ANUNCIO sobre extracto de convocatoria en la BDNS de ayudas individuales de comedor de carácter socioeconómico para el curso 2018-2019. - Diario Oficial de Cataluña de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Descripció convocatòria: Extracte de l'acord de 11 d'abril de 2018 de la Comissió Permanent del Ple, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per al curs escolar 2018-19 per a l'atorgament dels ajuts individuals de menjador de caràcter socioeconòmics.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.bi 20.8.a de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatorias/organo/ L06090033):

Primer. Beneficiaris:

Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del territori de la comarca d'Osona, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

Segon. Objecte:

Atorgament d'ajuts individuals per a la utilització del servei escolar de menjador a alumnes escolaritzats en els nivells d'ensenyament obligatori i en el segon cicle d'educació infantil de la comarca d'Osona, als quals no correspon la gratuïtat del servei, amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.

Tercer. Bases reguladores:

BOP de Barcelona de data 26 d'abril de 2018 i BOP de Girona nº 81 de data 26 d'abril de 2018.

Quart. Import:

S'atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, cost que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran al registre del Consell Comarcal i els terminis per poder presentar les sol·licituds són els que venen fixats en les bases.

Els models de sol·licitud es troben a disposició del públic a les oficines comarcals i a la pàgina web www.ccosona.cat.

Vic, 16 de maig de 2018

Anna Seijas Vila

Gerent

Escuelas
Infancia
Educación