ANUNCIO sobre publicación de las bases para el otorgamiento de subvenciones para reducir la tasa de paro. - Diario Oficial de Cataluña de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Es fa pública l'aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament de subvencions per reduir la taxa d'atur i consolidar el teixit empresarial d'Argentona. El text íntegre de les esmentades bases es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província núm. de registre 0022016013469, de 4 d'agost de 2016.

Si es vol impugnar l'esmentada resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA A Argentona, 26 d'agost de 2016

Argentona, 6 de setembre de 2016

Eudald Calvo Català

Alcalde

Justicia
Catalán
Fomento del empleo