APROBACIÓN BASES CONCURSO CARTEL FIRA TOTS SANTS 2015 - Boletín Oficial de Alicante de 17-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Alicante
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 17/03/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local de Cocentaina, va adoptar en sessió ordinària celebrada el quatre de març de dos mil quinze, acord d'aprovació de les BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FIRA DE TOTS SANTS 2015, les quals es transcriuen a continuació d'acord amb allò disposat en l'art. 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FIRA DE TOTS SANTS 2015

1. PARTICIPANTS

Podran participar en el concurs aquells artistes i dissenyadors, nacionals i estrangers, que hi estiguen interessats, individualment o en equip.

2. TEMA

La temàtica de les obres ha de ser la FIRA DE TOTS SANTS i els treballs han de ser originals i inèdits, no s'han d'haver presentat en altres concursos i no han d'implicar, en tot o en part, còpia o plagi d'obres publicades pròpies o d'altres artistes. Els autors seran responsables, davant de l'Ajuntament i davant de tercers, del compliment d'allò que s'ha establert en aquestes bases.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Seran de concepció i tècniques lliures, sempre que siga possible la seva reproducció gràfica.

Els treballs es presentaran muntats a sang amb suport rígid d'1 cm de grossària, com a mínim, sense vidre protector ni marc. El format serà vertical i amb una grandària de 50 cm x 70 cm.

En el cas de realitzar l'obra amb sistemes informàtics, s'haurà d'aportar una reproducció en color amb les mesures i les característiques anteriorment indicades, com també el corresponent suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a obtenir fotolits, una fitxa tècnica dels procediments empleats, incloent les fonts utilitzades i, si es donara el cas, les imatges originals digitalitzades amb el seu format .tiff o altres.

4. RETOLACIÓ. LLEGENDA

Els cartells han de contenir les llegendes següents:

'FIRA DE TOTS SANTS 2015'

'COCENTAINA, DE 30 D' OCTUBRE A L'1 DE NOVEMBRE DE 2015'

'FUNDADA L'ANY 1346'

'FESTA D' INTERÈS TURÍSTIC NACIONAL'

'www.firadecocentaina.org'

LOGOTIP: 'cavall de la Fira', 'marca turística - castell', 'Ajuntament de Cocentaina' (també la inscripció), Agència Valenciana de Turisme

A la part posterior dels treballs ha de figurar un lema que ha de servir per preservar la identificació de l'autor fins a la decisió del jurat. Cada concursant podrà presentar solament un treball.

5. PREMI

S'estableix un únic premi de 1.000 € bruts per al cartell guanyador. A aquest import li s'aplicarà la retenció corresponent de l' IRPF.

Per a poder rebre el premi ha de ser necessari que el guanyador estiga al corrent de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, la qual cosa s'acreditarà mitjançant els corresponents certificats positius de l'AEAT i de la Seguretat Social. A més, el beneficiari no ha de tindre cap deute pendent amb la Hisenda municipal, la qual cosa s'acreditarà amb un certificat de la Tresorera municipal.

Si el beneficiari de la subvenció és, al seu torn, deutor de la Hisenda municipal per qualsevol concepte, l'Alcaldia podrà decretar la compensació automàtica dels dits dèbits a càrrec dels crèdits pel premi.

6. PRESENTACIÓ

El termini finalitzarà el dia 3 de juliol del 2015 a les 14:00 hores

Els treballs es presentaran, o s'enviaran degudament embalats al SIC (Servei d' Informació al Ciutadà) de l'Ajuntament de Cocentaina, situat a la plaça de la Vila, 1 03820 Cocentaina (Alacant), en dies hàbils (excepte dissabte) de 9:00 a 14:00 hores on s'expedirà, en tot cas, un rebut acreditatiu de la presentació.

A banda del cartell, s'ha de presentar la sol·licitud de registre d' entrada degudament complementada i en la qual ha d' aparèixer el 'lema ' del treball; Així com les dades identificatives del sol·licitant.

A més, s'acompanyarà de la següent documentació:

- una còpia confrontada del DNI

- una declaració jurada en la qual s'ha d'indicar que el treball és original i inèdit

En la part posterior del treball apareixerà, amb lletres majúscules, el mateix lema que figure en la sol·licitud de registre d' entrada presentada.

7. JURAT

La selecció i concessió del premi del concurs es realitzarà a proposta del jurat conformat pels membres del Consell de Fira, constituït de la manera següent:

- President: regidor delegat de Fira

- Vocals: un portaveu de cada grup polític local, com també un representant del comerç, un altre de l'hostaleria local i un tercer de l' Associació de Veïns de Cocentaina.

- Assessors professionals que el Consell de Fira considere necessaris

- Actuarà com a secretari el tècnic municipal designat per la Regidoria de Fira.

El Jurat, en primer lloc, comprovarà una a una totes les obres presentades, per a verificar el compliment efectiu de les condicions establides en les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l'admissió. A continuació, el Jurat, per a elaborar la seua proposta de concessió del premi, valorarà, a banda de la concepció, la qualitat gràfica o plàstica, l'eficàcia anunciadora i les condicions de reproducció.

El Jurat podrà proposar que es declare desert el concurs, en cas de considerar que cap dels treballs presentats reunisca els mèrits suficients per a ser premiats.

El jurat elevarà la Junta de Govern Local la proposta del premi a atorgar, la qual serà l'òrgan competent per a resoldre la concessió del premi. La resolució de la Junta de Govern Local es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el componguen, en el Tauler d'Edictes d'aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació del guanyador o guanyadors del concurs.

8. TREBALL PREMIAT

El treball premiat quedarà en propietat exclusiva de l'Ajuntament de Cocentaina i podrà ser reproduït i fer l'ús que es considere convenient per a la promoció i difusió de la Fira, amb menció del seu autor o autors. El departament de Fira podrà modificar aquells aspectes del disseny que considere oportuns, així mateix, el guanyador del concurs podrà participar en la direcció tècnica del cartell.

9. TREBALLS NO PREMIATS

Els cartells no premiats podran ser arreplegats o reclamats a ports a pagar a destinació amb la sol·licitud prèvia dels seus autors, una vegada resolt el concurs i l'exposició pública, dins dels 30 dies següents en què es produïsca l'acord de la Junta de Govern Local sobre l'atorgament del premi.

Si en el termini indicat no s'hagueren retirat, s'entendrà que els seus autors renuncien a la propietat a favor de l'Ajuntament de Cocentaina, que podrà destruir-los o donar-los la destinació que considere més convenient o oportuna, que podrà incloure la seua edició o impressió per part d'aquest Ajuntament.

10. PUBLICITAT

La convocatòria i les bases es publicaran en el BOP d'Alacant, en el tauler d'edictes i en la pàgina web d'aquest Ajuntament. La convocatòria s'anunciarà també en la premsa local.

Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Cocentaina.

11. NORMA FINAL

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i l'acceptació per tots els concursants de les presents bases.

La Junta de Govern Local, a proposta del Consell de Fira, tindrà la facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon orde del concurs, en tot el no previst en aquestes bases. Per això, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu reglament de desplegament, i les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.

Lloc de presentació de les obres

SIC (SERVEI D' INFORMACIÓ CIUTADANA)

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

PLAÇA LA VILA, 1

03820 COCENTAINA (ALACANT)

Sol·licitud i informació

DEPARTAMENT DE FIRA

Tel. 96 559 00 51

e-mail: info@firadecocentaina.org

www.firadecocentaina.org

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Document signat digitalment.

L'Alcalde - Rafael F. Briet Seguí

Turismo
Turismo y agencias de viajes
Comercio