions de les entitats consorciades o d'altres ens o administracions.

- Aprovar la delimitació de nous conjunts urbans.

4. Les sol·licituds s'han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i s'han d'adreçar a l'Oficina d'Habitatge de cada Districte de la ciutat de Barcelona segons annex 3, a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida o bé pels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i al web www.consorcihabitatgebcn.cat.

5. Les propostes de concessió de les subvencions es formulen per un òrgan col·legiat que estarà constituït pel Gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, un responsable tècnic i un responsable econòmic de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida. A aquests efectes, l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona actuarà com a entitat col·laboradora del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

Correspon la resolució dels ajuts al Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'acord amb el que preveu l'article 22 de les Bases Reguladores.

Els terminis de resolució són els recollits en l'article 22 de les Bases reguladores.

La resolució final es comunicarà mitjançant notificació al sol·licitant d'acord amb l'establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i als articles 56 i 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Contra la resolució del Gerent, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

6.1. Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 27 de les Bases Reguladores per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables, i per als ajuts que concedeixi l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona per aquells edificis en què l'execució de les obres impliqui l'actuació sobre elements arquitectònics que cal preservar, endreçar i mantenir. En cap cas l'ajut acumulat per la mateixa actuació pot superar el seu cost total.

6.2. Per obtenir la condició de beneficiari de qualsevol ajut reglamentat en les Convocatòries o les Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

7. Per accedir als ajuts de Cohesió Social de fins al 100% que es preveuen en l'annex 1, caldrà acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de 2,33 vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent, d'acord amb el que preveu l'article 5.3 de les Bases Reguladores.

8. Els expedients acollits a convocatòries anteriors i que no hagin estat resolts, s'acolliran d'ofici als imports d'ajuts previstos en la convocatòria de l'any 2016. La documentació i requeriments tècnics per accedir als ajuts seran els que determinava la convocatòria en què es va presentar la sol·licitud d'inscripció.

9. L'acceptació de la subvenció per part dels titulars comportarà l'autorització al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a utilitzar la imatge de les obres realitzades.

Barcelona, 20 de març de 2017

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

ANNEX 1. Quantia de les subvencions

Per tots els programes inclosos en aquesta convocatòria, i d'acord amb les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona el 17 de desembre de 2009, el Consorci emetrà un informe tècnic previ a l'inici de les obres en el que s'indicaran les actuacions que cal realitzar per accedir als ajuts. Les actuacions que es marquin com a obligatòries, tindran el caràcter d'indispensable. El seu incompliment serà causa de denegació de la totalitat de la subvenció. La resta d'actuacions tindrà caràcter recomanable i el seu incompliment suposarà una reducció en el percentatge de subvenció d'acord amb el punt A d'aquest annex.

Per als programes de façanes, cobertes i terrats, mitgeres, celoberts i patis, vestíbuls i escales la subvenció, en cas de no complir totes les actuacions recomanables i sempre que s'executin totes les actuacions establertes com a obligatòries en l'informe tècnic inicial, no podrà ser reduïda en més d'un 50% per la no execució d'actuacions recomanables.

Les subvencions per a diferents actuacions es podran acumular entre sí. Es podran acollir a aquesta convocatòria els edificis construïts abans de 1992 i en els que el 70% de la superfície de l'edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinat a habitatge habitual. En cas de no arribar al 70% esmentat, únicament es podran acollir als ajuts els habitatges destinats a residència habitual i permanent, optant a la part proporcional de subvenció en funció de la superfície, llevat que la resta d'habitatges fins a assolir el 70% es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona. No obstant l'anterior, d'acord amb l'article 8a de les bases reguladores, els edificis posteriors a l'any 1992 que executin obres d'accessibilitat o actuacions actives de sostenibilitat així com actuacions derivades de situació de risc es podran acollir a les subvencions establertes en aquesta convocatòria excepte que es trobin dintre del període de reclamació al promotor de l'obra d'acord amb els terminis establerts en la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

En el cas d'edificis de propietat vertical o propietat concentrada caldrà que, en la inscripció prèvia, i en finalitzar les obres, s'acrediti l'ocupació dels habitatges de l'edifici mitjançant declaració responsable segons model normalitzat, sense perjudici que el Consorci de l'Habitatge pugui comprovar posteriorment la veracitat d'allò declarat. En cas que, com a conseqüència de la rehabilitació es posin habitatges en lloguer, caldrà acreditar que aquests s'han posat a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona en el moment de finalitzar les obres. En cas que no s'acrediti l'anterior es denegarà l'ajut per a tot l'edifici. Els edificis d'habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que tots els habitatges s'incorporin a la Borsa de Lloguer Social en les condicions que aquesta determini, i en qualsevol cas per un període no inferior a cinc anys. Tots els habitatges buits procedents de propietats verticals o propietat concentrada s'hauran d'incorporar a la Borsa de lloguer per un període no inferior a cinc anys. En cas que la normativa aplicable en el moment de la sol·licitud estableixi condicions superiors respecte a durada dels contractes de lloguer o una referència de preus, per accedir als ajuts caldrà que els habitatges que estiguin llogats en propietats verticals o propietats concentrades s'adeqüin a aquestes condicions.

Les obres dels edificis inclosos en els àmbits dels ajuts de la Llei de Barris contemplats a la convocatòria del consorci 2015 i 2016, així com les obres d'habitatges que es posin a disposició de la Borsa de Lloguer Social queden exceptuades d'allò que estableix l'article 8d de les Bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, sempre que les obres hagin estat iniciades amb posterioritat a l'aprovació del Projecte Integral presentat per acollir-se al finançament de la Llei de Barris.

En el pressupost protegible es podran incloure les despeses financeres corresponents a la formalització d'un aval per al crèdit que sol·licitin les comunitats de propietaris. Concretament es podran subvencionar l'aportació al fons de mutualitat, la comissió d'obertura, i la comissió de risc corresponent al primer any de l'aval, així com les despeses notarials. Aquestes despeses se subvencionaran al 100% del seu cost.

A. EDIFICIS D'HABITATGES PLURIFAMILIARS O HABITATGES UNIFAMILIARS

A.1. PATOLOGIES ESTRUCTURALS

La subvenció serà del 50% del pressupost protegible sense topall.

A.2. OBRES NO ESTRUCTURALS

A.2.1. FAÇANES

La subvenció màxima serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000€ per actuació.

Partint de la màxima subvenció establerta (25%), el primer incompliment d'una actuació recomanable, comportarà un descompte de cinc punts percentuals sobre el percentatge establert per a la subvenció (25%-5%), el segon incompliment comportarà un descompte afegit de tres punts percentuals sobre el percentatge establert per a la subvenció (25%-5%-3%) i així successivament, sense que pugui superar el 50% de reducció.

En el cas que aquesta actuació comporti millores energètiques s'aplicarà el que estableix el punt A.5.1

A.2.2. PATIS, CELOBERTS, COBERTES, MITGERES, ESCALES I VESTÍBULS

Aquestes actuacions s'hauran d'executar d'acord amb el que estableix el punt A.5.1 i se li aplicaran les subvencions allí establertes.

En el cas que sigui tècnicament impossible l'obtenció dels requisits tècnics establerts en el punt A.5, o per respecte a valors patrimonials, s'aplicarà la mateixa subvenció que la prevista en l'apartat A.2.1.

A.3. OBRES D'ACCESSIBILITAT

A.3.1. INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS

Comprèn aquelles actuacions consistents en la dotació d'ascensors en edificis d'habitatges plurifamiliars, que no en disposin, tant per l'interior com per l'exterior dels edificis d'habitatges plurifamiliars. Els edificis hauran de ser com a mínim de planta baixa més tres plantes, amb independència de les parades.

La subvenció serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000€.

A.3.2. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

La subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000€.

A.4. OBRES D'INSTAL·LACIONS

A.4.1. INSTAL·LACIONS GENERALS COMUNES;

A.4.2. UNIFICACIÓ ANTENES TV;

A.4.3. REORDENACIÓ APARELLS AIRE CONDICIONAT;

A.4.4. INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

Per a tots aquests programes, la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000€.

A.4.5 RETIRADA D'ELEMENTS OBSOLETS DE FIBROCIMENT

La subvenció serà del 35% amb un topall de 30.000 € per la retirada de qualsevol element de fibrociment que no impliqui una reposició de l'element. En el cas que la retirada de l'element n'impliqui la reposició amb materials adequats, l'actuació de retirada s'integrarà en el programa que correspongui (si es tracta de cobertes, s'integrarà en el programa A.5.1 o A.5.3., i si es tracta d'instal·lacions, en el programa A.4.1)

A.4.6. AIGUA DIRECTA

La subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb un topall de 60.000€ per edifici.

A.5. ESTALVI ENERGÈTIC I SOSTENIBILITAT

A.5.1. ACTUACIONS PASSIVES : PATIS, FAÇANES, COBERTES I MITGERES

Per totes aquelles actuacions de rehabilitació que impliquin una actuació de millora energètica global que actuï sobre tota l'envoltant de l'edifici, en els termes previstos en les especificacions tècniques, la subvenció màxima serà del 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000€ per actuació.

En cas que només es realitzin actuacions parcials la subvenció serà del 35% amb un topall de 30.000€ per actuació.

Si es compleixen totes les actuacions fixades com a recomanables en l'informe tècnic, la subvenció serà la màxima establerta. En cas de no complir alguna de les actuacions recomanables:

Partint de la màxima subvenció establerta (50% o 35%), el primer incompliment comportarà un descompte de cinc punts percentuals sobre el percentatge establert per a la subvenció (50-5)% o (35-5)%, el segon incompliment comportarà un descompte afegit de tres punts percentuals sobre el percentatge establert per a la subvenció (50%/35%-5%-3%) i així successivament, fins al màxim del 50%.

En les actuacions parcials es podrà actuar sobre la totalitat dels plens o buits d'elements constructius sobre el que es realitzi l'actuació. En cas que només s'actuï sobre els plens o buits aplicant millores energètiques d'acord amb les especificacions tècniques l'actuació sobre els plens o buits que comporti la millora energètica s'acollirà a la subvenció prevista en aquest apartat i l'altra actuació se subvencionarà en un 25%, en les condicions establertes en el paràgraf anterior.

Se subvencionarà al 100% la realització d'una auditoria energètica sempre que es realitzi alguna de les actuacions incloses en l'auditoria.

Aquestes actuacions hauran d'assolir els requeriments energètics establerts en les especificacions tècniques.

A.5.2. ACTUACIONS ACTIVES

Per totes aquelles actuacions que impliquin la reducció de consum energètic mitjançant la producció d'energia amb fonts renovables, la subvenció serà del 60% amb un topall de 60.000€. Es podran subvencionar amb el mateix percentatge de subvenció les actuacions individuals de generació d'energia. En aquest cas caldrà acreditar l'autorització de la comunitat de propietaris per a l'ús o ocupació dels espais comuns per a benefici individual quan aquesta sigui necessària.

Aquestes actuacions hauran d'acreditar un contracte de manteniment amb sistemes de control efectius, d'un mínim de quatre anys.

Sempre que es desenvolupi el projecte es subvencionarà amb el 100% el cost del projecte i/o memòria tècnica, fins a un topall de 5.000€.

A.5.3. COBERTES VERDES

Es consideraran aquelles actuacions en què es transformi en coberta verda el 50% de la superfície del terrat excepte badalots i celoberts, d'acord amb els termes establerts en l'annex tècnic d'aquestes bases. Així mateix caldrà endreçar i millorar els elements existents a la terrassa de l'edifici on s'ubiqui.

La subvenció serà del 50% amb un topall de 60.000€.

B. INTERIOR DE L'HABITATGE INDIVIDUAL O HABITATGE UNIFAMILIAR

Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa de lloguer de Barcelona, caldrà que la sol·licitud es trameti des de la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per a l'Ús Digne de l'Habitatge. No es podran acollir a aquest ajut els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s'incorporin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona fruit de l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona per tal de reduir una sanció imposada com a conseqüència d'haver destinat sense autorització l'habitatge a ús turístic.

En el cas d'habitatges que realitzin obres en l'interior de l'habitatge d'adequació o millora de l'habitabilitat per incorporar-los a la Borsa de Lloguer de Barcelona, i sempre i quan el contracte de lloguer que es formalitzi tingui una durada d'un any prorrogable fins a 5 anys, la subvenció serà del 100% fins a un màxim de 20.000€ per habitatge.

En aquest cas, i en el supòsit que el contracte de lloguer formalitzat es resolgui en els dos primers anys, el propietari restarà obligat a formalitzar un nou contracte de lloguer amb la mediació de la Borsa de Lloguer de Barcelona per un període mínim d'un any prorrogable fins a 3 anys.

També es podran acollir a aquests ajuts aquells habitatges que hagin iniciat obres abans de presentar la sol·licitud d'inscripció sempre que hagin signat el compromís d'incloure l'habitatge a la Borsa de Lloguer de Barcelona.

El pagament d'aquest ajut quedarà condicionat a la firma del contracte de lloguer en el marc de la Borsa de Lloguer de Barcelona.

C. PROGRAMA DE COHESIÓ SOCIAL

Per a tots els programes d'actuació en edificis els propietaris podran sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els següents requisits:

- Ser propietari de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.

- La unitat familiar haurà d'acreditar tenir ingressos inferiors a 2,33 vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent.

- No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d'un propietari de l'habitatge caldrà aportar l'autorització de tots els propietaris per poder fer efectiva la inscripció en el Registre de la Propietat.

Per tal d'establir la quantia de l'aportació individual caldrà que el sol·licitant d'aquesta subvenció aporti un certificat emès pel Secretari i el President de la Comunitat de Propietaris, segons model facilitat pel Consorci, en què consti la quantia de l'aportació individual del sol·licitant a la comunitat de propietaris per al pagament de les obres, i el coeficient que s'aplicarà al sol·licitant en la repercussió de la subvenció que es concedeixi a la comunitat.

Aquestes condicions s'han de complir en el moment de la concessió de la subvenció.

Aquest ajut complementari es tramitarà paral·lelament a la sol·licitud de subvenció i s'ingressarà en el mateix compte bancari, llevat de petició expressa en sentit contrari per part de la Comunitat de Propietaris. Aquest ajut es podrà sol·licitar en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient de la comunitat de propietaris, fins a la presentació del comunicat de finalització de les obres. Un cop presentat el comunicat de final d'obres ja no s'admetrà cap sol·licitud individual d'ajuts. Per obtenir l'ajut individual serà necessari que la subvenció per a la comunitat de propietaris hagi estat aprovada.

Aquest ajut complementari, que devenga l'interès legal del diner des de la data de pagament, d'acord amb el que anualment es fixi en els pressupostos generals de l'Estat, s'haurà de retornar quan es produeixi la primera transmissió posterior a la concessió de l'ajut i per qualsevol títol (mortis causa o intervivos), llevat el que preveu el següent paràgraf.

En el cas de transmissió mortis-causa entre cònjuges o unitats de convivència sempre que el supèrstite, els fills menors d'edat o els majors incapacitats, el legitimari, l'usufructuari o l'hereu/va en primer grau acreditin mantenir uns ingressos familiars iguals o inferiors als que donarien dret a accedir a l'ajut, i compleixin la resta de requisits a dalt esmentats per a la concessió d'aquest, l'obligació de retornar l'ajut s'ajornarà fins a la següent transmissió de l'habitatge.

Per tal de garantir el compliment d'aquesta condició, el Consorci articularà els mecanismes que consideri oportuns per donar compliment al que estableix l'article 11.2 de les Bases reguladores.

D. CONJUNTS URBANS - CONJUNTS D'ESPECIAL INTERÈS

Aquest programa consisteix en subvencions adreçades a edificis inclosos en una àrea geogràfica aprovada per la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en què es podrà incrementar la subvenció concedida en el percentatge indicat en cada convocatòria o establir una subvenció específica. La Comissió Permanent del Consorci podrà aprovar nous àmbits de conjunt urbans. Inicialment els conjunts urbans que es podran acollir a aquesta convocatòria seran els següents:

a. Turó de la Peira

En el cas d'actuacions de patologies estructurals es concedirà la quantia de subvenció més beneficiosa d'entre la prevista en aquesta convocatòria o la prevista en la convocatòria que es va aprovar per l'any 2010.

En el cas dels edificis de l'àmbit del Turó de la Peira que sol·licitin ajuts per a la rehabilitació de patologies estructurals es podran incloure com a despeses subvencionables en un import del 100% les segones diagnosis que s'hagin realitzat en el marc del conveni firmat entre el Districte de Nou Barris i l'Associació de Veïns de Nou Barris. Aquesta subvenció es podrà pagar íntegrament amb la comunicació de l'inici de les obres sempre que s'aportin factures i rebuts pel 100% del cost de la segona diagnosi.

b. Sud-oest del Besòs i Baró de Viver

En el cas d'actuacions en els àmbits amb conveni específic del Sud-oest del Besòs i Baró de Viver per a la instal·lació d'ascensors es concedirà la quantia de subvenció més beneficiosa d'entre la prevista en aquesta convocatòria o la prevista en la convocatòria que es va aprovar per a l'any 2010, amb independència de la data del final d'obres. Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut sense que en cap cas l'ajut acumulat superi el cost total de l'obra. Per acreditar aquest punt el Patronat Municipal de l'Habitatge aportarà un certificat en què s'acrediti el finançament de l'obra i les subvencions rebudes pels sol·licitants.

c. Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon al districte de Ciutat Vella

En el cas d'actuacions en els elements comuns la subvenció serà del 50% amb un topall de 60.000€. Quan en un edifici hi hagi diferents actuacions a realitzar segons informe tècnic aquestes es podran sol·licitar per separat sempre i quan s'hagi firmat el conveni amb un calendari d'obres aprovat. En aquests casos la subvenció es podrà concedir en finalitzar cada actuació sempre que es compleixi el calendari previst.

En el cas de propietaris o llogaters d'habitatges que estiguin inclosos en el Pla Dintres del districte de Ciutat Vella o de l'àrea de rehabilitació de Sant Ramon al districte de Ciutat Vella la subvenció serà del 50% amb un topall de 12.000€. Els propietaris dels habitatges hauran d'acreditar mitjançant el padró municipal que era el seu habitatge habitual i ho seguirà sent. Els propietaris o llogaters d'aquests habitatges hauran d'acreditar uns ingressos màxims de 2,33 vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'Habitatge vigent. Les subvencions les podran sol·licitar tant els propietaris que visquin en els habitatges com els propietaris que els tinguin llogats per a residència habitual i permanent o els llogaters que hi visquin, aquests darrers amb l'autorització dels propietaris. A la finalització de les obres els habitatges hauran de seguir ocupats per la mateixa unitat familiar que ocupava l'habitatge abans de sol·licitar l'ajut.

d. Illa Eficient

Pels edificis inclosos en l'àmbit d'Illa Eficient delimitat pels carrers Viladomat, Gran Via de les Corts Catalanes, Calàbria i Diputació s'estableixen els següents ajuts:

i. Se subvencionarà al 100% la redacció del Pla Director de les actuacions en tota l'Illa amb un topall de 190.000€ més IVA

ii. Se subvencionaran en un 100% els projectes executius, IVA inclòs, amb un topall de 20.000€ , sempre que continguin en els mateixos i s'executi alguna actuació activa de les incloses en el Pla Director.

iii. Se subvencionaran aquelles actuacions que s'executin d'acord amb el Pla Director sempre que contemplin alguna actuació activa al 50% del pressupost protegible amb un topall de 60.000€ per actuació. En cas d'actuacions de generació la subvenció serà del 60% del pressupost protegible amb un topall de 60.000€. En cas que només es contemplin actuacions passives parcials s'aplicarà la subvenció general prevista en aquesta convocatòria. Seran subvencionables totes aquelles actuacions i despeses incloses en el Pla Director.

e. Superilles

En els àmbits de ciutat on s'implanti el Programa de Superilles, es redactarà un Pla d'Acció que definirà el tipus de mobilitat de cada carrer: xarxa bàsica, xarxa local i xarxa veïnal. En el moment què aquest Pla d'Acció estigui aprovat, els edificis que tinguin façana als carrers de la xarxa bàsica i local disposaran d'un increment del percentatge previst per a cada actuació en la convocatòria en un 10% i el topall de subvenció en 10.000€ per actuació.

Els plànols d'aquests àmbits es podran consultar en les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

E. REDACCIÓ D'INFORMES D'INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (IITE) I PROJECTES.

a. Redacció d'Informes d'Inspecció Tècnica dels Edificis.

i. Se subvencionarà el 100% del cost de redacció de l'Informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici i el Certificat d'Eficiència Energètica amb el topall màxim establert a la convocatòria de l'any 2015, i realitzats com a màxim durant l'any anterior a la sol·licitud de l'ajut. En el cas d'informes vigents que s'hagin realitzat amb una antiguitat superior a un any, s'aplicarà la subvenció del programa que li correspongui, com a part del pressupost protegible en concepte d'honoraris tècnics. (L'Informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici contindrà tots els punts detallats en el Decret 67/2015, i en concret, l'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat).

ii. Es podran sol·licitar ajuts per a la redacció d'Informes d'Inspecció Tècnica dels Edificis (IITE) per als següents edificis:

- Edificis d'habitatges de més de 100 anys.

- Edificis d'habitatges que en els darrers 10 anys s'hagin acollit a les convocatòries d'ajuts a la rehabilitació i que no haguessin fet l'IITE.

- Edificis d'habitatges situats en polígons d'habitatges construïts entre els anys 1950 i 1970.

Caldrà incorporar un certificat d'eficiència energètica de l'edifici. L'import d'aquest ajut serà del 80% del seu cost i l'hauran de redactar els tècnics experts designats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya o el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Barcelona d'acord amb el que estableix el decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici o bé els tècnics escollits pel propi sol·licitant.

Per accedir a aquest ajut caldrà presentar la sol·licitud de l'ajut segons model normalitzat i l'acord de la comunitat de propietaris, si és el cas, juntament amb la presentació de l'Informe Tècnic de l'edifici que no tindrà una antiguitat major d'un any.

Per al pagament caldrà acreditar la redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici, així com les factures i rebuts de la despesa efectuada.

Els imports màxims del pressupost subvencionable del cost dels IITE i documents adjunts seran els establerts a l'annex 5 de la present convocatòria.

Aquests informes hauran d'haver-se presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció.

Per considerar vàlids els informes de la inspecció tècnica dels edificis elaborats a l'empara del Decret 67/2015 , de 5 de maig, s'hauran d'haver presentat a l'Administració, en un termini màxim de quatre mesos des de la seva emissió.

Per considerar vàlids els informes de la Inspecció tècnica dels edificis elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i d'acord amb la disposició transitòria, s' hauran d'haver presentat a l'Administració, abans dels sis mesos posteriors a l'entrada en vigor de l'esmentat Decret.

No obstant això i als efectes de considerar suficients els informes de les inspeccions tècniques per sol·licitar ajuts a la rehabilitació, s'admetran també aquells informes que, de forma excepcional, hagin estat reconeguts per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la tramitació dels certificats d'aptitud.

b. Projectes de conjunts d'edificis:

En el cas de projectes que contemplin actuacions que s'executin en més d'un edifici/escala que pertanyi a un mateix bloc, conjunt d'illa o edificis contigus de tipologia semblant es concedirà una subvenció del 85% del cost del projecte amb un topall de 5.000€.

F. AJUTS COMPLEMENTARIS

Per a les actuacions que es detallen a continuació es concediran els següents ajuts complementaris que es podran sumar amb els que li corresponguin en funció de l'actuació.

En el cas d'actuacions de rehabilitació amb la utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica s'incrementarà el percentatge de subvenció que li pertoqui en un 5% i el topall s'incrementarà en 5.000€. El percentatge i certificació d'aquests materials s'hauran d'acreditar d'acord amb el consti en l'informe tècnic inicial.

En el cas d'actuacions en edificis catalogats en els quals es realitzin actuacions de rehabilitació sobre elements patrimonials, així com per actuacions de complexitat excepcional per raons constructives, d'accessibilitat, patrimonials, emblemàtiques o de sostenibilitat degudament acreditades, s'incrementarà el percentatge de subvenció que li pertoqui en un 5% i el topall s'incrementarà en 5.000€.

ANNEX 2. Documentació

De tota la documentació caldrà aportar original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada.

La documentació tècnica haurà de presentar-se degudament signada per un tècnic competent, i visada segons el que indiquen les ordenances i la normativa general aplicable.

1. En la sol·licitud d'inscripció i d'informe tècnic:

- Imprès normalitzat de sol·licitud d'inscripció i d'informe tècnic (imprès 1).

Acreditació del sol·licitant:

- DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.

- Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.

Acreditació de la propietat:

a) Si es tracta de comunitats de propietaris:

- Document d'identificació de la Comunitat (NIF).

- Certificat de l'acta de la Comunitat on s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).

b) Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):

- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.

- DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.

- Acord de la reunió on s'aprovin les obres, respecte de les que es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant dels propietaris a efectes de tramitació d'ajuts (imprès normalitzat).

- Declaració responsable de l'ocupació dels habitatges i que aquests estan destinats a residència habitual i permanent (imprès normalitzat).

c) Si es tracta de propietats verticals (persones jurídiques):

- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.

- NIF de la societat o de la Comunitat de Béns.

- Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la societat o de la Comunitat de Béns.

- En el cas de Comunitats de Béns, constitució de la Comunitat de Bens.

- Declaració responsable de l'ocupació dels habitatges i que aquests estan destinats a residència habitual i permanent (imprès normalitzat).

d) Si es tracta d'habitatges individuals:

- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.

- DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.

- Nomenament, si s'escau, d'un representant dels propietaris a efectes de tramitar (imprès normalitzat).

e) En cas d'ajuts del programa de cohesió social:

- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.

- DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.

- Acreditació dels ingressos de la unitat familiar. Aquests ingressos es podran acreditar mitjançant el certificat d'imputacions realitzat per l'Agència Tributària.

- Certificat emès pel Secretari i el President de la Comunitat de Propietaris (imprès normalitzat), on consti la quantia de l'aportació individual i el coeficient en el repartiment respecte al pagament de les obres.

Declaració responsable:

- Declaració responsable, en imprès normalitzat, on consti detallat si el promotor de les obres:

a) Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

b) No es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Ha sol·licitat o rebut altres ajuts per la mateixa actuació, on s'indiqui l'import de l'ajut sol·licitat o, si s'escau, obtingut.

d) Pot deduir-se els tributs que graven el cost d'execució de les obres (IVA).

e) Ha demanat permís d'obres.

Documentació tècnica:

a) La sol·licitud de la llicència d'obres, l'obtenció de la llicència, el projecte així com el pagament de les taxes de la llicència es consultaran d'ofici. El pressupost declarat per calcular l'impost ha de coincidir amb el preu d'execució i materials de l'empresa que realitza les obres. Aquest import tindrà caràcter limitador en el càlcul de les subvencions d'acord amb els criteris establerts als articles 12 i 19.2 de les Bases.

b) En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l'actuació no sigui preceptiu l'obtenció d'una llicència:

- Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts.

En el cas d'actuacions per a l'adequació de les xarxes d'instal·lacions, que no requereixin llicència o comunicat d'obres serà suficient l'aportació del pressupost de l'empresa que s'indica en l'apartat c següent, documentació descriptiva de la instal·lació i croquis descriptiu de les zones comunes afectades pel pas o eliminació de les instal·lacions.

- Croquis de l'habitatge d'abans i després de la rehabilitació, acotat amb indicació de la superfície útil, en el cas d'actuacions en habitatges.

c) Pressupost de l'empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte, així com dels honoraris tècnics previstos. Els tècnics designats pel CHB podran valorar l'adequació del pressupost protegible presentat amb les obres a realitzar, d'acord amb el que estableix l'article 31.1 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, en el cas que aquesta despesa superi les quanties de 50.000€ per a obres i 18.000€ per a serveis, establertes a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector públic per al contracte menor, caldrà acreditar l'aportació de tres ofertes i un escrit del president/secretari o administrador explicatiu del resultat de l'elecció del pressupost acceptat.

d) Els edificis han de disposar amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de subvenció, de l'informe d'avaluació de l'edifici , que ha de contenir l'informe de la Inspecció tècnica de l'edifici (IITE) i la certificació energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica, d'acord amb la normativa vigent.

Aquests informes hauran d'haver-se presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud de subvenció.

Per considerar vàlids els informes de la inspecció tècnica dels edificis elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'hauran d'haver presentat a l'Administració, en un termini màxim de quatre mesos des de la seva emissió.

Per considerar vàlids els informes de la Inspecció tècnica dels edificis elaborats a l'empara del Decret 187/2010, de 23 de novembre, i d'acord amb la disposició transitòria, s' hauran d'haver presentat a l'Administració, abans dels sis mesos posteriors a l'entrada en vigor de l'esmentat Decret.

e) En el cas d'actuacions de cobertes verdes caldrà aportar certificat del tècnic competent redactor del projecte garantint la solidesa de l'estructura de l'element sobre el qual s'actua.

Documentació per als habitatges que s'acullin als ajuts a la rehabilitació interior de l'habitatge per incorporar a la Borsa de lloguer social de Barcelona:

- Informe del Director Tècnic de Programes d'Actuació per a l'Ús Digne de l'habitatge de Barcelona Gestió urbanística SA en què s'acrediti que l'habitatge s'ha acollit a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

- Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.

- DNI, NIF o NIE de cada un dels propietaris.

- Acreditació dels ingressos de la unitat familiar. Aquests ingressos es podran acreditar mitjançant el certificat d'imputacions realitzat per l'Agència Tributària.

- Nomenament, si s'escau, d'un representant dels propietaris a efectes de tramitar (imprès normalitzat).

2. A l'inici d'obres:

a) comunicat d'inici d'obres:

Caldrà aportar el comunicat d'inici d'obres segons model normalitzat. El comunicat d'inici d'obres es presentarà necessàriament amb posterioritat a la recollida de l'informe tècnic.

El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres. El Consorci requerirà al sol·licitant perquè a la finalització del termini indicat al permís d'obres acrediti la finalització d'aquestes. En cas de no donar oportuna resposta al requeriment s'entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud i es procedirà a l'arxiu de l'expedient, prèvia resolució a l'efecte.

En cas que el sol·licitant de la subvenció l'hagi endossada a l'industrial o constructor responsable de l'obra i aquest l'hagi descomptat de les aportacions a càrrec del sol·licitant, caldrà que aportin el corresponent document d'endós.

b) Sol·licitud d'ajuts d'acord amb el model normalitzat.

3. A la finalització de les obres:

a) Comunicat de finalització d'obres:

Caldrà aportar-lo segons model normalitzat i adjuntar original i còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada. La cessió de la subvenció a favor del contractista tindrà els mateixos efectes que un rebut.

1. Les factures i rebuts que s'entreguin amb el comunicat de final d'obres seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.

Com a justificant del pressupost protegit es podran aportar qualsevol dels següents documents a més de les factures:

i. Rebuts

ii. Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data de finalització dels terminis de justificació previstos en l'article 20 de les bases reguladores:

1. Xec bancari, justificant acusament de rebut del mateix per part del proveïdor en què l'admeti com a forma de pagament.

2. Pagaré, adjuntant acusament de rebut del mateix per part del proveïdor en què l'admeti com a forma de pagament.

3. Lletra de canvi, acceptada.

4. Carta de crèdit irrevocable confirmada o crèdit documentari irrevocable.

b) Sol·licitud de pagament de l'ajut, segons model normalitzat.

c) Document de domiciliació bancària. Aquest document únicament es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de pagament. En cas que s'hagi aportat un document de domiciliació bancària anterior se sol·licitarà de nou l'aportació d'aquest document.

d) Certificat de la Generalitat de Catalunya en el que consti que està al corrent de tots els pagaments amb l'Agència Tributària de Catalunya.

e) Certificat final d'obres emès pel tècnic competent.

f) Certificat de solidesa de l'àmbit on s'ha intervingut. En el cas d'actuacions en cobertes verdes caldrà aportar a més la següent documentació:

- Certificat de solidesa estructural de l'actuació sobre la qual s'actua.

- Compromís de la propietat de permetre la inspecció de la coberta durant un període de quatre anys des de la data del certificat final d'obres.

g) Per a propietats verticals o de propietat concentrada:

- Relació de la situació d'ocupació de la finca, segons model.

- En cas que com a conseqüència de la rehabilitació es posin habitatges en lloguer caldrà acreditar que aquests s'han posat a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.

El CHB podrà demanar qualsevol documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la documentació presentada.

ANNEX 3. Adreces Oficines d'Habitatge de Barcelona

Oficina d'Habitatge de Ciutat Vella

Pintor Fortuny, 17-19

Oficina d'Habitatge de l'Eixample

Alí Bei, 13-15

Oficina d'Habitatge de Sants-Montjuïc

Antoni de Capmany, 23

Oficina d'Habitatge de Les Corts

Remei, 9

Oficina d'Habitatge de Sarrià-Sant Gervasi

Canet, 24

Oficina d'Habitatge de Gràcia

Francesc Giner, 14

Oficina d'Habitatge de Horta-Guinardó

Llobregós, 175

Oficina d'Habitatge de Nou Barris

Pl. Major de Nou Barris, 1

Oficina d'Habitatge de Sant Andreu

Joan Torras, 49

Oficina d'Habitatge de Sant Martí

Rambla del Poblenou, 154

Institut Municipal del Paisatge Urbà

Av. Drassanes, 6-8. Pl. 20

ANNEX 4. Especificacions Tècniques

En general les actuacions hauran d'adequar-se a:

Tota la normativa aplicable, les condicions de llicència, comunicat o assabentat municipal, i el que estableix a l'informe tècnic previ previst a la present convocatòria i a l'article 18 de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona.

En particular per aquesta convocatòria:

Tota actuació que vulgui acollir-se a les actuacions protegides recollides en els programes A i B, llevat de les actuacions de millora en vestíbuls i les corresponents a les instal·lacions comunitàries en edificis no catalogats patrimonialment, hauran de disposar del projecte bàsic i d'execució o memòria tècnica de les obres redactats pels tècnics competents en edificació, amb els corresponents amidaments i pressupostos desglossats per actuacions.

Per l'actuació de la instal·lació d'ascensors s'hauran d'aportar, redactats pels tècnics competents, el projecte d'obra civil, amb el pressupost de l'obra, el projecte tècnic de l'ascensor i el pressupost de la instal·lació. Així mateix, caldrà aportar el contracte degudament signat entre les parts per a la instal·lació de l'ascensor.

La documentació tècnica haurà de presentar-se degudament signada pel tècnic competent, i visada segons el que indiquen les ordenances i la normativa general aplicable.

A. EDIFICIS D'HABITATGES PLURIFAMILIARS O HABITATGE UNIFAMILIAR

A.1. PATOLOGIES ESTRUCTURALS

S'entén per patologia estructural tota aquella lesió que afecti la solidesa i la seguretat de l'edifici i a efectes d'aquesta convocatòria es consideraran les obres de substitució i reforç. L'edifici una vegada rehabilitat ha de garantir la seguretat estructural.

A.2. OBRES NO ESTRUCTURALS

A efectes d'aquesta convocatòria podran acollir-se els elements a rehabilitar descrits en l'article 5 apartat A.2. de les Bases, com a obres no estructurals. La intervenció de la rehabilitació podrà ser total o parcial.

Condicions i recomanacions generals, A.2.

Per raó de la racionalitat i oportunitat de les intervencions, de manera general i per la totalitat de les obres no estructurals, es relacionen les següents condicions:

a) Les actuacions parcials, prèvia certificació de l'estat de les parts on no s'intervé, hauran d'afectar, com a mínim, l'àmbit o part autònoma que la bona pràctica constructiva requereix i aplegar les corresponents mesures per garantir la compatibilitat de materials i evitar possibles distorsions compositives.

b) S'ha d'aprofitar, si la tipologia de l'edifici ho permet, l'oportunitat de l'obra de rehabilitació per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic dels tancaments per garantir l'estalvi energètic de l'edifici.

c) És obligatori aprofitar la intervenció per eliminar o reconduir els elements obsolets, aliens o distorsionadors del paisatge presents a les superfícies o espais on s'actua. L'opció de reconducció, d'acord amb l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, ha de disposar d'un projecte global d'integració en la composició arquitectònica de l'edifici, degudament acceptat pels serveis tècnics municipals competents i disposar de la corresponent llicència municipal.

d) Les solucions constructives, tipològiques i formals, hauran de ser coherents, homogènies, i compatibles amb les característiques arquitectòniques de l'edifici i el seu entorn.

e) Totes les intervencions, totals o parcials, hauran de garantir l'estanquitat, l'estabilitat i funcionalitat dels seus elements i, d'acord amb la bona pràctica constructiva, facilitar i minimitzar el manteniment posterior.

Condicions particulars, A.2.

A.2.1. FAÇANES

Per raó de la dignitat i importància paisatgística dels paraments exteriors dels edificis, i atès el règim comunitari i unitari de les façanes, la intervenció haurà d'incloure entre els seus objectius l'homogeneïtzació tipològica i/o cromàtica de tots els elements constructius i de tancament, de protecció solar o de protecció de locals.

A.3. OBRES D'ACCESSIBILITAT

No seran protegibles aquells edificis d'habitatges que per la seva data de construcció ja tenen l'obligació de complir els paràmetres fixats per les normatives vigents en la matèria.

En cas que les actuacions a realitzar afectin elements privatius dels habitatges hauran de garantir el manteniment de les condicions d'habitabilitat que li siguin exigibles i aportar el consentiment exprés del propietari de l'habitatge i, si s'escau, el dels ocupants de l'habitatge afectat.

Per raons de racionalitat constructiva i oportunitat es recomanarà la instal·lació de l'ascensor amb itinerari practicable per permetre la seva utilització a les persones amb mobilitat reduïda.

Caldrà que les noves instal·lacions s'integrin en l'espai on van col·locades i no malmetin elements compositius de l'edifici. Caldrà reparar els desperfectes derivats de la retirada d'instal·lacions obsoletes i els propis de l'obra generada per la nova instal·lació.

A.3.1. Instal·lació d'ascensors

L'ascensor ha de tenir, d'acord amb les possibilitats de l'edifici, les dimensions adequades, perquè compleixi la normativa vigent d'aparells elevadors amb marcatge 'CE', que comporta l'obtenció de l'alta de la posada en marxa per part del corresponent Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria, mitjançant les entitats col·laboradores tipus ECA o ICIT.

En cas que l'actuació consisteixi en la creació d'un itinerari practicable global que comporti la instal·lació d'un ascensor, aquest haurà de complir tots els paràmetres exigibles a un edifici amb obligatorietat de tenir un ascensor, segons fixa el codi d'accessibilitat de Catalunya.

Per raons d'estalvi energètic i simplificació de les instal·lacions generals de l'edifici, es recomana reduir la utilització dels ascensors oleodinàmics per als casos estrictament necessaris. Així mateix, en qualsevol cas, es buscarà la solució més eficient des del punt de vista energètic.

Serà condició indispensable que les noves botoneres disposin del sistema Braille o dels números en relleu i se situïn entre 1,00 i 1,40 m d'alçada.

A.3.2. Supressió de barreres arquitectòniques

Es consideren a efectes d'aquesta convocatòria, les actuacions de rehabilitació següents:

a) Supressió de desnivells en l'accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d'habitatges.

b) Reformes constructives que comportin l'enderroc, eixamplament o adequació de portes, passadissos, ampliació de parades, millora de les condicions d'accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, instal·lació d'un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes o excepcionalment la instal·lació d'aparells elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), en aplicació de l'establert al Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, que facilitin l'accessibilitat als edificis i a l'habitatge així com a les zones comunes i d'esbarjo.

Totes les actuacions acollides a aquest programa hauran de complir els aspectes recollits en matèria de supressió de barreres arquitectòniques de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, a la Llei 13/2014 i al Decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya que la desenvolupa i qualsevol altre vigent en el moment de la realització.

A.4. OBRES D'INSTAL·LACIONS

Les obres d'adequació de les instal·lacions comunes comportaran l'eliminació de tots els elements obsolets de l'antiga instal·lació, i l'obligatorietat de realitzar aquelles actuacions complementàries que la bona pràctica constructiva i dignitat dels espais comuns demana.

S'inclouran com a protegibles els treballs de reubicació, desmuntatge i eliminació d'instal·lacions obsoletes.

En aquells casos que la instal·lació ho requereixi, caldrà adjuntar certificat i/o butlletins de l'instal·lador autoritzat que ha efectuat l'obra.

A.4.1. Instal·lacions generals comunEs

Les instal·lacions generals comunes existents considerades per a les obres d'adequació seran; xarxa de sanejament, xarxa de subministrament d'aigua, xarxa elèctrica i xarxa de gas canalitzat que estiguin en mal estat, que comptin amb materials obsolets, que els manqui l'estanquitat, que tinguin un dimensionat insuficient, que presentin un risc per les persones o els edificis, que no s'adaptin a la normativa vigent o les que resultin com a conseqüència d'altres actuacions de rehabilitació objecte dels ajuts.

Les actuacions executades s'hauran d'adaptar a la normativa vigent i disposaran de les corresponents legalitzacions.

A.4.2. Reubicació i endreçament d'antenes de TV

Comprèn totes les actuacions destinades a la substitució d'antenes individuals per antenes col·lectives així com les col·lectives de diverses comunitats per una sola.

Aquest programa també contempla la reubicació d'antenes parabòliques situades en façanes en procés de restauració.

En qualsevol cas les antenes substituïdes o reubicades s'hauran de col·locar en l'indret adequat, de manera endreçada i en la mesura del que sigui possible, fora de vistes des d'espais lliures o públics.

A.4.3. Reubicació i endreçament d'aparells d'aire condicionat

Comprèn totes les actuacions, individuals o col·lectives, destinades a endreçar, desmuntar i reubicar els aparells, conductes o instal·lacions d'aire condicionat existents que contravinguin el que disposa l'OUPU.

Tant els aparells existents com la instal·lació de nous aparells hauran d'adequar-se al que disposin les normatives i ordenances vigents en aquesta matèria i han de crear les condicions que permetin que les futures instal·lacions es puguin situar en llocs no visibles.

En qualsevol cas els aparells i/o conductes reubicats s'hauran de col·locar a l'indret adequat, de manera endreçada i fora de vistes des d'espais lliures o públics.

Com a alternativa i d'acord amb el que preveu l'OUPU, el manteniment d'aquestes instal·lacions en l'àmbit de la façana, quedarà supeditat a una proposta comunitària condicionada als requeriments patrimonials i materialitzada en un projecte global d'integració en la composició arquitectònica de l'edifici, degudament acceptat pels serveis tècnics municipals competents i a disposar de la corresponent llicència municipal. Aquesta opció haurà de ser global i preveure la seva possible utilització des de tots els habitatges relacionats amb la façana afectada.

El procés d'ordenació comportarà l'eliminació de tots els elements obsolets de les antigues instal·lacions.

A.4.4. Instal·lacions contra incendis

Engloba totes les actuacions comunitàries que suposin la prevenció o introducció de les instal·lacions de protecció contra incendis.

A.4.6. Aigua Directa

Engloba totes les actuacions que fomentin la instal·lació de l'aigua directa sanitària.

A.5. ESTALVI ENERGÈTIC I SOSTENIBILITAT

Condicions generals:

Aquestes intervencions, no afectaran individualment l'aspecte exterior de l'edifici. En particular, no s'alterarà l'homogeneïtat dels elements de tancament o de protecció de les obertures (fusteria, persianes...), ni la composició de l'envidrament (especejament, particions, nombre de batents...), ni el cromatisme general o original de la finca. Només es podran considerar propostes de col·locació de dobles finestres i proteccions solars si són actuacions globals i disposen d'un projecte general d'integració en la composició arquitectònica de l'edifici, degudament acceptat pels serveis tècnics municipals competents. També han de disposar de la corresponent llicència municipal.

La composició resultant haurà de respectar la tipologia de l'edifici utilitzant el mateix llenguatge i cromatisme que li és adient, i sense fer ús d'elements reflectants.

Caldrà aportar el projecte o la memòria gràfica de la proposta global per a copsar la secció constructiva d'abans i de després, la transformació compositiva o la tipològica prevista.

Les façanes on s'actua o modifiquen elements de tancament (finestres, balcons...), hauran d'estar lliures d'elements obsolets o distorsionadors del paisatge (OUPU).

A.5.1 Actuacions passives: FAÇANES, PATIS I CELOBERTS, terrats i cobertes, mitgeres, vestíbul i escala.

a) En cas d'actuacions en façanes es podran acollir les següents actuacions:

a. Millora energètica de l'element de plens de façana. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2·K.

b. Millora energètica de l'element de buits de façana. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =2,4 W/m2·K i la permeabilitat a l'aire de buits

c. Millora energètica de tota la façana (plens i buits). Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2·K en cas de plens i de UMlím =2,4 W/m2·K en cas de buits, i la permeabilitat a l'aire de buits

d. Altres actuacions de millora energètica considerades necessàries a l'informe tècnic previ. En aquest cas, caldrà reforçar, i demostrar, els criteris d'aïllament per incrementar el confort acústic en:

- Aquells carrers zonificats com a C3 (font de soroll trànsit), que es poden consultar a través del portal web de Mapa Estratègic de Soroll http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx (zonificació acústica)

- Carrers amb soroll d'oci nocturn, d'acord amb el mapa estratègic de soroll.

b) En cas de patis i celoberts caldrà complir els següents requisits:

a. Millora energètica de l'element de plens del pati o celobert. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2·K.

b. Millora energètica de l'element de buits del pati o celobert. Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UHlim = 2,4 W/m2·K i la permeabilitat a l'aire de buits

c. Millora energètica de tot el pati o celobert (plens i buits). Aïllament mínim que garanteixi una transmitància màxima de UMlím =0,70 W/m2·K en cas de plens i de UHlim = 2,4 W/m2·K en cas de buits, i la permeabilitat a l'aire de buits

d. Altres actuacions de millora energètica que l'informe tècnic consideri necessàries.

e. Per raons de racionalitat constructiva i d'oportunitat es recomana l'endreçament de les sortides de fums o conductes de ventilació i la seva reconducció a la coberta.

f. Caldrà aprofitar les actuacions per retirar elements obsolets i l'endreçament global d'instal·lacions i estenedors.

c) Terrats i Cobertes

Aquella intervenció que requereixi la substitució o renovació del terrat o la coberta, entenent per aquesta tota actuació que comporti una modificació de la secció constructiva del tancament original, serà objecte de protecció sempre i quan es compleixin els requeriments energètics que garanteixin una transmitància màxima de UClim = 0,41 W/m2·K.

Les propostes d'actuació hauran d'abastar tots aquells elements i superfícies amb patologies o manca de manteniment, que constitueixen els terrats de la finca.

A aquests efectes les lluernes, claraboies, ampits, badalots, trasters, etc., es consideren elements integrants del terrat.

Totes les actuacions seran completes i tindran cura de tot allò que sigui necessari per al seu bon funcionament (minvells, desguassos, pendents, canonades, etc.).

Per a garantir la duració i la bona execució de les obres de reparació de la superfície d'una teulada o terrat, es disposa com a intervenció mínima la substitució. En cap cas s'acceptaran solucions sobreposades als elements existents.

Excepcionalment, i a causa de les seves característiques arquitectòniques particulars, el manteniment de les cobertes a la catalana podran accedir a aquests ajuts sense necessitat d'assolir els nivells d'aïllament de les altres solucions constructives. Aquest manteniment haurà de garantir la ventilació associada als sistemes tradicionals constructius de la coberta a la catalana.

d) Mitgeres

Les obres de rehabilitació de les mitgeres hauran d'assolir l'adequat aïllament tèrmic/acústic d'acord amb els requeriments energètics del Document Bàsic d'Estalvi Energètic DB-HE del Codi Tècnic de l'edificació o amb les disposicions vigents.

La proposta d'intervenció haurà de compatibilitzar la intervenció constructiva amb la integració paisatgística mitjançant propostes compositives, d'acord amb el que disposa l'OUPU. La proposta presentada haurà de ser validada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.

e) Vestíbul i escala

Per raons de racionalitat constructiva i d'oportunitat es recomana l'eliminació de les barreres arquitectòniques en les zones d'actuació.

Les obres de rehabilitació que afectin els vestíbuls i escales dels edificis englobaran tant els seus elements constructius com aquells elements que formin part integrant del conjunt i hauran de garantir que el sòl no traspuï humitat, que s'eviti la inundació d'aquests espais o de la resta d'espais de l'edifici.

En aquest sentit, les actuacions hauran d'endreçar tots els elements presents en aquests espais o superfícies, tant pel que fa a elements d'equipament, bústies, plafons informatius, etc. així com les instal·lacions vistes, conductes, capses i escomeses.

En cas que aquests espais donin ventilació a peces dels habitatges, els elements de cobriment de les escales hauran de complimentar el que disposa en matèria de ventilació natural l'art. 233.5 de les Ordenances Metropolitanes de l'Edificació del Pla General Metropolità de Barcelona.

A aquests efectes les lluernes, claraboies o qualsevol element de cobriment de les escales es consideren part integrant de l'actuació.

Totes les actuacions en vestíbuls i escales d'interès tipològic o patrimonial, hauran de mantenir i conservar les seves característiques i elements originals. Quan les obres de restauració es facin sobre edificis catalogats, serà imprescindible disposar de l'assumeix de direcció del tècnic competent.

En actuacions en vestíbuls i escales caldrà complir els següents requisits:

a. Canvi de lluminàries per altres més eficients.

b. Instal·lació de temporitzadors en les lluminàries o instal·lació de sensors de presència.

c. Caldrà comptar amb la corresponent legalització, si s'escau.

d. Altres actuacions de millora energètica considerades per l'informe tècnic com necessàries.

A.5.2 Actuacions actives

- Caldrà garantir el bon estat constructiu i de decòrum dels elements que formen part del terrat (unificació d'antenes, arranjament de badalots i claraboies, baranes, endreça d'estenedors, retirada d'elements obsolets...).

- No s'afegiran volums no permesos per la norma ni es modificaran façanes.

- S'endreçaran maquinàries d'aire condicionat i altres instal·lacions com són les plaques solars (que se situaran sobre bancades i en cap cas clavades als ampits).

- Les instal·lacions realitzades disposaran de les corresponent legalitzacions.

a) En cas de noves plaques solars tèrmiques o la posada en marxa de plaques solars tèrmiques existents, caldrà complir els següents requisits:

a. Garantir seguretat estructural.

b. Complir la normativa vigent pel que fa al dimensionat d'instal·lacions de generació solar tèrmica, reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i resta de normativa de referència.

c. Contracte de manteniment d'una duració de quatre anys. El contracte de manteniment haurà d'incloure un servei d'atenció a incidències de 24 hores i incloure el seguiment del consum i el bon funcionament de la instal·lació amb caràcter mínim bimestral (monitoratge). En el cas de ser requerit pel consorci, caldrà presentar aquestes dades.

b) En cas de noves plaques solars fotovoltaiques caldrà complir els següents requisits:

a. Garantir seguretat estructural.

b. Complir la normativa vigent referent pel que fa a la connexió d'instal·lacions fotovoltaiques.

d. Contracte de manteniment d'una duració de quatre anys. El contracte de manteniment haurà d'incloure un servei d'atenció a incidències de 24 hores i incloure el seguiment de la producció i el bon funcionament de la instal·lació amb caràcter mínim anual (monitoratge). En el cas de ser requerit pel consorci, caldrà presentar aquestes dades.

c) En cas de centralització d'instal·lacions tèrmiques o per la renovació d'equips centralitzats existents caldrà complir els següents requisits:

a. Contracte de manteniment d'una duració de quatre anys. El contracte de manteniment haurà d'incloure un servei d'atenció a incidències de 24 hores i incloure el seguiment del consum i el bon funcionament de la instal·lació amb caràcter mínim bimestral. En el cas de ser requerit pel consorci, caldrà presentar aquestes dades.

b. Facturació individual per habitatge amb caràcter com a mínim bimestral.

c. Utilització de combustible de baixa emissió de CO2.

d) En cas d'edificis amb instal·lacions tèrmiques individuals per habitatge, se subvencionarà la incorporació d'un sistema solar tèrmic centralitzat per a tot l'edifici, malgrat que es puguin mantenir les instal·lacions de suport individualitzades per cada habitatge. La subvenció s'aplicarà sobre la infraestructura comunade l'edifici necessària per realitzar el canvi, tant panells solars, acumuladors, equips auxiliars, canonades, etc. com sobre els sistemes individuals, calderes murals, termoacumuladors, escalfadors elèctrics, etc. existents, en cas que es requereixi adaptar-los i/o substituir-los. Caldrà complir els següents requisits:

a. Sistemes de suport compatibles amb el sistema solar tèrmic centralitzat a tots els habitatges.

b. Introducció de comptadors individuals per a garantir el comptatge i/o facturació per habitatge.

c. Contracte de manteniment d'una durada mínima de quatre anys. El contracte de manteniment haurà d'incloure un servei d'atenció a incidències de 24 hores i incloure el seguiment de la producció i consum i el bon funcionament de la instal·lació amb caràcter mínim bimestral (monitoratge). En el cas de ser requerit pel consorci, caldrà presentar aquestes dades.

A.5.3 Cobertes verdes

La proposta de coberta verda tindrà en compte criteris de racionalitat: conveniència de la intervenció d'acord amb l'estat constructiu i capacitat portant de la coberta, la situació de la coberta de cara a fer possible la pervivència del verd amb mitjans sostenibles. La intervenció necessària per fer-la possible ha de ser proporcionada tant pel que fa als mitjans tècnics com econòmics.

Caldrà que es justifiqui la proposta, tenint en compte l'emplaçament, la tria d'espècies d'acord amb criteris de viabilitat, durabilitat i sostenibilitat.

Caldrà valorar l'existència d'hàbitats aprofitant les construccions preexistents. En aquests casos, caldrà tenir en compte de no destruir o bé, si és possible, substituir els hàbitats i caldrà programar les obres de manera que això sigui possible.

El projecte constructiu garantirà, a més, l'acompliment de les normatives metropolitanes i l'Ordenança de Paisatge Urbà, així mateix:

- Caldrà garantir el bon estat constructiu i de decòrum dels elements que formen part del terrat (unificació d'antenes, arranjament de badalots i claraboies, baranes, endreça d'estenedors, retirada d'elements obsolets...)

- No s'afegiran volums no permesos per la norma ni es modificaran façanes

- S'endreçaran maquinàries d'aire condicionat i altres instal·lacions com són les plaques solars (que se situaran sobre bancades i en cap cas clavades als ampits)

- Caldrà assolir l'aïllament tèrmic exigible d'acord amb la normativa vigent.

- Haurà de valorar la possibilitat de combinar cobertes verdes amb elements generadors d'energia.

B. INTERIOR DE L'HABITATGE INDIVIDUAL O HABITATGE UNIFAMILIAR

B.1. OBTENCIÓ DE L'HABITABILITAT

Són aquelles actuacions destinades a què l'habitatge assoleixi el compliment del Decret 141/2012, de 30 d'octubre.

B.2. ADAPTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE I MILLORA DE L'HABITABILITAT

Les actuacions consistiran en l'adaptació a la normativa vigent o aplicable de les instal·lacions individuals de l'habitatge, xarxa d'aigua, xarxa elèctrica i xarxa de gas canalitzat, així com les obres de millora energètica i les de millora de l'habitabilitat. Si s'escau, s'hauran de complir els paràmetres de la transmitància tèrmica límit de particions interiors definits en la taula 2.5 del CTE-DB-HE.

Com a millora de l'habitabilitat podran ser protegibles en els habitatges que s'incorporin a la Borsa de Lloguer les actuacions mínimes necessàries en el mobiliari de banys i cuina per què l'habitatge compleixi els estàndards mínims de Borsa de Lloguer Social i en qualsevol cas no superiors als establerts per a habitatges amb protecció oficial.

Qualsevol actuació que es faci caldrà que s'adapti a la normativa vigent i es legalitzi convenientment.

B.3. ADAPTACIÓ DE LA MOBILITAT INTERIOR DE L'HABITATGE

Aquest programa inclou tant les actuacions puntuals que millorin l'accessibilitat i la mobilitat interior de l'habitatge com també la seva adaptació total o parcial, d'acord amb la normativa vigent.

Les intervencions seran:

a) Les descrites en l'actuació A.3.2.

b) La instal·lació d'aparells elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE).

c) Les reformes constructives que comportin l'enderroc, eixamplament o adequació de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica, cuina o altres.

d) Actuacions de canvi de banyera per dutxes. En aquest cas, caldrà substituir a l'interior de l'habitatge les aixetes amb sistemes d'estalvi energètic de manera que assegurin que a l'obrir-les en una posició no forçada, no es consumeix aigua calenta.

B.4. MILLORES ENERGÈTIQUES I SOSTENIBILITAT

Aquest programa inclou:

a) Millora de l'aïllament de l'habitatge per l'interior per millorar la demanda energètica dels habitatges i assegurar el confort acústic. En aquest cas, cal assegurar que no afecta les condicions i aspecte exterior de l'edifici.

b) Incorporació de proteccions solars en les obertures, sempre i quan es presenti un projecte global per l'edifici que respecti les condicions i aspecte exterior de l'edifici, sense alterar l'homogeneïtat dels elements de tancament o protecció originals de l'edifici. En qualsevol cas, l'actuació ha d'estar degudament acceptat pels serveis tècnics municipals competents.

c) Canvi de tancaments (vidres de finestres, portes sortida a balcons, altres tancaments exteriors practicables, portes d'entrada, etc...), sempre que respecti les condicions i aspecte exterior de l'edifici, sense alterar l'homogeneïtat dels elements de tancament o protecció originals de l'edifici. En qualsevol cas, l'actuació ha d'estar degudament acceptada pels serveis tècnics municipals competents.

F. AJUTS COMPLEMENTARIS

Per a gaudir dels ajuts complementaris per la utilització de materials amb baixa petjada ecològica es consideraran aquelles actuacions on un mínim del 20% del pressupost dels materials utilitzats disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental emès per la Generalitat de Catalunya o l'Ecoetiqueta tipus I d'acord amb la norma ISO 14024.

ANNEX 5. Cost màxim dels ITE subvencionable i documents adjunts

Entitats

IITE 2015

Entitats

IITE 2016

€/ent

€/ent

2

320,66

641,33

22

129,79

2.855,35

3

282,13

846,38

23

125,67

2.890,35

4

315,87

1.263,46

24

121,89

2.925,35

5

259,66

1.298,31

25

118,41

2.925,35

6

222,19

1.333,11

26

115,21

2.995,35

7

246,18

1.723,25

27

112,24

3.030,35

8

219,76

1.758,05

28

109,48

3.065,35

9

199,21

1.792,90

29

109,48

3.100,35

10

182,77

1.827,70

30

104,51

3.135,35

11

205,89

2.264,80

31

102,27

3.170,35

12

191,63

2.299,60

32

100,17

3.205,35

13

179,57

2.334,45

33

98,19

3.240,35

14

169,23

2.369,25

34

96,33

3.275,35

14

160,27

2.404,10

35

94,58

3.310,35

16

165,38

2.646,05

36

92,93

3.345,35

17

157,7

2.680,90

37

91,36

3.380,35

18

150,87

2.715,70

38

89,88

3.415,35

19

144,77

2.750,55

39

88,47

3.450,35

20

139,27

2.785,35

40

87,13

3.485,35

21

134,3

2.820,35

-

-

-

n > 20 ent. H = 2.785,35+ [ (n-20) x 35]

n: nombre d'entitats

Referència Entitat

1 habitatge

1 entitat

fins 150 m² de local o fracció

1 entitat

fins 150 m² d'aparcament o fracció

1 entitat

A aquests imports, s'afegirà l'IVA corresponent, i les despeses col·legials, si s'escau.

Vivienda
Alquiler de vivienda
Instalación de ascensores
Energía
Eliminación de barreras arquitectónicas
Ecología
Medio Ambiente