Aprobación inicial do expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2015. Área Deportes - Boletín Oficial de A Coruña de 25-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 25/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Aprobación inicial do expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2015. Área Deportes.

EDICTO

O Excmo. Concello Pleno, na sesión do 23/11/2015, aprobou inicialmente o expediente de modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento, exercizo 2015 da Área de Deportes.

O expediente exponse ao público, durante o prazo de quince días hábiles durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

Lugar de consulta: Negociado de Deportes (Casa do Concello-Praza de Armas s/n) de luns a venres en horario de 9 a 14 horas.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo se non se presentaran reclamacións.

Ferrol, 23 de novembro de 2015

O concelleiro de Deportes

Bruno Díaz Doce

2015/11461

Deporte
Deporte