Aprobación definitiva da Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Xinzo de Limia - Boletín Oficial de Ourense de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

Anuncio acordo aprobación definitiva ordenanza xeral de sub-

vencións do Concello de Xinzo de Limia

O Pleno do Concello de Xinzo de Limia, en sesión ordinaria de data 31 de maio de 2017, acordou aprobar expresamente, con carácter definitivo, a redacción final do texto da Ordenanza municipal Xeral de Subvencións do Concello de Xinzo de Limia, unha vez resoltas as reclamacións presentadas, o que se fai público para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, sendo o texto íntegro da citada ordenanza o que seguidamente se transcribe:

Ordenanza xeral de subvencións do concello de Xinzo de Limia

Título preliminar. Disposicións xerais Capítulo I. Ámbito de aplicación Artigo 1. Obxecto Artigo 2. Concepto de subvención Artigo 3. Exclusións do ámbito de aplicación Artigo 4. Réxime xurídico das subvencións do Concello de Xinzo de Limia

Capítulo II. Disposicións xerais Artigo 5. Principios xerais Artigo 6. Requisitos para o outorgamento das subvencións Artigo 7. Órganos competentes Artigo 8. Persoas ou entidades beneficiarias Artigo 9. Requisitos para obter a condición de persoa ou entidade beneficiaria

Artigo 10. Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias Artigo 11. Publicidade das subvencións concedidas Título I. Procedemento de concesión das subvencións Capítulo I. Procedemento de concesión Artigo 12. Procedemento de concesión das subvencións Artigo 13. Normas comúns a todos os procedementos Artigo 14. Modificación da resolución de concesión Capítulo II. Procedemento de concesión en réxime de concorrencia competitiva

Artigo 15. Iniciación Artigo 16. Bases reguladoras da convocatoria Artigo 17. Instrución Artigo 18. Resolución Artigo 19. Aceptación e reformulación das subvencións Capítulo III. Procedemento de concesión directa Artigo 20. Procedemento de concesión directa Capítulo IV. Procedemento de xestión, xustificación e pagamento das subvencións

Artigo 21. Gastos subvencionables Artigo 22. Xustificación das subvencións Artigo 23. Prazo de xustificación Artigo 24. Procedemento para a aprobación da xustificación Capítulo V. Procedemento de xestión orzamentaria Artigo 25. Procedemento de pago Artigo 26. Deducións sobre o importe das subvencións por incumprimento de obrigas

Título II. Do reintegro das subvencións Capítulo I. Do reintegro Articulo 27. Reintegro ou perda do dereito a cobrar a subvención

Artigo 28. Procedemento de reintegro das subvencións Título III. Do control financeiro Artigo 29. Control financeiro Título IV. Réxime sancionador Artigo 30. Réxime sancionador Disposición final primeira. Desenvolvemento normativo da Ordenanza

Disposición final segunda. Entrada en vigor Título preliminar. Disposicións xerais Capítulo I. Ámbito de aplicación Artigo 1. Obxecto Esta ordenanza ten por obxecto a regulación do réxime xurídico xeral das subvencións outorgadas polo Concello de Xinzo de Limia e ditase para dar cumprimento ó establecido no artigo 17.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Artigo 2. Concepto de subvención 1.? Enténdese por subvención, para efectos desta ordenanza, toda disposición dineraria realizada polo Concello de Xinzo de Limia a favor de persoas públicas ou privadas e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a entrega se realice sen contraprestación directa dos beneficiarios.

b) Que a entrega este suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execución dun proxecto, a realización dunha activade, a adopción dun comportamento singular, xa realizado ou por desenrolar, ou a concorrencia dunha situación, debendo o beneficiario cumprir as obrigas materiais e formais que se tiveran establecido.

c) Que o proxecto, acción, conduta ou situación financiada teña por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social, ou de promoción dunha finalidade pública.

2.? Tamén terán a condición de subvención as axudas en especie, é dicir, as entregas de bens, dereitos ou servizos que, sendo adquiridos ou producidos coa finalidade exclusiva de seren entregados a terceiros, cumpran os requisitos previstos

nas letras a), b) e c) do artigo 2.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 3. Exclusións do ámbito de aplicación 1.? Non estarán comprendidos no ámbito de aplicación desta ordenanza os supostos aos que se fai referencia no artigo 4 da Lei xeral de subvencións e nos apartados 4 e 5 do artigo 2 do R.d. 887/2006, de 21 de xullo, Regulamento da Lei xeral de subvencións.

2.? Así mesmo, quedan excluídas do réxime xurídico das subvencións e desta ordenanza:

a.? As subvencións impropias reguladas pola lexislación tributaria ou sectorial aplicable.

b.? As subvencións outorgadas aos concesionarios de obras ou servizos.

c.? As axudas ou auxilios para atender necesidades perentorias de carácter social. (reguladas na ordenanza número 37 reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social).

d.? As dotacións económicas asignadas aos grupos políticos da Corporación.

e.? Os convenios celebrados entre administracións públicas aos que fai referencia o artigo 47 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público

Artigo 4. Réxime xurídico das subvencións do Concello de Xinzo de Limia.

As subvencións que outorgue o Concello de Xinzo de Limia réxense pola seguinte normativa:

a.? Lei xeral de subvencións, nos artigos de carácter básico e na súa normativa tamén básica de desenvolvemento.

b.? Lei de subvencións da Comunidade Autónoma de Galicia e a súa normativa de desenvolvemento.

c.? Artigos non básicos da LXS e normativa de desenvolvemento.

d.? Lexislación de réxime local estatal e autonómica. e.? Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Xinzo de Limia.

f.? Bases de execución do orzamento, sobre todo nos aspectos orzamentario e contable.

g.? Convocatorias e bases reguladoras destas. h.? Actos administrativos, convenios ou acordos que traian causa.

Capítulo II. Disposicións xerais Artigo 5. Principios xerais 1.? O Concello de Xinzo de Limia e concederá as subvencións segundo os principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación e atendendo aos criterios de eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados ao establecelas e de eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

2.? O Concello de Xinzo de Limia quedará exento de toda responsabilidade civil, mercantil, laboral ou de calquera tipo que derive das actuacións ás que queden obrigadas as persoas ou entidades subvencionadas.

Artigo 6. Requisitos para o outorgamento das subvencións 1.? A concesión de subvencións por parte do Concello de Xinzo de Limia esixe que, con carácter previo, se cumpran os seguintes requisitos:

a.? Aprobar as normas que se establezan nas súas bases reguladoras.

b.? Publicar as bases reguladoras, unha vez aprobadas, remitíndoas xunto coa convocatoria á BDNS para a súa publicación na mesma BDNS e no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

2.? Adicionalmente, o outorgamento de subvencións debe cumprir tamén, entre outros, os seguintes requisitos esenciais: a.? Competencia do órgano que a concede. b.? Existencia de crédito adecuado e suficiente. c.? Tramitación do correspondente expediente de concesión de acordo coas normas que resulten de aplicación.

d.? Fiscalización previa dos actos administrativos de contido económico, nos termos previstos na normativa de aplicación.

e.? Aprobación do gasto por parte do órgano competente. 3.? Os acordos ou resolucións polos que se aprobe a convocatoria ou polos que se outorguen directamente estas deberán definir claramente o obxecto e a finalidade da subvención.

Artigo 7. Órganos competentes A competencia para conceder subvencións corresponde á Alcaldía sen prexuízo de que poida delegar dita atribución nos termos previstos na lexislación de réxime local.

Artigo 8. Persoas ou entidades beneficiarias 1.? Terá a consideración de beneficiaria das subvencións a persoa que teña que realizar a finalidade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atope na situación que lexitime a súa concesión.

2.? Terán igualmente a consideración de beneficiarias ou beneficiarios as e os membros asociados das persoas a que se refire o apartado anterior que se comprometan a efectuar a totalidade ou parte das finalidades que fundamentan a concesión da subvención, salvo que a convocatoria da subvención prevexa expresamente o contrario ou o seu obxecto resulte incompatible.

3.? Poderán acceder á condición de beneficiarias as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención, sempre que non exista disposición en contra na convocatoria ou non fose incompatible co obxecto da subvención convocada. Nestes casos deberá nomearse a unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes para cumprir as obrigacións que, como beneficiaria, lle corresponden á agrupación.

Artigo 9. Requisitos para obter a condición de persoa ou entidade beneficiaria

1.? Non poderán obter a condición de beneficiarias as persoas ou entidades nas que non concorran as condicións establecidas na normativa estatal e autonómica sobre subvencións, agás que, pola natureza da subvención, se poida exceptuar nas bases de execución do orzamento ou nas específicas da convocatoria.

2.? Ademais de dar cumprimento ás obrigas tributarias (co Estado e a Comunidade Autónoma) e coa Seguridade Social, será necesario tamén dar cumprimento ás obrigas de calquera clase co Concello de Xinzo de Limia, na data da publicación da convocatoria, no suposto de subvencións en concorrencia, ou no momento de presentar a solicitude no rexistro, no caso de concesión directa. A acreditación de estar ao corrente das obrigas coa institución local corresponderá incorporala mediante unha certificación de Intervención que terá un período de validez de seis meses.

3.? Non se concederá subvención algunha ata tanto non se xustifiquen (é dicir, nos prazos establecidos), subvencións anteriores.

4.? A acreditación do cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios poderá realizarse mediante testemuño xudicial, certificados administrativos, segundo os casos, e poderá substituírse por unha declaración responsable da persoa ou entidade solicitante nos casos que proceda.

5.? Nas bases reguladoras de cada convocatoria de subvencións determinaranse os requisitos específicos que deben reunir as persoas ou entidades solicitantes para participar no procedemento correspondente, de acordo co seu obxecto.

6.? Nas bases da convocatoria poderán especificarse aqueles documentos que poidan ser substituídos por unha declaración responsable da persoa solicitante Neste caso, requirirase, con anterioridade á proposta de resolución, a presentación da documentación na que se acredite a realidade dos datos contidos na citada declaración, nun prazo de 15 días.

Artigo 10. Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias 1.? As persoas ou entidades beneficiarias das subvencións deberán cumprir as obrigas esixidas polo réxime xurídico das subvencións que resulte de aplicación, especialmente as seguintes:

a.? Realizar en prazo a finalidade obxecto da subvención, así como presentar en forma e prazo a xustificación.

b.? Levar a cabo as medidas de difusión nos termos establecidos nas bases da convocatoria, tanto na súa forma coma en prazo, e deberán ter a mesma relevancia que as medidas de difusión realizadas para outros entes cofinanciadores da finalidade subvencionada. Só se excluirán desta obrigación as subvencións nas que, pola súa natureza, a publicidade poida ser contraria ó respecto e salvagarda da honra, á intimidade persoal e familiar das persoas físicas e aqueloutras nas que, pola súa imposibilidade material, se xustifique a súa exención na convocatoria.

c.? As persoas ou entidades beneficiarias deben pagar os seus acredores durante o período de realización da finalidade subvencionada

2.? Ademais das obrigas previstas no artigo 14 da LXS, as persoas ou entidades beneficiarias terán que:

a.? Comunicar calquera eventualidade ou circunstancia que altere ou dificulte o desenvolvemento da finalidade subvencionada co obxecto de que, de estimarse con suficiente anterioridade, poida modificarse tanto o contido e a contía da finalidade subvencionada coma a súa forma e prazos de execución e a xustificación dos correspondentes gastos.

b.? Comunicar cando, debido á acumulación de subvencións ou axudas recibidas para o mesmo fin, o conxunto destas supere o custo total da actividade subvencionada, caso no que o importe da subvención deberá ser obxecto de modificación.

Artigo 11. Publicidade das subvencións concedidas 1.? Deberá remitirse información das subvencións concedidas á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), que opera como sistema nacional de publicidade.

2.? As subvencións concedidas serán publicadas tanto no BOP de Ourense coma na páxina web nada máis concederse, e o cumprimento da mencionada publicación recollerase no informe de xustificación da subvención emitido polo servizo correspondente, no que se indicarán a data de publicación e o número de BOP. Nesta publicación deberán expresarse:

a.? A convocatoria e a identificación das subvencións b.? Os créditos orzamentarios aos que se imputen c.? Nome e razón social da persoa ou entidade beneficiaria, NIF, finalidade ou finalidades da subvención con expresión, no seu caso, dos proxectos subvencionados e a cantidade concedida.

3.? Non será necesaria a publicación da concesión das subvencións nos seguintes supostos:

a.? Cando as subvencións públicas teñan asignación nominativa no orzamento xeral.

b.? Cando o seu outorgamento e contía, a favor da persoa ou entidade beneficiaria concreta, resulten impostos en virtude de norma de rango legal. c.? Cando a publicación dos datos da persoa ou entidade beneficiaria da subvención poida ser contraria ao respecto e salvagarda da honra, á intimidade persoal e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e se prevexa na súa normativa reguladora.

Título I. Procedemento de concesión das subvencións Capítulo I. Procedementos de concesión Artigo 12. Procedementos de concesión das subvencións 1.? As subvencións poderán concederse en réxime de concorrencia competitiva, concorrencia non competitiva ou directamente.

2.? Terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza pola comparación entre as solicitudes presentadas co fin de establecer unha prelación entre elas, de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria, e concédenselles co límite fixado na convocatoria, dentro do crédito dispoñible, a aquelas solicitudes que obteñan unha maior valoración en aplicación dos criterios de valoración.

3.? Excepcionalmente, sempre que así se prevexa nas bases reguladoras da convocatoria, o órgano competente poderá proceder ao rateo, entre as persoas ou entidades beneficiarias da subvención, do importe global máximo destinado ás subvencións.

Artigo 13. Normas comúns a todos os procedementos 1.? A finalidade subvencionable debe quedar perfectamente definida, tanto o obxecto da subvención coma o detalle do orzamento (conceptos, unidades e prezos), sendo esencial, ademais da súa execución, que se leve a cabo na forma e condicións que previamente se establecesen.

2.? Con carácter previo á convocatoria da subvención ou á súa concesión directa, deberá acreditarse a existencia de crédito suficiente mediante certificación expedida por Intervención (documento RC).

3.? A convocatoria no caso de subvencións en réxime de concorrenza competitiva e o acordo de inicio nos casos de concesión directa de subvencións constituirán o acto de autorización do gasto na aplicación correspondente, e a resolución, convenio ou acordo de concesión o compromiso do devandito gasto.

4.? As solicitudes de subvención poderán presentarse en calquera dos rexistros previstos na normativa das administracións públicas e do procedemento administrativo e deberán conter unha declaración relativa a outras subvencións concedidas ou solicitadas para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración, entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais.

No caso de subvencións en réxime de concorrenza competitiva, ás solicitudes xuntaranse os documentos e a información determinados nas bases reguladoras da convocatoria En caso de subvencións outorgadas por concesión directa, xuntarase á solicitude os documentos que se determinen no acordo de inicio, que con carácter xeral incluirá algún dos seguintes: memoria, proxecto ou programa de actividades a subvencionar.

Na solicitude deberase especificar se o IVE que se soporta nos gastos é deducible.

A presentación da solicitude de subvención requirirá achegar a mesma acreditación do cumprimento das obrigas tributarias (co Estado e a Comunidade Autónoma) e coa Seguridade Social, e será necesario tamén dar cumprimento ás obrigas de calquera clase co Concello de Xinzo de Limia, na data da publicación da convocatoria, no suposto de subvencións en concorrencia, ou no momento de presentar a solicitude no rexistro, no caso de

concesión directa. A acreditación de estar ao corrente das obrigas coa institución local corresponderá incorporala mediante unha certificación de Intervención que terá un período de validez de seis meses.

Se a solicitude non reunise os requisitos esixidos ou non se achegasen os documentos preceptivos, requirirase ao interesado para que, no prazo de dez días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos coa indicación de que se así non o fixese se terá por desistido da súa petición.

5.? Os actos de concesión de subvencións (acordo, resolución ou convenio) terán, no caso de que se concedan mediante concesión directa, o carácter de bases reguladoras da subvención e deberán incluír, no caso de que se conceda a través de convenio, unha Memoria xustificativa onde se analice a súa necesidade e oportunidade, o seu impacto económico, o carácter non contractual da actividade, todo elo en cumprimento do previsto no artigo 50.1 da lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público, e asemade, con carácter xeral deberá incluír como mínimo, os seguintes extremos:

a.? Determinación do obxecto, finalidade e persoa/s beneficiaria/s da subvención.

b.? Crédito orzamentario ao que se imputa o gasto e contía individualizada de seren varias persoas beneficiarias.

c.? Compatibilidade con outras subvencións, axudas, etc.. d.? Prazo de realización ou execución da finalidade. e.? Prazo e forma de xustificación da realización da finalidade subvencionada e da aplicación dos fondos; este prazo non poderá ser superior a tres meses dende a finalización do prazo de realización ou execución da finalidade obxecto de axuda.

f.? Prazos e modos de pagamento da subvención. g.? O prazo límite para pagar os gastos realizados na finalidade subvencionada.

h.? Requisitos esenciais que se esixirán no control financeiro que, no seu caso, se faga.

6.? Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na lexislación de contratos do sector público para os contratos menores, a persoa beneficiaria deberá acreditar a solicitude de tres orzamentos antes da concesión, agás que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que poidan realizar o obxecto do contrato ou agás que o gasto se teña feito con anterioridade á solicitude da subvención, extremo que deberán xustificar adecuadamente na fase de concesión. A elección entre as ofertas presentadas realizarase conforme a criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

7.? O importe da subvención expresarase, sempre que a natureza desta o admita, en termos absolutos e en tanto por cento en relación co gasto ou custo total da finalidade subvencionada.

Artigo 14. Modificación da resolución de concesión 1.? Salvo que nas bases reguladoras, resolución de aprobación da convocatoria ou de concesión se estableza o contrario, a persoa ou entidade beneficiaria da subvención poderá solicitar do órgano que as concede a modificación da resolución de concesión, incluídos os prazos de execución e xustificación, non debendo variarse o destino ou finalidade da subvención ou axuda pública.

2.? A solicitude de modificación deberá estar suficientemente xustificada, presentándose de forma inmediata á aparición das circunstancias que a motiven e con antelación á finalización do prazo de execución inicialmente concedido, salvo que para as modificacións se fixen outros prazos nas bases reguladoras da concesión. 3.? En concorrencia competitiva a modificación só será posible no caso de que non altere a puntuación obtida pola persoa beneficiaria por aplicación dos criterios de concesión.

4.? O acto polo que se acorde a modificación da resolución de concesión da subvención será adoptada polo órgano que a concedeu, previa instrución do correspondente expediente no que, xunto á proposta razoada do órgano instrutor, se acheguen os informes pertinentes e, segundo o caso, a solicitude ou as alegacións da persoa beneficiaria, sen que poida significar dano aos dereitos de terceiros.

Capítulo II. Procedemento de concesión en réxime de concorrencia competitiva

Artigo 15. Iniciación 1.? A concesión de subvencións con consignación global no orzamento realizarase preferentemente polo procedemento de concorrencia competitiva.

2.? A concesión polo procedemento de concorrencia competitiva iniciarase sempre de oficio e requirirá a aprobación das normas que regulen a súa concesión.

3.? A aprobación das bases reguladoras da convocatoria é competencia do órgano ao que lle corresponda a autorización do gasto.

4.? As convocatorias e as bases, unha vez aprobadas, remitiranse á BDNS para a súa publicación na propia BDNS e no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, ademais de se publicaren na páxina WEB para dar cumprimento á normativa de transparencia.

Artigo 16. Bases reguladoras da convocatoria 1.? As bases específicas regularán como mínimo os seguintes extremos:

a.? Obxecto, condicións e finalidade da concesión da subvención.

b.? Crédito ao que se impute a subvención. c.? Requisitos que deben cumprir os solicitantes e forma de acreditalos.

d.? Importe máximo das subvencións e porcentaxe destas respecto ao custo, se a natureza da subvención o admite.

e.? Documentos e informacións que deben xuntarse á petición, establecendo, no seu caso, os documentos que poden ser substituídos por unha declaración responsable para a súa presentación posterior segundo o disposto nesta ordenanza.

f.? Compatibilidade con outras subvencións ou axudas. g.? Criterios obxectivos de outorgamento da subvención e, no caso de ser preciso, ponderación destes.

h.? Indicación do órgano instrutor do procedemento e composición da comisión de avaliación.

i.? Establecer as medidas de difusión que debe adoptar a persoa beneficiaria, que deberán adecuarse ao obxecto subvencionado, tanto na súa forma coma na súa duración.

j.? Prazo para presentar as solicitudes. k.? Prazo para o seu outorgamento, que non ha de exceder de seis meses desde a finalización do prazo para presentar as solicitudes. Indicación do silencio administrativo negativo.

l.? Prazo para realizar a finalidade subvencionada, que, na medida do posible, deberá ser dentro do exercicio.

m.? Prazo ou termo para xustificar a subvención, que non deberá ser superior a tres meses dende a finalización do prazo de realización da finalidade e, no seu caso, posibilidade de concesión de prórroga.

n.? Forma de xustificación por parte da persoa ou entidade beneficiaria do cumprimento da finalidade e da aplicación dos fondos que se concedan.

o.? Acreditar a titularidade ou os acordos de cesión de uso dos bens nos que se van facer investimentos e o compromiso de

mantelos afectos á finalidade para a que se solicita a subvención no período mínimo legal ou o que se estableza nas bases reguladoras.

p.? Indicar que a resolución pon fin á vía administrativa. q.? Indicaranse os requisitos esenciais do control financeiro. 2.? Ademais deste contido básico poderanse recoller nas bases reguladoras da convocatoria, entre outras, as seguintes cuestións:

a.? Si se aplicarán ou non deducións sobre o importe da subvención por incumprimentos das condicións impostas coa concesión.

b.? Criterios de gradación das posibles deducións para practicar sobre o importe da subvención. Estes criterios resultarán de aplicación para determinar a cantidade que finalmente teña que percibir a persoa ou entidade beneficiaria, que deberán responder ao principio de proporcionalidade.

c.? Establecer un importe e/ou porcentaxe máximo de subvención.

d.? Indicar o medio (diario oficial) onde se efectuará a publicación das resolucións e actos administrativos que lles deban notificar ás persoas interesadas, no seu caso.

e.? Outros aspectos que se consideren de interese. Artigo 17. Instrución 1.? A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle ao órgano que se designe nas bases da convocatoria.

2.? A instrución do procedemento de concesión comprenderá as seguintes actividades ou fases:

a.? Unha vez presentadas as solicitudes realizarase o estudo e a súa comprobación por parte do órgano instrutor.

b.? As actividades do instrutor comprenderán: b.1. Petición de informes; o prazo de emisión será de 10 días, salvo que se autorice un maior. Se o órgano instrutor o considera necesario, sobre todo no caso de investimentos, poderá solicitar un informe dos servizos técnicos municipais para comprobar o estado actual e posteriormente poder verificar a realización e valoración do investimento ou finalidade subvencionada.

b.2. Informe - proposta do instrutor no que se fará a valoración das solicitudes á luz dos criterios de concesión, explicando o sistema de valoración seguido, relacionando as solicitudes por orde decrecente de puntuación e sinalando a subvención que lles corresponde a cada un deles. Así mesmo, relacionaranse as solicitudes desestimadas, motivando as razóns das desestimacións.

3.? Informe de fiscalización de Intervención de todos os expedientes e do informe- proposta.

4.? Estudo do informe - proposta por parte da comisión de avaliación que se determine nas bases reguladoras da convocatoria.

5.? Proposta de resolución provisional. O órgano instrutor, á vista do expediente e do informe da Comisión, formulará a proposta de resolución provisional debidamente motivada.

6.? Nas bases reguladoras da convocatoria poderase establecer a notificación da proposta de resolución provisional e concederase un prazo de 10 días para presentar alegacións. Non obstante, poderase prescindir deste trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas polas persoas interesadas na súa solicitude. Neste caso, a proposta de resolución formulada terá o carácter de definitiva.

7.? Proposta de resolución definitiva. Examinadas as alegacións presentadas, no seu caso, formularase a proposta de resolución definitiva, que deberá expresar a persoa solicitante ou a relación de solicitantes para os que se propón a concesión da subvención, e a súa contía. Tamén recollerá as solicitudes rexeitadas e os motivos do rexeitamento.

8.? A proposta de resolución definitiva, cando resulte procedente de acordo coas bases da convocatoria, notificarase ós interesados que sexan propostos como beneficiarios na fase de instrución, para que no prazo previsto en dita normativa comuniquen a súa aceptación.

9.? As propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereito ningún a favor da persoa beneficiaria proposta fronte ó Concello, mentres non se lle notifique a resolución de concesión.

Artigo 18. Resolución 1.? Unha vez aceptada, no seu caso, a proposta de resolución definitiva, o órgano competente resolverá o procedemento.

2.? No caso de que non sexa necesario notificar as propostas de resolución provisional ou definitiva, a proposta que faga a persoa instrutora, unha vez feito o informe ou ditame da comisión de avaliación, será a definitiva.

3.? A resolución motivarase de conformidade co que dispoñan as bases reguladoras da subvención debendo, en todo caso, quedar acreditados no procedemento os fundamentos da resolución que se adopte.

4.? A resolución, ademais de conter a persoa solicitante ou a relación de persoas solicitantes ás que se lle/s concede subvención, fará constar, no seu caso, de maneira expresa, a desestimación do resto das solicitudes.

5.? Prazo máximo para resolver e notificar. A resolución do procedemento non poderá exceder de seis meses, salvo que unha norma con rango de lei estableza un prazo maior ou así veña previsto na normativa da Unión Europea. O prazo computarase a partir da publicación da correspondente convocatoria, salvo que a mesma pospoña os seus efectos a unha data posterior.

O vencemento do prazo máximo sen se lles ter notificada a resolución, lexitima ás persoas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da subvención.

Artigo 19. Aceptación e reformulación Salvo que no acordo, convenio ou resolución de concesión se estableza outra cousa, as subvencións concedidas entenderanse aceptadas se as persoas beneficiarias non se opoñen ou a rexeitan expresamente no prazo de dez días contados desde a súa notificación.

Capítulo III. Procedemento de concesión directa Artigo 20. Procedemento de concesión directa 1.? O Procedemento de concesión directa de subvencións realizarase de oficio por parte do órgano competente.

Para tales efectos, o procedemento entenderase iniciado dende que o acordo de inicio sexa notificado ó futuro beneficiario, contándose desde a dita data o prazo máximo establecido para resolver e notificar a resolución expresa.

A subvención solicitada concederase sen comparación con outras solicitudes, sempre que se cumpran os requisitos que resulten esixibles.

2.? As subvencións poderanse conceder de forma directa nos seguintes casos:

a.? Cando así veña determinado por unha norma con rango de lei.

b.? Cando existan razóns de emerxencia ou de urxencia debidamente acreditadas, ou en situacións nas que non sexa posible seguir o procedemento de concorrencia competitiva, debendo xustificarse a citada imposibilidade no expediente.

c.? Cando existan razóns e se acrediten no expediente, de interese público, social, económico ou humanitario ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

d.? Cando se trate de finalidades subvencionables que só realizan ou poden realizar, no ámbito local, unha ou un número reducido de persoas ou entidades, de tal xeito que fagan innecesario seguir o procedemento de concorrencia competitiva.

e.? Cando estean consignadas con carácter nominativo no orzamento. O detalle destas subvencións poderase recoller como anexo as bases de execución do orzamento.

3.? As subvencións previstas nominativamente no Orzamento xeral do Concello de Xinzo de Limia faranas efectivas nos seus propios termos os órganos aos que lles corresponde a execución das aplicacións orzamentarias en que estivesen consignadas.

O feito de que as subvencións estean consignadas nominativamente no orzamento non significa que a posible persoa beneficiaria teña acreditado un dereito consolidado á súa percepción, senón unicamente á expectativa xurídica de obter un máximo de subvención, cuxas contía e condicións se precisarán a través da adopción do convenio, do acordo ou da resolución pertinente.

Capítulo IV Procedemento de xestión, xustificación e pagamento das subvencións

Artigo 21. Gastos subvencionables 1.? Consideraranse gastos subvencionables aqueles que de maneira indubidable respondan á natureza da finalidade subvencionada e se realicen no prazo establecido.

2.? Non se considerarán gastos subvencionables os realizados fóra do período de execución..

3.? Non se concederá subvención algunha ata tanto non se xustifiquen axeitadamente subvencións anteriores.

4.? O importe das subvencións concedidas en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas supere o custo da finalidade a desenvolver polo beneficiario.

5.? En ningún caso se admitirán gastos cuxos prezos sexan superiores aos de mercado.

6.? Non se considerarán gastos subvencionables os gastos que, superando o importe que se fixe nas bases reguladoras da convocatoria ou que se fixe no acto de concesión da subvención (acordo, resolución ou convenio) no caso de concesión directa, non se paguen por medio de entidade financeira.

7.? Non se poderá conceder máis dunha subvención, para a mesma persoa beneficiaria e a mesma finalidade, con cargo a créditos deste Concello de Xinzo de Limia.

8.? Non se admitirán como subvencionables os gastos de manutención nin os de quilometraxe, salvo que o centro xestor do gasto especifique a súa necesidade e adecuación á finalidade que se pretende subvencionar, caso no que se deberán especificar detalladamente os gastos polos referidos conceptos.

9.? Os tributos son gastos subvencionables cando a persoa beneficiaria da subvención os aboa de maneira efectiva. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, nin os impostos persoais sobre a renda.

10.? A persoa ou entidade beneficiaria debe imputar os custos indirectos á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda, de acordo cos principios e as normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida en que os devanditos custos correspondan ao período no que efectivamente leva a cabo a actividade.

11.? A persoa ou entidade beneficiaria de subvencións poderá subcontratar a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención, de conformidade co previsto na normativa de subvencións.

Artigo 22. Xustificación das subvencións 1.? A xustificación do cumprimento da finalidade, da consecución dos obxectivos, da aplicación dos fondos e das demais obrigas impostas coa concesión da subvención, farase de conformidade co que se estableza nas bases reguladoras da convocatoria, nas que se deberán ter en conta as normas seguintes:

A.? Xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención:

a.? Memoria explicativa e detallada da realización da finalidade, con expresa mención dos resultados obtidos (comprensiva no seu caso do programa, cartel anunciador, fotografías e demais documentación gráfica elaborada en/ou para o desenvolvemento do proxecto ou actividade subvencionada).

b.? Acreditación do cumprimento de dar difusión ao financiamento obtido.

c.? Xustificación do cumprimento doutras obrigas impostas. d.? Se fose posible, indicación de se se cumpriron os obxectivos propostos.

B.? Xustificación dos gastos: a.? Conta xustificativa dos gastos, na que se determinará o custo ou gasto total da finalidade subvencionada, detallando as facturas ou documentos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo (identificando: acredor e documento, importe, data de emisión e data na que se pagou).

b.? Xustificación con facturas ou documentos análogos con valor probatorio no ámbito mercantil e administrativo dos custos ou gastos debidamente conformadas (co Recibín da persoa beneficiaria da subvención e o selo do acredor; este último se fose posible), polo importe da subvención concedida (se así se establece nas bases ou normativa reguladora); indicando para cada factura ou documento análogo: o número de unidades, o prezo unitario destas e o custo total de cada unidade.

c.? Declaración responsable de que os gastos que figuran na conta xustificativa se aplicaron á finalidade subvencionada. Así mesmo, indicarase que o resto de xustificantes da conta se encontran no domicilio da persoa beneficiaria a disposición do Concello de Xinzo de Limia para o seu exame.

C.? Xustificación dos ingresos: a.? Detalle do financiamento obtido para a finalidade subvencionada (indicando entidades, organismos, particulares, etc.).

b.? Financiamento propio. c.? Declaración responsable de que os ingresos ou recursos alleos obtidos non superan o custo ou gastos da finalidade subvencionada.

2.? Outras normas a ter en conta na xustificación: a.? No caso de presentación incompleta ou defectuosa da xustificación a persoa beneficiaria só terá un único período de emenda de dez días.

b.? O incumprimento das obrigacións de xustificación levará consigo a perda da subvención.

c.? No caso de que se xustifiquen gastos inferiores ao 100% do orzamento subvencionado aboarase a parte proporcional da subvención.

Artigo 23. Prazo de xustificación 1.? A presentación de todos e cada un dos elementos integrantes da conta xustificativa deberá realizarse, como máximo, no prazo de tres meses desde a finalización do prazo para a realización da finalidade, salvo que nas bases reguladoras ou nos actos de concesión se fixen prazos distintos.

2.? O Concello de Xinzo de Limia poderá conceder, de oficio ou a petición das persoas interesadas, unha ampliación dos prazos establecidos, sempre que non exceda da metade destes e con iso non se prexudiquen dereitos de terceiros.

3.? Se a persoa beneficiaria non cumpriu a obrigación de dar publicidade do financiamento municipal da finalidade, concederase un prazo improrrogable de quince días para que o faga.

Se, finalizado o prazo, non se presenta a xustificación, requirirase de forma inmediata á persoa beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de quince días, podendo suceder:

a.? Que se presente e se acredite que se realizou a difusión no prazo inicialmente establecido.

b.? Que se achegue a documentación esixida e se acredite que as medidas de difusión se realizaron no prazo do requirimento; neste suposto aplicarase o disposto na presente Ordenanza sobre deducións sobre o importe da subvención por incumprimentos.

c.? Se non se presenta neste prazo causará a iniciación do expediente de perda do dereito ao cobro da subvención.

Capítulo V. Procedemento de xestión orzamentaria Artigo 24. Procedemento para a aprobación da xustificación 1.? Presentada a documentación esixida, a unidade administrativa que corresponda, emitirá informe no que se especifique:

a.? Se a conta xustificativa e demais obrigacións establecidas á persoa beneficiaria foron presentadas e documentadas en prazo.

b.? Se a xustificación presentada acredita que a finalidade foi realizada en prazo e se cumpre o fin para o cal se concedeu a subvención e que os fondos da subvención se aplicaron á finalidade subvencionada.

2.? A documentación xustificativa, xunto cos informes correspondentes, será remitida ao órgano interventor para a súa fiscalización.

3.? Non en tanto, correspóndelle ao/á presidente/a a aprobación da xustificación da subvención.

Artigo 25. Procedemento de pago 1.? O pago das subvencións farase unha vez se aprobe a xustificación.

2.? Cando a persoa ou entidade beneficiaria teña débedas co Concello de Xinzo de Limia poderá efectuarse a compensación do pago da subvención coas súas débedas, de acordo co procedemento legalmente establecido.

Artigo 26. Deducións sobre o importe das subvencións por incumprimento de obrigas

Nas bases reguladoras poderanse establecer deducións polos seguintes motivos e contías:.

a.? A falta de presentación da xustificación no prazo dará lugar á perda total do dereito ao cobro da subvención.

b.? O incumprimento da obrigación de difundir a subvención concedida no prazo establecido inicialmente dará lugar a unha dedución do 5% da contía concedida.

c.? O incumprimento da obrigación de difundir a subvención concedida no prazo do requirimento dará lugar a unha dedución de entre o 10% e o 20% da contía concedida.:

Título II. Do reintegro de subvencións Capítulo I. Do reintegro Artigo 27. Reintegro ou perda do dereito ao cobro da subvención 1.? Como o pago das subvencións se fai unha vez se xustifican, o reintegro só procederá cando as causas do reintegro sexan posteriores ao pagamento destas. Se as causas se producen en momento anterior ao pago dará lugar á perda total ou parcial do dereito a cobrar a subvención.

2.? Producirase a perda do dereito ao cobro da subvención, total ou parcial, no suposto de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas na lexislación de subvencións e, en concreto, nos seguintes supostos:

a.? Incumprimento das obrigacións establecidas con motivo da concesión da subvención.

b.? Incumprimento das obrigacións de xustificación. c.? Incumprimento da obrigación de adoptar medidas de difusión do financiamento público recibida. d.? Demais causas establecidas na normativa de subvencións. 3.? O procedemento para declarar a procedencia da perda do dereito ao cobro da subvención será o regulado na normativa de subvencións e no réxime xurídico xeral, debendo cumprir os seguintes trámites:

a.? Acordo de inicio b.? Notificación con alegacións e reclamacións c.? Resolución de alegacións, se as houbese, e acordo definitivo d.? Notificación con indicación de recursos Artigo 28. Procedemento de reintegro das subvencións 1.? Procederá o reintegro das subvencións tras a declaración xudicial ou administrativa de nulidade ou anulación da resolución de concesión, así como cando medie calquera das causas previstas no réxime xurídico das subvencións.

2.? O órgano competente para o outorgamento da subvención tamén o é para a tramitación do correspondente expediente de reintegro.

3.? O procedemento iníciase de oficio por acordo do órgano competente, debendo recoñecer, en todo caso, ás persoas interesadas o dereito a efectuaren alegacións, propoñer medios de proba e o preceptivo trámite de audiencia previo á proposta de resolución.

4.? O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento de reintegro será de 12 meses desde a data do acordo de iniciación. O devandito prazo poderá suspenderse e ampliarse de acordo co previsto na lexislación que regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Se transcorre o prazo para resolver sen que se notifique resolución expresa producirase a caducidade do procedemento, sen prexuízo de continuar as actuacións ata a súa terminación e sen que se considere interrompida a prescrición polas actuacións realizadas ata a finalización do citado prazo.

5.? A resolución de reintegro será notificada ao/o interesado/a con expresión dos recursos que procedan contra a mesma e indicándolle o lugar, forma e prazo para realizar o ingreso; advertíndolle que, no caso de non efectuar o reintegro en prazo, se aplicará procedemento de recadación en vía de prema ou, nos casos que sexa pertinente, de compensación.

Título III. Do control financeiro Artigo 29. Control financeiro 1.? O control financeiro de subvencións exercerase respecto das persoas beneficiarias.

2.? O órgano interventor, mediante técnicas de mostraxe, durante o prazo de catro anos, a contar desde o pago da subvención, poderá comprobar a realización da finalidade subvencionada, a efectiva aplicación dos fondos a súa realización e o cumprimento das demais obrigas que implica a concesión da subvención, para o que poderá levar a cabo as actuacións previstas na normativa de subvencións, así como o resto de normativa concordante, mediante o correspondente control financeiro.

3.? Este control terá por obxecto verificar: a.? A adecuada e correcta obtención das subvencións por parte das entidades e persoas beneficiarias.

b.? O cumprimento por parte das persoas beneficiarias e entidades colaboradoras das obrigas de xestión e aplicación das subvencións.

c.? A adecuada e correcta xustificación das subvencións e a consecución dos obxectos das subvencións.

d.? A realidade e regularidade das operacións que, de acordo coa xustificación presentada polas entidades e persoas beneficiarias, foron financiadas coa subvención.

e.? O adecuado financiamento das actividades subvencionadas.

f.? A existencia de feitos, circunstancias ou situacións non declaradas á Administración por parte dos beneficiarios, que poidan afectar á correcta obtención, utilización, gozo ou xustificación da subvención, así como a realidade e regularidade das operacións por ela financiadas.

4.? As actuacións de control consistirán en: a.? O exame de rexistros contables e estados financeiros que a soporten.

b.? Operacións relacionadas ou que afecten ás subvencións concedidas.

c.? A comprobación de aspectos parciais e concretos dunha serie de actos relacionados con elas.

d.? A comprobación material dos investimentos financiados. e.? As actuacións concretas de control que se deban realizar conforme á normativa reguladora.

f.? Calquera outra comprobación que resulte necesaria. 5.? A persoas beneficiarias de subvencións, obxecto de control financeiro deberán de dispoñer da seguinte documentación:

a.? Estatutos da Entidade. b.? Libro de rexistro de socios/as actualizado. c.? Libros de rexistro de bens e dereitos inventariables. d.? Libro de actas, no que se verificará a de aprobación dos orzamentos, co detalle de ingresos e gastos, ou o seu resumo, e contas anuais, detallando o balance e conta de resultados, do exercicio obxecto do traballo,

e.? Facturas orixinais, ou calquera outro xustificante, dos gastos incluídos na relación clasificada de gastos da subvención (certificacións, recibos, nóminas, TC1/TC2).

f.? Acreditación documental do pago dos gastos subvencionados: extracto bancario dos movementos dos fondos realizados no ano ao que se refire a subvención e no seguinte.

g.? No caso de que financie unha obra, proxecto técnico correspondente, licenza municipal, certificacións de obra, certificados de fin de obra, e titulo de propiedade.

h.? Rexistros contables dos xustificantes que figuren na conta xustificativa.

i.? Rexistro contable da subvención, e do ingreso da subvención na conta bancaria do beneficiario.

j.? No caso de percibir outras axudas de entidades públicas deberá remitir o acordo da súa concesión así como copia da conta xustificativa presentada ante a respectiva institución publica para percibila.

k.? No seu caso, modelos fiscais do IRPF, IVE, Imposto de Sociedades e Volume Anual de Operacións.

l.? Medios empregados para dar publicidade ao obxecto da subvención.

6.? As obrigas contables dos beneficiarios serán as seguintes: a.? As entidades beneficiarias das subvencións deberán levar unha contabilidade conforme á lexislación sectorial que lles corresponda.

b.? En todo caso, deberán levar un libro de ingresos e gastos, ou documento similar, que permita verificar o rexistro dos gastos que se presentan como xustificación das actividades ou investimentos realizados, así como dos ingresos obtidos.

c.? Os efectos de aprobación de contas anuais, no caso de non dispoñer dunha contabilidade adaptada ao plan sectorial correspondente, deben constar as existencias inicias de tesourería, ás que, sumado os ingresos e deducidos os gastos do período, deberá dar as existencias finais do exercicio cuxas contas se aproban.

d.? En todos os casos, tanto os orzamentos coma as contas anuais que se presenten deberán ser aprobadas polo órgano estatutario competente, constando en acta o resumo dos ingresos e gastos aprobados. Título IV. Réxime sancionador Artigo 30. Réxime sancionador 1.? O réxime sancionador será o previsto na normativa en vigor sobre subvencións.

2.? Correspóndelle á Presidencia da Corporación a competencia para impoñer as sancións, sen prexuízo das delegacións que poida efectuar.

Disposición final primeira. Desenvolvemento normativo da Ordenanza

As normas contidas nesta Ordenanza poden ser desenvolvidas a través das bases de execución do orzamento de cada exercicio, das bases específicas das distintas convocatorias ou dos actos ou acordos do órgano competente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor A presente Ordenanza xeral, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación, entrará en vigor cando se publique integramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e transcorran os prazos previstos na lexislación de réxime local.

Contra o presente acordo cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro recurso que estime pertinente.

Xinzo de Limia, 5 de xuño de 2017. O alcalde. Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez. Anuncio acuerdo aprobación definitiva ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

El Pleno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2017, acordó aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal General de Subvenciones del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, una vez resueltas las reclamaciones presentadas, lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo el texto íntegro de la citada ordenanza el que seguidamente se transcribe:

Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Xinzo de Limia

Título preliminar. Disposiciones generales. Capítulo I. Ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Concepto de subvención. Artículo 3. Exclusiones del ámbito de aplicación. Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones del Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

Capítulo II. Disposiciones generales. Artículo 5. Principios generales. Artículo 6. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.

Artículo 7. Órganos competentes. Artículo 8. Personas o entidades beneficiarias. Artículo 9. Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

Artículo 10. Deberes de las personas o entidades beneficiarias.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones concedidas. Título I. Procedimiento de concesión de las subvenciones Capítulo I. Procedimiento de concesión. Artículo 12. Procedimiento de concesión de las subvenciones.

Artículo 13. Normas comunes a todos los procedimientos. Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión. Capítulo II. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 15. Iniciación. Artículo 16. Bases reguladoras de la convocatoria. Artículo 17. Instrucción. Artículo 18. Resolución. Artículo 19. Aceptación y reformulación de las subvenciones. Capítulo III. Procedimiento de concesión directa. Artículo 20. Procedimiento de concesión directa. Capítulo IV. Procedimiento de gestión, justificación y pago de las subvenciones.

Artículo 21. Gastos subvencionables. Artículo 22. Justificación de las subvenciones. Artículo 23. Plazo de justificación. Artículo 24. Procedimiento para la aprobación de la justificación.

Capítulo V. Procedimiento de gestión presupuestaria. Artículo 25. Procedimiento de pago. Artículo 26. Deducciones sobre el importe de las subvenciones por incumplimiento de deberes.

Título II. Del reintegro de las subvenciones. Capítulo I. Del reintegro. Articulo 27. Reintegro o pérdida del derecho a cobrar la subvención.

Artículo 28. Procedimiento de reintegro de las subvenciones. Título III. Del control financiero. Artículo 29. Control financiero. Título IV. Régimen sancionador. Artículo 30. Régimen sancionador. Disposición final primera. Desarrollo normativo de la Ordenanza.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. Título Preliminar. Disposiciones generales. Capítulo I. Ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto. Esta ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia y se dicta para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 2. Concepto de subvención. 1.- Se entiende por subvención, para efectos de esta ordenanza, toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia a favor de personas públicas o privadas y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

2.-También tendrán la condición de subvención las ayudas en especie, es decir, las entregas de bienes, derechos o servicios que, siendo adquiridos o producidos con la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros, cumplan los requisitos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Artículo 3. Exclusiones del ámbito de aplicación. 1.-No estarán comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ordenanza los supuestos a los que se hace referencia en el artículo 4 de la Ley general de subvenciones y en los apartados 4 y 5 del artículo 2 del R. D. 887/2006, de 21 de julio, Legislación de la Ley general de subvenciones.

2.-Asimismo, quedan excluidas del régimen jurídico de las subvenciones y de esta ordenanza:

a.-Las subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial aplicable.

b.-Las subvenciones otorgadas a los concesionarios de obras o servicios.

c.-Las ayudas o auxilios para atender necesidades perentorias de carácter social (reguladas en la ordenanza número 37 reguladora de la prestación municipal de ayudas para situaciones de emergencia social)

d.-Las dotaciones económica asignada a los grupos políticos de la Corporación.

e.-Los convenios celebrados entre administraciones públicas a los que hace referencia el artículo 47 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones del Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

Las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento de Xinzo de Limia se rigen por la siguiente normativa:

a.-Ley general de subvenciones, en los artículos de carácter básico y en su normativa también básica de desarrollo.

b.-Ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Galicia y su normativa de desarrollo.

c.-Artículos no básicos de la LXS y normativa de desarrollo. d.-Legislación de régimen local estatal y autonómico. e.-Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

f.-Bases de ejecución del presupuesto, sobre todo en los aspectos presupuestario y contable.

g-Convocatorias y bases reguladoras de estas. h.-Actos administrativos, convenios o acuerdos que traigan causa.

Capítulo II. DIsposiciones generales Artículo 5. Principios generales. 1.-El Ayuntamiento de Xinzo de Limia y sus organismos dependientes concederán las subvenciones según los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación y atendiendo a los criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados al establecerlas y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2.- El Ayuntamiento de Xinzo de Limia quedará exento de toda responsabilidad civil, mercantil, laboral o de cualquier tipo que derive de las actuaciones a las que queden obligadas las personas o entidades subvencionadas.

Artículo 6. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.

1.-La concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Xinzo de Limia exige que, con carácter previo, se cumplan los siguientes requisitos:

a.-Aprobar las normas que se establezcan en sus bases reguladoras.

b.-Publicar las bases reguladoras, una vez aprobadas, remitiéndolas junto con la convocatoria a la BDNS para su publicación en la misma BDNS y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

2.-Adicionalmente, el otorgamiento de subvenciones debe cumplir también, entre otros, los siguientes requisitos esenciales:

a.-Competencia del órgano que la concede.

b.- Existencia de crédito adecuado y suficiente. c.- Tramitación del correspondiente expediente de concesión de acuerdo con las normas que resulten de aplicación.

d.- Fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos previstos en la normativa de aplicación.

e.- Aprobación del gasto por parte del órgano competente. 3.-Los acuerdos o resoluciones por los que se apruebe la convocatoria o por los que se otorguen directamente éstas deberán definir claramente el objeto y la finalidad de la subvención.

Artículo 7. Órganos competentes. 1.- La competencia para conceder subvenciones corresponde a la Alcaldía sin perjuicio de que pueda delegar dicha atribución en los términos previstos en la legislación de régimen local.

Artículo 8. Personas o entidades beneficiarias. 1.-Tendrá la consideración de beneficiaria de las subvenciones la persona que tenga que realizar la finalidad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitime su concesión.

2.-Tendrán igualmente la consideración de beneficiarias o beneficiarios las y los miembros asociados de las personas a que se refiere el apartado anterior que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las finalidades que fundamentan la concesión de la subvención, salvo que la convocatoria de la subvención prevea expresamente lo contrario o su objeto resulte incompatible.

3.-Podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o personales, las comunidades de bienes o cualquiera otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, siempre que no exista disposición en contra en la convocatoria o no fuera incompatible con el objeto de la subvención convocada. En estos casos deberá nombrarse a una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, le corresponden a la agrupación.

Artículo 9. Requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.

1.-No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades en las que no concurran las condiciones establecidas en la normativa estatal y autonómica sobre subvenciones, excepto que, por la naturaleza de la subvención, se pueda exceptuar en las bases de ejecución del presupuesto o en las específicas de la convocatoria.

2.-Además de dar cumplimiento a los deberes tributarios (con el Estado y la Comunidad Autónoma) y con la Seguridad Social, será necesario también dar cumplimiento a los deberes de cualquier clase con el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la fecha de la publicación de la convocatoria, en el supuesto de subvenciones en concurrencia, o en el momento de presentar la solicitud en el registro, en el caso de concesión directa. La acreditación de estar al corriente de los deberes con la institución local corresponderá incorporarla mediante una certificación de Intervención que tendrá un período de validez de seis meses.

3.-No se concederá subvención alguna hasta tanto no se justifiquen (es decir, en los plazos establecidos), subvenciones anteriores.

4.-La acreditación del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados administrativos, según los casos, y podrá sustituirse por una declaración responsable de la persona o entidad solicitante en los casos que proceda.

5.-En las bases reguladoras de cada convocatoria de subvenciones se determinarán los requisitos específicos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para participar en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con su objeto.

6.-En las bases de la convocatoria podrán especificarse aquellos documentos que puedan ser sustituidos por una declaración responsable de la persona solicitante. En este caso, se requerirá, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación de la documentación en la que se acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo de 15 días.

Artículo 10. Deberes de las personas o entidades beneficiarias.

1.-Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir los deberes exigidos por el régimen jurídico de las subvenciones que resulte de aplicación, especialmente las siguientes:

a.-Realizar en plazo la finalidad objeto de la subvención, así como presentar en forma y plazo la justificación.

b.-Llevar a cabo las medidas de difusión en los términos establecidos en las bases de la convocatoria, tanto en su forma como en plazo, y deberán tener la misma importancia que las medidas de difusión realizadas para otros entes cofinanciadores de la finalidad subvencionada. Solamente se excluirán de esta obligación las subvenciones en las que, por su naturaleza, la publicidad pueda ser contraria al respeto y salvaguarda de la honra, a la intimidad personal y familiar de las personas físicas y aquellas otras en las que, por su imposibilidad material, se justifique su exención en la convocatoria.

c.-Las personas o entidades beneficiarias deben pagar a sus acreedores durante el período de realización de la finalidad subvencionada.

2.-Además de los deberes previstos en el artículo 14 de la LXS, las personas o entidades beneficiarias tendrán que:

a.-Comunicar cualquier eventualidad o circunstancia que altere o dificulte el desarrollo de la finalidad subvencionada con el objeto de que, de estimarse con suficiente anterioridad, pueda modificarse tanto el contenido y la cuantía de la finalidad subvencionada como su forma y plazos de ejecución y la justificación de los correspondientes gastos.

b.-Comunicar cuando, debido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de estas supere el coste total de la actividad subvencionada, caso en el que el importe de la subvención deberá ser objeto de modificación.

Artículo 11. Publicidad de las subvenciones concedidas. 1.-Deberá remitirse información de las subvenciones concedidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que opera como sistema nacional de publicidad.

2.-Las subvenciones concedidas serán publicadas tanto en el BOP de Ourense como en la página web nada más concederse, y el cumplimiento de la mencionada publicación se recogerá en el informe de justificación de la subvención emitido por el servicio correspondiente, en el que se indicarán la fecha de publicación y el número de BOP. En esta publicación deberán expresarse:

a.-La convocatoria y la identificación de las subvenciones. b.- Los créditos presupuestarios a los que se imputen. c.- Nombre y razón social de la persona o entidad beneficiaria, NIF, finalidad o finalidades de la subvención con expresión, en su caso, de los proyectos subvencionados y la cantidad concedida.

3.-No será necesaria la publicación de la concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos:

a.-Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en el presupuesto general.

b.-Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de la persona o entidad beneficiaria concreta, resulten impuestos en virtud de norma de rango legal.

c.-Cuando la publicación de los datos de la persona o entidad beneficiaria de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda de la honra, a la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho a la honra, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y se prevea en su normativa reguladora.

Título I. Procedimiento de concesión de las subvenciones. Capítulo I. Procedimientos de concesión. Artículo 12. Procedimientos de concesión de las subvenciones. 1.-Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia competitiva, concurrencia no competitiva o directamente.

2.-Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cuál la concesión de las subvenciones se realiza por la comparación entre las solicitudes presentadas con el fin de establecer una prelación entre ellas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y se les conceden con el límite fijado en la convocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas solicitudes que obtengan una mayor valoración en aplicación de los criterios de valoración.

3.-Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras de la convocatoria, el órgano competente podrá proceder al prorrateo, entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.

Artículo 13. Normas comunes a todos los procedimientos. 1.-La finalidad subvencionable debe quedar perfectamente definida, tanto el objeto de la subvención como el detalle del presupuesto (conceptos, unidades y precios), siendo esencial, además de su ejecución, que se lleve a cabo en la forma y condiciones que previamente se establecieran.

2.-Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a su concesión directa, deberá acreditarse la existencia de crédito suficiente mediante certificación expedida por Intervención (documento RC).

3.-La convocatoria en el caso de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y el acuerdo de inicio en los casos de concesión directa de la subvención constituirán el acto de autorización del gasto en la aplicación correspondiente, y la resolución, convenio o acuerdo de concesión el compromiso de dicho gasto.

4.-Las solicitudes de subvención podrán presentarse en cualquiera de los registros previstos en la normativa de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo y deberán contener una declaración relativa a otras subvenciones concedidas o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

En el caso de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a las solicitudes se juntarán los documentos y la información determinados en las bases reguladoras de la convocatoria. En caso de subvenciones otorgadas por concesión directa, se juntará a la solicitud los documentos que se determinen en el acuerdo de inicio, que con carácter general incluirá alguno de los siguientes: memoria, proyecto o programa de actividades a subvencionar.

En la solicitud se deberá especificar si el IVA que se soporta en los gastos es deducible.

La presentación de la solicitud de subvención requerirá adjuntar a la misma acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias (con el Estado y la Comunidad Autónoma) y con la seguridad social, y será necesario también dar cumplimiento a las obligaciones de cualquier clase con el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la fecha de publicación de la convocatoria, en el supuesto de subvenciones en concurrencia, o en el momento de presentar la solicitud en el registro, en el caso de concesión directa. La acreditación de estar al corriente de las obligaciones con la institución local corresponderá incorporarla mediante una certificación de intervención que tendrá un período de validez de seis meses.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañaran los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, corrija la falta o presente los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistido de su petición.

5.- Los actos de concesión de subvenciones (acuerdo, resolución o convenio) tendrán, en el caso de que se concedan mediante concesión directa, el carácter de bases reguladoras de la subvención y deberán incluir, en el caso de que se conceda a través de convenio, una Memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad, todo ello en cumplimento do previsto en el artículo 50.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y así mismo, con carácter general deberá incluir como mínimo, los siguientes extremos:

a.- Determinación del objeto, finalidad y persona/s beneficiaria/s de la subvención.

b.- Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía individualizada de ser varias personas beneficiarias.

c.- Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, etc... d.- Plazo de realización o ejecución de la finalidad. e.- Plazo y forma de justificación de la realización de la finalidad subvencionada y de la aplicación de los fondos; este plazo no podrá ser superior a tres meses desde la finalización del plazo de realización o ejecución de la finalidad objeto de ayuda.

f.- Plazos y modos de pago de la subvención. g.- El plazo límite para pagar los gastos realizados en la finalidad subvencionada.

h.- Requisitos esenciales que se exigirán en el control financiero que, en su caso, se haga.

6.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores, la persona beneficiaria deberá acreditar la solicitud de tres presupuestos antes de la concesión, excepto que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que puedan realizar el objeto del contrato o excepto que el gasto se haya hecho con anterioridad a la solicitud de la subvención, extremo que deberán justificar adecuadamente en la fase de concesión. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

7.- El importe de la subvención se expresará, siempre que la naturaleza de esta lo admita, en términos absolutos y en tanto por ciento en relación con el gasto o coste total de la finalidad subvencionada.

Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión. 1.- Salvo que en las bases reguladoras, resolución de aprobación de la convocatoria o de concesión se establezca lo contrario, la persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá solicitar del órgano que las concede la modificación de la resolución de concesión, incluidos los plazos de ejecución y justificación, no debiendo variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.

2. - La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido, salvo que para las modificaciones se fijen otros plazos en las bases reguladoras de la concesión.

3.- En concurrencia competitiva la modificación sólo será posible en caso de que no altere la puntuación obtenida por la persona beneficiaria por aplicación de los criterios de concesión.

4. -El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención será adoptada por el órgano que la concedió, previa instrucción del correspondiente expediente en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañen los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de la persona beneficiaria, sin que pueda significar daño a los derechos de terceros.

Capítulo II. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 15. Iniciación 1.- La concesión de subvenciones con consignación global en el presupuesto se realizará preferentemente por el procedimiento de concurrencia competitiva.

2.- La concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio y requerirá la aprobación de las normas que regulen su concesión.

3.- La aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria es competencia del órgano al que le corresponda la autorización del gasto.

4. -Las convocatorias y las bases, una vez aprobadas, se remitirán a la BDNS para su publicación en la propia BDNS y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, además de publicarse en la página WEB para dar cumplimiento a la normativa de transparencia.

Artículo 16. Bases reguladoras de la convocatoria. 1.-Las bases específicas regularán como mínimo los siguientes extremos:

a.- Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.

b.- Crédito al que se impute la subvención. c.- Requisitos que deben cumplir los solicitantes y forma de acreditarlos.

d.- Importe máximo de las subvenciones y porcentaje de estas respeto al coste, si la naturaleza de la subvención lo admite.

e.- Documentos e informaciones que deben acompañarse la petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden ser sustituidos por una declaración responsable para su presentación posterior según lo dispuesto en esta ordenanza.

f.- Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas. g.- Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en el caso de ser necesario, ponderación de estos.

h.- Indicación del órgano instructor del procedimiento y composición de la comisión de valoración.

i.-Establecer las medidas de difusión que debe adoptar la persona beneficiaria, que deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como en su duración.

j.- Plazo para presentar las solicitudes. k.- Plazo para su otorgamiento, que no ha de exceder de seis meses desde la finalización del plazo para presentar las solicitudes. Indicación del silencio administrativo negativo.

l.- Plazo para realizar la finalidad subvencionada, que, en la medida de lo posible, deberá ser dentro del ejercicio.

m.- Plazo o término para justificar la subvención, que no deberá ser superior a tres meses desde la finalización del plazo de realización de la finalidad y, en su caso, posibilidad de concesión de prórroga.

n.- Forma de justificación por parte de la persona o entidad beneficiaria del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de los fondos que se concedan.

o.- Acreditar la titularidad o los acuerdos de cesión de uso de los bienes en los que se van a hacer inversiones y el compromiso de mantenerlos afectos a la finalidad para la que se solicita la subvención en el período mínimo legal o lo que se establezca en las bases reguladoras.

p.- Indicar que la resolución pone fin a la vía administrativa. q.- Se indicarán los requisitos esenciales del control financiero. 2.-Además de este contenido básico se podrán recoger en las bases reguladoras de la convocatoria, entre otras, las siguientes cuestiones:

a.- Sí se aplicarán o no deducciones sobre el importe de la subvención por incumplimientos de las condiciones impuestas con la concesión.

b.- Criterios de graduación de las posibles deducciones para practicar sobre el importe de la subvención. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente tenga que percibir la persona o entidad beneficiaria, que deberán responder al principio de proporcionalidad.

c.- Establecer un importe y/o porcentaje máximo de subvención.

d.- Indicar el medio (diario oficial) donde se efectuará la publicación de las resoluciones y actos administrativos que les deban notificar a las personas interesadas, en su caso.

e.- Otros aspectos que se consideren de interés. Artículo 17. Instrucción 1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones le corresponde al órgano que se designe en las bases de la convocatoria.

2.- La instrucción del procedimiento de concesión comprenderá las siguientes actividades o fases:

a.- Una vez presentadas las solicitudes se realizará el estudio y su comprobación por parte del órgano instructor.

b.- Las actividades del instructor comprenderán: b.1. Petición de informes; el plazo de emisión será de 10 días, salvo que se autorice uno mayor. Si el órgano instructor lo considera necesario, sobre todo en el caso de inversiones, podrá solicitar un informe de los servicios técnicos municipales para comprobar el estado actual y posteriormente poder verificar la realización y valoración de la inversión o finalidad subvencionada.

b.2. Informe - propuesta del instructor en el que se hará la valoración de las solicitudes a la luz de los criterios de concesión, explicando el sistema de valoración seguido, relacionando las solicitudes por orden decreciente de puntuación y señalando la subvención que les corresponde a cada uno de ellos. Asimismo, se relacionarán las solicitudes desestimadas, motivando las razones de las desestimaciones.

3.- Informe de fiscalización de Intervención de todos los expedientes y del informe-propuesta.

4.- Estudio del informe - propuesta por parte de la comisión de evaluación que se determine en las bases reguladoras de la convocatoria.

5.- Propuesta de resolución provisional. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión, formulará la propuesta de resolución provisional debidamente motivada.

6.- En las bases reguladoras de la convocatoria se podrá establecer la notificación de la propuesta de resolución provisional y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas en su solicitud. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

7.- Propuesta de resolución definitiva. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la persona solicitante o la relación de solicitantes para los que se proponen la concesión de la subvención, y su cuantía. También recogerá las solicitudes rechazadas y los motivos del rechazo.

8.- La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases de la convocatoria se notificará a los interesados que sean propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.

9.- Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho ninguno a favor de la persona beneficiaria propuesta frente al Ayuntamioento, mientras no se le notifique la resolución de concesión.

Artículo 18. Resolución. 1.-Una vez aceptada, en su caso, la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente resolverá el procedimiento.

2.- En caso de que no sea necesario notificar las propuestas de resolución provisional o definitiva, la propuesta que haga la persona instructora, una vez hecho el informe o dictamen de la comisión de evaluación, será la definitiva.

3.- La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

4.- La resolución, además de contener la persona solicitante o la relación de personas solicitantes a las que se le/s concede subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.

5.- Plazo máximo para resolver y notificar. La resolución del procedimiento no podrá sobrepasar de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin tenérseles notificada la resolución, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Artículo 19. Aceptación y reformulación. Salvo que en el acuerdo, convenio o resolución de concesión se establezca otra cosa, las subvenciones concedidas se entenderán aceptadas si las personas beneficiarias no se oponen o la rechazan expresamente en el plazo de diez días contados desde su notificación.

Capítulo III. Procedimiento de concesión directa. Artículo 20. Procedimiento de concesión directa. 1.- El Procedimiento de concesión directa de subvenciones se realizará de oficio por parte del órgano competente.

Para tales efectos, el procedimiento se entenderá iniciado desde que el acuerdo de inicio sea notificado al futuro beneficiario, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución expresa.

La subvención solicitada se concederá sin comparación con otras solicitudes, siempre que se cumplan los requisitos que resulten exigibles. 2.- Las subvenciones se podrán conceder de forma directa en los siguientes casos:

a. - Cuando así venga determinado por una norma con rango de ley.

b.- Cuando existan razones de emergencia o de urgencia debidamente acreditada, o en situaciones en las que no sea posible seguir el procedimiento de concurrencia competitiva, debiendo justificarse la citada imposibilidad en el expediente.

c.- Cuando existan razones y se acrediten en el expediente, de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

d.- Cuando se trate de finalidades subvencionables que sólo realizan o pueden realizar, en el ámbito local, una o un número reducido de personas o entidades, de tal manera que hagan innecesario seguir el procedimiento de concurrencia competitiva.

e.- Cuando estén consignadas con carácter nominativo en el presupuesto. El detalle de estas subvenciones se podrá recoger como anexo a las bases de ejecución del presupuesto.

3.- Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto general del Ayuntamiento de Xinzo de Limia las harán efectivas en sus propios términos los órganos a los que les corresponde la ejecución de las aplicaciones presupuestarias en que estuvieran consignadas.

El hecho de que las subvenciones estén consignadas nominativamente en el presupuesto no significa que la posible persona beneficiaria tenga acreditado un derecho consolidado a su percepción, sino unicamente la expectativa jurídica de obtener un máximo de subvención, cuyas cuantías y condiciones se precisarán a través de la adopción del convenio, del acuerdo o de la resolución pertinente.

Capítulo IV. Procedimiento de gestión, justificación y pago de las subvenciones.

Artículo 21. Gastos subvencionables. 1.- Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indudable respondan a la naturaleza de la finalidad subvencionada y se realicen en el plazo establecido.

2.- No se considerarán gastos subvencionables los realizados fuera del período de ejecución.

3.- No se concederá subvención alguna en tanto no se justifiquen adecuadamente subvenciones anteriores.

4.- El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere el coste de la finalidad a desarrollar por el beneficiario.

5.- En ningún caso se admitirán gastos cuyos precios sean superiores a los de mercado.

6.- No se considerarán gastos subvencionables los gastos que, superando el importe que se fije en las bases reguladoras de la convocatoria o que se fije en el acto de concesión de subvención (acuerdo, resolución o convenio) en caso de concesión directa, no se paguen por medio de entidad financiera.

7.- No se podrá conceder más de una subvención, para la misma persona beneficiaria y la misma finalidad, con cargo a créditos de este Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

8.- No se admitirán como subvencionables los gastos de manutención ni los de kilometraje, salvo que el centro gestor del gasto especifique su necesidad y adecuación a la finalidad que se pretende subvencionar, caso en el que se deberán especificar detalladamente los gastos por los referidos conceptos..

9.- Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona beneficiaria de la subvención los abona de manera efectiva. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.

10.- La persona o entidad beneficiaria debe imputar los costes indirectos a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda, de acuerdo con los principios y las normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que dichos costes correspondan al período en el que efectivamente lleva a cabo la actividad.

11.- La persona o entidad beneficiaria de subvenciones podrá subcontratar la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto en la normativa de subvenciones.

Artículo 22. Justificación de las subvenciones. 1.- La justificación del cumplimiento de la finalidad, de la consecución de los objetivos, de la aplicación de los fondos y de las demás obligaciones impuestas con la concesión de la subvención, se hará de conformidad con lo que se establezca en las bases reguladoras de la convocatoria, en las que se deberán tener en cuenta las normas siguientes:

A.- Justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención:

a.- Memoria explicativa y detallada de la realización de la finalidad, con expresa mención de los resultados obtenidos (comprensiva en su caso del programa, cartel anunciador, fotografías y demás documentación gráfica elaborada en/o para el desarrollo del proyecto o actividad subvencionada).

b.- Acreditación del cumplimiento de dar difusión a la financiación obtenida.

c.- Justificación del cumplimiento de otras obligaciones impuestas.

d.- Si fuera posible, indicación de si se cumplieron los objetivos propuestos.

B.-Justificación de los gastos: a.- Cuenta justificativa de los gastos, en la que se determinará el coste o gasto total de la finalidad subvencionada, detallando las facturas o documentos con valor probatorio en el ámbito mercantil y administrativo (identificando: acreedor y documento, importe, fecha de emisión y, a ser posible, fecha en la que se pagó).

b.- Justificación con facturas o documentos análogos con valor probatorio en el ámbito mercantil y administrativo de los costes o gastos debidamente conformadas (con el -Recibí- de la persona beneficiaria de la subvención y el sello del acreedor; este último si fuera posible), por el importe de la subvención concedida (si así se establece en las bases o normativa reguladora); indicando para cada factura o documento análogo: el número de unidades, el precio unitario de estas y el coste total de cada unidad.

c.- Declaración responsable de que los gastos que figuran en la cuenta justificativa se aplicaron a la finalidad subvencionada. Asimismo, se indicará que el resto de justificantes de la cuenta se encuentran en el domicilio de la persona beneficiaria a disposición del Ayuntamiento de Xinzo de Limia para su examen.

C.- Justificación de los ingresos: a.- Detalle de la financiación obtenida para la finalidad subvencionada (indicando entidades, organismos, particulares, etc.).

b.- Financiación propia. c.- Declaración responsable de que los ingresos o recursos ajenos obtenidos no superan el coste o gastos de la finalidad subvencionada.

2.-Otras normas a tener en cuenta en la justificación: a.- En el caso de presentación incompleta o defectuosa de la justificación la persona beneficiaria sólo tendrá un único período de enmienda de diez días.

b.- El incumplimiento de las obligaciones de justificación llevará consigo la pérdida de la subvención. c.- En caso de que se justifiquen gastos inferiores al 100% del presupuesto subvencionado se abonará la parte proporcional de la subvención.

Artículo 23. Plazo de justificación. 1.- La presentación de todos y cada uno de los elementos integrantes de la cuenta justificativa deberá realizarse, como máximo, en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la finalidad, salvo que en las bases reguladoras o en los actos de concesión se fijen plazos distintos.

2.- El Ayuntamiento de Xinzo de Limia podrá conceder, de oficio o a petición de las personas interesadas, una ampliación de los plazos establecidos, siempre que no sobrepase de la mitad de estos y con eso no se perjudiquen derechos de terceros.

3.- Si la persona beneficiaria no cumplió la obligación de dar publicidad de la financiación municipal de la finalidad, se concederá un plazo improrrogable de quince días para que lo haga.

Si, finalizado el plazo, no se presenta la justificación, se requerirá de forma inmediata a la persona beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días, pudiendo suceder:

a.- Que se presente y se acredite que se realizó la difusión en el plazo inicialmente establecido.

b.- Que se acompañe la documentación exigida y se acredite que las medidas de difusión se realizaron en el plazo del requerimiento; en este supuesto se aplicará lo dispuesto en la presente Ordenanza sobre deducciones sobre el importe de la subvención por incumplimientos.

c.- Si no se presenta en este plazo causará la iniciación del expediente de pérdida del derecho al cobro de la subvención.

Capítulo V. Procedimiento de gestión presupuestaria. Artículo 24. Procedimiento para la aprobación de la justificación

1.- Presentada la documentación exigida, la unidad administrativa que corresponda, emitirá informe en el que se especifique:

a.- Si la cuenta justificativa y demás obligaciones establecidas a la persona beneficiaria fueron presentadas y documentadas en plazo.

b.- Si la justificación presentada acredita que la finalidad fue realizada en plazo y se cumple el fin para el cuál se concedió la subvención y que los fondos de la subvención se aplicaron a la finalidad subvencionada.

2.- La documentación justificativa, junto con los informes correspondientes, será remitida al órgano interventor para su fiscalización.

3.- No obstante, le corresponde al/a la presidente/a la aprobación de la justificación de la subvención.

Artículo 25. Procedimiento de pago. 1.- El pago de las subvenciones se hará una vez se apruebe la justificación.

2.- Cuando la persona o entidad beneficiaria tenga deudas con el Ayuntamiento de Xinzo de Limia podrá efectuarse la compensación del pago de la subvención con sus deudas, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

Artículo 26. Deducciones sobre el importe de las subvenciones por incumplimiento de obligaciones.

En las bases reguladoras se podrán establecer deducciones por los siguientes motivos y cuantías:

a.- La falta de presentación de la justificación en el plazo dará lugar a la pérdida total del derecho al cobro de la subvención.

b.- El incumplimiento de la obligación de difundir la subvención concedida en el plazo establecido inicialmente dará lugar a una deducción del 5% de la cuantía concedida.

c.- El incumplimiento de la obligación de difundir la subvención concedida en el plazo del requerimiento dará lugar a una deducción de entre el 10% y el 20% de la cuantía concedida.

Título II. Del reintegro de subvenciones. Capítulo I. Del reintegro. Artículo 27. Reintegro o pérdida del derecho al cobro de la subvención.

1.- Como el pago de las subvenciones se hace una vez que se justifican, el reintegro sólo procederá cuando las causas del reintegro sean posteriores al pago de estas. Si las causas se producen en momento anterior al pagado dará lugar a la pérdida total o parcial del derecho a cobrar la subvención.

2.- Se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, total o parcial, en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en la legislación de subvenciones y, en concreto, en los siguientes supuestos:

a.- Incumplimiento de las obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención.

b.- Incumplimiento de las obligaciones de justificación. c.- Incumplimiento de la obligación de adoptar medidas de difusión de la financiación pública recibida.

d.- Demás causas establecidas en la normativa de subvenciones. 3.- El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el regulado en la normativa de subvenciones y en el régimen jurídico general, debiendo cumplir los siguientes trámites:

a.- Acuerdo de inicio. b.- Notificación con alegaciones y reclamaciones. c.- Resolución de alegaciones, si las hubiera, y acuerdo definitivo.

d.- Notificación con indicación de recursos. Artículo 28. Procedimiento de reintegro de las subvenciones. 1.- Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa de nulidades o anulación de la resolución de concesión, así como cuando medie cualquiera de las causas previstas en el régimen jurídico de las subvenciones.

2.- El órgano competente para el otorgamiento de la subvención también lo es para la tramitación del correspondiente expediente de reintegro.

3.- El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.

4.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. El referido plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en la legislación que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se notifique resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su finalización y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

5.- La resolución de reintegro será notificada al/a la interesado/a con expresión de los recursos que procedan contra la misma e indicándole el lugar, forma y plazo para realizar el ingreso; advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación.

Título III. Del control financiero. Artículo 29. Control financiero. 1. - El control financiero de subvenciones se ejercerá respeto de las personas beneficiarias.

2.- El órgano interventor, mediante técnicas de mostraje, durante el plazo de cuatro años, a contar desde el pago de la subvención, podrá comprobar la realización de la finalidad subvencionada, la efectiva aplicación de los fondos a su realización y el cumplimiento de los demás deberes que implica la concesión de la subvención, para lo cual podrá llevar a cabo las actuaciones previstas en la normativa de subvenciones, así como el resto de normativa concordante, mediante el correspondiente control financiero.

3.- Este control tendrá por objeto verificar: a.- La adecuada y correcta obtención de las subvenciones por parte de las entidades y personas beneficiarias.

b.- El cumplimiento por parte de las personas beneficiarias y entidades colaboradoras de las obligaciones de gestión y aplicación de las subvenciones.

c.- La adecuada y correcta justificación de las subvenciones y la consecución de los objetos de las subvenciones.

d.- La realidad y regularidades de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por las entidades y personas beneficiarias, fueron financiadas con la subvención.

e.- La adecuada financiación de las actividades subvencionadas. f.- La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por parte de los beneficiarios, que puedan afectar a la correcta obtención, utilización, gozo o justificación de la subvención, así como la realidad y regularidades de las operaciones por ella financiadas.

4.- Las actuaciones de control consistirán en: a.- El examen de registros contables y estados financieros que la soporten.

b.- Operaciones relacionadas o que afecten a las subvenciones concedidas.

c.- La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados con ellas.

d.- La comprobación material de las inversiones financiadas. e.- Las actuaciones concretas de control que se deban realizar conforme a la normativa reguladora.

f.- Cualquier otra comprobación que resulte necesaria. 5.- Las personas beneficiarias de subvenciones, objeto de control financiero deberán de disponer de la siguiente documentación:

a.- Estatutos de la Entidad. b.- Libro de registro de socios/as actualizado. c.- Libros de registro de bienes y derechos inventariables. d.- Libro de actas, en el que se verificará la de aprobación de los presupuestos, con el detalle de ingresos y gastos, o su resumen, y cuentas anuales, detallando el balance y cuenta de resultados, del ejercicio objeto del trabajo.

e.- Facturas originales, o cualquier otro justificante, de los gastos incluidos en la relación clasificada de gastos de la subvención (certificación, recibos, nóminas, TC1/TC2).

f.- Acreditación documental del pago de los gastos subvencionados: extracto bancario de los movimientos de los fondos realizados en el año al que se refiere la subvención y en el siguiente.

g.- En caso de que financie una obra, proyecto técnico correspondiente, licencia municipal, certificación de obra, certificados de fin de obra, y título de propiedad.

h.- Registros contables de los justificantes que figuren en la cuenta justificativa.

i.- Registro contable de la subvención, y del ingreso de la subvención en la cuenta bancaria del beneficiario.

j.- En el caso de percibir otras ayudas de entidades públicas deberá remitir el acuerdo de su concesión así como copia de la cuenta justificativa presentada ante la respectiva institución pública para percibirla.

k.- En su caso, modelos fiscales del IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y Volumen Anual de Operaciones.

l.- Medios empleados para dar publicidad al objeto de la subvención.

6.- Las obligaciones contables de los beneficiarios serán las siguientes:

a.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán llevar una contabilidad conforme a la legislación sectorial que les corresponda.

b.- En todo caso, deberán llevar un libro de ingresos y gastos, o documento similar, que permita verificar elregistro de los gastos que se presentan como justificación de las actividades o inversiones realizadas, así como de los ingresos obtenidos.

c.- Los efectos de aprobación de cuentas anuales, en el caso de no disponer de una contabilidad adaptada al plan sectorial correspondiente, deben constar las existencias iniciales de tesorería, a las que, sumado los ingresos y deducidos los gastos del período, deberá dar las existencias finales del ejercicio cuyas cuentas se aprueban.

d.- En todos los casos, tanto los presupuestos como las cuentas anuales que se presenten deberán ser aprobadas por el órgano estatutario competente, constando en acta el resumen de los ingresos y gastos aprobados.

Título IV. Régimen sancionador. Artículo 30. Régimen sancionador. 1.- El régimen sancionador será el previsto en la normativa en vigor sobre subvenciones.

2.- Le corresponde a la Presidencia de la Corporación la competencia para imponer las sanciones, sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar.

Disposición final primera. Desarrollo normativo de la Ordenanza.

Las normas contenidas en esta Ordenanza pueden ser desarrolladas a través de las bases de ejecución del presupuesto de cada ejercicio, de las bases específicas de las distintas convocatorias o de los actos o acuerdos del órgano competente.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Ordenanza general, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, entrará en vigor cuando se publique íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurran los plazos previstos en la legislación de régimen local.

Contra el presente acuerdo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede en A Coruña, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Todo ello sin prejuicio de que pueda ejercitar cualquiera otro recurso que estime pertinente.

Xinzo de Limia, 5 de junio de 2017. El alcalde. Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

R. 1.809

Actividades de servicios sociales
Emergencia social
Protección civil
Seguridad Social
Estudios
Igualdad
Empleo
Empleo y contratación