ANUNCIO sobre extracto de convocatoria en la BDNS de las becas para libros, material y actividades deportivas y/o lúdicas dentro del horario escolar para el curso 2018-2019. - Diario Oficial de Cataluña de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Descripció convocatòria: Extracte de l'acord de 11 d'abril de 2018 de la Comissió Permanent del Ple, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obra convocatòria pública per al curs escolar 2018-19 per a l'atorgament de beques destinades a llibres, material i activitats en el marc escolar dins el Programa Per les igualtats d'oportunitats , mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.bi 20.8.a de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatorias/organo/ L06090033):

Primer. Beneficiaris:

Famílies dels infants que reuneixin els requisits que estableixen les bases reguladores.

Segon. Objecte:

Subvencions destinades a possibilitar l'accés als llibres, material i activitats esportives i/o lúdiques organitzades dins l'horari escolar.

Tercer. Bases reguladores:

BOP de Barcelona de data 26 d'abril de 2018 i BOP de Girona nº 81 de data 26 d'abril de 2018.

Quart. Import:

Import total de la convocatòria: 275.000 euros. D'aquest import global, 200.000 euros es destinen a les famílies d'alumnes del municipi de Vic i 75.000 euros a les famílies d'alumnes de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials d'Osona.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran al registre del Consell Comarcal i els terminis per poder presentar les sol·licituds són els que venen fixats en les bases.

Els models de sol·licitud es troben a disposició del públic a les oficines comarcals i a la pàgina web www.ccosona.cat.

Vic, 15 de maig de 2018

Anna Seijas Vila

Gerent

Escuelas
Actividades deportivas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales