Aprovació de les bases específiques per a la concessió d'ajuts a empreses per a la contratació de persones en situació d'atur. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 19/03/2015 hasta 19/09/2015
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2015, va aprovar el text de les Bases Reguladores específiques per a la concessió d'ajuts de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, destinats a empreses per a la contractació de persones en situació d'atur de Sant Feliu de Llobregat; i sotmetre aquest acord juntament amb el text de les esmentades Bases al tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies, per tal que es puguin formular al·legacions o suggeriments, de conformitat amb allò que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

Així mateix, es va acordar la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts corresponents a l'any 2015, sent el termini de presentació de sol·licituds, des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, fins el 30 de novembre de 2015, o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

El text de les Bases Reguladores per a l'atorgament des ajuts de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat pot ser consultat a la web d'aquest Ajuntament www.santfeliu.cat, al Tauler d'anuncis i al departament de Promoció Econòmica, en hores d'oficina.

Sant Feliu de Llobregat, 4 de març de 2015

L'alcalde, Jordi San José Buenaventura

Contratación de desempleados
Desarrollo económico