ANUNCIO sobre convocatoria de subvenciones para la instalación o mejora de un sistema de aprovechamiento de energía solar. - Diario Oficial de Cataluña de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 17/03/2015 hasta 17/09/2015
  • Documento en formato PDF

En el marc de les bases d'execució del pressupost de 2015, degudament exposades al públic, el ple de l'Ajuntament de Pinell de Solsonès, en la sessió de 28 de gener de 2015, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la instal·lació o millora d'un sistema d'aprofitament d'energia solar.

Considerant que les esmentades bases han estat exposades al públic pel termini reglamentari i no s'ha presentat cap reclamació i/o al·legació, s'obre la convocatòria dels ajuts assenyalats, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 6 de març de 2015.

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a dur a terme instal·lacions o millora d'un sistema d'aprofitament d'energia solar.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament de Pinell de Solsonès en el Termini de tres mesos a comptar a partir de l'endemà del dia de la última publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'atorgament d'aquests ajuts es regar per l'establert a la Llei 38/20036, de 17 de novembre, General de Subvencions, per la normativa reguladora de les subvencions de l'Ajuntament de Pinell de Solsonès )prevista a les bases d'execució del pressupost de l'ajuntament per a l'any 2015) i per les bases reguladores d'aquests ajuts, que es reprodueixen a continuació:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A LA INSTAL·LACIÓ O MILLORA D'UN SISTEMA D'APROFITAMENT D'ENERGIA SOLAR AL TM DE PINELL DE SOLSONÈS

1ª Objecte

L'objecte és establir les bases reguladores de la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Pinell de Solsonès, amb l'objectiu de finançar la implantació de les energies renovables al TM de Pinell de Solsonès mitjançant l'adquisició o millora de sistemes d'obtenció d'energies renovables durant el període comprès entre l'1 de gener del 2015 i el 31 d'octubre de 2015.

Seran subvencionables els materials i les instal·lacions o millores d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per producció d'ACS (aigua calenta sanitària) i/o calefacció.

2a Beneficiaris

Es consideren beneficiaris les unitats familiars o persones físiques empadronades a Pinell de Solsonès el dia d'aprovació inicial d'aquestes bases, que resideixin habitualment al domicili con consten empadronades, sempre i quan sol·licitin la instal·lació dels materials objecte de la subvenció a un habitatge ubicat al TM de Pinell de Solsonès.

3a Requisits

Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

Ser major de 18 anys

Estar empadronat/ada i residir al municipi de Pinell de Solsonès el dia en què s'aprovin de forma inicial les esmentades bases i mantenir la condició d'empadronat/ada al municipi de Pinell de Solsonès durant un període de 4 anys a partir de la data d'atorgament de l'ajut.

I el compliment dels requisits determinats per l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquesta subvenció és compatible amb d'altres demanades i/o concedides pel mateix concepte.

4a Sol·licitud de l'ajut

Els serveis administratius de l'Oficina de l'Ajuntament, durant l'horari d'oficina, donaran la informació i facilitaran els impresos a qualsevol persona que ho sol·liciti i estaran disponibles a la pàgina web de l'ajuntament (www.pinelldesolsones.cat).

El sol·licitant haurà de portar la sol·licitud, segons model normalitzat, a l'oficina de l'Ajuntament acompanyada de la documentació següent:

Original del DNI o fotocòpia compulsada.

Pressupost detallat dels aparells i cost de la instal·lació, que sigui emès per una empresa autoritzada, segons l'art. 35 del RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel què s'aprova el reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis. En cas d'haver-lo adquirit anteriorment a la data de sol·licitud (a partir de 01/01/2015), la factura (aquesta ha de reunir tots els requeriments legals exigits).

Breu descripció de la instal·lació a realitzar (es pot incloure en el mateix imprès de sol·licitud).

Llicència d'obres per a la instal·lació d'equips captadors d'energia solar concedida per l'Ajuntament.

Declaració d'altres subvencions demanades i/o concedides pel mateix concepte a altres administracions públiques o privades (inclòs a l'imprès de sol·licitud).

Només es podrà presentar una sol·licitud per persona física en nom propi o en representació de la unitat familiar, empadronada el dia d'aprovació inicial d'aquestes bases.

No aportar la documentació sol·licitada en el termini establert pot ser motiu de denegació de l'ajut.

Les persones sol·licitants de l'ajut i la corresponent llicència d'obres, podran sol·licitar una bonificació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de fins al 95% de la quota, que de conformitat amb l'article 6 de la ordenança municipal reguladora de l'esmentat impost, haurà de ser concedida pel ple de la corporació, previ acord de declaració de la utilitat municipal o d'especial interès de l'actuació, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que ho justifiquin.

5a Termini per sol·licitar l'ajut

Es podrà sol·licitar en el termini de tres mesos des de la data de la última publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

6a Criteris d'avaluació

Les subvencions que s'atorgaran seran com a màxim de 2.000 € per cada sol·licitud. En cap cas es subvencionarà més import del cost total de l'actuació per a la qual es sol·licita l'ajut.

En cas d'haver-hi subvencions sol·licitades i pendents de resolució, s'aplaçarà el seu pagament fins que es conegui el contingut de la mateixa, a fi i efecte de què la suma de l'import de les subvencions concedides, no superi l'import total de l'actuació sol·licitada.

En aquells habitatges en què resideixin dues unitats familiars, que per raons pràctiques decideixin fer la instal·lació conjunta, es podrà tramitar com a dues sol·licituds independents i s'haurà d'indicar expressament a l'imprès de sol·licitud.

7a Resolució

No es podrà adoptar cap resolució fins que no s'acrediti l'existència de consignació pressupostària suficient a l'expedient. Aprovada la proposta de resolució definitiva, i d'acord amb allò previst a l'article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de setembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Ple de l'Ajuntament resoldrà el procediment motivadament i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments de la resolució que s'adopti i els compromisos assumits pels beneficiaris.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podà excedir de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini presentació de sol·licituds. En cas de venciment d'aquest termini màxim sense que s'hagués notificat adequadament la resolució, la sol·licitud de concessió s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

La resolució del procediment es notificarà als/les interessats/ades per correu certificat.

Als efectes de compliment de l'establert a l'article 8.1.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, també serà publicada a la pàgina web de l'ajuntament i al tauler d'anuncis municipal. De forma complementària, sense efectes de notificació, si no de simple informació, es pot enviar per correu electrònic a qui ho sol·liciti l'esmentada resolució.

8a Justificació

Els sol·licitants als quals s'hagi atorgat la subvenció, hauran de justificar les despeses ocasionades com a màxim fins al dia 31 d'octubre de 2015.

La documentació que cal presentar per tal de justificar adequadament els ajuts, que s'haurà de presentar a les oficines de l'ajuntament dins el termini indicat a l'efecte, és la següent

Original de les factures de l'empresa subministradora i instal·ladora. La factura haurà de reunir tots els requeriments legals exigits.

Fotografies de la instal·lació realitzada.

Certificat expedit pel personal tècnic instal·lador, on consti que la instal·lació compleix totes les condicions establertes a la legislació vigent (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel què s'aprova el reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis).

9a Pagament.

Una vegada justificada degudament la despesa, l'abonament de l'ajut econòmic concedit es realitzarà mitjançant transferència bancària.

Així mateix, únicament s'abonarà la quantitat realment justificada amb els criteris establerts a la base sisena.

10a Dotació pressupostària.

L'Ajuntament de Pinell de Solsonès disposarà d'un màxim de 40.204,02 €, previst a la partida 920/780.01 del pressupost de 2015, per atendre les sol·licituds d'ajuda formulades i justificades fins el dia 31 d'octubre de 2015.

S'atendran les sol·licituds per ordre d'entrada al registre general de l'ajuntament, fins esgotar el crèdit consignat a la partida esmentada.

11a Obligacions dels beneficiaris.

Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

Complir l'objectiu.

Justificar a l'Ajuntament de Pinell de Solsonès el compliment dels requisits i condicions, així com l'adquisició del material i/o cost d'instal·lació objecte de subvenció.

Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, si s'escau, així com a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recurs que financés les activitats subvencionades.

Acreditar, amb anterioritat a la justificació de la subvenció, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront a la Seguretat Social. En tot cas, es podrà acreditar a l'Ajuntament per obtenir aquestes dades.

Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts pel termini de dos anys des de la justificació de la subvenció rebuda.

Mantenir la condició d'empadronat/ada al municipi de Pinell de Solsonès durant un període de 4 anys a comptar des de la data d'atorgament de l'ajut. L'incompliment d'aquesta obligació, serà causa de reintegrament de l'ajut.

Si s'estigués en curs d'alguna causa de reintegrament, s'haurà de procedir al reintegrament de la quantia rebuda.

12a Reintegrament.

El beneficiari haurà de complir tots i cada un dels objectius i activitats, adoptar els comportaments que van fonamentar la concessió de la subvenció i complir els compromisos assumits en motiu d'aquesta. En cas contrari, s'hauran de reintegrar total o parcialment les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s'acordi procedir al reintegrament, en la quantia fixada a l'article 38.2 de la Llei General de Subvencions, independentment de les accions penals que pugessin procedir si s'escau.

13a Mesures de garantia.

D'acord amb allò que estableix l'article 64 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, a través del qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari podrà sol·licitar la modificació del seu contingut, si concorren les circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podrà produir la modificació de la resolució.

La sol·licitud de la modificació s'haurà de presentar abans que conclogui el termini per a la realització de l'activitat.

L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que consideri oportuns, en qualsevol moment, a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com el compliment dels requisits per la percepció de l'ajuda. El beneficiari té l'obligació de col·laborar en aquesta inspecció, proporcionant les dades requerides i facilitant, si s'escau, l'accés a les dependències on s'ubiqui el material i/o instal·lació subvencionat.

Seran causes de reintegrament de les subvencions:

L'obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a l'obtenció o ocultant les condicions que haguessin impedit la seva obtenció.

Incomplir total o parcialment l'objectiu, l'activitat o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

Incomplir la obligació de justificació o la justificació insuficient.

Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, així com a l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar el treball donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, que procedeixi de qualsevol Administració o entitat pública o privada, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

14a Pagaments anticipats i abonaments a compte.

No es podran realitzar pagaments anticipats ni abonaments a compte.

15a Responsables de les infraccions.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones que per acció o omissió incorrin els supòsits tipificats com a infraccions a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en particular:

Els beneficiaris de subvencions que s'haguessin compromès a realitzar l'actuació.

El representant legal dels beneficiaris de subvencions que no disposin de capacitat d'obrar.

16a Infraccions.

Constitueixen infraccions lleus, greus i molt greus aquelles conductes descrites als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17a Sancions.

En cas d'infraccions sancionables, s'aplicarà el previst als articles 59 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes bases entraran en vigor una vegada publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Pinell de Solsonès, 6 de març de 2015

Benjamí Puig i Riu

Alcalde

Vivienda
Empresa
Cultura
Energía solar