Aprobacion definitiva deth Plan Estrategic de subvencions deth Conselh Generau d¿Aran 2018-2020 - Boletín Oficial de Lleida de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Planes
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple del Conselh Generau d'Aran, en sessió ordinària de 18 de setembre de 2017, va aprovar inicialment el Pla estratègic de subvencions del Conselh Generau d'Aran 2018-2020, i es va exposar al públic mitjançant edicte inserit al BOP de Lleida núm. 184, de 22 de setembre de 2017, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de la Corporació.

Aprovat definitivament pel Ple del Conselh Generau d'Aran de 27 de novembre de 2017, es fa públic el text

íntegre de la modificació, que entrarà en vigor un cop transcorreguts quinze (15) dies a comptar del dia

següent de la seva publicació al BOP de Lleida, d'acord amb allò previst als articles 65.2 i 70.2 de la Llei

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Pla estratègic de subvencions del Conselh Generau d'aran 2018-2020

L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que les

administracions públiques que es proposin establir subvencions, amb caràcter previ han d'aprovar un pla

estratègic de subvencions on es recullin els objectius, els efectes desitjats i la forma de finançament

d'aquestes.

Així mateix, el capítol III, secció Primera, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix els criteris i principis

que han de complir els plans estratègics de subvencions.

Aquesta norma esdevé un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització de la gestió de les administracions públiques. Un dels principis que regeix aquesta llei és el de la transparència que, amb la gran varietat d'instruments que s'hi articulen, ha de repercutir de forma directa en un increment dels nivells d'eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional que atén, incentiva i complementa la

competència del Conselh Generau d'Aran en les diverses matèries que compren aquest pla estratègic.

Per portar a terme aquest Pla estratègic cal un esforç d'adaptació al nou marc normatiu per part de tots els

operadors: tant per part del Conselh Generau d'Aran en la concessió de les subvencions com per part dels beneficiaris d'aquestes.

A més, aquest Pla té un abast que va més enllà del compliment del mandat legal. L'activitat de foment local de promoure el capital social del nostre territori, i ho ha de fer potenciant aquelles actuacions de la societat que fomentin els valors ciutadans i socials com la solidaritat, la vertebració social i territorial, la participació ciutadana i l'associacionisme.

Per això, el Conselh Generau d'Aran estableix el Pla Estratègic de subvencions pel període 2018-2020 i que esdevindrà el marc normatiu regulador de les subvencions del Conselh Generau d'Aran.

Article 1

L'establiment de subvencions per part del Conselh Generau d'Aran en el decurs del període 2018-2020 s'ajustarà al que preveu aquest Pla.

La gestió de les subvencions es realitzarà de conformitat amb els eixos reguladors següents:

A) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

B) Eficiència en el compliment dels objectius.

C) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Article 2

L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla exigirà la inclusió de les corresponents

consignacions pressupostàries en el pressupost del Conselh Generau d'Aran de cada any, i l'aprovació de les ordenances que continguin les bases reguladores de llur concessió.

Article 3

L'establiment de subvencions resta supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, per la qual cosa les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores en la seva concessió s'adequaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4

L'aprovació d'aquest Pla no suposa la generació de drets a favor dels potencials beneficiaris, els quals no

podran exigir indemnització o compensació de cap mena en el supòsit que el Pla no es dugui a la pràctica

en els seus propis termes.

Article 5

El procediment ordinari de concessió de subvencions es convocarà en règim de concurrència competitiva,

és a dir, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una prelació, d'acord amb els criteris prèviament fixats en les bases reguladores i adjudicar- amb el límit establert en la convocatòria, segons el crèdit disponible- les que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels criteris esmentats.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, es podran concedir de manera directa, de conformitat amb

l'article 22.2 de la Llei 38/2003, les subvencions següents:

A) Previstes nominativament al Pressupost del Conselh Generau d'Aran, en els termes recollits en els convenis i en l'ordenança reguladora de subvencions del Conselh Generau d'Aran.

B) Aquelles l'atorgament o la quantia de les quals sigui imposada a l'Administració per una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que resulti d'aplicació d'acord amb la seva pròpia normativa.

C) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès públic, social,

econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

Article 6

Els beneficiaris hauran de complir i acreditar els requisits que estableix l'art. 13 de la Llei 38/2003, general

de subvencions, així com els que estableix el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 7

Quan el beneficiari sigui una agrupació de persones físiques, jurídiques o d'entitats sense personalitat

jurídica caldrà nomenar un representant o apoderat, i caldrà especificar els compromisos d'execució de

cadascun.

Article 8

Les matèries objecte de les subvencions anuals són:

1. Cultura:

Les línies de finançament en matèria de cultura seran les següents:

A) Música:

Objectius: afavorir les activitats musicals i la programació de concerts.

Efectes a aconseguir: increment del nombre d'espectacles que es realitzin al territori, la formació de grups i

associacions musicals.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

B) Arts Plàstiques:

Objectius: incrementar el nombre d'exposicions, fomentar la realització d'espectacles artístics, creació de museus i galeries d'art.

Efectes a aconseguir: incrementar el nombre d'exposicions realitzades i el nombre d'actuacions (teatre, dansa, etc...), obertura de galeries d'art...

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

C) Activitats culturals:

Objectius: afavorir les activitats culturals que projectin l'aranès, les tradicions culturals de l'Aran, el foment de l'activitat cultural...

Efectes a aconseguir: incrementar els actes de caire cultural popular realitzats així com el manteniment dels

equipaments culturals de l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

D) Patrimoni Arquitectònic:

Objectius: fomentar el manteniment i conservació del patrimoni arquitectònic de l'Aran així com la seva

posada en valor.

Efectes a aconseguir: conservació del patrimoni arquitectònic de l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV i al capítol VII del pressupost de despeses.

2. Esports:

Les línies de finançament en matèria d'esports seran les següents:

A) Foment de les activitats esportives:

Objectius: fomentar l'esport com a eina de socialització, educació i integració, afavorir la realització

d'activitats esportives a l'Aran, recolzar les associacions i/o entitats que programin activitats esportives,

fomentar la celebració de competicions esportives que projectin el nom d'Aran...

Efectes a aconseguir: incrementar el nombre de competicions esportives organitzades a l'Aran, finançar la realització de noves activitats esportives.

Finançament: fons propis, del Consell Català de l'Esport amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

B) Creació i manteniment d'associacions esportives:

Objectius: fomentar la creació i manteniment en el temps d'entitats i associacions que realitzin o programin activitats esportives i de competició.

Efectes a aconseguir: constitució de noves associacions i la no desaparició de les que existeixen actualment a l'Aran.

Finançament: fons propis, del Consell Català de l'Esport amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

C) Ajuts a esportistes d'alt rendiment:

Objectius: fomentar els esportistes d'Aran a obtenir en el futur la categoria d'esportistes d'alt rendiment.

Efectes a aconseguir: motivar la continuació de la carrera esportiva dels esportistes mentre estudien.

Finançament: fons propis, amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

3. Acció social:

Les línies de finançament en matèria d'acció social seran les següents:

A) Foment d'activitats de caire social:

Objectius: fomentar la realització d'actes de caire social, incrementar i mantenir el nombre d'associacions de

l'Aran amb fins socials, d'ajut a sectors necessitats, realització de campanyes de suport en l'àmbit social.

Efectes a aconseguir: incrementar el nombre d'accions realitzades, creació i manteniment de les

associacions destinades a oferir serveis socials, d'associacions d'ajut la societat i a sectors desfavorits,

realització de nous actes de caràcter social i manteniment dels actuals en l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

4. Ensenyament:

Les línies de finançament en matèria d'ensenyament seran les següents:

A) Foment de les activitats realitzades per les AMPES:

Objectius: incrementar i/o mantenir el nombre activitats i sortides extraescolars realitzades pels centres educatius.

Efectes a aconseguir: possibilitar la realització d'altres ofertes de tipus educatiu per tal de garantir un

desenvolupament integral dels escolars de l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

B) Suport de les activitats realitzades pels centres educatius d'Aran:

Objectius: incrementar i/o mantenir el nombre d'activitats i sortides extraescolars realitzades pels centres educatius.

Efectes a aconseguir: un major desenvolupament integral dels escolars de l'Aran així com un major

coneixement de la realitat del mon que els envolta.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses i del capítol VII.

C) Ajudes individuals al transport i de menjador escolar:

Objectius: assegurar el trasllat dels escolars als centres educatius i la gratuïtat del menjador escolar en els

casos que no s'escolaritzi al fill/a en el seu municipi.

Efectes a aconseguir: que l'escolarització de la totalitat dels alumnes sigui universal.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses i Decret Traspàs al Conselh

Generau d'Aran en matèria d'ensenyament.

D) Suport de les activitats realitzades per les associacions sense ànim de lucre en l'àmbit de la formació:

Objectius: incrementar i/o mantenir el nombre d'activitats de formació organitzades per les associacions

sense ànim de lucre.

Efectes a aconseguir: una major oferta formativa en tots els àmbits al territori d'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

5. Joventut:

Les línies de finançament en matèria de joventut seran les següents:

A) Foment de les activitats per a joves.

Objectius: fomentar les activitats infantils i juvenils, fomentar les accions específiques per a la infància i

joventut, fomentar l'associacionisme juvenil, facilitar centres per activitats d'estiu...

Efectes a aconseguir: incrementar el nombre d'activitats realitzades, incrementar les relacions entre el

Conselh Generau d'Aran i les associacions juvenils en la realització d'activitats, constitució de noves associacions juvenils.

Finançament: fons propis i aportacions del Pla General de Joventut de la Secretaria General de Joventut de

la Generalitat amb càrrec al capítol IV de despeses.

6. Promoció econòmica:

Les línies de finançament en matèria de promoció empresarial seran les següents:

A) Promoció empresarial:

Objectius: la creació de noves empreses al territori, foment de l'emprenedoria.

Efectes a aconseguir: increment del nombre d'empreses que es constitueixen a l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

7. Ramaderia i medi ambient:

Les línies de finançament en matèria de ramaderia i medi ambient seran les següents:

A) Foment de les activitats de suport al sector agropecuari:

Objectius: manteniment i creació de noves associacions de suport al sector agropecuari, suport en la realització d'activitats de foment i posada en valor del sector agropecuari i ajudes als nous ramaders.

Efectes a aconseguir: increment de persones que es dediquin a aquest sector al territori i projecció de la marca Aran com a marca de qualitat a l'àmbit agroalimentari, manteniment de les fires ramaderes a l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

B) Foment de les activitats de suport al sector medi ambiental:

Objectius: manteniment i creació de noves associacions de suport al sector medi ambiental, suport en la realització d'activitats de foment i posada en valor del sector medi ambiental.

Efectes a aconseguir: increment d'activitats de difusió i promoció del medi ambient de l'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

C) Subvencions per al pagament d'assegurances per accidents.

Objectius: fomentar la contractació d'assegurances ramaderes per accidents.

Efectes a aconseguir: disminuir la problemàtica per a la certificació de la causalitat de la mort dels animals per a poder indemnitzar-les.

Finançament: traspàs de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió de fauna salvatge.

8. Promoció turística:

Les línies de finançament en matèria de promoció al turisme seran les següents:

A) Promoció turística:

Objectius: millorar i donar a conèixer la imatge d'Aran en el context nacional i internacional com a destí

turístic durant tot l'any.

Efectes a aconseguir: increment de visitants a l'Aran durant tot l'any, increment d'estades de turistes a l'Aran i desenvolupament econòmic lligat amb el turisme.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.

9. Administració general:

Les línies de finançament en matèria d'administració general seràn les següents:

A) Beques de recerca de potenciació d'aspectes propis d'Aran:

Objectius: promoure els treballs d'investigació en diversos camps sobre la identitat aranesa.

Efectes a aconseguir: posar en valor la identitat i singularitat de la Val d'Aran.

Finançament: fons propis amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses.'

Eth Plen deth Conselh Generau d'Aran, en session ordinària de 18 de seteme de 2017, aprovèc iniciaument

eth Plan Estrategic de subvencions deth Conselh Generau d'Aran 2018-2020, en tot expausar-se ath públic

mejançant edicte insertat en BOP de Lleida num. 184, de 22 de seteme de 2017, en pannèu d'anoncis e ena

sedença electronica dera Corporacion.

Aprovat definitivament peth Plen deth Conselh Generau d'Aran de 27 de noveme de 2017, se hè públic eth

tèxte íntegre dera modificacion, en tot entrar en vigor un còp transcorruts quinze (15) dies a compdar deth

dia següent dera sua publicacion en BOP de Lleida, cossent damb çò previst enes articles 65.2 e 70.2 dera

Lei 7/85, de 2 d'abriu, Reguladora des Bases deth Regim Locau.

Plan estrategic de subvencions deth Conselh Generau d'Aran 2018-2020

Er article 8.1 dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, Generau de Subvencions establís qu'es administracions

publiques que se prepausen establir subvencions, an d'aprovar per auança un plan estrategic de subvencions a on se recuelhen es objectius, es efèctes desiradi e era forma de finançament d'aguestes.

Atau madeish, eth capítol III, seccion Prumèra, deth Reiau Decret 887/2006, de 21 de junhsèga peth quau s'apròve eth Reglament dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, Generau de subvencions, establís es critèris e principis qu'an de complir es plans estrategics de subvencions.

Aguesta norma ei un pas mès en procès de perfeccionament e racionalizacion dera gestion des

administracions publiques. Un des principis que regís aguesta lei ei era transparéncia que, damb era grana

varietat d'instruments que s'i articulen, a de repercutir de forma dirècta en un increment des nivèus

d'eficiéncia ena gestion dera despena publica subvencionau qu'atie, incentive e complemente era

competéncia deth Conselh Generau d'Aran enes diuèrses matèries que compren aguest plan estrategic.

Entà amiar a tèrme aguest Plan estrategic cau un esfòrç d'adaptacion ath nau marc normatiu per part de toti

es operadors: tant per part deth Conselh Generau d'Aran ena concession des subvencions coma per part

des beneficiaris d'aguestes.

Ath delà, aguest Plan a un abast que va mès enlà deth compliment deth mandat legau. Era activitat de

foment locau a de promòir eth capitau sociau deth nòste territòri, e ac a de hèr potenciant aqueres accions

dera societat que fomenten es valors ciutadans e sociaus coma era solidaritat, era vertebracion sociau e

territoriau, era participacion ciutadana e er associacionisme.

Per açò, eth Conselh Generau d'Aran establís eth Plan Estrategic de subvencions tath periòde 2018-2020 e

que serà eth marc normatiu regulador des subvencions deth Conselh Generau d'Aran.

Article 1

Er establiment de subvencions per part deth Conselh Generau d'Aran en transcors deth periòde 2018-2020

s'ajustarà ad aquerò que preve aguest Plan.

Era gestion des subvencions se realizarà de conformitat damb es èishi reguladors següents:

A) Publicitat, transparéncia, concurréncia, objectivitat, igualtat e non discriminacion.

B) Eficiéncia en compliment des objectius.

C) Eficiéncia ena assignacion e utilizacion des recorsi publics.

Article 2

Er establiment efectiu des subvencions previstes en aguest Plan exigirà era inclusion des corresponentes

consignacions pressupostàries en pressupòst deth Conselh Generau d'Aran de cada an, e era aprobacion

des ordenances que contenguen es bases reguladores dera sua concession.

Article 3

Er establiment de subvencions demore supeditat ath compliment des objectius d'estabilitat pressupostària,

pera quau causa es consignacions pressupostàries que s'apròven e es bases reguladores ena sua

concession s'adaptaràn en cada moment ad aguesti objectius.

Article 4

Era aprobacion d'aguest Plan non supòse era generacion de drets en favor des potenciaus beneficiaris, es

quaus non poderàn exigir indemnizacion o compensacion de cap tipe en cas qu'eth Plan non se pòrte ara

practica enes sòns pròpris tèrmes.

Article 5

Eth procediment ordinari de concession de subvencions se convocarà en regim de concurréncia competitiva,

ei a díder, mejançant era comparason des sollicituds presentades, damb era fin d'establir ua prelacion, d'acòrd damb es critèris fixadi anteriorament enes bases reguladores e adjudicar -damb eth limit establit ena

convocatòria, segontes eth crèdit disponible -es qu'agen obtengut ua major valoracion ena aplicacion des critèris nomentadi.

Maugrat tot açò establit en paragraf anterior, se poderàn concedir de manèra dirècta, de conformitat damb er article 22.2 dera Lei 38/2003, es subvencions següentes:

A) Previstes nominativament en Pressupòst deth Conselh Generau d'Aran, enes tèrmes recuelhudi enes

convènis e ena ordenança reguladora de subvencions deth Conselh Generau d'Aran.

B) Aqueres er autrejament o era quantia des quaus sigue imposada ara Administracion per ua norma de

rang legau, que seguiràn eth procediment de concession que resulte d'aplicacion d'acòrd damb era sua

pròpria norma.

C) Damb caractèr excepcionau, aqueres autes subvencions a on s'acrediten arrasons d'interès public,

sociau, economic o umanitari, o d'autes degudament justificades que dificulten era sua convocatòria publica.

Article 6

Es beneficiaris auràn de complir e acreditar es requisits qu'establís er art.13 dera Lei 38/2003, Generau de Subvencions atau coma es qu'establís eth Reiau Decret 887/2006, de 21 de junhsèga, peth quau s'apròve en Reglament dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, Generau de Subvencions.

Article 7

Quan eth beneficiari sigue ua agropacion de persones fisiques, juridiques o d'entitats sense personalitat

juridica calerà nomentar un representant o apoderat, e calerà especificar es compromisi d'execucion de cada un.

Article 8

Es matèries objècte des subvencions annaus son:

1. Cultura:

Es linhes de finançament en matèria de cultura seràn es següentes:

A) Musica:

Objectius: Afavorir es activitats musicaus e era programacion de concèrts.

Efèctes a arténher: Increment deth nombre d'espectacles que se hèn en territòri, era formacion de grops e associacions musicaus.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

B) Arts Plastiques:

Objectius: Incrementar eth nombre d'exposicions, fomentar era realizacion d'espectacles artistics, creacion

de musèus e galeries d'art.

Efèctes a arténher: Incrementar eth nombre d'exposicions realizades e eth nombre d'accions (teatre, dança,

etc...), dubertura de galeries d'art...

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

C) Activitats culturaus:

Objectius: Afavorir es activitats culturaus que projècten er aranés, es tradicions culturaus d'Aran, eth foment

dera activitat culturau...

Efèctes a arténher: Incrementar es actes de caratèr culturau popular realizadi atau coma eth manteniment

des equipaments culturaus d'Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

D) Patrimòni arquitectonic:

Objectius: Fomentar eth manteniment e conservacion deth patrimòni arquitectonic d'Aran atau com eth sòn

valor.

Efèctes a arténher: Conservacion deth patrimòni arquitectonic d'Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV e deth capítol VII deth pressupòst de despenes.

2. Espòrts:

Es linhes de finançament en matèria d'espòrts seràn es següentes:

A) Foment des activitats esportives:

Objectius: Fomentar er espòrt coma instrument de socializacion, educacion e integracion, afavorir era

realizacion d'activitats esportives en Aran, dar supòrt as associacions e/o entitats que programen activitats

esportives, fomentar era celebracion de competicions esportives que projècten eth nòm d'Aran...

Efèctes a arténher: Incrementar eth nombre de competicions esportives organizades en Aran, finançar era

realizacion de naues activitats esportives.

Finançament: Fons pròpris, deth Conselh Catalan der Espòrt a cargue deth capítol IV deth pressupòst de

despenes.

B) Creacion e manteniment d'associacions esportives:

Objectius: Fomentar era creacion e manteniment en temps d'entitats e associacions que realizen o

programen activitats esportives e de competicion.

Efèctes a arténher: Constitucion de naues associacions e era non desaparicion des qu'existissen

actuauments en Aran.

Finançament: Fons pròpris, deth Conselh Catalan der Espòrt damb cargue en capítol IV deth pressupòst de

despenes

C) Ajuts a esportistes de naut rendiment:

Objectius: Fomentar as esportistes d'Aran ta arténnher en futur era categoria d'esportistes de naut nivèu.

Efèctes a arténher: Motivar era continuacion dera carrèra esportiua des esportistes mentre estudien.

Finançament: Fons pròpris, damb cargue en capítol IV deth pressupòst de despenes

3. Accion sociau:

Es linhes de finançament en matèria d'accion sociau seràn es següentes:

A) Foment d'activitats de caractèr sociau:

Objectius: Fomentar era realizacion d'actes de caractèr sociau, incrementar e mantier eth nombre

d'associacions d'Aran damb fins sociaus, d'ajuda a sectors que n'an de besonh, realizacion de campanhes

de supòrt en encastre sociau.

Efèctes a arténher: Incrementar eth nombre d'accions realizades, creacion e manteniment des associacions

destinades a aufrir servicis sociaus, d'associacions d'ajuda ara societat e a sectors desfavoridi, realizacion

de naui actes de caractèr sociau e manteniment des actuaus en Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

4. Ensenhament:

Es linhes de finançament en matèria d'ensenhament seràn es següentes:

A) Foment des activitats realizades pes AMPES:

Objectius: Incrementar e/o mantier eth nombre d'activitats e gessudes extraescolars organizades pes centres educatius.

Efèctes a arténher: Possibilitar era realizacion de d'autes aufèrtes de tipe educatiu entà per'mor de garantir

un desvolopament integrau des escolans d'Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

B) Supòrt des activitats realizades pes centres educatius d'Aran:

Objectius: Incrementar e/o mantier eth nombre d'activitats e gessudes extraescolars realizades pes centres educatius.

Efèctes a arténher: Un major desvolopament integrau des escolans d'Aran atau coma ua major coneishença

dera realitat deth mon que les entornege.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes e capitol VII.

C) Ajudes individuaus en transpòrt e en minjador escolar:

Objectius: Assegurar eth traslat des escolans tàs centres educatius e era gratuïtat deth minjador escolar

enes casi que non s'escolarize ath hilh/a en sòn municipi.

Efèctes a arténher: Qu'era escolarizacion dera totalitat des escolans sigue universau.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes e Decret Traspàs ath

Conselh Generau d'Aran en matèria d'ensenhament.

D) Supòrt des activitats realizades pes associacions sense ànim de lucre en àmbit dera formacion:

Objectius: Incrementar e/o mantier eth nombre d'activitats de formacion organizades pes associacion sense anim de lucre.

Efèctes a arténher: Ua màger aufèrta formativa en toti es àmbit en territòri d'Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

5. Joenessa:

Es linhes de finançament en matèria de joenessa seràn es següentes:

A) Foment d'activitats entàs joeni.

Objectius: Fomentar es activitats infantiles e juveniles, fomentar es accions especifiques entara enfança e

joenessa, fomentar er associacionisme juvenil, facilitar centres entà activitats d'estiu...

Efèctes a arténher: Incrementar eth nombre d'activitats realizades, incrementar es relacions entre eth

Conselh Generau d'Aran e es associacions juveniles ena realizacion d'activitats, constitucion de naues associacions juveniles.

Finançament: Fons pròpris e aportacions deth Plan Generau de Joenessa dera Secretaria Generau de

Joenessa dera Generalitat a cargue deth capítol IV de despenes.

6. Promocion economica:

Es linhes de finançament en matèria de promocion empresariau seràn es següentes:

A) Promocion empresariau:

Objectius: Era creacion de naues empreses en territòri, foment emprenedoria.

Efèctes a arténher: Increment deth nombre d'empreses que se constituïssen en Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

7. Ramaderia e miei ambient:

Es linhes de finançament en matèria de ramaderia e miei ambient seràn es següentes:

A) Foment des activitats de supòrt en sector agropecuari:

Objectius: Manteniment e creacion de naues associacions de supòrt ath sector agropecuari, supòrt ena

realizacion d'activitats de foment e metuda en valor deth sector agropecuari e ajudes as naui pagesi.

Efèctes a arténher: Increment de persones que se dediquen ad aguest sector en territòri e projeccion dera

marca Aran coma marca de qualitat en encastre agroalimentari, conservacion des fires de bestiar en Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

B) Foment des activitats de supòrt ath sector mieiambientau:

Objectius: Manteniment e creacion de naues associacions de supòrt ath sector mieiambientau, supòrt ena

realizacion d'activitats de foment e valoracion deth sector mieiambientau.

Efèctes a arténher: Increment d'activitats de difusion e promocion deth miei ambient en Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

C) Subvencions entath pagament d'assegurances per accidents.

Objectius: Fomentar era contractacion d'assegurances ramadères per accidents

Efèctes a arténher: Disminuir era problematica tara certificacion dera causalitat dera mòrt des animaus entà

poder indemizar-les

Finançament: traspàs de competéncies dera Generalitat de Catalunya en matèria de gestion de fauna sauvatja

8. Promocion toristica:

Es linhes de finançament en matèria de promocion en torisme seràn es següentes:

A) Promocion toristica:

Objectius: Melhorar e hèr a conéisher era imatge d'Aran en contèxte nacionau e internacionau coma destin toristic pendent tot er an.

Efèctes a arténher: Increment de visitants en Aran pendent tot er an, increment d'estada de toristes en Aran

e desvolopament economic estacat damb eth torisme.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

9. Administracion generau:

Es linhes de finançament en matèria d'administracion generau seràn es següentes:

A) Beques de recèrca de potenciacion d'aspèctes pròpris d'Aran:

Objectius: Promòir es trebalhs d'investigacion en diuèrsi camps sus era identitat aranesa.

Efèctes a arténher: Méter en valor era identitat e singularitat dera Val d'Aran.

Finançament: Fons pròpris a cargue deth capítol IV deth pressupòst de despenes.

Article 9

Er encastre temporau d'aguest plan estrategic ei pluriannau, era quau causa ei coerenta damb eth caractèr

pluriannau der objectiu d'estabilitat pressupostària. Serà en vigor enquiath 31 de deseme de 2020, sense

prejudici de quinsevolh modificacion, revision o revocacion anticipada que se pogue acordar.

Article 10

Es afectacions financères que se comprometen en aguest Plan se corresponen damb es previsions

pressupostàries deth Capítol IV e Capítol VII deth pressupòst de despenes deth Conselh Generau d'Aran e

aqueres autes, qu'eventuauments, poguen comprométer es convocatòries pertinentes.

Article 11

Correspon ara Conselheria d'Administracion Publica, Finances, Coneishement e Transparéncia eth contròl deth seguiment e avaloracion deth present Plan.

Vielha, 28 de noveme de 2017

El síndic, Carlos Barrera Sánchez

Deporte
Cultura
Educación
Actividades deportivas
Medio Ambiente
Escuelas
Competiciones deportivas
Turismo
Catalán
Juventud
Actividades extraescolares
Cultura e idiomas
Actividad cultural
Actividades de servicios sociales
Comedor escolar
Desarrollo económico
Música
Museos
Fomento de la participación ciudadana
Turismo y agencias de viajes
Participación ciudadana
Transporte
Transporte y vehículos
Infancia
Servicios Sociales
Acción social
Ferias
Formación
Formación para el empleo
Escolarización