Aprovació de les bases de concessió de microcrèdits per afavorir la creació d'empreses (5a edició). - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Servei de Promoció de la Ciutat

ANUNCI

El Ple de l? Ajuntament de Manresa, en sessió de data 16 de novembre de 2017, va aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d? ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la creació i modernització d? empreses (5a edició).

En compliment d? allò previst a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de l? endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s? hagi formulat cap al·legació o impugnació, l? acord d? aprovació esdevindrà definitiu.

El text de les bases reguladores del per a la concessió d? ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir la creació i modernització d? empreses (5a edició), es pot consultar a la pàgina web municipal www.manresa.cat i és el següent:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Manresa, 21 de noviembre de 2017 L? alcalde president Valentí Junyent i Torras

No hay voces...