ANUNCIO sobre exposición pública de unas bases. - Diario Oficial de Cataluña de 20-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 20/02/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Consell Rector de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), en la sessió ordinària número 2015/1, de 27 de gener de 2015, va aprovar inicialment les bases de subvencions que es detallen a continuació:

- Bases específiques reguladores de subvencions als Ajuntaments de la demarcació de Girona per al finançament de les despeses derivades de l'ús del consultori local.

- Bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona.

- Bases específiques reguladores de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a activitats de promoció de la salut i d'hàbits saludables a la demarcació de Girona.

- Bases específiques reguladores de suport econòmic per al finançament del programa Salut i Crisi (Pm10).

Aquestes bases s'exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils en compliment del que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. El text íntegre d'aquestes bases s'ha publicat al BOP de Girona número 21, de 2 de febrer de 2015, i es pot consultar al tauler electrònic de Dipsalut (www.seu.cat/dipsalut).

En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, aquestes bases quedaran aprovades definitivament.

Girona, 4 de febrer de 2015

Josep M. Corominas i Barnadas

Vicepresident primer

Salud
Promoción de la salud
Exposiciones