ANUNCIO sobre extracto de convocatoria en la BDNS de las ayudas individuales de desplazamiento para el curso 2018-2019. - Diario Oficial de Cataluña de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Descripció convocatòria: Extracte de l'acord de 11 d'abril de 2018 de la Comissió Permanent del Ple, per la qual s'obra la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts individuals de menjador obligatori i/o socioeconòmic i dels ajuts individuals de desplaçament per al curs escolar 2018-19.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.bi 20.8.a de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatorias/organo/ L06090033):

Primer. Beneficiaris:

Alumnat matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics del territori de la comarca d'Osona que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores.

Segon. Objecte:

Dotar a les famílies de l'alumnat d'un ajut individual de desplaçament per tal d'assegurar el trasllat dels escolars als centres on estan matriculats tenint en compte la distància entre el domicili de l'alumnat al centre escolar.

Tercer. Bases reguladores:

BOP de Barcelona de data 28 d'abril de 2014 i BOP de Girona nº 79 de data 25 d'abril de 2014.

Quart. Import:

El Consell Comarcal d'Osona disposarà del màxim que vingui fixat pel pressupost comarcal de cada any per atendre a les sol·licituds d'ajuts de desplaçament formulades pels centres docents de la comarca d'Osona, la qual cosa estarà definida per l'addenda al conveni entre el Departament d'Ensenyament i el Consell Comarcal d'Osona de delegació de competències que es signa per cada curs escolar.

0,12 euros per quilòmetre en el cas dels ajuts individuals obligatoris

0,06 euros per quilòmetre en el cas dels ajuts individuals no obligatoris

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran al registre del Consell Comarcal i els terminis per poder presentar les sol·licituds són els que venen fixats en les bases.

Els models de sol·licitud es troben a disposició del públic a les oficines comarcals i a la pàgina web www.ccosona.cat.

Vic, 16 de maig de 2018

Anna Seijas Vila

Gerent

Escuelas
Transporte
Educación