ANUNCIO sobre extracto de la convocatoria de las becas para actividades de ocio infantil durante el verano del 2017 (ref. convocatoria SUB_SER_CCO_10_2017). - Diario Oficial de Cataluña de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Administració pública: Consell Comarcal d'Osona

Codi Administració Pública: L06090033

Òrgan: Consell Comarcal d'Osona

Codi òrgan: L06090033

BDNS (identif.): 348665

Descripció convocatòria: Extracte de l'acord de 10 de maig de 2017 de la Comissió Permanent del Ple, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre convocatòria pública per a l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte d'atorgar beques destinades a ajudar a pagar les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme des del dia 22 de juny fins l'11 de setembre de 2017.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.bi 20.8.a de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatorias/organo/ L06090033):

Primer. Beneficiaris:

Les famílies d'infants entre 3 i 16 anys empadronats en un municipi que pertany a l'Àrea Bàsica del Consorci d'Osona de Serveis Socials i que reuneixin els requisits establerts en les bases reguladores.

Segon. Objecte:

Sol·licitud, tramitació, concessió i pagament de les subvencions destinades possibilitar l'accés a activitats de lleure a l'estiu.

Per activitats de lleure d'estiu s'entenen els casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme des del dia 22 de juny fins l'11 de setembre de 2017.

L'accés als ajuts es determinaran amb valoració de les condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants, i en funció de la disponibilitat econòmica del Consell Comarcal que disposi per aquesta convocatòria.

Tercer. Bases reguladores:

BOP de Barcelona de data 30 de maig de 2017 i BOP de Girona nº 102 de data 29 de maig de 2017

Quart. Import:

Import total de la convocatòria: 15.000,00 € .

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds es presentaran al registre dels ajuntaments o al registre del Consell Comarcal abans del dia 10 de juny.

Els models de sol·licitud es troben a disposició del públic a les oficines comarcals i a la pàgina web www.ccosona.cat.

Vic, 31 de maig de 2017

Anna Seijas Vila

Gerent

Actividades de ocio y tiempo libre
Actividades deportivas
Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Infancia
Ocio y tiempo libre