Aprovació de les bases específiques i convocatòria d'ajuts destinats a projectes de cooperació al desenvolupament per a l'exercici 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Abrera

ANUNCI

Per Decret d'Alcaldia núm. 2015-1035, de 24 de novembre de 2015, s'han aprovat la convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament d'ajudes destinades a projectes a desenvolupar al Tercer Món (exercici 2015).

Aprovada la corresponent convocatòria, s'informa que el termini per a la presentació d'instàncies finalitza el proper 4 de desembre de 2015.

Les bases específiques de la convocatòria es troben exposades al taulell d'anuncis Municipal i a la pàgina web municipal 'ajuntamentabrera.cat'.

Abrera, 24 de novembre de 2015 L'alcalde, Jesús Naharro Rodríguez

Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación