Aprovació de les bases específiques de les subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament per a l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2015, va adoptar, entre altres el següent acord:

Aprovació de les Bases específiques per a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional any 2015.

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per les Lleis 11/1999, de 21 d'abril i 57/2003, de 16 de desembre (LRBRL), així com l'article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, estableixen que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Els articles 25.2 k) de la LRBRL i 66.3 k) del TRLMC estableixen que el municipi té competències pròpies, entre altres, en matèria de prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.

Els articles 28 de la LRBRL i 71.1 del TRLMC contemplen que, per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques.

El Ple de l'Ajuntament de Matadepera, en data 26 de novembre de 2007, va aprovar inicialment l'Ordenança general de subvencions (OGS), el text íntegre de la qual fou publicada al BOP número 50 de 27 de febrer de 2007, que va entrar en vigor el dia 8 de març de 2008. En tot allò que no reguli dita Ordenança és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS).

L'article 13 de l'OGS estableix el procediment per a la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva.

L'article 32 de l'OGS estableix el contingut mínim que han de contenir les Bases específiques que s'han d'aprovar per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva.

S'ha emès informe per part de la regidoria de participació i atenció ciutadana que fa referència a la conveniència d'aprovar les Bases específiques reguladores de subvencions a projectes de solidaritat i cooperació, amb un import màxim de 44.000 EUR.

Amb aquesta finalitat s'han redactat unes bases específiques que s'annexen a la present proposta.

L'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local d'acord amb les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 261, de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011.

Per tot això, es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les Bases específiques per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional any 2015, que consten com annex al present acord.

Segon.- Obrir la convocatòria per a la concessió de les subvencions establertes a les citades Bases, el termini de la qual, d'acord amb l'apartat 4 de les mateixes, finalitza passats 20 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Autoritzar la despesa de 44.000 EUR amb càrrec a la partida 14 231 480.13 Solidaritat i Cooperació dels pressupostos de la corporació per a l'exercici 2015.

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Donar trasllat de les Bases aprovades a les entitats i associacions sense afany de lucre inscrites al registre Municipal d'Entitats de Matadepera que desenvolupin activitats de solidaritat, cooperació al desenvolupament i ajut humanitari i a l'àrea d'Hisenda d'aquest Ajuntament per al seu coneixement.

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ANY 2015.

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes i activitats de cooperació al desenvolupament en l'àmbit internacional promoguts per aquelles entitats que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins l'àmbit de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament, i l'acció humanitària i col·laborar en la promoció i sensibilització de la solidaritat al municipi.

2. Beneficiaris

Poden demanar les subvencions previstes en aquestes bases les entitats i associació del municipi sense ànim de lucre, legalment constituïda, que estigui inscrita al registre Municipal d'Entitats de Matadepera, amb una antiguitat mínima de 12 mesos en la data d'aprovació de la convocatòria i que formin part de la Taula de Solidaritat.

3. Dotació màxima destinada als ajuts de la convocatòria.

La dotació màxima prevista per a la present convocatòria de subvencions per entitats que presentin projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament és de 44.000 EUR amb càrrec a la partida 14 231 480.13 Solidaritat i Cooperació dels pressupostos de la corporació per a l'exercici 2014.

L'import de la subvenció no ultrapassarà el 65% del cost del projecte o activitat subvencionada.

És possible compatibilitzar amb altres subvencions les concedides d'acord amb les presents bases, sempre i quan entre totes no se superin el 100% del finançament del projecte.

4. Forma i termini de presentació de sol·licitud.

Els sol·licitants hauran de presentar al Registre General de l'ajuntament de Matadepera, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOP, la documentació següent:

a) Instància de sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.

b) Memòria del projecte pel qual es demana subvenció en la qual es contemplin els objectius i resultats previstos i el calendari d'execució.

c) Pressupost desglossat de les activitats a realitzar (despeses i ingressos).

d) Declaració expressa i responsable, d'acord amb el model normalitzat dels següents fets:

- No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

- No haver sol·licitat la declaració de concurs, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no haver estat declarat en concurs, no haver estat subjecte a intervenció judicial o inhabilitació d'acord amb la Llei concursal i no haver conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

- No haver donat lloc, per una causa de la qual hagi estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

- Els qui n'ostenten la representació legal, no estar incursos en cap dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern Central i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableix aquesta normativa o la normativa autonòmica que regula aquestes matèries.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents segons els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RGLS).

- No tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.

- Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, segons l'article 25 del RLGS.

- No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) o la Llei general tributària.

- Indicació, en cas d'haver obtingut d'altres subvencions, ajudes o ingressos que financin les activitats subvencionades de l'organisme, del concepte, els imports sol·licitats i, si s'escau, obtinguts, així com compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada.

- De suportar o no de forma definitiva l'IVA i, per tant, ser-ne o no consumidor final, als efectes de poder considerar-lo despesa subvencionable.

L'àrea de solidaritat facilitarà un dossier amb tota la documentació necessària per sol·licitar i justificar la subvenció.

Si la documentació fos incompleta es requerirà al peticionari que la completi en la forma que correspongui, amb l'advertiment que en el cas de no fer-ho en un termini de deu dies, es tindrà per desistit de la seva petició i es declararà la caducitat i arxiu de l'expedient, prèvia resolució dictada en els termes previstos en l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Es podran atendre sol·licituds fora de termini en cas d'excepcionalitat per raó de necessitat imprevista una vegada valorades les sol·licituds presentades dins de termini i sempre que no s'hagi esgotat la dotació destinada en aquesta convocatòria.

5. Criteris objectius d'atorgament

Els Estatuts de la Taula de Solidaritat i Cooperació, aprovats pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 27 de novembre de 2006, en el seu article 5, estableixen el objectius d'aquesta, entre els quals figura el d'elaborar una proposta de bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de solidaritat i cooperació.

A tal efecte es designarà una comissió formada pels membres de la Taula que no formin part de cap entitat que hagi presentat sol·licitud de subvenció, comissió que serà l'encarregada d'avaluar les sol·licituds de subvencions. Aquesta informarà de les propostes presentades i en el termini d'un mes, a comptar des de la data límit de presentació, proposarà a la Junta de Govern Local l'atorgament de la subvenció, la qual haurà de decidir en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els projectes que es consideri que són viables, s'avaluaran en funció dels criteris següents:

a) Projectes destinats específicament a infants i dones en situació d'explotació o de discriminació per raons de gènere: 10 punts.

b) Projectes destinats a afavorir grups de població en risc d'exclusió social dins la seva societat: 10 punts.

c) Projectes destinats a la salut i educació bàsica de les poblacions destinatàries: 10 punts.

d) Projectes destinats a pal·liar els efectes sobrevinguts per catàstrofes que afectin a les persones, esdevinguts en els darrers 12 mesos: 10 punts.

e) Haver participat en les activitats de la Taula de Solidaritat: 10 punts.

f) Viabilitat del projecte en base als recursos utilitzats, els bens a generar, els mitjans tècnics i la capacitació necessària per al seu desenvolupament: 5 punts.

La distribució individualitzada de les subvencions es durà a terme de forma proporcional tenint en compte la partida pressupostaria disponible i la puntuació obtinguda. L'import màxim de la subvenció individual serà de 10.000 EUR, respectant el límit del 65% del cost de l'activitat o projecte.

Les subvencions o ajuts tindran caràcter voluntari i eventual i no seran invocables com a precedent. L'import de la subvenció a concedir serà discrecional i no serà exigible cap augment o revisió de la subvenció.

No es concediran subvencions als peticionaris que tinguin pendents de justificar subvencions d'exercicis anteriors o quan el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.

6. Acceptació.

Les subvencions concedides s'entendran acceptades plenament en els termes i condicions establertes a les bases i a l'acord de concessió i, per tant, tindran plena efectivitat, si en el termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la concessió de la mateixa, no es manifesta per part del beneficiari la seva renúncia explícita.

7. Obligacions dels beneficiaris.

Sense perjudici de les obligacions establertes a l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Matadepera, els beneficiaris estaran obligats a:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions, aplicant estrictament la subvenció al fi pel qual s'ha demanat.

b) Justificar davant de l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament i aportar tota la informació requerida en l'exercici d'aquestes.

d) Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció i sol·licitud d'altres subvencions, ajudes o ingressos que financin les activitats subvencionades, en el moment de sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament i en el moment de justificar la mateixa.

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin esdevenir objecte de les actuacions de comprovació i control.

f) Difondre que l'activitat ha estat subvencionada per l'Ajuntament, en el cas que s'elabori documentació o programa imprès, fent constar obligatòriament el patrocini i el logotip de l'Ajuntament de Matadepera.

8. Justificació.

El termini per a l'execució i la justificació de les actuacions objecte de la subvenció finalitza el 21 de desembre de l'any 2015.

En qualsevol cas el beneficiari, una vegada finalitzada l'actuació, podrà justificar la subvenció abans dels terminis previstos anteriorment.

La justificació es durà a terme mitjançant l'aportació de la següent documentació:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, d'acord amb el model normalitzat.

b) Relació classificada de les despeses amb identificació del creditor, el document justificatiu, l'import, la data d'emissió i, en el seu cas, la data de pagament, d'acord amb el model normalitzat.

c) Relació detallada, en el seu cas, dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència, d'acord amb el model normalitzat.

d) Comprovant del reintegrament a l'Ajuntament amb els corresponents interessos derivats de les quantitats no justificades, quan hi hagi avançaments de pagament o bestretes i la totalitat o una part no s'hagi aplicat al fi pel qual es va concedir la subvenció.

e) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.

f) Informe de l'auditor, en aquells casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar les seves comptes anuals per un auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes.

En compliment de l'article 75.3 del RLGS, l'òrgan competent de l'Ajuntament comprovarà de totes les entitats, exceptuant els beneficiaris obligats a aportar l'informe d'auditoria, un 10% dels justificants de despesa (1 com a mínim), escollits aleatòriament entre els que hagin indicat a la relació classificada de despeses presentada amb la justificació.

La manca de justificació en els termes establerts comportarà la revocació de la subvenció concedida.

En cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, l'Ajuntament de Matadepera tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que existeixi entre l'import a justificar i l'import ben justificat.

També es podrà revocar o reduir d'ofici si queda comprovat que la subvenció s'hagi aplicat a una finalitat diferent d'aquella per a la que va ser concedida.

9. Pagament i control.

El pagament dels ajuts atorgats s'efectuarà prèvia justificació de les despeses de les activitats per part del beneficiari i amb l'informe del servei municipal corresponent.

Tanmateix, l'Ajuntament podrà realitzar bestretes o pagaments parcials o a compte abans de la realització de l'activitat, fins a un màxim d'un 50% de l'import de la subvenció, sempre i quan es manifesti la impossibilitat de dur-la a terme sense l'obtenció d'una part de la subvenció.

L'Ajuntament de Matadepera podrà comprovar en qualsevol moment, i pels procediments que consideri oportuns, l'adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les quals s'hauran atorgat.

10. Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada o de l'adquisició de béns i equips que aquesta requereixi i s'efectuïn en el termini establert per les presents Bases específiques. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

Es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada, o com a mínim contreta, fins el 1 de desembre de l'any en curs.

Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a l'execució del projecte subvencionat i les d'administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta.

En cap cas són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

El beneficiari podrà imputar els seus costos indirectes a l'activitat subvencionada, però només en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es duu a terme l'activitat.

11. Règim Jurídic.

En tot allò no previst en aquestes Bases, serà d'aplicació la LGS, RLGS i la Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Matadepera aprovada pel Ple de l'Ajuntament de data 26 de novembre de 2007 que va entrar en vigor el 8 de març de 2008.

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu ­silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució­ el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

No obstant, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Matadepera, 11 de febrer de 2015

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga

Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Consumidores y usuarios
Educación
Salud