APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE COMERCIANTES PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 2016 - Boletín Oficial de Castellón de 10-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Castellón
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 10/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

CASTELLÓN/CASTELLÓ

La Junta de Govern Local d'esta Corporació Municipal, en data 30 d'agost de 2016, va acordar aprovar la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions a les associacions i entitats de comerciants per a la dinamització i promoció del comerç de Castelló de la Plana, durant l'exercici 2016.

Els annexos d'estes bases, la relació dels quals figura en l'estipulació 9ª, així com l'obtenció de qualsevol informació en relació amb la mateixa pot sol·licitar-se en el Negociat de Comerç, ubicat en la plaça Major, núm. 1 quarta planta d'aquesta ciutat, amb telèfon: 964.355.100. Ext 4967 i en la web municipal: (http://www.castello.es/archivos/884/Bases_Asociaciones_Comerciantes_2016_val.pdf).

Contra el present acord podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes davant de l'òrgan que ha dictat (article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o, alternativament, recurs contenciós-administra- tiu davant del Jutjat del Contencioso-administrativo de Castelló dins del termini de dos mesos (article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis- trativa). En ambdós casos el termini es computarà des de l'endemà a aquell en què es practique la present publicació.

El text íntegre de les bases aprovades és el següent:

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE COMER- CIANTS PER A LA DINAMITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE CASTELLÓ DE LA PLANA DURANT L'EXERCICI 2016

PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT

Aquesta convocatòria té com a objecte regular la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a projectes de dinamització i promoció del comerç urbà que realitzen les associacions i entitats de comerciants en l'exercici 2016.

SEGONA. CRÈDIT PRESSUPOSTARI Per al finançament 'aquesta convocatòria s'estableix la quantitat màxima de DÈSSET MIL CENT EUROS (17.100,00 €) a càrrec de l'aplicació pressupostària 2016-4-43100-48901 del Pressupost Municipal de 2016.

TERCERA.- ENTITATS BENEFICIÀRIES I OBLIGACIONS Tindran la consideració de beneficiàries, les associacions i entitats constituïdes majoritàriament per empresaris del sector comercial detallista i hostaler que desenvolupen les seues activitats dins de l'àmbit territorial del municipi de Castelló de la Plana i reunisquen els requisits exigits en la convocatòria.

Les entitats subvencionades hauran de complir les obligacions genèriques establides en la clàusula 6 de l'Ordenança General de Subvencions (d'ara endavant OGS).

El sol·licitant està obligat a comunicar altres subvencions públiques o privades que haguera obtingut o sol·licitat per al mateix pro- jecte.

L'associació o entitat beneficiària haurà de fer constar de manera explicita, en la difusió de les accions, el suport de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

QUARTA.- REQUISITS Per a poder concórrer a la convocatòria de subvencions, a mes dels requisits indicats en l'article 5 i les obligacions indicades en l'article 6 de l'Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, les associacions i entitats comercials hauran de complir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes abans de la data en què se sol·licite la concessió de la subvenció

b) Estar inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana

c) Tindre domicili social o representació permanent en la ciutat de Castelló de la Plana, així com una estructura organitzativa que garantisca el desenvolupament del projecte sobre el qual se sol·licita subvenció.

CINQUENA.- CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE I ACTIVITATS SUBVENCIONABLES Cada associació o entitat presentarà de forma individual o conjunyeix un projecte que inclourà accions i activitats destinades a pro- moure i dinamitzar el comerç de la ciutat de Castelló de la Plana.

El projecte haurà d'atendre, almenys, a les següents característiques: -. El projecte de dinamització i promoció del comerç urbà ha de respondre a dos objectius principals: donar a conèixer el comerç de la ciutat i atracció de despesa cap al comerç.

- Contindre accions cohesionades de dinamització i promoció del comerç de la ciutat amb intervencions puntuals en els distintes zones comercials del municipi.

- Exposar un programa d'actuació que garantisca la seua execució en el període per al qual es concedeix la subvenció, i una relació detallada i pressupostada dels activitats que el componen amb dates possibles de realització.

-. El desenvolupament del projecte es coordinarà amb la Regidoria d'Impuls de l'Activitat Econòmica i Ocupació. SISENA.- DESPESA SUBVENCIONABLE Són despeses subvencionables els destinats a la realització dels projectes, així com els descrits en l'article 14 de la OGS de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, i que resulten estrictament necessaris segons el que es disposa en l'article 31 de la Llei General de Subvencions (LGS), després de la seua modificació per la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2011.

Podran ser objecte de subvenció les despeses derivades del projecte de dinamització i promoció del comerç urbà amb els caracterís- tiques següents:

-. Entre altres despeses susceptibles de suport, estaran les de comunicació i publicitat, realització de tallers, jornades formatives i informatives, esdeveniments comercials, publicitat i altres serveis i subministraments directes per al desenvolupament de les activitats.

No es consideraran despeses subvencionables els següents: -. Els derivats d'activitats disperses que no formen part d'un projecte coherent. -. El manteniment de les instal·lacions pròpies de l'entitat, així com despeses de telefonia, despeses d'inversió i els relatius a lote- ries, sorteigs que no disposen de l'autorització corresponent, despeses de restauració, protocol·laris i de representació, així com paga- ments d'interessos deutors en comptes, recàrrecs, interessos o sancions.

-. Les activitats recreatives. Totes les despeses hauran de respondre a l'execució de les activitats incloses en el projecte subvencionat. Les despeses subvencionables hauran de referir-se al període comprès entre l'1 d'octubre de 2015 i el 10 d'octubre de 2016 tots dos inclusivament i hauran de respondre a l'objecte definit en la primera clàusula.

En les despeses subvencionables, es tindrà en compte el que es disposa en l'article 26, apartat 2.i) de la llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat Valenciana quan diu que les persones compreses en l'àmbit d'aplicació de la llei actuaran d'acord amb criteris d'austeritat, amb la finalitat d'aconseguir la consolidació pressupostària, vetlant per- què els recursos i béns públics s'utilitzen de forma prudent, eficient i productiva.

SETENA.- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT L'òrgan d'Instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la direcció del Negociat de Participació Ciutadana, Desenvolupament Local Comercial, Consum i Sanitat, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determi- nació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular-se la proposta de resolució de les establides en l'article 24 de l'LGS.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es procedirà a l'estudi dels projectes presentats i a l'examen de la documentació aportada, i després l'òrgan instructor emetrà un informe en què conste que de la informació que es troba en el seu poder es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a la subvenció.

Després de l'emissió dels informes tècnics que es consideren oportuns, es reunirà la Comissió Tècnica Municipal, que valorarà l'adaptació dels projectes als criteris establits en la clàusula 12 d'aquesta convocatòria, i proposarà a la Junta de Govern Local la resolu-

ció de la convocatòria, concedint o denegant les sol·licituds formulades. La Comissió Tècnica estarà integrada per les persones següents: Presidenta: La regidora delegada d'Impuls de l'Activitat Econòmica i Ocupació. Titular: Cap de la Secció d'Informació, Atenció a la Ciutadania i Participació Ciutadana. Titular: Cap del Negociat de Participació Ciutadana, Desenvolupament Local Comercial, Consum i Sanitat. Secretària: Auxiliar administrativa de Desenvolupament Local Comercial. HUITENA.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta con- vocatòria en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS). Si l'últim dia de presentació fóra inhàbil, el termini finalitzaria el següent dia hàbil.

També es publicaran les bases en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament de Castelló, situat a la plaça Major, 1. Registres de les Juntes de Districte, situats en: Districte Nord: plaça Primer Molí, 1. Districte Sud: carrer Ricard Català, cantó amb Joaquín Marqués. Districte Est: avinguda Germans Bou, 27. Districte Oest: plaça d'Espanya, 1. Districte Centre: plaça Major, 1. Districte Marítim: passeig Bonavista, 28.

En l'oficina de correus, en sobre obert perquè puga ser estampat el segell de la data en l'imprés de sol·licitud. En aquest cas, així com si la sol·licitud es presentara a traves d'una altra administració pública, serà obligatori remetre un fax, en la mateixa data de presen- tació a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Unitat Administrativa de Comerç, al número 964.223.167 amb el resguard de presentació, en què es llija clarament la data de presentació, la denominació de l'entitat, el títol del projecte i la convocatòria per a la qual es presenta.

NOVENA.- DOCUMENTACIÓ EXIGIDA Per a participar en aquesta convocatòria, els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent: 1) Instància en què se sol·licita la subvenció municipal, de conformitat amb el model Annex I

2) Projecte firmat pel representant legal de l'associació o entitat per al qual se sol·licita finançament extracte segons l'Annex VII

3) Còpia autentificada compulsada per la corporació municipal dels estatuts de l'associació, quan concórreguen per primera vegada a la convocatòria o s'haja produït alguna modificació dels estatuts de l'associació o entitat.

4) Documentació que acredite la representació del sol·licitant. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització o no del sol·licitant perquè l'Ajuntament de Castelló de la Plana obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social prevista en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En les sol·licituds en què es faculte l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a la gestió d'aquest tràmit, les associacions o entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions. No obstant això, si es denega aquest consentiment, hauran d'aportar-se els correspo- nents certificats emesos per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social, d'estar al corrent en el com- pliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

5) Certificats degudament omplits d'acord amb les indicacions de l'Annex II

6) Full de tercers amb les dades de l'entitat bancària a què s'ha de transferir l'import de la subvenció, -sempre que es produïsca algun canvi en el compte de l'associació o entitat- de conformitat amb l'Annex III.

DESENA. FORMA D'ABONAMENT DE LES SUBVENCIONS L'import de la subvenció serà abonat de la manera següent: a) La quantia equivalent al 60% del seu import s'abonarà a la concessió de la subvenció, en concepte de pagament anticipat

b) El 40% restant, una vegada aprovat el compte justificatiu per la totalitat de la subvenció concedida. ONZENA.- INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS Les associacions o entitats que concórreguen a aquesta convocatòria de subvenció hauran de complir l'art. 7 de l'OGS de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

DOTZENA. - POSSIBILITAT DE REFORMULACIÓ DE SOL·LICITUDS No s'admetrà reformulació de sol·licituds. TRETZENA.- CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES AJUDES. L'avaluació tècnica serà superada en el cas que el projecte arribe una puntuació mínima de 15 punts, sobre un total de 30 punts (no haurà d'haver-hi una puntuació de 0 en cap dels tres criteris establits). La puntuació es distribuirà de la manera següent:

A) Fins a 10 punts del total. Es valoraran els criteris tècnics relatius al projecte: Fonamentació del projecte, anàlisi i justificació de la necessitat de dur a terme les activitats programades. (Fins a 4 punts) Coherència dels objectius perseguits amb els accions programades. (Fins a 3 punts) Viabilitat del projecte quant a: Capacitat de gestió i recursos humans per a la posada en marxa del projecte. (Fins a 1 punt) Calendarització de les actuacions proposades. (Fins a 1 punt) Pressupost de despesa i gestió. (Fins a 1 punt) B) Fins a 10 punts del total. Es valorarà la concurrència operativa d'entitat per a desenvolupar les accions amb altres entitats o asso- ciacions:

Col·laboració amb altres associacions o entitats per al desenvolupament d'una activitat conjunta. (Fins a 5 punts) Sinergies amb altres col·lectius per a generar actuacions estables enfront d'accions puntuals diverses. (Fins a 5 punts) C) Fins a 10 punts del total. Es valorarà la repercussió del projecte fora del municipi o la seua notorietat: Alta repercussió fora del municipi. (Fins a 5 punts). Impacte sobre els beneficiaris i ajuda al reforçament del teixit comercial. (Fins a 5 punts). Se sumarà el total de punts, i es distribuirà la suma total destinada a subvencions per a conèixer l'import econòmic per punt, i final- ment s'assignarà l'import de cada associació en funció de la puntuació particular obtinguda.

CATORZENA.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS Els perceptors de subvencions vindran obligats a justificar, com a mínim, la quantitat igual a la totalitat de la subvenció concedida. La justificació total de la despesa haurà de presentar-se fins al dia 25 d'octubre de 2016 inclusivament. En el cas que no es presente la justificació abans de la data assenyalada, haurà de procedir-se segons el que disposa l'article. 70.3 RLGS. Si dins del termini de 15 dies atorgats no justifica, procedirà incoar el corresponent expedient de reintegrament segons el que disposa l'article 37.1 LGS i 18 OGS. Tot això sense perjuí de la incoació del corresponent expedient sancionador.

Davant de la concurrència de qualsevol de les causes previstes en l'art. 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven- cions, procedirà incoar el corresponent expedient per a declarar el reintegrament o, si es el cas, la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida.

L'acreditació que justifica la realització de la subvenció es farà mitjançant la presentació en el Registre General de l'Ajuntament o en qualsevol de les seues Juntes Municipals de Districte de la documentació que integra el compte justificatiu a què al·ludeix l'article 17.3 de l'Ordenança General de Subvencions, amb les especificacions següents i d'acord amb els Annexos d'aquesta convocatòria:

1. Instància per la qual es presenta la documentació justificativa, d'acord amb l'Annex IV. 2. Memòria final detallada de la realització del projecte o activitat, subscrita pel beneficiari/ària, què descriurà els objectius i resultats aconseguits i constarà expressament que ha sigut complida la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció, conforme al pressupost i projecte presentat.

3. Declaració del perceptor que ha sigut complida la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció conforme al pressupost i pro- jecte presentat, que les despeses són les estrictament necessàries, així com declaració d'activitats realitzades, amb descripció d'aquelles que han sigut finançades amb fons propis o d'altres subvencions, indicant en aquest cas l'import, procedència i aplicació de les subven- cions diferents de la municipal, que han finançat activitats objecte del projecte Annex V.

4. Relació numerada seqüencial de les despeses realitzades d'acord amb l'Annex VI. Caldrà presentar originals de les factures i la resta de documentació justificativa de les despeses efectuades, i a mes, totes les factu- res hauran d'estar degudament relacionades en el document que s'hi adjunta com a Annex VI d'aquesta convocatòria.

En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el pagament d'aquestes als proveïdors, de la manera següent:

1.- En els comptes justificatius no s'acceptaran com a justificants:

Els interessos deutors de comptes bancaris (manteniment d'aquests, etc.). Interessos, recàrrecs i sancions administratives. Despeses de procediments judicials. Factures proforma, albarans, etc. 2.- Els documents acreditatius que integren els comptes justificatius hauran de complir els requisits previstos en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, que aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, segons les previsions contin- gudes en la Circular 2/2013 de la Intervenció General Municipal.

No obstant això, en el supòsit dels factures simplificades haurà de constar el nom, domicili i número d'identificació fiscal de la per- sona beneficiària de la subvenció.

Es prioritzarà el pagament a través de transferències bancàries, limitant l'ús del pagament en efectiu per a factures de xicotet import. Així mateix, han d'abordar-se altres mitjans de pagament freqüents en l'actualitat com la domiciliació bancària o els pagaments amb targeta, que s'acreditaran a traves dels mitjans següents:

Pagament per transferència bancària: es justificarà mitjançant resguard de l'entitat bancària de l'ordre de transferència realitzada o de l'extracte del compte corrent en què figure el càrrec de la transferència realitzada.

Aquesta documentació podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol semblant) emés per l'entitat bancària que continga: el/la titular i el número del compte en què es carrega la transferència, l'ordenant de la transferència, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza la transferència i l'import i data de l'operació.

Pagament per domiciliació bancària: es justificarà mitjançant notificació bancària del deute o extracte del compte corrent on figure el càrrec de la domiciliació.

Aquesta documentació podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol semblant) emés per l'entitat bancària que continga: el/la titular i el número del compte en què es carrega el deute, l'ordenant del deute, la persona beneficiària, el concepte pel qual es realitza el deute i l'import i data de l'operació.

Pagament per taló nominatiu: es justificarà mitjançant còpia del taló nominatiu emés a nom del proveïdor que emet la factura o document equivalent, junt amb l'extracte del compte corrent on figure el càrrec del taló o certificat de l'entitat bancària en què conste el número del taló, el seu import, identificació de qui el cobra i data del cobrament.

Pagament per targeta: Es justificarà mitjançant la factura de compra en què figure el pagament amb targeta, resguard i extracte del compte a nom de la persona beneficiària, on figure el càrrec.

L'extracte del compte podrà substituir-se per un certificat (o un altre títol semblant) emés per l'entitat bancària, en què, com a mínim, conste el/la titular i el número del compte en què es carrega el pagament de la targeta, la persona beneficiària, la data i l'import pagat.

Pagament en metàl·lic: Aquesta forma de pagament nomes s'acceptarà per a aquelles factures per import igual o inferior a 100,00 euros (IVA inclòs). Es justificarà mitjançant factura en què conste el rebut de la quantitat a traves del text 'pagat', 'rebut', 'cobrat' o 'venda al comptat', sense que s'accepte l'expressió 'comptabilitzat', així com la firma del seu perceptor/a (persona física) identificada de forma clara amb nom i cognoms i representació amb què actua, número de document nacional d'identitat i data del pagament.

3.- En relació amb les despeses de personal, aquestes hauran de justificar-se, a través de les nòmines, degudament firmades pel seu perceptor/a i amb el comprovant bancari de l'abonament.

Quan s'aporten com a justificants nòmines, haurà d'indicar-se el percentatge imputat sobre l'import net d'aquestes. Així mateix, hauran d'aportar-se les justificacions del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (TC1 i TC2), així com la justificació de les retencions i ingressos en la delegació de l'Agència Estatal Tributària de les quantitats relatives a l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i la resta de tributs, amb independència de la imputació o no d'aquestes quantitats.

Una vegada rebuda la documentació pertinent, el Negociat de Participació Ciutadana, Desenvolupament Local Comercial, Consum i Sanitat, emetrà informes en què s'indiquen:

El grau de compliment dels fins per als quals es va concedir i l'adequació de les despeses realitzades a aquests. Que no ha sigut dictada una resolució declarativa de la procedència de reintegrament de la subvenció o de la pèrdua al dret de cobrament ni retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar, com a mesura cautelar ( art. 88.3 RLGS).

La justificació de les despeses es realitzarà d'acord amb el que disposa l'article 17 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Una vegada examinada la relació numerada seqüencial de les despeses realitzades presentades pel beneficiari, aquesta haurà de ser conformada pel regidor/a delegat en la matèria.

QUINZENA.- RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS En cas d'impossibilitat de dur a terme l'execució del projecte, l'associació o entitat té dret a renunciar a la totalitat o part de la sub- venció concedida de conformitat amb el que disposa la normativa sobre Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públi- ques. Aquesta renúncia haurà de presentar-se durant el termini d'execució del projecte ja que en cas de presentar-se després d'aquest, es produirà un incompliment en l'execució de l'activitat subvencionada, la qual cosa donarà lloc a la incoació de l'expedient de reintegra- ment o a la declaració de pèrdua del dret al cobrament, quedant subjectes els beneficiaris al règim de responsabilitats que estableix la legislació vigent.

Els incompliments de les obligacions en què puguen incórrer les entitats subvencionades reconegudes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en aquesta convocatòria, constituiran infraccions administratives i seran sancionables de confor- mitat amb el que disposa la mencionada Llei, en el seu Reglament i en l'article 20 de l'OGS.

Així mateix, quant als criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de subvencions, caldrà ajustar-se al que disposa l'article 13 de la mencionada OGS.

SETZENA.-.- LEGISLACIÓ APLICABLE Aquesta convocatòria s'emmarca en les bases reguladores contingudes en l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, aprovada inicialment per acord plenari de data 5 de febrer de 2009 i elevada a defi- nitiva mitjançant Decret d'Alcaldia de 22 d'abril de 2009, publicada en el BOP núm. 61 de 19 maig de 2009. Així mateix, resultarà d'aplicació supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com altres normes de caràcter general o procedimental que siguen aplicables.

ANNEXOS

Formen part d'aquesta convocatòria els annexos següents: Annex I: Instància de sol·licitud de subvenció. Annex II.- Declaracions. Annex III.- Imprés d'alta de tercers. Annex IV.- Instància de justificació subvenció. Annex V.- Certificat de compliment de la finalitat, activitats realitzades i import, procedència i aplicació d'altres subvencions. Annex VI.- Relació numerada seqüencial de les despeses realitzades. Annex VII.- Contingut del projecte.

A Castelló de la Plana,

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

* * *

La Junta de Gobierno Local de esta Corporació Municipal, en fecha 30 de agosto de 2016, acordó aprobar la convocatoria y las bases específicas para la concesión de subvenciones a las asociaciones y entidades de comerciantes para la dinamización y promoción del comercio de Castellón de la Plana, durante el ejercicio 2016.

Los anexos de estas bases, la relación de los cuales figura en la estipulación novena, asi como la obtención de cuanquier informa- ción en relación con la misma puede solictarse en el Negociado de Participación Ciudadana, Desarrollo Comercial y Consumo, ubicado en la plaza Mayor, cuarta planta de esta ciudad, con teléfono: 964.355.100. Ext 4967 y en la web municipal: (http://www.castello.es/archi- vos/884/Bases_Asociaciones_Comerciantes_2016_cas.pdf).

Contra el presente acuerdo podra interponerse potestativamente recurso de reopsición en el plazo de un mes, ante el órgano que ha dictado (articulo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Règimen Local, y 116 y 117 de la Leyi 30/1992, de 26 de noviembre, de règimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgadp de lo Contencioso-administrativo de Castellón dentrop del plazo de dos meses (arti- culo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règimen Local y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa). En ambos casos el plazo se computarà desde el día siguiente a aquel en que se practique la presente publicación.

El texto integro de las bases aprobadas es el siguiente:

CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE COMERCIANTES PARA LA DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO DE CASTELLÓN DE LA PLANA DURANTE EL EJERCICIO 2016

PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para apo- yar proyectos de dinamización y promoción del comercio urbano que realicen las asociaciones y entidades de comerciantes en el ejerci- cio 2016.

SEGUNDA. CRÉDITO PRESUPUESTARIO Para la financiación de la presente convocatoria se establece la cantidad máxima de DIECISIETE MIL CIEN EUROS EUROS (17.100,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 2016-4-43100-48901 del Presupuesto Municipal de 2016.

TERCERA.- ENTIDADES BENEFICIARIAS Y OBLIGACIONES Tendrán la consideración de beneficiarios, las asociaciones y entidades constituidas mayoritariamente por empresarios del sector comercial minorista y hostelero que desarrollen sus actividades dentro del ámbito territorial del municipio de Castellón de la Plana y reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria.

Las entidades subvencionadas tendrán que cumplir las obligaciones genéricas establecidas en la cláusula 6 de la Ordenanza Gene- ral de Subvenciones (en adelante OGS).

El solicitante está obligado a comunicar otras subvenciones públicas o privadas que hubiera obtenido o solicitado para el mismo proyecto.

La asociación o entidad beneficiaria deberá hacer constar de manera explicita, en la difusión de las acciones, el apoyo del Ayunta- miento de Castellón de la Plana.

CUARTA.- REQUISITOS Para poder concurrir a la convocatoria de subvenciones, las asociaciones y entidades comerciales, que además de los requisitos indicados en el artículo 5 y las obligaciones indicadas en el artículo 6 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvencio- nes del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas antes de la fecha en que se solicite la concesión de la subvención

b) Estar inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana

c) Tener domicilio social o representación permanente en la ciudad de Castellón de la Plana, así como una estructura organizativa que garantice el desarrollo del proyecto sobre el que se solicita subvención.

QUINTA.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Cada asociación o entidad presentará de forma individual o conjunta un proyecto que incluirá acciones y actividades destinadas a promover y dinamizar el comercio de la ciudad de Castellón de la Plana.

El proyecto deberá atender, al menos, a las siguientes características: -. El proyecto de dinamización y promoción del comercio urbano debe responder a dos objetivos principales: dar a conocer el comercio de la ciudad y atracción de gasto hacia el comercio.

-. Contendrá acciones cohesionadas de dinamización y promoción del comercio de la ciudad con intervenciones puntuales en las distintas zonas comerciales del municipio.

-. Expondrá un programa de actuación que garantice su ejecución en el periodo para el que se concede la subvención, y una relación detallada y presupuestada de las actividades que lo componen con fechas posibles de realización.

-. El desarrollo del proyecto se coordinará con la Concejalía de Impulso de la Actividad Económica y Empleo. SEXTA.- GASTO SUBVENCIONABLE Son gastos subvencionables los destinados a la realización de los proyectos, así como los descritos en el artículo 14 de la OGS del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, y que resulten estrictamente necesarios según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones (LGS), tras su modificación por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos del Estado para el año 2011.

Podrán ser objeto de subvención los gastos derivados del proyecto de dinamización y promoción del comercio urbano con las siguientes características:

-. Entre otros gastos apoyables, estarán los de comunicación y publicidad, realización de talleres, jornadas formativas e informati- vas, eventos comerciales, publicidad y otros servicios y suministros directos para el desarrollo de las actividades.

No se considerarán gastos subvencionables los siguientes: -. Los derivados de actividades dispersas que no formen parte de un proyecto coherente. -. El mantenimiento de las instalaciones propias de la entidad, así como gastos de telefonía, gastos de inversión y los relativos a loterías, sorteos que no dispongan de la autorización correspondiente, gastos de restauración, protocolarios y de representación, así como pagos de intereses deudores en cuentas, recargos, intereses o sanciones.

-. Las actividades recreativas. Todos los gastos deberán responder a la ejecución de las actividades invluidas en el proyecto subvencionado. Los gastos subvencionables deberán referirse al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 10 de octubre de 2016 ambos inclusive y deberán responder al objeto definido en la primera cláusula.

En los gastos subvencionables, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2.e) de la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana 2/2015, de 2 de abril de la Generalitat Valenciana cuando dice que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley actuarán de acuerdo con criterios de austeridad, con el fin de lograr la consolidación presupuestaria, velando porque los recursos y bienes públicos se utilicen de forma prudente, eficiente y productiva.

SÉPTIMA.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO El órgano de instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la jefatura del Negociado de Participa- ción Ciudadana, Desarrollo Local Comercial, Consumo y Sanidad, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución de las establecidas en el artículo 24 de la LGS.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá al estudio de los proyectos presentados y al examen de la documen- tación aportada, tras lo cual el órgano instructor emitirá informe en el que conste que de la información que obra en su poder se des- prende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención.

Tras la emisión de los informes técnicos que se considere oportunos, se reunirá la Comisión Técnica Municipal, que valorará la adap- tación de los proyectos a los criterios establecidos en la cláusula 11 de esta convocatoria, y propondrá a la Junta de Gobierno Local la resolución de la convocatoria, concediendo o denegando las solicitudes formuladas.

La Comisión Técnica estará integrada por las siguientes personas:

Presidenta: La Concejala Delegada de Impulso de la Actividad Económica y Empleo. Titular: Jefa de la Sección de Información, Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana. Titular: Jefa del Negociado de Participación Ciudadana, Desarrollo Local Comercial, Consumo y Sanidad. Secretaria: Auxiliar Administrativa de Desarrollo Local Comercial. OCTAVA.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Si el último día de presentación fuera inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

También se publicarán las bases en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de Castellón de la Plana (www.castello.es).

Lugar de presentación de las solicitudes: Registro General del Ayuntamiento de Castellón, sito en Plaza Mayor, 1. Registros de las Juntas de Distrito, situados en: Distrito Norte: plaza Primer Molí, 1. Distrito Sur: calle Ricardo Catalá, esquina con Joaquín Marqués. Distrito Este: avenida Hermanos Bou, 27. Distrito Oeste: plaza de España, 1. Distrito Centro: plaza Mayor, 1. Distrito Marítimo: paseo Buenavista, 28.

En la oficina de correos, en sobre abierto para que pueda ser estampado el sello de la fecha en el impreso de solicitud. En este caso, así como si la solicitud se presentara a través de otra administración pública, será obligatorio remitir un fax, en la misma fecha de pre- sentación al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, Unidad Administrativa de Comercio, al número de teléfono 964.223.167 con el res- guardo de presentación, en el que se lea claramente la fecha de presentación, la denominación de la entidad, el título del proyecto y la convocatoria para la que se presenta.

NOVENA.- DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Para participar en la presente convocatoria, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: 1) Instancia en la que se solicita la subvención municipal, de conformidad con el modelo Anexo I

2) Proyecto firmado por el representante legal de la asociación o entidad para el que se solicita financiación extracto según el Anexo VII

3) Copia autentificada compulsada por la propia corporación municipal de los estatutos de la asociación, cuando concurran por pri- mera vez a la convocatoria o se haya producido alguna modificación de los estatutos de la asociación o entidad.

4) Documentación que acredite la representación del solicitante. La presentación de la solicitud conllevará la autorización o no del solicitante para que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana obtenga directamente de los órganos administrativos correspondientes la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social prevista en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En las solicitudes que se faculte al Ayuntamiento de Castellón de la Plana para la gestión de este trámite, las asociaciones o entida- des no deberán aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, si se deniega este consentimiento, deberán aportarse los correspondientes certificados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.

5) Certificados debidamente rellenados conforme a las indicaciones del Anexo II

6) Hoja de terceros con los datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe de la subvención, -siempre que se produzca algún cambio en la cuenta de la asociación o entidad- de conformidad con el Anexo III.

DÉCIMA. FORMA DE ABONO DE LAS SUBVENCIONES El importe de la subvención será abonado del siguiente modo: a) La cuantía equivalente al 60% de su importe, se abonará a la concesión de la subvención, en concepto de pago anticipado

b) El 40% restante, una vez aprobada la cuenta justificativa por la totalidad de la subvención concedida. DÉCIMO PRIMERA.- INCOMPATIBILIDADES CON OTRAS SUBVENCIONES Las asociaciones o entidades que concurran a esta convocatoria de subvención deberán cumplir el art. 7 de la OGS del Ayunta- miento de Castellón de la Plana.

DÉCIMO SEGUNDA.- POSIBILIDAD DE REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES No se admitirá reformulación de solicitudes. DÉCIMO TERCERA.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. La evaluación técnica será superada en el caso de que el proyecto alcance una puntuación mínima de 15 puntos, sobre un total de 30 puntos (no deberá existir una puntuación de 0 en alguno de los tres criterios establecidos). La puntuación se distribuirá de la siguiente forma:

A) Hasta 10 puntos del total. Se valorarán los criterios técnicos relativos al proyecto: Fundamentación del proyecto, análisis y justificación de la necesidad de llevar a cabo las actividades programadas. (Hasta 4 puntos). Coherencia de los objetivos perseguidos con las acciones programadas. (hasta 3 puntos) Viabilidad del proyecto en cuanto a: Capacidad de gestión y recursos humanos para la puesta en marcha del mismo (hasta 1 puntos). Calendarización, de las actuaciones propuestas. (hasta 1 punto) Presupuesto de gasto y gestión (hasta1 puntos) B) Hasta 10 puntos del total. Se valorará la concurrencia operativa de entidad para desarrollar las acciones con otras entidades o asociaciones:

Colaboración con otras asociaciones o entidades para el desarrollo de una actividad conjunta. (Hasta 5 puntos). Sinergias con otros colectivos para generar actuaciones estables frente a acciones puntuales diversas. (hasta 5 puntos) C) Hasta 10 puntos del total. Se valorará la repercusión del proyecto fuera del municipio o la notoriedad del mismo: Que el proyecto tenga alta repercusión fuera del municipio.(Hasta 5 puntos). Impacto sobre los beneficiarios y que sirvan para el reforzamiento del tejido comercial. (Hasta 5 puntos). Se sumará el total de puntos, y se distribuirá el monto total destinado a subvenciones para conocer el importe económico por punto, y finalmente se asignará el importe de cada asociación en función de la puntuación particular obtenida.

DÉCIMO CUARTA.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Los perceptores de subvenciones vendrán obligados a justificar, como mínimo, la cantidad igual a la totalidad de la subvención con- cedida.

La justificación total del gasto deberá presentarse hasta el día 25 de octubre de 2016 inclusive. En el caso de que no se presente la justificación antes de la fecha señalada, deberá procederse según lo dispuesto en el artículo. 70.3 RLGS. Si dentro del plazo de 15 días otorgado no justifica procederá incoar el correspondiente expediente de reintegro según lo dispuesto en el artículo 37.1 LGS y 18 OGS. Todo ello sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Ante la concurrencia de cualquiera de las causas previstas en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio- nes, procederá incoar el correspondiente expediente para declarar el reintegro o, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de la sub- vención concedida.

La acreditación de la justificación de la realización de la subvención, se realizará mediantela presentación en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de sus Juntas Municipales de Distrito de la documentación que integra la cuenta justificativa a la que alude el artículo 17.3 de la Ordenanza General de Subvenciones, con las siguientes especificaciones y conforme a los Anexos de esta convocatoria:

1. Instancia por la que se presenta la documentación justificativa, de acuerdo al Anexo IV. 2. Memoria final detallada de la realización del proyecto o actividad, suscrita por el beneficiario/a que describirá los objetivos y resultados conseguidos y constará expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención, conforme al presupuesto y proyecto presentado.

3. Declaración del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado, que los gastos son los estrictamente necesarios, así como declaración de actividades realizadas, con descripción de aquéllas que han sido financiadas con fondos propios o de otras subvenciones, indicando en tal caso el importe, procedencia y aplica- ción de las subvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividades objeto del proyecto Anexo V.

4. Relación numerada secuencial de los gastos realizados de acuerdo con el Anexo VI. Deberá presentarse originales de las facturas y demás documentación justificativa de los gastos efectuados, y además, deberán estar todas las facturas debidamente relacionadas en el documento que se adjunta como Anexo VI de esta convocatoria.

En las facturas originales de los gastos efectuados se deberá acreditar debidamente el pago de las mismas a los proveedores, de la

siguiente forma: 1.- En las cuentas justificativas no se aceptarán como justificantes: Los intereses deudores de cuentas bancarias (mantenimiento de las mismas, etc). Intereses, recargos y sanciones administrativas. Gastos de procedimientos judiciales. Facturas proforma, albaranes, etc. 2.- Los documentos acreditativos que integran las cuentas justificativas deberán cumplir los requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, según las previsiones contenidas en la Circular 2/2013 de la Intervención General Municipal.

No obstante, en el supuesto de las facturas simplificadas deberá constar el nombre, domicilio y número de identificación fiscal del/ de la beneficiario/a de la subvención.

Se priorizará el pago a través de transferencias bancarias, limitando el uso del pago en efectivo para facturas de pequeño importe. Asimismo deben abordarse otros medios de pago frecuentes en la actualidad como la domiciliación bancaria o los pagos con tarjeta, que se acreditarán a través de los siguientes medios:

Pago por transferencia bancaria: Se justificará mediante resguardo de la entidad bancaria de la orden de transferencia realizada o del extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la transferencia realizada.

Esta documentación podrá sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad bancaria que contenga: el/la titular y el número de la cuenta en la que se carga la transferencia, el/la ordenante de la transferencia, el/la beneficiario/a, el concepto por el que se realiza la transferencia y el importe y fecha de la operación.

Pago por domiciliación bancaria: Se justificará mediante notificación bancaria del adeudo o extracto de la cuenta corriente donde figure el cargo de la domiciliación.

Esta documentación podrá sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad bancaria que contenga: el/la titular y el número de la cuenta en la que se carga el adeudo, el/la ordenante del adeudo, el/la beneficiario/a, el concepto por el que se realiza el adeudo y el importe y fecha de la operación.

Pago por talón nominativo: Se justificará mediante copia del talón nominativo emitido a nombre del proveedor que emite la factura o documento equivalente, junto con el extracto de la cuenta corriente donde figure el cargo del talón o certificado de la entidad bancaria en la que conste el número del talón, su importe, identificación de quién lo cobra y fecha del cobro.

Pago por tarjeta: Se justificará mediante la factura de compra en el que figure el pago con tarjeta, resguardo del mismo y extracto de la cuenta a nombre del/de la beneficiario/a donde figure el cargo.

El extracto de la cuenta podrá sustituirse por un certificado (u otro título similar) emitido por la entidad bancaria, en el que como mínimo conste el/la titular y el número de la cuenta en la que se carga el pago de la tarjeta, el/la beneficiario/a, la fecha y el importe pagado.

Pago en metálico: Esta forma de pago sólo se aceptará para aquellas facturas por importe igual o inferior a 100,00 euros (IVA incluido). Se justificará mediante factura en la que conste el recibo de la cantidad a través del texto 'pagado', 'recibido', 'cobrado' o 'venta al contado', sin que se acepte la expresión 'contabilizado', así como la firma de su perceptor/a (persona física) identificada de forma clara con nombre y apellidos y representación con la que actúa, número de Documento Nacional de Identidad y fecha del pago.

3.- En relación con los gastos de personal deberán justificarse, a través de las nóminas, debidamente firmadas por su perceptor/a y con el comprobante bancario del abono.

Cuando se aporten como justificantes nóminas deberá indicarse el porcentaje imputado sobre el importe neto de la misma. Asi- mismo, deberán aportarse las justificaciones del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social (TC1 y TC2), así como la justificación de las retenciones e ingresos en la delegación de la Agencia Estatal Tributaria de las cantidades relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demás tributos, con independencia de la imputación o no de dichas cantidades.

Una vez recibida la documentación pertinente, el Negociado de Participación Ciudadana, Desarrollo Local Comercial, Consumo y Sanidad, emitirá informes en los que se indiquen:

El grado de cumplimiento de los fines para los cuales se concedió y la adecuación de los gastos realizados a los mismos. Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia de reintegro de la subvención o de la pérdida al derecho de cobro ni retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar, como medida cautelar ( art. 88.3 RLGS).

La justificación de los gastos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

Una vez examinada la relación numerada secuencial de los gastos realizados presentados por el beneficiario, deberá ser confor- mada por el/la Concejal/a Delegado/a en la materia.

DÉCIMO QUINTA.- RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES En caso de imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del proyecto, la asociación o entidad tiene derecho a renunciar a la totalidad o parte de la subvención concedida de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicha renuncia deberá presentarse durante el plazo de ejecución del proyecto ya que en caso de presentarse con posterioridad a éste, se producirá un incumplimiento en la ejecución de la actividad subvencionada, lo que dará lugar a la incoación del expediente de reintegro o a la declaración de pérdida del derecho al cobro de la misma, quedando sujetos los beneficiarios al régi- men de responsabilidades que establece la legislación vigente.

Los incumplimientos de las obligaciones en las que puedan incurrir las entidades subvencionadas reconocidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en esta convocatoria, constituirán infracciones administrativas y serán sancionables de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley, en su Reglamento y en el artículo 20 de la OGS.

Asimismo, en cuanto a los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la con- cesión de subvenciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 13 de la mencionada OGS.

DÉCIMO SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Esta convocatoria se enmarca en las bases reguladoras contenidas en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de subven- ciones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, aprobada inicialmente por acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2009 y elevada a definitiva mediante Decreto de Alcaldía de 22 de abril de 2009, publicada en el BOP nº 61 de 19 mayo de 2009. Asimismo, resultará de aplicación supletoria la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi- men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación.

ANEXOS

Forman parte de esta convocatoria los siguientes anexos: Anexo I: Instancia de solicitud de subvención. Anexo II.- Declaraciones. Anexo III.- Impreso de alta de terceros. Anexo IV.- Instancia de justificación subvención. Anexo V.- Certificado de cumplimiento de la finalidad, actividades realizadas e importe, procedencia y aplicación de otras subvenciones. Anexo VI.- Relación numerada secuencial de los gastos realizados. Anexo VII.- Contenido del proyecto.

En Castellón de la Plana,

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Comercio
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Establecimientos comerciales
Desarrollo Local y Rural
Comercio y marketing
Eventos
Desarrollo local
Catalán
Consumo
Seguridad Social
Actividades económicas
Servicios sanitarios
Empleo
Hostelería
Fomento del comercio
Estudios