APROBACIÓN INICIAL ORDENAZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO - Boletín Oficial de Lugo de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lugo
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

GUITIRIZ

Anuncio

APROBACION INICIAL DA ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIONS DO CONCELLO DE GUITIRIZ.

Aprobado inicialmente a Ordenanza Xeral Reguladora das Subvencións do Concello de Guitiriz por acordo adoptado na sesión plenaria ordinaria de data 25/05/2017, e en cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, ábrese un período de 30 días contados a partir da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente na Secretaría deste Concello e formular as alegacións ou suxestións que consideren convenientes. Así mesmo comunícase que transcorrido o devandito prazo sen que se produciran alegacións, a ordenanza considerarase aprobada definitivamente.

A alcaldesa, Regina Polín Rodríguez

R. 1557

No hay voces...