Aprovació de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a iniciatives juvenils realitzades per a grups de joves o entitats juvenils per a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 06-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 23 de maig de 2017, ha aprovat les bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions del Servei de Joventut mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a iniciatives juvenils realitzades per grups de joves o entitats juvenils per a l'any 2017.

En compliment d'allò previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica el text íntegre de les presents bases, les quals es sotmeten a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas de no presentar-se al·legacions en el termini estipulat, les presents bases esdevindran aprovades definitivament sense ulterior tràmit, en virtut de l'acord de la Junta de Govern anterior.

'BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A INICIATIVES JUVENILS REALITZADES PER GRUPS DE PERSONES JOVES O ENTITATS JUVENILS.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament a través del Servei de Joventut destinades a finançar projectes i/o activitats impulsades per entitats juvenils i/o agrupacions de persones joves sense personalitat jurídica, dins el camp d'actuació de la Regidoria de Joventut.

2. Finalitat.

Per tal de donar compliment al objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del mandat, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la qualitat de vida dels i les joves de la ciutat i la igualtat d'oportunitat entre aquests i aquestes, mitjançant actuacions en els àmbits de l'emancipació i la participació, entre d'altres.

3. Projectes i activitats subvencionables.

S'estableixen tres àmbits de subvenció on han d'estar emmarcats els projectes i/o activitats que podran ser subvencionats, i que seran els següents:

a) Projectes que fomentin els joves com agents actius de la ciutat, mitjançant l'associacionisme i la participació social i/o,

b) Projectes en que el seu àmbit temàtic inclogui prioritàriament l'emancipació de les persones joves i/o la cohesió social (integració de col·lectius amb dificultats socials), fent especial esment a la igualtat d'oportunitats per motius de gènere i/o diversitat sexual i/o,

c) Projectes que promoguin el foment cultural dels joves en activitats obertes de la ciutat.

A la convocatòria es podrà establir, si escau, un nombre màxim de projectes/activitats a presentar i incompatibilitats en la presentació de projectes/activitats.

4. Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període de gener de 2017 a desembre de 2017.

5. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les agrupacions de persones joves sense personalitat jurídica, així com les entitats juvenils de la ciutat, legalment constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).

Les agrupacions de persones joves han d'estar formades per un mínim de 4 persones, la majoria de les quals han d'estar empadronades al municipi de Granollers, i que 2/3 parts del total de les persones membres tinguin edats compreses entre els 16 i els 30 anys. Almenys una de les persones membres ha de ser major d'edat.

Les entitats i associacions hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, amb les dades actualitzades. La informació necessària per a la inscripció i/o actualització de les dades de les entitats en el Registre Municipal es troba disponible a la web de l'Ajuntament, i aquest tràmit es pot realitzar tant de forma presencial, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada al carrer Sant Josep, número 7, planta baixa, com de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament (https://seuelectronica.granollers.cat).

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura admesos per la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

6. Documentació a aportar.

Per sol·licitar una subvenció s'haurà de presentar la corresponent sol·licitud, d'acord amb el formulari normalitzat establert, a la qual caldrà adjuntar la documentació següent que es detalla a l'article 12 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers, sense perjudici d'altra documentació que es pugui especificar a la convocatòria:

a. Documentació acreditativa de la personalitat i representació:

a.1) En cas de persones jurídiques:

- Fotocòpia del NIF i dels estatuts vigents de la societat o entitat degudament inscrits en el registre corresponent, llevat de les entitats i associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.

a.2) En cas d'agrupació de persones sense personalitat jurídica:

- Document de nomenament de la persona representant de l'agrupació, signat per tots els membres del col·lectiu, fentse tots ells solidàriament responsables del compliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

- Fotocòpia del DNI de tots els membres de l'agrupació.

b. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària, d'acord amb el model normalitzat.

c. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

d. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

e. Memòria de projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

f. Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

g. Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social, si no ha acceptat de forma expressa en la sol·licitud que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament de Granollers; o bé declaració responsable en els supòsits previstos en l'article 24 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i en els supòsits de no estar obligat, d'acord amb el model normalitzat.

h. Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció, només en cas de canvi, d'acord amb el model normalitzat.

La documentació que ja estigui en poder de l'Ajuntament de Granollers es considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant. Per tant, no caldrà aportar els documents indicats en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, caldrà indicar clarament la data i dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. No obstant, si l'òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pogués aconseguir els documents, podrà requerir a la persona interessada que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Si la documentació es presenta per mitjans electrònics:

a. No s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la personalitat del/de la sol·licitant, en el cas d'estar degudament identificat.

b. No s'haurà de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

c. Les persones sol·licitants podran presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria, i serà efectiu a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), llevat que la convocatòria estableixi un termini diferent.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 6, i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'hauran de presentar preferentment per via telemàtica a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament, en el tràmit respectiu que correspongui. No obstant, excepcionalment, es podrà presentar de forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), en horari d'atenció al públic, mitjançant la complimentació dels models normalitzats a què es faci referència, que es podran descarregar de la Seu electrònica de l'Ajuntament, i que seran signats per l'interessat/da o pel legal representant de l'entitat.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

Es podrà establir a la convocatòria un nombre màxim de projectes a presentar per cada sol·licitant.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen, i faculta a l'Ajuntament per comprovar la conformitat de les dades que s'hi consten o es declaren.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la recepció del requeriment, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

9. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases reguladores serà el de concurrència competitiva.

La tramitació del procediment de concessió en qualsevol de les seves fases es farà, de forma preferent, utilitzant mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, habilitats a l'efecte.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

10. Criteris d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

Criteris de valoració Que sigui oberta i de caire públic, que respongui a un interès general i que suposi una aportació a la millora de la qualitat de vida de la població jove de la ciutat Que fomenti la relació i/o coordinació entre col·lectius i entitats de la ciutat, afavorint el treball en xarxa Promogui la formació i l'enfortiment del teixit associatiu Promogui la integració, l'equitat de gènere i la igualtat d'oportunitats en aquells col·lectius de joves més vulnerables Formi part d'una programació extraordinària amb motiu d'un esdeveniment especial o d'un aniversari significatiu Que responguin als objectius i a les línies de programació del Servei de Joventut

Puntuació màxima De 0 a 30 punts

De 0 a 10 punts De 0 a 10 punts De 0 a 10 punts

De 0 a 10 punts

De 0 a 30 punts

L'import de la subvenció que cada sol·licitant pugui rebre dependrà de la puntuació obtinguda pel seu projecte/activitat i de la quantitat total de projectes/activitats que s'hagin acollit a la convocatòria.

La convocatòria podrà establir una puntuació diferent dels criteris esmentats, així com la possibilitat d'establir criteris específics de valoració.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores, així com la consignació pressupostària, es determinarà a la convocatòria.

12. Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

Per norma general, l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i amb el límit de la consignació pressupostària fixada. No obstant això?, es podrà arribar fins al 100% del cost total de l'activitat/projecte a què s'apliqui, sempre i quan es justifiqui la necessitat a l'expedient.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el Servei de Joventut.

L'examen i valoració de les sol·licituds es farà per un òrgan col·legiat, que estarà format, en tot cas, per les següents persones, i serà el responsable d'elaborar la proposta de concessió de les subvencions:

a. El/la regidor/a delegat/da de Joventut, que actuarà de president/a.

b. El/la cap del Servei de Cultura i Joventut o persona en qui delegui, que actuarà de secretari/ària.

c. El/la responsable de Programes del Servei de Joventut.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern Local.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

La resolució de concessió haurà de contenir la relació de beneficiaris, l'activitat subvencionada, l'import concedit, així com també les sol·licituds desestimades amb la indicació del motiu de desestimació.

El termini per a resoldre i notificar la resolució serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions publiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris per silenci administratiu.

15. Acceptació de la subvenció.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves la subvenció, així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa, mitjançant la presentació del model normalitzat establert, en el termini d'un mes, a partir de la recepció de l'indicat acord.

16. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 de la LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

a. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

b. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i no tenir deutes de qualsevol naturalesa amb l'Ajuntament.

c. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

d. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.

e. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base allò establert a la Llei 19/2013.

f. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

17. Despeses subvencionables.

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'actuació subvencionada, i s'efectuïn dins del període d'execució establert. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

La despesa subvencionable serà aquella efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del termini de justificació i que es correspongui de forma directa amb l'actuació subvencionada, tant pel que fa al concepte com al període d'execució.

No seran despesa subvencionable els interessos deutors de comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals; i les despeses derivades de procediments judicials. No seran, tampoc, despeses subvencionables les aportacions voluntàries, o sense que s'hagi produït un servei, a altres entitats o associacions.

S'admetran com despesa indirecta o general elegible, a banda de les especifiques de l'activitat o projecte subvencionat, despeses relatives al funcionament ordinari de l'entitat associades a l'execució?? de l'activitat fins un màxim del 10% de l'import a justificar.

18. Forma de pagament.

De conformitat amb el que preveu l'article 15.4 de l'Ordenança general de subvencions de Granollers, i atesa la naturalesa de les activitats subvencionades i dels beneficiaris, que facin difícil el desenvolupament de les activitats subvencionades sense un suport econòmic previ i suficient, i per la finalitat social d'alt interès que es satisfà, es preveurà el pagament anticipat del 100% de les subvencions concedides, sense necessitat d'exigir cap garantia ni aval als perceptors en cas de no existir desconfiança respecte del compliment en la seves finalitats i responsabilitats, d'acord amb l'experiència d'anteriors convocatòries.

El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que sigui facilitat pel beneficiari, segons disponibilitat de Tresoreria.

19. Termini i forma de justificació.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 28 de febrer de 2018.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la Seu electrònica de l'Ajuntament, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, atès que l'import de les subvencions no excedeix el límit establert a l'article 75 del Reglament de la LGS, que contindrà:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

a. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, import, data d'emissió i data de pagament, per import igual al cost de l'activitat subvencionada. En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost estimat, s'indicaran les desviacions esdevingudes.

b. Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.

S'estableix un percentatge màxim del 20% de desviació pressupostària, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada, llevat que el cost final executat i justificat sigui inferior a l'import de la subvenció atorgada. Només es podrà aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'han acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

Si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins el termini establert, el beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga per un termini no superior a la meitat del termini inicial. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se al Registre general de l'Ajuntament de Granollers abans que finalitzi el termini previst, i s'hauran de motivar els fets que impedeixen presentar la justificació dins del termini assenyalat.

20. Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui requerit, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà que segui requerit, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Es podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament, en els termes que legalment pertoquin, bé sigui en relació amb el contingut o condicionat de l'acte o bé sigui en relació a l'import de la subvenció mitjançant l'adopció del corresponent acord per part de l'òrgan concedent, en els següents supòsits:

a. Per alteració de qualsevol de les condicions que determinen la concessió de la subvenció.

b. Per l'obtenció concurrent per a la mateixa actuació d'altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la subvenció de l'Ajuntament de Granollers superin el cost total de l'actuació subvencionada.

c. Per la no justificació adequada de la totalitat de l'import de les despeses de l'actuació a què el beneficiari estigui obligat a justificar, en els termes i dins el termini establert.

Només en el cas que la modificació de l'acte d'atorgament de la subvenció no s'hagi instat pel propi beneficiari, s'haurà de concedir un termini d'audiència de 10 dies al beneficiari abans de resoldre.

22. Comptabilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedent d'altres administracions públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superin aïllada o conjuntament el cost total de l'activitat subvencionada. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins a aquest cost màxim.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

23. Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

24. Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

25. Renúncia a la subvenció.

El beneficiari podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment, la qual cosa comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, les condicions o l'afectació que s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió i perdrà el dret d'exigir-la.

La renúncia produïda una vegada iniciada l'actuació subvencionadora, o, si s'escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora si la renúncia està degudament justificada.

26. Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagar aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quanties percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

27. Control financer.

La Intervenció de l'Ajuntament de Granollers efectuarà el control financer de conformitat amb el que disposa el títol III de la LGS i, atès que no existeix capacitat suficient per al control amb el personal existents, amb la col·laboració d'entitats d'auditoria externes que efectuaran els controls.

L'Ajuntament a partir de l'aprovació de les presents bases iniciarà els tràmits conduents a la licitació i posterior contractació de les empreses de auditoria que portaran a terme el control financer abans establert, d'acord amb les condicions que s'estableixin al Pla d'auditories de la Corporació.

Els beneficiaris i els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o de la seva justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual té les facultats següents:

a. Lliure accés a la documentació objecte de comprovació, incloent-hi els programes i fitxers informàtics.

b. Lliure accés als locals de negoci i altres establiments o llocs on es desenvolupa l'activitat subvencionada.

c. Obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a les operacions on hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destinació de la subvenció.

d. Lliure accés a la informació de comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control.

28. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.

29. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'execució del Pressupost general de l'exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic, i demés legislació concordant.'

Granollers, 24 de maig de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

Juventud
Cultura
Actividades de servicios sociales
Cultura e idiomas
Dependencia
Eventos