Aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts individuals al transport per als joves que cursaran ensenyaments d'educació postobligatòria al curs escolar 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 10/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en sessió de data 27 de juliol de 2017, va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores dels ajuts individuals al transport per als joves que cursaran ensenyaments d'educació post- obligatòria al curs escolar 2017-2018, per un import únic i individual de 170,00 EUR.

Les quals se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l'objecte de presentació de reclamacions i/o al·legacions, entenent-se aprovades definitivament sense necessitat d'acord exprés si no se'n presenta cap.

L'expedient es podrà consultar a la Secretaria General d'aquest Ajuntament, en hores d'oficina.

Sant Andreu de la Barca, 29 de setembre de 2017 L'alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

Transporte y vehículos
Transporte
Juventud
Escuelas
Educación