APROVACIÓ BASES CONCURS DE SOL A SOL - FIRA 2017 - Boletín Oficial de Alicante de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Alicante
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

3096 APROVACIÓ BASES CONCURS DE SOL A SOL - FIRA 2017

La Junta de Govern Local de Cocentaina, va adoptar en sessió ordinària celebrada el quinze de març de dos mil dèsset, acord d? aprovació de les BASES DEL CONCURS DE SOL A SOL - FIRA 2017, les quals es transcriuen a continuació d? acord amb allò disposat en l? art. 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

BASES PARTICIPACIÓ - III CONCURS LÚDIC SOL A SOL FIRA DE TOTS SANTS 2017

1. PARTICIPANTS

El concurs va adreçat a aquells artistes professionals o aficionats, tant grups com artistes individuals que s? emmarquen dintre d? alguna de les següents modalitats:

a. MÚSICA

b. DANSA / BALL

c. HUMOR / MONÒLEGS / MÀGIA

Els participants es classificaran en dues categories*:

1. Categoria infantil (menors de 16 anys)**

2. Categoria sènior (majors de 16 anys)

*En el supost que els grups estiguen formats per persones majors i menors de 16 anys, participarà a la categoria corresponent a la majoria dels membres del grup.

**Només per a les modalitats de música i dança/ball.

Cada grup/artista deurà de disposar de les distintes necessitats per a les seves actuacions: instruments, vestuaris, accessoris, etc. L? organització es compromet a posar a disposició dels grups/artistes un equip de so e il·luminació. En el cas de la categoria musical, la bateria i els amplificadors de guitarres i baix els posaran els grups/artistes que actuen el mateix dia.

Es necessitarà un mínim de 3 grups o artistes per a crear una modalitat/categoria de les anteriorment esmentades, declarant-se deserta si no s? arriba a aquest mínim.

Es preveu realitzar un reportatge fotogràfic i audiovisual de la fase final, per futures accions promocionals del concurs. Els grups i solistes es comprometen a autoritzar aquestes accions que es llicenciaran a través de Creative Commons. Així

mateix, els artistes garantiran que es troben en possessió dels drets d? interpretació i/o auditoria i concediran permís a l? organització per reproduir-los.

2. INSCRIPCIÓ

Les inscripcions s? adreçaran a l? Ajuntament de Cocentaina en el període comprès entre l? endemà de la publicació d? aquestes bases i convocatòria al BOP d? Alacant i el 30 setembre de 2017. La sol·licitud d? inscripció es podrà trobar a: www.cocentaina.es / www.turismococentaina.com

- Les inscripcions es podran realitzar:

a. Personalment al SIC - Registre d? Entrada, plaça la Vila, 1. 03820 Cocentaina (Alacant).

Horari d? atenció de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

b. Per correu postal a la direcció: Plaça la Vila, 1. 03820 Cocentaina (Alacant). (A l? atenció del SIC - Registre d? Entrada).

c. Si disposen de firma electrònica, també podran inscriure? s a la pagina web: www.cocentaina.es - Seu electrònica - Instància general.

' Els grups/artistes hauran d? acompanyar la sol·licitud d? inscripció amb:

-. Fotocopia del DNI de l? artista o de cadascú dels membres del grup.

-. La biografia del grup/artista.

-. Una mostra en format digital, o enllaç a Internet (link) on es mostren les seves aptituds i capacitats.

Data límit de presentació de les sol·licituds: 30 de setembre de 2017

El Departament de Fira elegirà el nombre de participants convenient en funció dels dies de duració de cada edició de Fira. Posteriorment, es comunicarà al grups/artistes la seva participació en la III Edició del FIRA I FESTA - SOL A SOL .

Els grups/artistes que necessiten més informació o aclarir qualsevol dubte podran enviar un mail a info@firadecocentaina.org.

3. FASES I JURAT

Primera fase: preselecció

El jurat realitzarà una preselecció de les sol·licituds presentades dintre del termini, elegint aquells grups i artistes que participaran en la fase final durant el dies de celebració de la Fira 2017.

Fase final: actuacions en directe

Les actuacions es duran a terme a un escenari de 56 metres quadrats (amb sòl de moqueta) ubicat a la Plaça Mossén Eugenio Raduán, dintre del sector d? oci SOL A SOL de la Fira de Tots Sants 2017.

L? ordre de les actuacions serà establert per l? organització. Aquest ordre serà inalterable i es comunicarà al grups 15 dies abans de les actuacions. En cas d? absència, el participant quedarà exclòs del concurs. Cada grup tindrà 40 minuts com a màxim per a demostrar el seu talent.

El jurat de la fase final valorarà les propostes tenint en compte distints conceptes artístics definits depenent de la categoria que es tracte. La seva decisió serà pública i no serà susceptible de reclamació. Es podrà declarar desert el concurs.

En qualsevol dels casos, el jurat podrà adoptar totes aquelles decisions que afavoreixin la bona marxa del concurs, fins i tot en qüestions no expressament previstes a aquestes bases.

El jurat estarà format per:

2 membres del Consell de Fira

2 professionals del món artístic (elegits per l? organització)

Regidora de Fira

4. PREMIS

Els premis variaran segons cada categoria artística:

a. Per a la modalitat de MÚSICA:

Categoria sènior

Primer premi: 1000€

Segon premi: 500€

Categoria infantil

Primer premi: Material musical valorat en 500€

b. Per a la categoria de DANSA/BALL:

Categoria sènior

Primer premi: 1000€

Segon premi: 500€

Categoria infantil

Primer premi: Material de ball/dansa valorat en 500€

c. Per a la categoria de HUMOR/MONÒLEGS/MÀGIA:

Categoria sènior

Primer premi: 1000€

Segon premi: 500€

*L? import net dels premis restarà subjecte a les retencions i obligacions fiscals i tributàries que siguin aplicables en el moment del seu lliurament.

5. NORMA FINAL

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els concursants de les presents bases.

La Junta de Govern Local, a proposta del jurat, tindrà la facultat per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon ordre del

concurs, en tot el no previst en aquestes bases. Per a açò, s? estarà al que es disposa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament i les Bases d? Execució del Pressupost Municipal.»

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Document signat digitalment.

L? Alcaldessa - Mireia Estepa Olcina

Música
Infancia
Artes