Aprobación das bases da convocatoria do programa de axudas municipais ao fomento do emprego, para o ano 2017 - Boletín Oficial de A Coruña de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 10/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS AO FOMENTO DO EMPREGO, PARA O ANO 2017.

O Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 28 de setembro de 2017, acordou a aprobación das bases da convocatoria do Programa de Axudas Municipais ao fomento do emprego, para o ano 2017. Dando cumprimento ao apartado 3º do devandito acordo plenario, procédese á publicación íntegra das mesmas para xeral coñecemento. As bases están expostas no taboleiro de edictos do concello e na páxina web municipal.

Arteixo, 2 de outubro de 2017.

O ALCALDE

Por delegación, Decreto nº 1336/2015

Asdo. Patricia Amado Varela

Concelleira de Promoción e Desenvolvemento

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS AO FOMENTO DO EMPREGO PARA O ANO 2017.

BASE 1ª.- FINALIDADE

A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria, para o ano 2017, das axudas e subvencións da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento Concello de Arteixo, coa finalidade de incentivar e colaborar na actividade económica e na xeración de emprego dentro do Concello de Arteixo, a través dos seguintes programas:

- Programa I - Axudas Municipais para á Creación de Empresas.

- Programa II - Axudas Municipais á Contratación.

As bases reguladoras de cada unha das liñas incorporarase como anexo desta convocatoria, formando parte integrante da mesma.

BASE 2ª.- PRAZO DE PRESENTACION

As solicitudes poderán presentarse desde o día seguinte a data de publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, e rematará o 3 de novembro de 2017. A solicitude deberá presentarse segundo os modelos establecidos nos Anexos de cada Programa, preferentemente no Rexistro Xeral do Concello de Arteixo, dirixidas ao Alcalde - Presidente, ou por calquera outro medio previsto no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, e dirixirase á Concellaría de Promoción e Desenvolvemento.

BASE 3ª.- CREDITO ORZAMENTARIO

As axudas que se concedan ao abeiro destas bases e convocatoria faranse con cargo ao orzamento da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento, na aplicación orzamentaria 24147000 - Programa de axudas ao fomento do emprego - por un importe de 150.000 € .

En calquera caso a concesión de subvencións quedará condicionada á existencia de crédito axeitado e suficiente na partida orzamentaria de referencia, no momento en que se dite resolución da concesión.

BASE 4ª.- PROCEDEMENTO DE CONCESION, INSTRUCIÓN E TRAMITACIÓN DAS AXUDAS.

4.1.- O procedemento de concesión da subvención recollido nestas bases axustarase ao disposto no art. 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e finalidade da subvención non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas se realiza pola comprobación da concorrencia no solicitante dos requisitos establecidos, até o esgotamento do crédito orzamentario. Con todo, no suposto de que o crédito dispoñible non fose suficiente, por superar o importe máximo do mesmo, establecerase como criterio a orde de presentación das solicitudes no rexistro de entrada.

4.2.- Recibidas as solicitudes xunto coa documentación preceptiva, a instrución do procedemento levarase a cabo pola Concellaría de Promoción e Desenvolvemento do Concello de Arteixo, onde se creará unha Comisión de Valoración e Seguimento, formada pola concelleira de Promoción e Desenvolvemento ou persoa en quen delegue, que actuará como presidente e un número mínimo de dous técnicos/as adscritos/as ao Servizo de Promoción e Desenvolvemento, designados pola Alcaldía, actuando un deles como secretario/a. A Comisión avaliará as solicitudes presentadas e realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos que se deba formular a proposta de resolución. Do resultado da reunión ou reunións mantidas pola Comisión de Valoración redactarase a acta polo secretario/a e elaborarase proposta definitiva de concesión de subvención ou no seu caso, de denegación ou exclusión das mesmas.

4.3.- A proposta definitiva da Comisión de Valoración remitirase á Xunta de Goberno Local que será o órgano competente para resolver sobre a concesión ou denegación destas subvencións no prazo máximo de tres meses desde o último día de prazo de presentación de solicitudes no Rexistro Xeral do Concello.

Transcorrido o devandito prazo de tres meses sen que a Xunta de Goberno Local dite resolución expresa, entenderase desestimada a petición de axuda por silencio administrativo. Esta desestimación presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Transcorrido este último prazo, unicamente poderá interpoñerse recurso contencioso- administrativo perante o Xulgado do Contencioso - Administrativo da Coruña, sen prexuízo, da procedencia do recurso extraordinario de revisión.

A resolución da Xunta de Goberno Local, de concesión ou denegación das axudas, esgota a vía administrativa e notificarase aos solicitantes no prazo de dez días desde que se dite, de acordo con previsto no artigo 40 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Contra esta resolución cabe interpoñer recurso contencioso - administrativo, no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte da súa notificación, perante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderá formularse, de forma potestativa, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de acordo coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administración Públicas.

4.4.- Os/as adxudicatarios/as das axudas están obrigados no prazo de dez días a contar do seguinte ao da notificación a comunicarlle á Concellaría de Promoción e Desenvolvemento a aceptación ou renuncia das axudas por escrito, transcorrido o cal sen manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.

BASE 5ª.- VERIFICACION E CONTROL.

Os/as beneficiarios/as quedarán obrigados/as a facilitar todas as actuacións de comprobación que se efectúen pola comisión de valoración e seguimento das axudas. Así mesmo, quedarán sometidas ás actuacións de control financeiro que lle correspondan á Intervención do Concello de Arteixo e polo Tribunal de Contas e Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.

BASE 6ª.- TRATAMENTO DE DATOS DE CARACTER PERSOAL.

Os datos das entidades solicitantes e os seus representantes serán incorporados aos ficheiros municipais. A finalidade da súa recollida é a instrución do procedemento para a concesión das subvencións obxecto das presentes bases reguladoras, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións, en orde á conclusión do proceso de subvencións, polo que a súa achega é obrigatoria.

Os referidos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, sendo responsable do seu tratamento o Departamento de Promoción e Desenvolvemento.

BASE 7ª.- PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO. REXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

7.1.- Perda do dereito ao cobro:

O incumprimento por parte do/da beneficiario/a da subvención de calquera das obrigas, requisitos, condicións e demais circunstancias que produciron o seu outorgamento, a variación da actuación, a insuficiente xustificación do proxecto, así como a obtención concorrente doutras axudas incompatibles dará lugar, en cada caso, á perda do dereito ao cobro da subvención, á redución da contía da mesma ou ó reintegro total ou parcial das cantidades percibidas máis os correspondentes xuros de demora desde o momento do pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro, sen menoscabo das sancións, que de ser o caso, resulten esixibles.

7.2.- Renuncia:

O/a beneficiario/a poderá renunciar voluntariamente á subvención nas condicións que establece a normativa legal de aplicación.

7.3.- Nulidade, reintegro, infraccións e sancións:

Canto ás causas de nulidade e anulabilidade do acordo de concesión das axudas e de reintegro das mesmas estarase ao disposto no artigos 32 e 33 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. En particular, a percepción doutras axudas incompatibles coas que son obxecto destas bases dará lugar ao reintegro da axuda municipal, cos correspondentes xuros de demora desde o momento do seu pagamento, salvo que acredite, durante a tramitación do procedemento do procedemento de reintegro, a renuncia e devolución da axuda incompatible coa municipal.

Canto ás infraccións e sancións en que poidan incorrer os beneficiarios destas axudas e o procedemento para a súa imposición estarase ao disposto no Título IV da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e RD 887/2006, de 21 xullo, polo que se aproba o seu caso, o Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o RD 5/2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da lei sobre infraccións e sancións na orde social.

BASE 8ª.- PUBLICIDADE.

8.1.- Publicidade da convocatoria e bases reguladoras das axudas:

As presentes Bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 20 da Lei Xeral de Subvencións, publicarase conforme ao establecido no artigo 20.8 apartados a) e b) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013 de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, unha vez aprobadas, en:

- As bases reguladoras no BOP e na páxina web do Concello de Arteixo (www.arteixo.org).

- A convocatoria na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) e na páxina web do Concello de Arteixo (www.arteixo.org). A publicación do extracto enviado á BDNS no Boletín Oficial da Provincia determinará o inicio do prazo para a presentación de solicitudes.

8.2.- Publicidade das subvencións outorgadas:

A relación de todos os solicitantes e a resolución do outorgamento das axudas publicarase na páxina web www.arteixo.org e no Taboleiro de Edictos.

As subvencións concedidas se remitirán á BDNS para a súa publicación con indicación segundo o caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario ao que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou proxectos subvencionados.

8.3.- Publicidade do financiamento público:

Os/as beneficiarios/as das subvencións obxecto desta convocatoria deberán poñer no seu local un cartel de forma visible no que se indique que actividade está financiada polo Concello de Arteixo. O modelo normalizado do cartel será suministrado pola Concellaría de Promoción e Desenvolvemento.

BASE 9ª: NORMATIVA DE APLICACIÓN

A concesión destas axudas rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básico; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; pola ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais do Concello de Arteixo, polas bases reguladoras que se conteñen nas presentes convocatorias, polas Bases de Execución dos vixentes orzamentos municipais; as restantes normas de dereito administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.

BASE 10ª: DISPOSICIÓN FINAL

O Concello de Arteixo quedará exento de calquera responsabilidade civil, mercantil, laboral ou calquera outra derivada das actuacións á que están obrigadas as persoas ou entidades destinatarias das subvencións outorgadas.

PROGRAMA I

Bases reguladoras do Programa de axudas municipais á creación de empresas para o ano 2017

1.- OBXECTO

A finalidade destas bases reguladoras é apoiar de forma activa a posta en marcha de novos proxectos empresariais emprendidos no ámbito deste concello por empresarios/as individuais ou a través de pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que tivesen iniciado a súa actividade entre o 16 de setembro de 2016 e o 30 de setembro do 2017 (entendendo por inicio de actividade a alta definitiva no censo de obrigados tributarios). Para o carácter de pequena e mediana empresa terase en conta o establecido no Regulamento CE número 800/2008 da Comisión de 6 de agosto de 2008.

2.- BENEFICIARIO/A

Poderá ser beneficiario/a calquera persoa física cun novo proxecto empresarial, sexa autónoma individual, autónoma colaboradora ou autónoma integrada nunha sociedade civil ou mercantil, que, ademais de cumprir os requisitos establecidos no artigo 11 da Lei xeral de subvencións, o artigo 5 da Ordenanza xeral reguladora da concesión de subvencións municipais e os especificamente fixados no antedito apartado, cumpran os seguintes requisitos:

1) Desenvolver a súa actividade empresarial no Concello de Arteixo nos seguintes termos:

- En caso de desenvolver a súa actividade a través dun establecemento permanente, que este se atope radicado no termo municipal de Arteixo.

- Cando, para o exercicio da actividade, non se dispoña de establecemento permanente, que o domicilio fiscal da empresa estea dentro do termo municipal de Arteixo.

2) Estar en situación de desemprego no momento da alta no R.E.T.A ou réxime similar. Este requisito acreditarase mediante a presentación dun informe da vida laboral da persoa traballadora.

3) Estar dada de alta no Réxime especial de traballadores autónomos a partir do 16 de setembro de 2016 e até o 30 de setembro de 2017.

4) Que sexan empresas de nova creación - considerando incluídos en tal concepto os traspasos de negocios- sen que se admitan supostos de empresas procedentes da transformación xurídica. O inicio da actividade económica virá determinado pola alta no censo de obrigados tributarios e actividades económicas.

5) Que presenten un proxecto empresarial viable técnica, económica e financeiramente, acreditado na forma establecida no anexo III da presente convocatoria.

6) Que non desenvolvesen, como traballadores autónomos no R.E.T.A ou réxime similar; igual ou similar actividade empresarial nos seis meses inmediatamente anteriores á data de inicio da nova actividade. No caso dunha nova actividade formada por varios socios e no que un deles xa estivese dado de alta como autónomo na mesma ou similar actividade, será requisito indispensable para a súa concesión, que, como mínimo o 51 % do capital sexa de titularidade dos novos empresarios. Neste caso só terá dereito a subvención a cota dos socios que non estivesen dados de alta na mesma ou similar actividade empresarial.

7) Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Arteixo, coa Consellaría de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), así coma ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social.

8) Comprometerse a manter a actividade por conta propia que xerou a alta no Réxime especial de traballadores autónomos obxecto da subvención, durante un período mínimo de dous anos, salvo causa de forza maior, en caso contrario, o beneficiario/a estará obrigado/a a reintegrar na Tesouraría do Concello a subvención percibida.

9) Ter concedidas, de seren necesarias, todas as licenzas pertinentes para o desenvolvemento da actividade ou, no seu defecto, xustificar que se están a tramitar.

10) Non poderán ter a condición de beneficiario/a os empresarios/as e as pequenas e medianas empresas nos que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10, da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

11) As persoas beneficiarias estarán suxeitas ás obrigas xerais que establece o artigo 11 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3.- TIPO, CONTÍA DAS AXUDAS E GASTOS SUBVENCIONABLES.

3.1.- As axudas son a fondo perdido e a súa finalidade é subvencionar parte dos gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de actividade. O importe máximo destas axudas será de 3.000,00 € por empresa beneficiaria e non poderá superar o 50% dos gastos efectuados durante o período indicado nin tampouco exceder da contía total do investimento inicial realizado polos/as promotores/as.

Os gastos que poderán ser subvencionables corresponderán aos tres meses anteriores e aos tres meses posteriores ao inicio da actividade, agás os gastos de constitución e apertura, que poderán corresponder ao período comprendido desde os seis meses antes do inicio da actividade ata a data límite de presentación de solicitudes.

Gastos subvencionables:

a) Gastos de constitución e apertura.

Serán subvencionables o 50% dos seguintes gastos xerados no proceso de apertura e constitución da empresa:

- Visado, honorarios e gastos de proxectos técnicos,

- Comunicación previa de inicio actividade, de obra ou de cambio de titularidade,

- Alta no Rexistro Mercantil,

- Certificación negativa do nome da sociedade,

- Honorarios de notarias por escrituras públicas,

- Publicación no BORME,

- Modelo 600 da Xunta de Galicia pola constitución da empresa.

b) Existencias iniciais de mercadorías.

Serán subvencionables o 50% da adquisición de primeiras compras de mercadorías, de materias primase doutros consumibles utilizados no proceso de produción ou servizo.

c) Gastos de aluguer:

Serán subvencionables o 50% dos seguintes gastos de aluguer sempre que o elemento alugado sexa imprescindible para a realización da actividade da empresa:

- Local,

- Vehículo industrial,

- Aplicacións e equipos informáticos.

Ademais do correspondente xustificante do gasto achegarase o documento acreditativo do contrato de arrendamento para o que se solicita subvención.

d) Primas de seguros:

Serán subvencionables o 50% dos gastos de contratación de seguros directamente relacionados coa actividade empresarial (seguro do local, de responsabilidade civil e vehículo de empresa).

Para os casos de pago anual considerarase a contía proporcional dos meses ao que proceda a subvención.

e) Subministracións e gastos correntes:

Serán subvencionables o 50% dos seguintes gastos correntes derivados directamente da realización da actividade empresarial:

- Auga

- Teléfono

- Electricidade

- Combustible (sempre que sexa imprescindible na actividade a desenvolver)

- Material de oficina.

- Asesoría.

- Gas.

- Servizos de seguridade (só cotas mensuais proporcionais aos meses nos que proceda a subvención).

- Gastos de publicidade e difusión da actividade empresarial.

Todos os gastos referidos poderán ser subvencionados sempre que as facturas estean expedidas a nome da entidade solicitante e non sexan emitidas por algún promotor da empresa ademais de cumprir cos requisitos esixidos no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro polo que apróbase o Regulamento polo que regúlase as obrigas de facturación, tal e como se recolle na base 6ª.

Todas as facturas irán acompañadas do documento bancario acreditativo do seu pagamento, así como as nóminas dos traballadores contratados.

Queda excluído destas axudas calquera outro gasto non relacionado nos conceptos subvencionables anteriormente indicados, e, en ningún caso, consideraranse gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, nin os impostos persoais sobre a renda.

4.- CONCORRENCIA CON OUTRAS SUBVENCIÓNS.

Estas axudas serán compatibles con calquera outra concedida por entidades públicas ou privadas, estatais ou internacionais, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

· O importe total das axudas percibidas polo mesmo concepto non poderá superar o custo total dos gastos subvencionables polas presentes axudas. A persoa solicitante deberá declarar as axudas que obtivera ou solicitara para o mesmo fin, tanto ao iniciarse o expediente coma en calquera momento posterior.

· Segundo o Regulamento UE núm.1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352/1, do 24 de decembro de 2013), cando se trate de axudas compatibles entre si dadas en concepto de minimis por calquera administración pública e para calquera tipo de gasto, non poderá superarse en todo caso o límite de 200.000 € nun período de tres exercicios fiscais, ou 100.000 € no suposto dunha axuda concedida a unha empresa que opere non sector do transporte por estrada.

5.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Documentación específica para o Programa I de axudas municipais á creación de empresas para o ano 2017:

- Ficha solicitude (anexo I).

- Fotocopia compulsada do DNI do solicitante e, no seu caso, do seu representante legal. No caso de traballadores autónomos estranxeiros non comunitarios permiso de residencia e permiso de traballo.

- Fotocopia compulsada do CIF, escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil, de ser caso.

- Fotocopia compulsada da declaración censal de alta no Censo de Obrigados Tributarios (modelo 036 ou 037) e alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE), no caso de non autorizar a súa comprobación.

- Fotocopia compulsada de alta no Réxime especial de traballadores autónomos (RETA), en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional correspondente.

- Orixinal ou fotocopia compulsada do informe de vida laboral actualizado do traballador na data de solicitude.

- Fotocopia compulsada da comunicación previa de inicio de actividade, de obra ou cambio de titularidade, no caso de que sexa necesario para o desenvolvemento da actividade.

- Declaración responsable, incorporada como Anexo II a esta convocatoria.

- Memoria de proxecto empresarial a desenvolver (anexo III), ou calquera outro que, respectando o contido mínimo, queira presentar a persoa solicitante.

- Relación de previsión de gastos subvencionables segundo o recollido na Base 3 anterior (anexo IV).

- Declaración responsable doutras axudas e de axudas en réxime de minimis (anexo V).

Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación esixida, os Técnicos do Departamento de Promoción e Desenvolvemento encargados de tramitar o expediente, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administración Públicas, requirirá á persoa solicitante para que, nun prazo máximo e improrrogable de dez días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa petición, logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 68 da antedita Lei.

6.- XUSTIFICACIÓN PARA O SEU ABOAMENTO

Unha vez concedidas e notificadas as axudas faranse efectivas nun pagamento único, condicionadas á presentación da seguinte documentación:

- Relación ordenada de facturas presentadas correspondentes aos gastos subvencionables recollidos na Base 3 anterior (anexo IV-Bis).

- Facturas orixinais, que deberán conter os requisitos esixidos no Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproban as obrigas de facturación.

- Xustificantes do pagamento dos gastos obxecto da subvención, que deberán acreditarse a través de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto bancario de pagamento, de xeito que queden claramente identificados o emisor e o receptor do pagamento.

- Declaración responsable doutras axudas e de axudas en réxime de minimis, actualizada (anexo V).

- Declaración responsable do perceptor, acreditativa dos seguintes extremos (anexo VI):

- Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presentan se aplicaron á actividade subvencionada.

- Que foron aboadas aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que incorporan.

- Cando xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do Imposto da Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal de Administración Tributaria.

- Fotografía do cartel informativo da subvención colocado nun lugar visible do local. O cartel será subministrado pola Concellaría de Promoción e Desenvolvemento.

- Modelo de designación de conta bancaria.

8.- PRAZO DE XUSTIFICACION.

O prazo para a xustificación da subvención será de dous meses a contar desde o día seguinte ao da notificación da concesión da correspondente axuda.

PROGRAMA II

Bases reguladoras do Programa de axudas municipais á contratación para o ano 2017

1.- OBXECTO E BENEFICIARIO/A

1.1.- OBXECTO.

Serán obxecto desta subvención as contratacións, que realicen empresas privadas independentemente da súa forma xurídica e entidades distintas da administración pública, de persoas desempregadas residentes en Arteixo que participen ou tivesen participado nalgunha das accións dos Plans Municipais de Formación da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento ou estean inscritas na Bolsa Municipal de Emprego do Concello de Arteixo.

As contratacións que se beneficien desta subvención terán que reunir os requisitos establecidos nas presentes bases e terán que formalizarse no período comprendido entre o 16 de setembro de 2016 até o 30 de setembro de 2017.

1.2.- REQUISITOS DOS BENEFICIARIO/A

1.2.1.- Non poderán ter a condición de beneficiario/a as empresas, independentemente da súa forma xurídica, nas que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

1.2.2.- O beneficiario/a non poderá recibir ningunha outra axuda ou subvención pola mesma contratación, de calquera outra entidade pública ou privada, estatal ou internacional (exceptuando os incentivos en forma de bonificacións da Seguridade Social).

1.2.3.- As persoas contratadas polo beneficiario deberán ser persoas que participen ou tivesen participado nalgunha das accións dos Plans Municipais de Formación da Concellería de Promoción e Desenvolvemento ou estean inscritos/as na Bolsa Municipal de Emprego do Concello de Arteixo e demostren a súa residencia no municipio de Arteixo no momento da formalización do contrato obxecto de subvención.

1.2.4.- O/A beneficiario/a deberá estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Arteixo, coa Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), así coma ao corrente das súas obrigas para coa Seguridade Social.

1.3.-TIPOS E CONTÍAS DAS AXUDAS

- AXUDAS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL A XORNADA COMPLETA.

Contratos iniciais coas seguintes características:

BENEFICIARIOS/AS

CONTRATO: 6 MESES (1)

CONTRATO: ANO OU MÁIS

Persoas participantes nalgunha das accións dos Plans Municipais de Formación da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento ou estean inscritos/as na Bolsa Municipal de Emprego do Concello de Arteixo.

500,00

1.500,00

INCREMENTO POR COLECTIVO

Parados/as de longa duración (1 ano ou máis)

250,00

500,00

Persoas maiores de 45 anos desempregadas

250,00

500,00

Mulleres

250,00

500,00

Persoas con eivas

250,00

500,00

Importe total

1.000,00

2.500,00

(1)Contrato inicial de 6 meses, ou a suma de contratacións efectuadas non sexa inferior aos 6 meses e cun contrato inicial por 3 meses.

- AXUDAS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL A XORNADA PARCIAL

O importe da subvención será proporcional á xornada laboral do contrato (tanto para os de duración mínima de seis meses coma para os dun ano).

O límite máximo de subvención por empresa ou grupo de empresas asociadas non poderá exceder, polo conxunto das contratacións realizadas, de 6.000,00 Euros. Esta contía incrementarase nun 25% cando as contratacións se formalicen por microempresas, é dicir, aquelas empresas nas que a media aritmética do cadro de persoal no ámbito territorial de Galicia da empresa nos 12 meses anteriores á contratación obxecto da subvención sexa inferior a 10 traballadores.

1.4.- OBRIGAS DO/A BENEFICIARIO/A

Serán obrigas das persoas beneficiarias da subvención, ademais das previstas nestas bases e convocatoria e das sinaladas no artigo 11 da Lei de subvencións de Galicia, as que seguen:

1.4.1.- Acreditar no momento da solicitude, a contratación, no período comprendido entre o 16 de setembro de 2016 até o 30 de setembro do 2017, de persoas desempregadas residentes en Arteixo que participen ou participaran nalgunha das accións dos Plans Municipais de Formación para o Emprego da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento ou estean inscritos/as na Bolsa Municipal de Emprego do Concello de Arteixo.

1.4.2.- Se é o caso, acreditar a condición de persoa con eivas recoñecida.

1.4.3.- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello de Arteixo, coa Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT), así coma ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social.

1.4.4.- Comunicarlle ao Concello de Arteixo calquera modificación das condicións que se tiveron en conta no momento da concesión, así coma dos seus compromisos e obrigas.

1.4.5.- Ter no seu cadro de persoal á persoa contratada durante o período fixado ou, de ser ao contrario, ter cumprido as condicións do apartado 1.5.

1.4.6.- Declarar as subvencións e axudas concedidas ou solicitadas polo mesmo concepto procedentes de calquera outra administración.

1.4.7.- O beneficiario deberá someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que se leven a cabo pola Comisión de Valoración a quen lle corresponderá a comprobación destas subvencións e facilitarlle a esta e a Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de Contas toda a información que reclamen no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.

1.5.- ALTERACIÓN DAS CONDICIÓNS DE CONCESIÓN DAS AXUDAS

No suposto de extinción da relación laboral da persoa pola que se concede a subvención, a cobertura do seu posto por un/unha novo/a traballador/a, deberá terse producido ou producirse dentro dos trinta días naturais seguintes ao cesamento, e por un período de tempo equivalente ao que restase ou reste para o remate do período estipulado inicialmente. En caso contrario, a empresa beneficiaria non poderá percibir a axuda, procederá ao seu reintegro ou minorarase o seu importe segundo o período de contratación xustificado. A nova persoa contratada deberá ser tamén beneficiaria das accións dos Plans Municipais de Formación para o Emprego da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento ou estar inscritos/as na Bolsa Municipal de Emprego do Concello de Arteixo.

No caso no que o Servizo de Promoción e Desenvolvemento non subministrara ningunha persoa candidata para ocupar o posto de traballo vacante, admitirase á empresa beneficiaria a incorporación dun/unha novo/a traballador/a co mesmo perfil e características da persoa substituída polo que se lle tería concedido a axuda, ou percibir o importe da subvención proporcional ao tempo efectivo da contratación.

De ser o caso, a empresa ou entidade beneficiaria dispón dun prazo de dez días naturais que contará desde o remate do prazo que ten para a nova contratación, para comunicarlle á Concellaría de Promoción e Desenvolvemento a extinción do contrato e a nova contratación, e deberá acreditar:

- Contrato de traballo da persoa contratada inicialmente subscrito na correspondente Oficina de Emprego do Servizo Público de Emprego e declaración responsable da causa da extinción contractual.

- Baixa da persoa contratada inicialmente.

- Alta da nova persoa traballadora no réxime xeral da Seguridade Social.

- Contrato de traballo da nova persoa traballadora comunicado ao Servizo Público de Emprego.

- Vida laboral da nova persoa contratada.

2.- EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES

Exclúense dos beneficios establecidos nestas bases:

- Os contratos realizados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grao inclusive, do/a empresario/a individual, ou dos/as que ocupen cargos de dirección ou sexan membros de órganos de administración das empresas que revistan forma xurídica de sociedade. Non será de aplicación esta exclusión cando o/a empregador/a sexa un/unha traballador/a autónomo/a sen asalariados e contrate un só familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estar a o seu cargo.

- Estas axudas para as contratacións temporais por conta allea, serán incompatibles con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento de emprego. Non obstante, serán compatibles, se é o caso, cos incentivos en forma de bonificacións á Seguridade Social.

- As contratacións realizadas con persoas que, nos 24 meses anteriores á data de contratación, prestaran servizos á mesma empresa mediante contrato por tempo indefinido.

- As contratacións realizadas por empresas de traballo temporal para a posta a disposición do/a traballador/a contratado/a para prestar servizos en empresas usuarias.

- Aquelas contratacións que xa foron beneficiarias de axudas á contratación no ano anterior pola mesma empresa.

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á EMPRESA:

- Ficha de solicitude (Anexo I)

- Fotocopia compulsada do DNI se o/a solicitante é empresario/a individual, ou CIF cando se trate de persoas xurídicas (neste caso achegar DNI e poder suficiente para actuar en nome da sociedade do/a representante que asina a solicitude).

- Fotocopia compulsada da escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil, no caso de persoas xurídicas.

- Fotocopia compulsada da declaración de alta no Censo de Obrigados Tributarios (modelo 036 ou 037) e alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE) do solicitante, de non autorizar a súa comprobación.

- Declaración responsable segundo o anexo II.

- Declaración responsable doutras axudas (anexo III).

- Modelo de designación de conta bancaria.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CADA TRABALLADOR/A

- Fotocopia compulsada do DNI da/s persoa/s traballadora/s obxecto de contratación.

- Informe da vida laboral completa do/a traballador/a obxecto da subvención expedido polo TXSS con data posterior á contratación.

- Contrato de traballo, rexistrado polo Servizo Público de Emprego de Galicia.

- Certificado de persoa con eivas ou xustificante de ter recoñecida unha incapacidade permanente en grao total ou gran invalidez (no caso de contratación de persoas con eivas).

4.- FORMA DE PAGAMENTO E XUSTIFICACION.

Unha vez concedidas e notificadas as axudas faranse efectivas nun pagamento único, unha vez rematado o período de contratación estipulado, unha vez se xustifique a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinou a concesión, condicionado á acreditación nun prazo máximo de 2 meses dende o remate da contratación subvencionada, por parte do beneficiario/a, como xustificación, mediante documentos orixinais ou fotocopias compulsadas, da seguinte documentación:

- Relación de xustificantes (anexo IV).

- Informe de vida laboral da empresa onde se reflexe o período de contratación da persoa obxecto de subvención.

- TC2 ou Relación Nominal de Traballadores (RNT) dos meses en que o traballador subvencionado estivese contratado.

- Declaración responsable doutras axudas actualizado (anexo III).

SOLICITUDE DE SUBVENCION Á CREACION DE EMPRESAS

(CONVOCATORIA 2017)

ANEXO I

1.- DATOS DO/DA SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:__________________________Primeiro apelido: _________________________Segundo apelido: ____________________Tipo vía:_______ Enderezo: _________________________________________N.º: ______ Portal: _____ Esc.: __ Planta: ____ Porta: ____ C.P.:___________Concello: _________________________ Provincia: _________________________ Teléfono: ____________________ Correo electrónico:____________________________

2.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______ Nome: __________________________Primeiro apelido: _________________________ Segundo apelido: ____________________Tipo vía:_______ Enderezo: ____________________________________________________N.º: ___________ Portal: _____ Esc.: __ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: ___________ Concello: _________________________ Provincia: _________________ Teléfono: _____________ Correo electrónico:___________________________________

3.- DATOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

Actividade económica______________________________________________

Epígrafe IAE: _____________________ Data inicio actividade: ____/____/_______ Data alta RETA: ____/____/ _______Tipo vía: _______ Enderezo fiscal: ________________________________________ N.º: ____ Portal: ____ Esc.: _______ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: __________ Municipio: ________________Provincia: _________________Teléfono: _______________ Correo electrónico:______________________________

Asina

ANEXO I (continuación)

4.- REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO/A

£ Ter o seu domicilio fiscal e de actividade no concello de Arteixo.

£ Estar en situación de desemprego no momento da alta no RETA.

£ Alta no Censo de Obrigados Tributarios.

£ Alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos entre o 16.09.2016 ao 30.09.2017.

£ Non estar de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos nos seis meses inmediatamente anteriores a data de alta no RETA que da lugar a subvención.

5.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

£ Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou documentación equivalente para os estranxeiros (no caso de traballadores estranxeiros non comunitarios tamén será necesario permiso de residencia e de traballo).

£ Fotocopia compulsada do C.I.F., escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil.

£ Fotocopia compulsada de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional correspondente.

£ Fotocopia compulsada de alta no Censo de Obrigados Tributarios e alta no Imposto de Actividades Económicas, de non autorizar a súa comprobación.

£ Orixinal ou fotocopia compulsada de informe da vida laboral actualizada do traballador na data da solicitude.

£ Fotocopia compulsada da comunicación previa de inicio de actividade, de obra ou cambio de titularidade, se é o caso.

£ Anexo II de declaración responsable.

£ Anexo III memoria do proxecto empresarial obxecto da subvención.

£ Anexo IV de relación de gastos subvencionables.

£ Anexo V declaración responsable doutras axudas e axudas en réxime de minimis.

En____________________________, a ____ de _______________ de 201__

Asina

ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE

Don/a _____________________________________, con DNI ___________, e con enderezo a efectos de notificacións en _________________________________________,

FORMULO AS SEGUINTES DECLARACIÓNS en relación coa Convocatoria do Programa de axudas municipais de Arteixo á creación de empresas para o ano 2017.

1º.- DECLARACION RESPONSABLE en relación ao non estar incurso nas prohibicións establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003 para obter a condición de beneficiario de subvencións:

- Non ter sido condenado mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

- Non ter solicitada a declaración de concurso, ter sido declarado insolvente en calquera procedemento, atoparse declarado en concurso, estar suxeito a intervención xudicial ou ter sido inhabilitado conforme á Lei Concursal sen que concluira o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

- Non ter dado lugar, por causa da que fora declarado culpable, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa Administración Pública.

- Non estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís, aqueles que ostenten a representación legal de outras persoa xurídicas ou calquera dos membros de comunidades de bens ou outras agrupacións de persoas nalgún dos supostos da Lei 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades dos Membros do Goberno da Nación e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño de Réxime Electoral Xeral, nos termos establecidos na mesma ou na normativa autonómica que regule estas materias.

- Atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pagamento algunha débeba coa administración pública, na forma que se determine regulamentariamente.

- Non ter residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

- Non estar ao día do pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos regulamentariamente establecidos.

- Compromiso de manter a actividade por conta propia que xerou o alta no RETA, obxecto da subvención durante un período mínimo de 2 anos.

- Non ter sido sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Lei Xeral de Subvencións ou na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Lei Xeral Tributaria.

2º.- DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre que, como traballador autónomo, non desenvolveu igual ou similar actividade empresarial ou profesional na mesma localidade, ou na súa área de influencia, nos seis meses anteriores a data de inicio da súa nova actividade.

3º.- DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre o cumprimento dos requisitos establecidos na Convocatoria, aceptando as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo pola Comisión de Valoración e Seguimento da Concellería de Promoción e Desenvolvemento.

Ao mesmo tempo AUTORIZO ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento do Concello de Arteixo:

1.- Para que solicite en calquera momento da tramitación da subvención certificación de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT e co Concello de Arteixo, e a súa situación no censo de actividades económicas da AEAT.

2.- Que aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o representante legal asinante deste documento, así como calquera outra persoa cuxos datos se recollan no mesmo, autoriza ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento, a incorporar estes, ou aqueles outros dos que tivera coñecemento como consecuencia da relación iniciada, a un ficheiro automatizado responsabilidade do Concello de Arteixo que ten por finalidade dar cumprimento as funcións a realizar dentro do proceso de trámite, xestión, concesión e pagamento encomendados pola Lei 38/2003, Xeral de Subvencións e normativa de desenvolvemento, así como para a xestión doutros servizos ou programas de iniciativa municipal do seu posible interese. Ése, así mesmo, consciente de que o datos facilitados poden resultar obrigatorios para a xestión e tramitación do expediente, comprométese a comunicar no menor prazo de tempo posible ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento, calquera variación dos datos manifestados co fin de poder proceder a súa actualización. O Departamento de Promoción e Desenvolvemento, en tanto non se comunique o contrario, entenderá que os datos proporcionados son exactos e actuais.

Por parte de representante legal asinante ou calquera outro interesado poderanse exercitar os dereitos que lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma legalmente prevista, remitindo comunicación ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento.

Advertindo das responsabilidades legais que se derivan por falsidade en documentos administrativos e, en particular, a esixencia do reintegro da subvención máis os intereses de demora correspondentes, sen prexuízo da tramitación do correspondente expediente.

E para que así conste, asínase o presente en Arteixo, a ___ de _________ de 20___.

Asdo. _____________________

ANEXO III

MEMORIA DO PROXECTO EMPRESARIAL

Este modelo, que ten carácter orientativo, inclúe un contido mínimo da memoria explicativa do proxecto, podendo o solicitante ampliar a información que aparece a continuación ou darlle outro formato:

1.- DATOS PERSONAIS

DNI, NIE: ____________________________ Data nacemento: ____/____/_________Nome:__________________________Primeiro apelido: _______________________Segundo apelido: ______________________Tipo vía:_________Enderezo: ________________________________________N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: _________ Concello:_________________________Provincia: _________________Teléfono(s): ______________/_______________Correo electrónico:__________________

2.- DATOS PROFESIONAIS

Profesión: ______________________________________________________________

Estudos realizados: ______________________________________________

Formación relacionada coa actividade empresarial que se vaia a desenvolver:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO III (continuación)

3.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actividade económica

Por conta allea

Por conta propia

Duración

4.- DESCRICION DA ACTIVIDADE

Data de inicio de actividade_____________________________________________________________________

Descrición e desenvolvemento das actividades:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Forma xurídica: __________________________________________________

Número de socios/as: _____________________________________________

ANEXO III (continuación)

5.- PLAN DE INVESTIMENTOS

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANXIBLE

IMPORTE (€ )

Terreos e construcións

Compra de locais

Acondicionamento do local

Instalacións

Ferramentas

Maquinaria

Elementos de transporte

Mobiliario

Equipos de proceso de información

Investigación e desenvolvemento

Concesións administrativas

Propiedade industrial

Fondo de comercio

Dereitos de traspaso

Aplicacións informáticas

Outros

TOTAL INVESTIMENTO INICIAL

6.- PLAN DE FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO INICIAL

IMPORTE (€ )

Fondos propios ou achegas de socios

Financiamento alleo (préstamos ou créditos)

Outras fontes de financiamento

TOTAL FINANCIAMENTO INICIAL

ANEXO III (continuación)

7.- CONTA DE PERDAS E GANANCIAS PREVISTA PARA O PRIMEIRO ANO.

INGRESOS

1º ANO

Vendas

Prestacións de servizos

Outros ingresos

Total ingresos

GASTOS

1º ANO

Gastos de constitución

Compras mercadorías, materias primas, etc...

Arrendamentos

Servizos de profesionais independentes

Publicidade

Transportes

Seguros do local

Outros seguros

Subministración (electricidade, auga, etc.)

Tributos

Gastos Seguridade Social do promotor/a

Gastos do persoal contratado

Gastos financeiros

Dotación por amortizacións

Outros

Total gastos

BENEFICIO PREVISTO (ingresos-gastos)

Asdo.____________________________

ANEXO IV

PREVISION DE GASTOS SUBVENCIONABLES

SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:__________________________Primeiro apelido: _______________________________ Segundo apelido: ____________________ Tipo vía: _________ Enderezo: __________________________________________________ N.º ______ Portal: _____ Esc.: ____ Planta: ____Porta: ___ C.P.: _________ Concello: ___________________ Provincia: ________________ Teléfono: _____________ Correo electrónico: ____________________________

Concepto subvencionable

Provedor/empresa

Data do gasto

Importe sen IVE

TOTAL GASTO SUBVENCIONABLE

En____________________________, a ____ de ________________ de 20__

Asina

ANEXO IV (BIS)

RELACION DE FACTURAS PRESENTADAS

SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:__________________________Primeiro apelido: _______________________________ Segundo apelido: ____________________ Tipo vía: _________Enderezo: _________________________________________ N.º ___________ Portal: _____ Esc.: ____ Planta: ____Porta:____C.P.:_________Concello:___________________Provincia:________________Teléfono:_____________Correo electrónico:____________________________

Núm. factura

Concepto subvencionable

Provedor/empresa

Data factura

Importe sen IVE

Data de pagamento

TOTAL GASTO SUBVENCIONABLE

En____________________________, a ____ de ________________ de 20__

Asina

ANEXO V

DECLARACION RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS E DE AXUDAS EN REXIME DE MINIMIS

SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:__________________________Primeiro apelido: _________________________ Segundo apelido: __________________________ Tipo vía: _________ Enderezo: ___________________________________________________ N.º ______ Portal: _____ Esc.: ____ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: _________ Concello: _______________ Provincia: ________________ Teléfono: ___________ Correo electrónico:____________________________

1.- DECLARACION RESPONSABLE sobre outras subvencións en relación co obxecto da subvención solicitada (marcar unha opción):

£ Que para o presente proxecto, se solicitaron e/ou concederon as axudas que se relacionan a continuación:

Axuda

Organismo

Disposición Reguladora

Solicitada / Concedida

Ano

Importe

ou, alternativamente:

£ Que non solicitou, nin por tanto ten concedida, outras axudas ou subvencións de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional, para a mesma finalidade cas subvencións para a creación de empresas convocadas polo Concello de Arteixo.

2.- DECLARACION RESPONSABLE de axudas en réxime de minimis (Regulamento UE núm.1407/2013) en este ano e nos dous anos anteriores as axudas seguintes:

Axuda

Organismo

Disposición Reguladora

Solicitada / Concedida

Ano

Importe

En____________________________, a ____ de ________________ de 20__

Asina

ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE DO PERCEPTOR

SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:__________________________Primeiro apelido: _________________________Segundo apelido: ____________________Tipo vía:_________Enderezo:_________________________________________N.º ______ Portal: _____ Esc.: ____ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: _________ Concello: _______________ Provincia: ________________ Teléfono: ___________ Correo electrónico: ____________________________

DECLARA:

£ Que os xustificantes acreditativos dos gastos que se presentan se aplicaron á actividade subvencionada.

£ Que foron abonadas aos seus expedicionarios ou, no seu caso, aos titulares do dereito que incorporan.

£ Que cando se xustifiquen gastos que constitúan rendementos incluídos no ámbito de aplicación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e suxeitos á retención, que foi practicada a pertinente retención, así como que a mesma foi declarada, liquidada e ingresada na Axencia Estatal da Administración Tributaria.

En____________________________, a ____ de ________________ de 20__

Asina

MODELO DE DESIGNACION DE CONTA BANCARIA

TITULAR DA CONTA

DNI/NIF

DOMICILIO

POBOACIÓN (INDICAR C.P)

TELÉFONO

DATOS DA CONTA

I B A N

International

Bank Acount

Number

BIC/SWIFT

Bank Identifier

Code

SOLICITUDE DE AXUDAS MUNICIPAIS A CONTRATACION (CONVOCATORIA 2017)

ANEXO I

1.- SOLICITANTE

DNI, NIE: ___________________________ Nome e Apelidos; _________________________________en nome e representación de ________________________________________________, en calidade de ______________________________Tipo vía:_______________ Enderezo: ____________________________________________________________N.º:_____Portal:_____Esc.: ____ Planta: ____ Porta: ____ C.P.: _________ Concello: _________________________ Provincia: _________________ Teléfono: ____________________Correo electrónico:____________________________

E X P O N

Que segundo á convocatoria para o ano 2016 do Programa de axudas municipais á contratación , e despois de coñecer e aceptar as súas Bases Reguladoras,

S O L I C I T O

A concesión da/s correspondientes axuda/s para a contratación de ________________ traballador/es, por un importe de ­______________€ , de acordo co especificado nas Bases da Convocatoria.

Arteixo, a ______ de ____________ de 201­­­­__

Asina

ANEXO I (continuación)

2.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR.

- Relativa á Empresa

£ Fotocopia compulsada do D.N.I. ou documentación equivalente para os estranxeiros da persoa que asina a solicitude. No caso de sociedades, poder suficiente para actuar no nome da entidade do/a representante.

£ Fotocopia compulsada do C.I.F., escritura de constitución e inscrición no Rexistro Mercantil, no caso de persoas xurídicas.

£ Fotocopia compulsada de alta no Censo de Obrigados Tributarios e alta no Imposto de Actividades Económicas, do solicitante, no caso de non autorizar a súa comprobación.

£ Declaración responsable segundo o modelo do Anexo II.

£ Declaración responsable doutras axudas segundo o modelo do Anexo III.

£ Modelo de designación de conta bancaria.

- Relativa ao Traballador

£ Fotocopia compulsada do D.N.I. do/os traballador/es obxecto de contratación.

£ Orixinal ou fotocopia compulsada de informe da vida laboral actualizada do traballador con data posterior a contratación.

£ Contrato de traballo rexistrado polo Servicio Público de Emprego de Galicia.

£ Certificado de minusvalía ou xustificante de ter recoñecida unha incapacidade permanente en grao total ou gran invalidez (no caso de contratación de persoas discapacitadas).

En____________________________, a ____ de _______________ de 201___

Asina

ANEXO II

DECLARACION RESPONSABLE

Don/a _____________________________________, con DNI ______________________, en representación de ___________________________________________ e con enderezo a efectos de notificacións en _________________________________,

FORMULO AS SEGUINTES DECLARACIÓNS en relación coa Convocatoria do Programa de axudas municipais de Arteixo á contratación para o ano 2017.

1º.- DECLARACION RESPONSABLE en relación con non estar incurso nas prohibicións establecidas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da Lei 38/2003 para obter a condición de beneficiario de subvencións:

- Non ter sido condenado mediante sentenza firme a pena de pérdida da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

- Non ter solicitada a declaración de concurso, ter sido declarado insolvente por calquer procedemento, atoparse declarado en concurso, estar suxeito a intervención xudicial ou ter sido inhabilitado conforme á Lei Concursal sen que concluira o período de inhabilitación fixado na sentenza de calificación do concurso.

- Non ter dado lugar, por causa da que fora declarado culpable, á resolución firme de calquera contrato celebrado coa Administración.

- Non estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís, aqueles que ostenten a representación legal de outras persoa xurídicas ou calquera dos membros de comunidades de bens ou outras agrupacións de persoas nalgún dos supostos da Lei 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades dos Membros do Goberno da Nación e dos altos cargos da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño de Réxime Electoral Xeral, nos termos establecidos na mesma ou na normativa autonómica que regule estas materias.

- Atoparse ao corrente no cumprimento das obligacións tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine reglamentariamente.

- Non ter residencia fiscal nun país ou territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

- Non ter pendente o pago de obrigas por reintegro de subvencións.

ANEXO II (continuación)

- Non ter sido sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 38/2003, de 17 de novembro, Lei Xeral de Subvencións ou na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Lei Xeral Tributaria. Asi mesmo, declara non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiário/a previstas no art. 10 da Lei 9/2007 do 13 de xuño, xeral de subvencións (no caso de sociedades, nin a sociedade nin o/os socios).

2º.- DECLARACIÓN RESPONSABLE sobre o cumprimento dos requisitos establecidos na Convocatoria, aceptando as actuacións de comprobación e seguimento que se leven a cabo pola Comisión de Valoración e Seguimento da Concellaría de Promoción e Desenvolvemento.

Ao mesmo tempo AUTORIZO ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento do Concello de Arteixo:

1.- Para que solicite en calquera momento da tramitación da subvención certificación de atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT e co Concello de Arteixo, e a súa situación no censo de actividades económicas da AEAT.

2.- Que aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o representante legal asinante deste documento, así como calquera outra persoa cuxos datos se recollan no mesmo, autoriza ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento, a incorporar estes, ou aqueles outros dos que tivera coñecemento como consecuencia da relación iniciada, a un ficheiro automatizado responsabilidade do Concello de Arteixo que ten por finalidade dar cumprimento as funcións a realizar dentro do proceso de trámite, xestión, concesión e pagamento encomendados pola Lei Xeral de Subvencións, 38/2003 e normativa de desenvolvemento, así como para a xestión doutros servizos ou programas de iniciativa municipal do seu posible interese.

Ése, así mesmo, consciente de que o datos facilitados poden resultar obrigatorios para a xestión e tramitación do expediente, comprometéndose a comunicar no menor prazo de tempo posible ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento, calquera variación dos datos manifestados co fin de poder proceder a súa actualización. O Departamento de Promoción e Desenvolvemento, en tanto non se comunique o contrario, entenderá que os datos proporcionados son exactos e actuais.

Por parte de representante legal asinante ou calquera outro interesado poderanse exercitar os dereitos que lle asisten de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma legalmente prevista, remitindo comunicación ao Departamento de Promoción e Desenvolvemento, advertindo das responsabilidades legais que se derivan por falsidade en documentos administrativos e, en particular, a esixencia do reintegro da subvención máis os intereses de demora correspondentes, sen prexuízo da tramitación do correspondente expediente sancionador.

E para que así conste, asínase o presente en Arteixo, a ___ de _____ de 201_.

Asdo. ___________________________

ANEXO III

DECLARACION RESPONSABLE DOUTRAS AXUDAS

SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:_________________________ Primeiro apelido: _________________________Segundo apelido: ____________________Tipo vía:______________Enderezo:_________________________________________N.º ______ Portal: _____ Esc.: _____ Planta: _____ Porta: _____ C.P.: __________ Concello:_______________Provincia:________________Teléfono:___________Correo electrónico:____________________________

1.- DECLARACION RESPONSABLE sobre outras subvencións en relación co obxecto da subvención solicitada (marcar unha opción):

£ Que para o presente proxecto, se solicitaron e/ou concederon as axudas que se relacionan a continuación:

Axuda

Organismo

Disposición Reguladora

Solicitada / Concedida

Ano

Importe

ou, alternativamente:

£ Que non solicitou, nin por tanto ten concedida, outras axudas ou subvencións de calquera administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional, para a mesma finalidade cas subvencións para a creación de empresas convocadas polo Concello de Arteixo.

2.- DECLARACION RESPONSABLE de axudas en réxime de minimis (Regulamento UE núm.1407/2013) en este ano e nos dous anos anteriores as axudas seguintes:

Axuda

Organismo

Disposición Reguladora

Solicitada / Concedida

Ano

Importe

En____________________________, a ____ de ________________ de 20__

Asina

ANEXO IV

XUSTIFICACION DA SUBVENCION

SOLICITANTE

DNI, NIE: _____________________________ Data nacemento: ____/____/_______Nome:_______­___________________ Primeiro apelido: _______________________________ Segundo apelido: _____________________ Tipo vía: _________ Enderezo: __________________________________________________ N.º ______ Portal: _____ Esc.: ____ Planta: ____Porta: ____ C.P.: _________ Concello: ___________________ Provincia:________________Teléfono:_____________Correo electrónico:____________________________

DECLARA:

Que para a súa xustificación e previo ao pagamento da subvención acredita o cumprimento da finalidade que determinou a concesión da subvención coa presentación dos seguintes documentos:

- Informe de vida laboral da empresa onde se reflexe o período de contratación da persoa obxecto de subvención.

- TC2 ou relación nominal de traballadores (RNT) dos meses en que o traballador subvencionado estivese contratado.

- Declaración responsable doutras axudas actualizado (anexo III).

- Modelo de designación de conta bancaria (de non estar presentado).

En____________________________, a ____ de ________________ de 201_

Asina

MODELO DE DESIGNACION DE CONTA BANCARIA

TITULAR DA CONTA

DNI/NIF

DOMICILIO

POBOACIÓN (INDICAR C.P)

TELÉFONO

DATOS DA CONTA

I B A N

International

Bank Acount

Num ber

BIC/SWIFT

Bank Identifier

Code

CERTIFICO, a pedimento da persoa titular da conta e para os efectos de domiciliación dos importes que á mesma lle vaia ordenar a Tesourería do Concello de Arteixo, a existencia da devandita conta en Alta de Datos Bancarios , aberta a nome do titular que se indica no apartado anterior:

Arteixo, a ____de _____________de 201__

SINATURA DO/A SOLICITANTE SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

2017/8516

Empresa
Empleo
Empleo y contratación
Fomento del empleo
Creación de empresa
Formación
Vehículos
Alquiler de vivienda
Industrialización
Contratación de desempleados
Transporte
Equipamiento informático
Microempresas
Tercera edad
Transporte y vehículos
Comercio
Investigación
Discapacidad