ANUNCIO sobre convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación 2018. - Diario Oficial de Cataluña de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

El Govern de la Generalitat de Catalunya té entre els seus objectius fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l'activitat científica internacional dels investigadors i de les investigadores vinculats al nostre país, aspectes que materialitza, entre d'altres entitats, a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRi convoca els premis següents:

a) Premi Nacional de Recerca

b) Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

c) Premi Nacional de Comunicació Científica

d) Premi Nacional de Mecenatge Científic

e) Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I

BASES DELS PREMIS NACIONALS DE RECERCA

a) Premi Nacional de Recerca

Objecte

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRi, convoca aquest guardó que té com a finalitat premiar l'investigador o la investigadora del sistema català de recerca i innovació -incloses les empreses i fundacions- o que desenvolupi la seva activitat fora de Catalunya, que hagi contribuït durant la seva trajectòria professional de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia. Així mateix, s'hi valoraran altres aspectes com ara la transferència de tecnologia i l'impacte social de les seves recerques.

Requisits

- Hi podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, les empreses i fundacions, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Les persones candidates han de tenir una reconeguda relació amb Catalunya. No és indispensable que en siguin originàries, ni que hi treballin o hi hagin treballat. Les candidatures han de ser presentades per una persona representant de les entitats esmentades anteriorment. No seran admeses les autocandidatures.

Dotació

- El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 40.000 euros.

b) Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

Objecte

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRi, convoca aquest premi que té com a finalitat estimular i reconèixer l'esforç dels/de les joves investigadors/ores, del sistema català de recerca i innovació -incloses les empreses i fundacions- o que desenvolupin la seva activitat fora de Catalunya, que hagin destacat internacionalment en la seva trajectòria professional per la qualitat i excel·lència del seu treball científic i de recerca. Així mateix, s'hi valoraran altres aspectes com ara la transferència de tecnologia i l'impacte social de les seves recerques.

Requisits

- Hi podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, les empreses i fundacions, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació.

- Poden aspirar al premi els investigadors i les investigadores en actiu que no hagin complert 40 anys a la data de tancament d'aquesta convocatòria i que actualment estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya. Les candidatures han de ser presentades per una persona representant de les entitats esmentades anteriorment. No seran admeses les autocandidatures.

- En el cas de les dones investigadores, s'augmentarà un any més en l'edat mínima per fill/a acreditat/ada.

Dotació

- El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 10.000 euros.

Presentació de candidatures per al Premi Nacional de Recerca i el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove:

- La presentació de candidatures es realitzarà a través de la pàgina web de l'FCRi (www.fundaciorecerca.cat/premi) on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.

- La documentació necessària és la següent: dades identificatives de la persona proposada: dades generals, dades addicionals (número de tesi, nombre de patents, premis, distincions, etc.); currículum complet de la persona proposada (format Word o PDF); i resum dels mèrits de la persona proposada pels quals es presenta la candidatura.

- El termini de presentació de candidatures finalitza el 28 de setembre de 2018 a les 14.00 hores. No seran admeses aquelles candidatures que no presentin la documentació esmentada en la data de tancament del termini.

- L'acte de lliurament se celebrarà a Barcelona i serà presidit pel M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya.

c) Premi Nacional de Comunicació Científica

Objecte

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRi, convoca aquest premi que té com a objecte el reconeixement de l'activitat de divulgació de la ciència i la seva promoció per a potenciar l'interès de la ciutadania per la ciència.

Requisits

El jurat premiarà la millor iniciativa de comunicació i divulgació científica feta a Catalunya en qualsevol dels possibles formats i mitjans existents (publicacions en paper o digitals, programes de ràdio i televisió, webs, exposicions i festivals, entre d'altres), així com els professionals d'aquests àmbits.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

d) Premi Nacional de Mecenatge Científic

Objecte

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRi, convoca aquest premi que té com a finalitat reconèixer i estimular la col·laboració privada en l'aportació de fons filantròpics per a la recerca a Catalunya i a nivell internacional.

Requisits

El jurat premiarà, com a reconeixement institucional, les persones, empreses o entitats per la donació o la seva contribució a la generació de recursos filantròpics per promoure o recolzar projectes científics a Catalunya.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

e) Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I

Objecte

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'FCRi, convoca aquest premi que té com a finalitat reconèixer les activitats de partenariat publicoprivat en recerca i en l'àmbit general de la cooperació entre el sector públic i el privat en activitats d'R+I a Catalunya.

Requisits

El jurat premiarà les persones, entitats o empreses per les seves iniciatives de foment de la cooperació entre el sector públic i el privat en les activitats de recerca i la impulsió de programes de finançament privat de la recerca i la innovació.

Dotació

El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.

Presentació de candidatures per al Premi Nacional de Comunicació Científica, el Premi Nacional de Mecenatge Científic, i el Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I:

- La presentació de candidatures es farà a través de la pàgina web de l'FCRi (www.fundaciorecerca.cat/premi) on es troba disponible tota la informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la documentació.

- La documentació necessària és la següent: dades identificatives de l'entitat/iniciativa o la persona proposada; resum de la candidatura; descripció completa de l'entitat/iniciativa o de la persona proposada (format Word o PDF) i impacte social, econòmic i internacional, si escau, de la candidatura.

- El termini de presentació de candidatures finalitza el 28 de setembre de 2018 a les 14.00 hores. No seran admeses aquelles candidatures que no presentin la documentació esmentada en la data de tancament del termini.

- L'acte de lliurament se celebrarà a Barcelona i serà presidit pel M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya.

Jurat dels Premis Nacionals de Recerca

- El jurat estarà integrat pel president de l'FCRi, qui exercirà de president del jurat; el secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya; el director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya; i sis persones expertes externes de reconegut prestigi, nomenades pel president del jurat. Actuarà com a secretari, amb veu i sense vot, el director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

- El premi de cada categoria té caràcter indivisible i s'atorgarà a una sola persona o entitat.

- El jurat resoldrà el nom de la persona guanyadora abans del 21 de desembre de 2018. El premi es pot declarar desert.

- Els noms de les persones i entitats guanyadores es publicaran a la pàgina web de l'FCRi (www.fundaciorecerca.cat).

Clàusula Protecció de Dades de Caràcter Personal

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que totes les dades personals facilitades per les persones participants als Premis seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRi), amb CIF G-58.285.784 i amb domicili al Passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 de Barcelona, amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquesta edició dels premis.

Així mateix, les dades personals dels guanyadors, amb inclusió expressa de les imatges preses a l'acte de lliurament dels premis, seran usades per a fer difusió de l'activitat, podran ser publicades a la pàgina web de les entitats organitzadores i col·laboradores i a les seves xarxes socials, amb la finalitat de donar publicitat a l'esdeveniment, així com també a diversos mitjans de comunicació.

Els guanyadors es comprometen a acceptar la promoció mediàtica.

Les imatges que els guanyadors pugin a les xarxes poden ser utilitzades pels organitzadors, com a element de difusió, per fer una exposició o qualsevol activitat que sigui d'interès per als organitzadors.

L'FCRi informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment i que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona o a l'adreça electrònica següent: lopd@fundaciorecerca.cat, incloent-hi el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

Així mateix, també l'informem que es podrà adreçar a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

La participació en aquests Premis suposa la plena acceptació d'aquestes bases.

Barcelona, 24 de maig de 2018

Rafael Marín

Director general

Ciencia
Investigación
Catalán
Tecnología
Salud
Juventud
Radio