APROBACIÓN DEFINITIVA TERCEIRA MODIFICACIÓN DO ANEXO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS DO ORZAMENTO MUNICIPAL 2015 - Boletín Oficial de Pontevedra de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 27 de outubro de 2015, a terceira modificación do anexo de subvencións nominativas que figuran no Orzamento deste Concello do ano 2015, o que se someteu a información pública durante o prazo de 15 días hábiles mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº213 de data 4 de novembro de 2015, e durante o prazo non se presentou ningunha reclamación ou alegación en contra do mesmo, de conformidade co disposto no artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobada polo RDL 2/2004, de 5 de marzo, a devandita modificación queda aprobada definitivamente na forma en que consta no expediente.

En Poio, a 23 de novembro de 2015.-Luciano Sobral Fernández.

No hay voces...