Aprovació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts destinats a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur. - Boletín Oficial de Barcelona de 27-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 27/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2017 va aprovar el text de les Bases Reguladores específiques per a la concessió d'ajuts de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, destinats a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur de Sant Feliu de Llobregat; i sotmetre aquest acord juntament amb el text de les esmentades Bases al tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies, per tal que es puguin formular al·legacions o suggeriments, de conformitat amb allò que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

El text de les Bases Reguladores per a l'atorgament des ajuts de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat pot ser consultat a la web d'aquest Ajuntament www.santfeliu.cat Tauler d'anuncis i al departament de Promoció Econòmica, en hores d'oficina.

Sant Feliu de Llobregat, 10 de març de 2017 L'alcalde, Jordi San José Buenaventura

Contratación de desempleados
Desarrollo económico