Aprovació de bases de concessió d'ajuts per despeses ocasionades per les proves d'ADN, que es portin a terme a familiars de persones mortes i desaparegudes durant la guerra civil. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 20/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

EDICTE

Exp. 3603/2016.

La Junta de Govern en sessió de data 8 de setembre de 2016 va adoptar els acords següents:

1. APROVAR les Bases per a la concessió dels ajuts per fer front a les despeses ocasionades per les proves d'ADN, que es portin a terme a familiars de persones mortes i desaparegudes de Parets del Vallès durant la guerra civil.

2. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha resolt aquest acte o bé impugnar-se directament davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Barcelona. El termini per a la interposició del recurs potestatiu de reposició serà d'un mes.

El recurs contenciós administratiu es podrà interposar en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació. Tot això de conformitat amb el que preceptua l'article 116 i següents de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAP-PAC.

L'expedient es pot consultar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Parets del Vallès, Plaça de la Vila, 1, de Parets del Vallès, de 9 a 13 h.

Parets del Vallès, 9 de setembre de 2016 El secretari accidental, Josep Maria Amorós Bosch

EDICTO

Exp. 3603/2016.

La Junta de Gobierno en sesión de fecha 8 de septiembre de 2016 adoptó los siguientes acuerdos:

1. APROBAR las Bases para la concesión de las ayudas para hacer frente a los gastos ocasionados por las pruebas de ADN, que se lleven a cabo a familiares de personas muertas y desaparecidas de Parets del Vallès durante la guerra civil.

2. PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de las presentes Bases Reguladoras, de conformidad con lo que establece el artículo 13.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y el artículo 124.2 del ROAS.

Contra este acuerdo, que finaliza la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición delante del mismo órgano que ha resuelto este acto o bien impugnarse directamente delante de los juzgados contenciosos administrativos de la Provincia de Barcelona. El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes.

El recurso contencioso administrativo se podrá interponer en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación. Todo esto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC.

El expediente se puede consultar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Parets del Vallès, Plaza de la Vila, 1, de Parets del Vallès, de 9 a 13 h.

Parets del Vallès, 9 de septiembre de 2016 El secretario accidental, Josep Maria Amorós Bosch

No hay voces...