Aprobación da convocatoria do concurso público para concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2018 - Boletín Oficial de Ourense de 19-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 19/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

A Comisión Executiva do Inorde, na sesión que tivo lugar o día 4 de maio de 2018, aprobou a convocatoria do concurso público para concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2018, conforme coas seguintes bases:

Primeira.- Obxecto: 1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde) mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o financiamento de accións de promoción de produtos propios de Ourense realizadas por concellos da provincia de Ourense durante o ano 2018.

Para os efectos desta convocatoria, consideraranse accións de promoción todas aquelas accións que teñan por obxecto e finalidade a difusión e posta en valor de produtos propios da provincia de Ourense.

2. Considerarase produto propio da provincia calquera produto da actividade agrícola, gandeira, forestal e calquera outra relacionada co sector primario, mineira ou artesanal, que sexa característico da provincia de Ourense ou dalgunha das súas comarcas ou municipios e cuxa produción non poida ser obxecto de deslocalización. A condición de produto característico presumirase en todos aqueles que estean amparados por unha denominación de orixe, así como naqueloutros nos que, carecendo do dito recoñecemento oficial, concorra a circunstancia dun uso público e continuado da localización xeográfica do seu lugar de produción ou dunha denominación específica vinculada á dita localización, como medio de identificación do produto no mercado. Igualmente, consideraranse produtos propios da provincia as especialidades gastronómicas propias dunha comarca ou municipio, aínda que na súa elaboración se utilicen produtos procedentes doutros territorios.

3. Cada concello interesado presentará un único proxecto relativo a unha acción ou conxunto de accións promocionais dun ou varios produtos propios. Non se admitirá a presentación de máis dun proxecto, non admitíndose a trámite todas as solicitudes que infrinxan o establecido nesta base.

4. En todo caso, só poderán ser obxecto de subvención os proxectos cuxo orzamento sexa, como mínimo, de 6.000 euros. Non se admitirán a trámite as solicitudes referidas a proxectos de importe inferior.

Segunda.- Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria os concellos de menos de 20.000 habitantes da Provincia de Ourense.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias: O financiamento das subvencións reguladas na presente convocatoria realizarase con cargo á aplicación 42211/46200 dos orzamentos do Inorde para o exercicio 2018. O crédito orzamentario destinado a esta finalidade é de 50.000,00 € .

Cuarta.- Contía máxima das subvencións: A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consistirá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos seleccionados, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo total de cada proxecto para os concellos de máis de 5.000 habitantes e ata o 70% de cada proxecto para os concellos de menos de 5.000 habitantes.

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a 12.000 € .

No suposto de beneficiarios que obtiveran subvencións para a mesma actividade ao abeiro do concurso convocado pola Deputación Provincial de Ourense para a concesión de subvencións para a organización de actividades culturais e recreativas do exercicio 2018, ou ao abeiro do concurso para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2018, a subvención obtida nos devanditos concursos terase en conta para a determinación do límite sinalado no parágrafo anterior, de tal xeito que, no conxunto dos tres concursos, non poderán obterse subvencións por un importe global superior a 12.000 euros, nin, en todo caso, superiores ao importe total da actividade. Se é o caso, o importe da subvención concedida ao abeiro desta convocatoria reducirase ata alcanzar os límites sinalados.

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da entidade interesada, irán dirixidas á Presidencia do Inorde, mediante a presentación no rexistro xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 16.4 da Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas.

2. O prazo improrrogable de presentación rematará o día 31 de maio de 2018. Non se admitirá ningunha solicitude presentada nos rexistros sinalados no parágrafo anterior nunha data posterior.

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte documentación:

a) Documentación administrativa: 1.- Solicitude dirixida á Presidencia do Inorde no modelo oficial, recollido no anexo I destas bases.

2.- Certificado do acordo de aprobación, polo correspondente órgano municipal, da solicitude de subvención para o proxecto que se presente.

3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de estar a entidade ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II destas bases.

4.-Declaración do solicitante da subvención na que figure o conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, segundo o modelo anexo III.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, da publicación do trámite de audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación do acordo de resolución do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV.

A presentación do documento sinalado no apartado 5 non é obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, o Inorde non efectuará ningunha comunicación individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publicitándose a información correspondente exclusivamente a través da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente. b) Documentación para a valoración das solicitudes: Presentarase un proxecto descritivo da acción ou accións promocionais para realizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:

a) Memoria descritiva da acción ou accións promocionais, incluíndo os seguintes apartados:

a.1) Descrición das actividades que a integran e do produto ou produtos obxecto de promoción.

a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da actividade

a.3) Prazo ou data de execución. b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos. Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración, denegándose a concesión da subvención, aquelas solicitudes nas que non se acheguen a memoria descritiva co contido definido no apartado a) e o orzamento do apartado b). Procederase de igual xeito nos supostos en que os documentos presentados se atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que impidan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan datos ou previsións de difícil ou imposible realización.

Sexta.- Gastos subvencionables: Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral de subvencións, forman parte do desenvolvemento da actividade ou programa de actividades obxecto desta convocatoria.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables os seguintes:

a) Gastos de mantemento de locais b) Gastos de persoal municipal c) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo de obras

d) Gastos de adquisición de bens inventariables. e) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e os impostos persoais sobre a renda.

f) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. g) Xuros debedores de contas bancarias. Sétima.- Procedemento de concesión: 1.O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.

Corresponderalle á Presidencia do Inorde, por delegación da Comisión Executiva (ao abeiro do establecido no artigo 12.2.l) dos Estatutos do Inorde, en relación co 11.f) dos ditos estatutos) ditar os actos de trámite e impulso do procedementos, a resolución do concurso, concedendo ou denegando as subvencións solicitadas, a tramitación e resolución do procedemento de xustificación das subvencións e o exercicio das facultades de reintegro e perda do dereito ao cobro das subvencións, dándolle conta á Comisión Executiva na primeira sesión que realice.

2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, estas remitiránselle aos servizos administrativos do Inorde, para a instrución do expediente e comprobación da corrección da documentación administrativa achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia do Inorde concederá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da documentación valorable.

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como oficio de remisión o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 45.1.b) da Lei de procedemento administrativo común das administracións públicas, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web http://www.inorde.com

No caso de non presentar a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído o expediente polos servizos administrativos do Inorde, estes emitirán informe con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e remitiranlle o expediente á Comisión de Valoración, que procederá a formular a proposta de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de modo completo e no prazo establecido a documentación administrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles mediante a páxina web http://www.inorde.com

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alegacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formularse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na base 9ª.

Oitava.- Comisión de Valoración: A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: o Presidente do Inorde. - Vogais: - O vicepresidente primeiro do Inorde. - O secretario xeral do Inorde ou funcionario que legalmente o substitúa.

- A interventora do Inorde ou funcionario que legalmente a substitúa.

- Un técnico do Inorde, designado pola Presidencia. Actuará como secretario da comisión o secretario xeral do Inorde, coas funcións propias dunha secretaria de actas, sen prexuízo da súa condición de vogal.

Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos de recoñecida competencia na materia obxecto da subvención que actuarán como asesores da comisión.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións: 1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da súa contía, a comisión de valoración terá en conta unicamente o orzamento da actividade, valorándose ata un máximo de 50 puntos, asignándoselle a maior puntuación á actividade con maior orzamento, e valorándose o resto de xeito proporcional.

2. A Comisión de Valoración, en atención ao número de proxectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter unha puntuación mínima para a concesión de subvencións. A dita puntuación mínima será, como máximo, de 20 puntos. Se é o caso, os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva prevista no parágrafo 4º da base 10ª.

3. Con independencia da súa valoración, en ningún caso se lle concederá a un proxecto unha subvención superior á da contía pedida na solicitude.

4. En todo caso, aplicarase a regra establecida no parágrafo terceiro da base 4ª, así como os límites de financiamento previstos no parágrafo 1º da dita base, para a asignación da contía das subvencións.

Décima.- Resolución: A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Presidencia do Inorde para a súa resolución. O prazo máximo de resolución será dun mes desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto desestimatorio.

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración, agás naquel suposto en que a Presidencia do Inorde considere que a proposta incorre en infracción do disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a Presidencia resolverá conforme coa proposta inicial, introducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente.

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no prazo de quince días desde a publicación do acordo de concesión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comuniquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que aceptan a subvención na contía concedida

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á subvención poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen proxectos de actividades que, cumprindo cos requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Presidencia, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: A resolución do procedemento non será obxecto de notificación individualizada aos afectados, senón que se publicará no Boletín Oficial da Provincia, na páxina http://www.inorde.com, así como na Base de Datos Nacional de Subvencións.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo electrónico, advertindo da publicación da resolución na páxina web http://www.inorde.com. No caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do beneficiario:

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para dar unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento da súa actividade, debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión:

Inclusión da imaxe institucional do Inorde ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade esta subvencionada polo Inorde, nos carteis e materiais impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da entidade subvencionada.

No caso de non cumprimento desta obriga, o Inorde poderá ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo

31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de reintegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe que se determinará en función da gravidade do incumprimento.

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no suposto de actividades xa totalmente realizadas con anterioridade á resolución desta convocatoria.

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención: 1. A subvención xustificarase mediante a presentación dos seguintes documentos:

A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións

de intervención do concello beneficiario, no que se fagan constar os seguintes extremos, respecto ao proxecto/actuación subvencionado/a:

' Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención.

' Que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación con respecto ao proxecto inicial.

' Que a xustificación da subvención concedida acada o 100% do importe do proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón.

' Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da entidade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa comprobación polos servizos provinciais).

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acreditación do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xustificativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do beneficiario, así como a imposición das sancións que procedan.

2. A conta xustificativa presentarase conformada polo alcalde do concello beneficiario.

3. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para considerar xustificada a execución do proxecto ou programa de actividades, a conta xustificativa presentada deberá acreditar a súa realización completa, independentemente de que o importe da subvención concedida sexa inferior ao orzamento total do proxecto ou programa. No suposto en que só se xustifique unha contía inferior, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos seguintes supostos, nos que procederá a perda total do dereito á subvención:

a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado lugar á denegación da subvención.

Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención cando, aínda manténdose a contía de gasto prevista, se producisen cambios ou modificacións de carácter substancial no proxecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido contemplados na solicitude, terían dado lugar a unha valoración inferior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización dunha actividade non subvencionable ao abeiro desta convocatoria.

Naqueles casos nos que as modificacións só afecten a parte do proxecto, a subvención poderá considerarse parcialmente xustificada na parte non afectada, declarándose a perda do dereito á subvención correspondente ao resto.

En todo caso, deberá acreditarse a execución do proxecto polo importe mínimo de 6.000 euros. Nos supostos en que se xustifique a execución por un importe menor, procederá a perda do dereito á subvención na súa integridade.

4. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta xustificativa, a Presidencia do INORDE concederá un prazo de dez días hábiles para a súa emenda. O requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web:

http://www.inorde.es No caso de non presentar a autorización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, por edicto no taboleiro de anuncios e na antedita páxina web.

5. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente, mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a subvención, o que se lles notificará aos interesados con indicación dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago, que será de trinta días naturais contados desde a data da resolución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustificación da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esixible, procederase á incoación do expediente de perda do dereito á subvención que corresponda. No suposto de procedementos de perda do dereito á subvención de carácter parcial, estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas as cuestións que suscite o expediente.

6. A competencia para declarar xustificada ou non unha subvención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou declaración de perda do dereito á subvención e para o exercicio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia do Inorde.

7. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º desta base) a Intervención do Inorde poderá esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións.

8. A xustificación deberá realizarse ante o Inorde antes do 31 de outubro de 2018. O dito prazo terá carácter improrrogable. O dito prazo terá como regra xeral carácter non prorrogable, agás causa de forza maior debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un período superior a un mes e medio.

9. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se teña por xustificada a subvención.

Non obstante o anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a pedimento dos concellos interesados. Estes pagos anticipados non esixirán a constitución de garantía por parte dos concellos, agás no caso de que estes teñan débedas líquidas e vencidas co INORDE Que superen o 2 % dos recursos ordinarios do orzamento municipal, en cuxo caso admitiranse as seguintes:

a) Aval de entidade de crédito b) Seguro de caución c) Fianza en metálico 10. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse as facturas do gasto correspondente.

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da Lei xeral de subvencións.

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade.

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas:

Con carácter xeral, as subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, concedidas por administracións distintas da propia Deputación de Ourense ou do seu organismo autónomo, o Inorde, para os mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles coas subvencións concedidas pola Deputación de Ourense sempre que se trate de procedementos de concorrencia competitiva e sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actuación subvencionada, todo isto de acordo co límite previsto na base 4ª.

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das subvencións:

En caso de non cumprimento do beneficiario por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto non se xustificase en prazo.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución que corresponda pola Presidencia do INORDE.

Décimo sétima.- Normativa aplicable: En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á administración local, así como na lexislación vixente en materia de réxime xurídico do sector público e do procedemento administrativo común das administracións pública.

(Ver anexos páx. 6-9)

ANEXOS:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

La Comisión Ejecutiva del Inorde, en la sesión del día 4 de mayo de 2018, aprobó la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ourense para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondientes al ejercicio 2018, conforme con las siguientes bases:

Primera.- Objeto: 1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (INORDE) mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones para la financiación de acciones de promoción de productos propios de Ourense realizadas por ayuntamientos de la provincia de Ourense durante el año 2018.

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán acciones de promoción todas aquellas acciones que tengan por objeto y finalidad la difusión y puesta en valor de productos propios de la provincia de Ourense.

2. Se considerará producto propio de la provincia cualquier producto de la actividad agrícola, ganadera, forestal y cualquier otra relacionada con el sector primario, minera o artesanal, que sea característica de la provincia de Ourense o de alguna de sus comarcas o municipios y cuya producción no pueda ser objeto de deslocalización. La condición de producto característico se presumirá en todos aquellos que estén amparados por una denominación de origen, así como en aquellos otros en los que, careciendo de dicho reconocimiento oficial, concurra la circunstancia de un uso público y continuado de la localización geográfica de su lugar de producción o de una denominación específica vinculada a dicha localización, como medio de identificación del producto en el mercado. Igualmente, se considerarán productos propios de la provincia las especialidades gastronómicas propias de una comarca o municipio, aunque en su elaboración se utilicen productos procedentes de otros territorios

3. Cada ayuntamiento interesado presentará un único proyecto relativo a una acción o conjunto de acciones promocionales de uno o varios productos propios. No se admitirá la presentación de más de un proyecto, no admitiéndose a trámite todas las solicitudes que infrinjan lo establecido en esta base.

4. En todo caso, sólo podrán ser objeto de subvención los proyectos cuyo presupuesto sea, como mínimo, de 6.000 euros. No se admitirán a trámite las solicitudes referidas a proyectos de importe inferior.

Segunda.- Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Ourense.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias: La financiación de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se realizará con cargo a la aplicación 42211/46200 de los presupuestos del INORDE para el ejercicio 2018. El crédito presupuestario destinado a esta finalidad es de 50.000,00 € .

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones: La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos seleccionados, pudiendo conseguir, como máximo, el 50% del coste total de cada proyecto para los ayuntamientos de más de

5.000 habitantes y hasta el 70% de cada proyecto para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obtener, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe superior a 12.000 € .

En el supuesto de beneficiarios que obtengan subvenciones para la misma actividad al amparo del concurso convocado por la Diputación Provincial de Ourense para la concesión de subvenciones para la organización de actividades culturales y recreativas del ejercicio 2018, o al amparo del concurso para la concesión de subvenciones para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al ejercicio 2018, la subvención obtenida en los dichos concursos se tendrá en cuenta para la determinación del límite señalado en el párrafo anterior, de tal manera que, en el conjunto de los tres concursos, no podrán obtenerse subvenciones por un importe global superior a 12.000 euros, ni, en todo caso, superiores al importe total de la actividad. Si es el caso, el importe de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria se reducirá hasta alcanzar los límites señalados.

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia del INORDE, mediante la presentación en el registro general de esta entidad o a través de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

2. El plazo improrrogable de presentación finalizará el día 31 de mayo de 2018. No se admitirá ninguna solicitud presentada en los registros señalados en el párrafo anterior en una fecha posterior.

3. Las solicitudes deberán formularse acercando la siguiente documentación:

a) Documentación administrativa: 1.- Solicitud dirigida a la Presidencia del INORDE en el modelo oficial, recogido en el Anexo I de estas bases.

2.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspondiente órgano municipal, de la solicitud de subvención para lo proyecto que se presente.

3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley general de subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social. Para el planteamiento de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

4.-Declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, según el modelo anexo III.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico y/o sms la comunicación del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, de la publicación del trámite de audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación de la subvención concedida, según el modelo anexo IV.

La presentación del documento señalado en el apartado 5 no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse, el INORDE no efectuará ninguna comunicación individual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación, publicitándose la información correspondiente exclusivamente a través de la página web y además en el BOP en el caso de la resolución del procedimiento, conforme con el señalado en las bases 7ª y 11ª, respectivamente.

b) Documentación para la valoración de las solicitudes: Se presentará un proyecto descriptivo de la acción o acciones promocionales para realizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente información:

a) Memoria descriptiva de la acción o acciones promocionales, incluyendo los siguientes apartados:

a.1) Descripción de las actividades que la integran y del producto o productos objeto de promoción.

a.2) Objetivos que se pretenden conseguir con la organización de la actividad

a.3) Plazo o fecha de ejecución. b) Presupuesto individualizado y detallado de ingresos y gastos.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración, denegándose la concesión de la subvención, aquellas solicitudes en las que no se acerquen la memoria descriptiva con el contenido definido en el apartado a) y el presupuesto del apartado b). Se procederá de igual manera en los supuestos en que los documentos presentados se encuentren incompletos, padezcan de defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su valoración o contengan datos o previsiones de difícil o imposible realización.

Sexta.- Gastos subvencionables: Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encontrándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31 de la Ley general de subvenciones, forman parte del desarrollo de la actividad o programa de actividades objeto de esta convocatoria.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvencionables los siguientes:

a) Gastos de mantenimiento de locales b) Gastos de personal municipal c) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo de obras

d) Gastos de adquisición de bienes inventariables. y) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre la renta.

f) Los intereses, recargos y sanciones administrativos y judiciales.

g) Intereses deudores de cuentas bancarias. Séptima.- Procedimiento de concesión: 1. El procedimiento de concesión será lo de concurrencia competitiva.

Le corresponderá a la Presidencia del INORDE, por delegación de la Comisión Ejecutiva (al amparo del establecido en el artículo 12.2. l) de los Estatutos del INORDE, en relación con el 11. f) de dichos estatutos) dictar los actos de trámite e impulso del procedimiento, la resolución del concurso, concediendo o denegando las subvenciones solicitadas, la tramitación y resolución del procedimiento de justificación de las subvenciones y el ejercicio de las facultades de reintegro y pérdida del derecho al cobro de las subvenciones, dándole cuenta a la Comisión Ejecutiva en la primera sesión que celebre.

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, estas se le remitirán a los servicios administrativos del INORDE, para la instrucción del expediente y comprobación de la corrección de la documentación administrativa adjuntada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia del INORDE concederá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo para la mejora de la documentación valorable.

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de estas bases.

Al amparo del dispuesto en el artículo 45.1. b) de la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el requerimiento para emendar las dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación en la página web http://www.inorde.com

En el caso de no presentar la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente y en todo caso, en la referida página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e instruido el expediente por los servicios administrativos del INORDE, estos emitirán informe con propuesta de admisión y no admisión de solicitudes y le remitirán el expediente a la Comisión de Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:

la) Con respeto a los proyectos para los que no se acercara de modo completo y en el plazo establecido la documentación administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de proyectos, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles mediante la página web http://www.inorde.com

En el caso de no haber presentado la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente y en todo caso, en la referida página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisional. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se considerará definitiva, continuándose con la tramitación conforme con lo dispuesto en la base 9ª.

Octava.- Comisión de Valoración: La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: el Presidente del INORDE. - Vocales: - El vicepresidente primero del INORDE. - El secretario general del INORDE o funcionario que legalmente lo sustituya.

- La interventora del INORDE o funcionario que legalmente la sustituya.

- Un técnico del INORDE, designado por la Presidencia. Actuará como secretario de la comisión el secretario general del INORDE, con las funciones propias de una secretaria de actas, sin perjuicio de su condición de vocal.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos de reconocida competencia en la materia objeto de la subvención que actuarán como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones: 1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la fijación de su cuantía, la comisión de valoración tendrá en cuenta únicamente el presupuesto de la actividad, valorándose hasta un máximo de 50 puntos, asignándosele la mayor puntuación a la actividad con mayor presupuesto, y valorándose el resto de manera proporcional.

2. La Comisión de Valoración, en atención al número de proyectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener una puntuación mínima para la concesión de subvenciones. Dicha puntuación mínima será, como máximo, de 20 puntos. En su caso, los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de reserva prevista en el párrafo 4º de la base 10ª.

3. Con independencia de su valoración, en ningún caso se le concederá a un proyecto una subvención superior a la de la cuantía pedida en la solicitud.

4. En todo caso, se aplicará la regla establecida en el párrafo tercero de la base 4ª, así como los límites de financiación previstos en el párrafo 1º de dicha base, para la asignación de la cuantía de las subvenciones.

Décima.- Resolución: La propuesta de la Comisión de Valoración se le elevará a la Presidencia del INORDE para su resolución. El plazo máximo de resolución será de un mes desde que finalice del plazo de corrección de deficiencias documentales, de ser el caso, o desde la finalización del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio.

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de Valoración, excepto en aquel supuesto en que la Presidencia del INORDE considere que la propuesta incurre en infracción de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes previos que considere oportunos, el planteamiento de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince días. En el caso de no hacerlo así, la Presidencia resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento del establecido en las bases y en la legislación vigente.

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá que aceptan la subvención en la cuantía concedida

El incumplimiento del deber de comunicar la renuncia a la subvención podrá ser considerado infracción administrativa, conforme con el dispuesto en el artículo 56 de la Ley general de subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran proyectos de actividades que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas bases, no pudieran obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponible con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que obtuvieran mayor puntuación, la resolución

contendrá una relación ordenada de estas solicitudes, a los efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Presidencia, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: La resolución del procedimiento no será objeto de notificación individualizada a los afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página http://www.inorde.com , así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Sin perjuicio del anterior, a los solicitantes que presenten la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, se les realizará una comunicación personal por sms o correo electrónico, advirtiendo de la publicación de la resolución en la página web http://www.inorde.com. En caso de que no presenten la dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunicación personal.

Décimo segunda.- Publicidad de la subvención por parte del beneficiario:

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de difusión de la subvención concedida, para dar una idónea publicidad al carácter público de la financiación de su actividad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de difusión:

Inclusión de la imagen institucional del INORDE o de una leyenda alusiva al hecho de que la actividad ésta subvencionada por el INORDE, en los carteles y materiales impresos de su actividad y, si es el caso, en la página web de la entidad subvencionada.

En el caso de incumplimiento de este deber, el INORDE podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley general de subvenciones. En caso de que se incumplan también estas medidas, el incumplimiento del deber podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la subvención concedida, importe que se determinará en función de la gravedad del incumplimiento.

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de este deber en el supuesto de actividades ya totalmente realizadas con anterioridad a la resolución de esta convocatoria.

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención: 1. La subvención se justificará mediante la presentación de los siguientes documentos:

A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo el desempeño de las funciones

de intervención del ayuntamiento beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes extremos, respeto al proyecto/actuación subvencionado/a:

' Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la subvención.

' Que la justificación de la subvención concedida se refiere al mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la subvención, indicando, de ser el caso, si hubo alguna variación con respeto al proyecto inicial.

' Que la justificación de la subvención concedida consigue el 100% del importe del proyecto que sirvió de base para la concesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el porcentaje que supone. ' Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia de los impresos en los que figuren las dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la página web de la entidad (indicando la dirección de la dicta página web, para su comprobación por los servicios provinciales).

No obstante el anterior, y en el ejercicio de sus facultades de control financiero, la Intervención podrá realizar procedimientos simplificados de control financiero, consistentes en exigir, a partir del mes siguiente al del pagado de la subvención, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos incluidos en la cuenta justificativa. El incumplimiento de este deber dará lugar al deber de reintegro por parte del beneficiario, así como la imposición de las sanciones que procedan.

2. La cuenta justificativa se presentará conformada por el alcalde del ayuntamiento beneficiario.

3. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, para considerar justificada la ejecución del proyecto o programa de actividades, la cuenta justificativa presentada deberá acreditar su realización completa, independientemente de que el importe de la subvención concedida sea inferior al presupuesto total del proyecto o programa. En el supuesto en que sólo se justifique una cuantía inferior, la subvención se reducirá proporcionalmente, excepto en los siguientes supuestos, en los que procederá la pérdida total del derecho a la subvención:

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecutada con respeto al presentado con la solicitud sea tal que, de ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la concesión, hubiera dado lugar a la denegación de la subvención.

Igualmente, no se considerará justificada una subvención cuando, aun manteniéndose la cuantía de gasto prevista, se produjeran cambios o modificaciones de carácter sustancial en el proyecto, entendiendo por tales aquellos que, de haber sido contemplados en la solicitud, habrían dado lugar la una valoración inferior del proyecto, o aquellos que consistan en la realización de una actividad no subvencionable al amparo de la presente convocatoria.

En aquellos casos en los que las modificaciones sólo afecten la parte del proyecto, la subvención podrá considerarse parcialmente justificada en la parte no afectada, declarándose la pérdida del derecho a la subvención correspondiente al resto.

En todo caso, deberá acreditarse la ejecución del proyecto por el importe mínimo de 6.000 euros. En los supuestos en que se justifique la ejecución por un importe menor, procederá la pérdida del derecho a la subvención en su integridad.

4. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la cuenta justificativa, la Presidencia del INORDE concederá un plazo de diez días hábiles para su enmienda. El requerimiento para emendar las dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación en la página web http://www.inorde.es.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente y

en todo caso, por edicto en el tablón de anuncios y en la referida página web.

5. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente, mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada la subvención, lo que se les notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de pago, que será de treinta días naturales contados desde la fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en el trámite de justificación de la subvención, la falta total o parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación del expediente de pérdida del derecho a la subvención que corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramitarán de manera acumulada con el procedimiento de justificación, resolviéndose en un único acto administrativo todas las cuestiones que suscite el expediente.

6. La competencia para declarar justificada o no una subvención, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la Presidencia del INORDE.

7. Sin perjuicio del anterior (y adicionalmente al control financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º de esta base) la Intervención del INORDE podrá exigir aquellos documentos o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, podrá realizar funciones de inspección y control financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con el establecido en la Ley general de subvenciones.

8. La justificación deberá realizarse ante el INORDE antes de 31 de octubre de 2018. El plazo tendrá carácter improrrogable. El plazo tendrá como regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes de 31 de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por un período superior a un mes y medio.

9. Como regla general, las subvenciones le serán abonadas al beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de treinta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en el que se tenga por justificada la subvención.

No obstante, podrán realizarse pagos anticipados, a demanda de los ayuntamientos interesados. Estos pagos anticipados no exigirán la constitución de garantía por parte de los ayuntamientos, excepto en caso de que estos tengan deudas líquidas y vencidas con el INORDE que superen el 2 % de los recursos comunes del presupuesto municipal, en cuyo caso se admitirán las siguientes:

a) Aval de entidad de crédito b) Seguro de caución c) Fianza en metálico 10. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del interesado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. Para la realización de los pagos a cuenta, deberán presentarse las facturas del gasto correspondiente.

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una declaración definitiva como justificado del gasto correspondiente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta

justificativa completa al final de la ejecución del proyecto. En consecuencia, en caso de que la subvención no se estimara justificada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el reintegro de las cantidades abonadas la cuenta, de concurrir causa legal conforme al artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Decimocuarta.- Deberes de los beneficiarios: Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los deberes impuestos por la Ley general de subvenciones. En particular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a los deberes de publicidad.

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas:

Con carácter general, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre que el conjunto de las dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con las subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense siempre que se trate de procedimientos de concurrencia competitiva y siempre que el conjunto de las dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la actuación subvencionada, todo ello de acuerdo con el límite previsto en la base 4ª.

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley general de subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, si es el caso, de pérdida del derecho a la subvención concedida. El deber de reintegro o la pérdida del derecho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se justificara en plazo.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las pruebas y realizar los alegatos que tenga por conveniente. Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, se dictará la resolución que corresponda por la Presidencia del INORDE.

Décimo séptima.- Normativa aplicable: En todo lo no dispuesto en estas bases les será de aplicación a la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable a la administración local, así como en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común de las administraciones pública.

(Ver anexos pág. 15-18)

ANEXOS:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

R. 1.501

Promoción comercial
Actividad artesanal
Actividades agrarias
Artesanía
Gastronomía
Actividad cultural
Empresa
Desarrollo económico
Sector ganadero
Minas
Ganadería
Minería
Seguridad Social
Documentales