Aprovació de les bases específiques que regularan la concessió de premis Joves de Castelldefels. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI sobre l'aprovació de les bases específiques que regularan la concessió de premis Joves de Castelldefels

La Junta de Govern de l'ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 9 de març de 2017, va aprovar les Bases específiques per a la concessió dels Premis Joves de Castelldefels, en els termes, acords i annex que es transcriuen a continuació:

Primer.- Aprovar les Bases específiques per a la concessió dels premis, per aquest Ajuntament i en règim de concurrència competitiva, que consten a l'expedient, destinats a Premis joves de Castelldefels, de conformitat amb allò que estableix el capítol II i la disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), l'Ordenança General de Subvencions de l'ajuntament de Castelldefels publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 163, del dia 10/07/2006 i i d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Segon.- Publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província i a la Base de dades nacional de subvencions, l'anunci de les bases, de conformitat amb allò que estableix l'article 9.3, 17.3.b i 20.8 de la llei general de subvencions, llei 38/2003 de 17 de novembre.

ANNEX. BASES ESPECÍFIQUES DELS PREMIS JOVES DE CASTELLDEFELS.

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió dels Premis Joves de Castelldefels volen fomentar l'esperit creatiu, artístic, cultural, social, esportiu o qualsevol altre modalitat del jovent de Castelldefels segons diferents categories que s'estableixin.

Article 2. Procediment.

El procediment de concessió dels Premis es gestionarà a través de convocatòria que s'ajustarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La proposta d'inici de la instrucció del procediment anirà a càrrec de la regidoria de Joventut.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases que en se'n derivin, serà la Junta de Govern Local.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases i les convocatòries que en se'n derivin serà la Junta de Govern.

Article 3. Participants.

Podran participar els joves que estudiïn o visquin a Castelldefels segons determini la corresponent convocatòria.

En el cas de participants menors d'edat, s'haurà d'aportar la autorizació de la persona que ostenti la seva representació legal, que serà qui esdevingui beneficiari a tots els efectes (legals, fiscals, tributaris, etc.) que es puguin esdevenir.

Per a poder esdevenir beneficiaris dels premis, hauran de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries o d'altres obligacions provinents d'ingressos de dret públic amb aquest ajuntament, i declarar que es troben al corrent de pagament de les obligacions amb Hisenda i seguretat social i amb aquest ajuntament.

Article 4. Sol·licituds de participació en els Premis.

Sense perjudici de presentar la documentació per qualsevol de les vies que estableix l'article 38 del Règim Jurídic dels Administracions Públiques i del procediment administratiu comú el art 16 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions, Les sol·licituds es podran presentar per escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) que facilitarà l'accés als registres electrònics de l'Ajuntament de Castelldefels (pl. de l'Església, s/n), les sol·licituds de participació es recomana que es presentin per via Telemàtica emplenant el formulari en línia que es trobarà en la web de l'ajuntament de Castelldefels.

Article 5. Òrgans competents del procediment i jurat.

5.1. L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament dels premis previstos en aquestes bases, serà la Junta de Govern Local.

5.2. L'òrgan responsable de la instrucció de la convocatòria derivada d'aquestes bases, serà l'Alcaldessa.

5.3. L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament dels premis previstos en aquestes bases, serà la Junta de Govern.

5.4. La valoració de les presentacions anirà a càrrec d'un Jurat.

Les funcions de secretari/a del Jurat serà exercida per la persona responsable tècnica de l'Àrea o la persona en qui hagi delegat.

El jurat resoldrà totes les qüestions no previstes en aquestes bases, podent, fins i tot, declarar deserts alguns dels premis.

Correspondrà al Jurat emetre la proposta de guanyadors/res, que elevarà a la junta de Govern Local, que resoldrà l'atorgament dels Premis.

Article 6. Criteris de valoració de les presentacions.

La proposta del jurat de participants premiats a l'òrgan competent per a resoldre l'atorgament dels mateixos, es basarà únicament en els criteris fixats a cada convocatòria.

Article 7. Import dels Premis Joves de Castelldefels.

7.1. Les categories i els imports dels premis seran els establerts a les convocatòria corresponent.

La concessió dels premis la resoldrà la Junta de Govern Local a proposta del Jurat, i en determinarà els/les participants guanyadors/es dels premis.

En cas participants guanyadors/es menors d'edat, en determinarà els adults que esdevindran beneficiaris a tots els efectes (legals, fiscals, tributaris, etc.) que es puguin esdevenir.

Els premis es consideraran acceptats, si passats 10 dies des de la notificació no s'ha presentat renúncia expressa per part del beneficiari.

Article 8. Difusió.

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el patrocini de l'Ajuntament de Castelldefels en tots els mitjans utilitzats per a la divulgació de les presentacions premiades, pot donar-se el cas que per la naturalesa del premi o la tipologia dels participants premiats no resulti exigible a aquests la divulgació.

Els participants autoritzen a l'Ajuntament de Castelldefels a fer-ne tota la difusió que consideri necessària.

Article 9. Règim jurídic.

Atesa la tipologia dels premis, aquests no requeriran presentació, per part del beneficiari, de justificació de despeses econòmiques.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases seran d'aplicació l'Ordenança general de subvencions de l'ajuntament de Castelldefels i la Llei 38/2003, General de Subvencions i el seu reglament.

Castelldefels, 13 de març de 2017 L'alcaldessa, Candela López Tagliafico

Juventud
Deporte
Deporte
Cultura e idiomas
Cultura