Aprovació de les bases específiques del XVIII concurs de disseny per a la portada del programa de la Festa Major de Matadepera 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 20-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 20/02/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2015, va aprovar un acord que transcrit literalment és com segueix:

Aprovació de les Bases específiques del XVIII concurs de disseny per a la portada del programa de la Festa Major de Matadepera 2015.

L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), així com l'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, estableixen que el municipi, per la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Així mateix, els articles 25.2 m) de la LRBRL i 66.3 n) del TRLMC estableixen que en tot cas el municipi exercirà competències pel que fa a les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació del lleure i el turisme. L'article 71.1b) del TRLMC estableix que per la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i, entre d'altres, en matèria de cultura.

Dins del marc de la Festa Major, es preveu la realització del Concurs per a la portada del programa de dita Festa Major, concurs que enguany arriba a la XVIII edició i que té com a finalitat triar el disseny que servirà com a portada del programa que s'edita per la festa i també com a imatge de qualsevol altre aplicació que es pugui fer.

Amb aquesta finalitat s'han redactat unes bases específiques que s'annexen a aquesta proposta.

S'ha emès informe per part de tècnica de cultura, la senyora Antònia Genescà Puig, en el sentit de la conveniència de l'aprovació de les Bases per tal de poder portar a terme aquest concurs, del qual depèn la imatge de la futura Festa Major.

S'ha previst la dotació d'un únic premi en metàl·lic, l'import total del qual ascendeix a la quantitat de 300.- EUR. A l'aplicació pressupostària 18 338 480.01 (Premi cartell Festa Major), hi ha consignació suficient per assumir aquest premi.

La normativa general reguladora en matèria de subvencions ve donada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (RLGS).

En tot allò que no contradigui aquesta normativa, d'acord amb la Disposició Derogatòria Única de la LGS, està vigent l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Matadepera, aprovada inicialment al Ple de data 26 de novembre de 2007, elevada a definitiva per Decret núm. 46 de data15 de febrer de 2008 i publicada al BOP numero 50 de data 27 de febrer de 2008.

L'article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS) estableix que la subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per promoure la consecució d'un fi públic.

L'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local d'acord amb les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament, mitjançant decret núm. 261 de data 4 de juliol de 2011, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de juliol de 2011.

Es proposa l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar les Bases específiques del XVIII concurs de disseny per a la portada del programa de la Festa Major de Matadepera 2015, que consten com annex del present acord.

Segon.- Obrir la convocatòria per a la concessió del premi establert a les citades Bases, el termini del qual, d'acord amb l'apartat 6 de les mateixes, finalitza el 7 d'abril de 2015.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 18 338 480.01, dels pressupostos de la corporació, per un import de 300.- EUR.

Quart.- Inserir el present acord al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la web de l'Ajuntament i publicar les Bases específiques del XVIII Concurs de disseny per a la portada del programa de la Festa Major de Matadepera 2015 al Butlletí Oficial de la Província, fent referència d'aquesta publicació al DOGC.

Cinquè.- Donar trasllat de les Bases aprovades a l'àrea d'Hisenda d'aquest Ajuntament per al seu coneixement.

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES DEL XVIII CONCURS DE DISSENY PER A LA PORTADA DEL PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR DE MATADEPERA 2015.

1.- JUSTIFICACIÓ.

La justificació d'aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió del premi del XVIII Concurs de disseny de la portada del programa de la Festa Major 2015 promogut i organitzat per aquest Ajuntament, amb l'ànim d'afavorir la creativitat, sense exclusions, de qualsevol persona que es vulgui presentar.

2.- ELS OBJECTIUS.

Els objectius són:

- La confecció del disseny de la portada del programa de Festa Major i totes les aplicacions que es creguin necessàries per reproduir aquesta imatge, de manera que sigui el més representatiu de l'esperit cohesionador i participatiu de la festa.

- La participació de totes les persones que tinguin un interès per al disseny i la creació artística i facilitar el poder mostrar els seus treballs.

3.- CARÀCTER DEL PREMI.

El premi objecte d'aquestes bases té caràcter voluntari i eventual i és concedeix a criteri del jurat.

4.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS I DELS TREBALLS A PRESENTAR.

Aquest concurs és obert a tothom independentment de la seva edat o formació.

Format, dimensions i característiques dels treballs:

Cada participant presentarà un disseny original i inèdit que podrà ser en qualsevol tècnica (No s'admeten imatges baixades o copiades d'Internet).

La seva forma serà horitzontal i mesurarà 22cm d'alçada x 24cm d'amplada, convé afegir de 3 a 5 mm de contorn (sang).

Es presentarà en paper i suport digital (CD): - Format d'arxiu TIFF o JPG, si és JPG, procureu nivell de compressió 8 o superior (qualitat alta).

- Format de color RGB o CMYK.

- Dimensions mínimes en píxels: 1937 x 1780.

- Resolució mínima en 24 x 22 cm: 200 píxels/polzada (79 píxels/cm).

La portada ha d'incloure el text: Del 27 al 31 d'agost de 2015. ·

La portada pot incloure, un eslògan o frase representatiu de la Festa Major (preferentment no més de quatre paraules) Aquest punt és opcional.

5.- INSCRIPCIÓ

La inscripció serà gratuïta i s'haurà d'aportar la documentació següent:

a) Fotocopia del DNI

b) En el cas d'un menor d'edat, autorització dels pares o tutors del menor.

c) En el moment de la inscripció es lliurarà el treball presentat a concurs que haurà de complir els requisits següents:

Els treballs es presentaran sense firma, si bé l'obra guanyadora podrà ser firmada per l'autor/a abans de la seva reproducció.

Els treballs s'han de presentar en sobre tancat i s'identificaran per un pseudònim. Aquest sobre ha de contenir: 1. Un CD amb el disseny de la portada.

2. La impressió en paper del disseny.

3. Un sobre tancat amb el pseudònim i que contingui les dades personals següents:

Nom de l'autor.

Adreça.

CP i Municipi.

Telèfon.

Data de naixement: / /.

Email.

6.- LLOC I TERMINI D'INSCRIPCIÓ.

Es remetran totes les sol·licituds complertes a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Plaça de l'Ajuntament,1. Es lliurarà el sobre tancat juntament amb una instància sol·licitant la participació al concurs.

El termini de presentació dels treballs finalitza el dia, 7 d'abril de 2015.

7.- FUNCIONAMENT DEL CONCURS I TIPOLOGIA DEL PREMI.

Des de la Regidoria de Festes es proposarà a 6 persones, que actuaran com a jurat. Una d'aquestes serà la Regidora de Festes i les altres seran triades entre els membres de la Comissió de Festa Major. Aquest jurat serà nomenat per decret d'alcaldia. Presidirà el Jurat l'alcaldessa de Matadepera o regidor/a en qui delegui. En el cas que delegui la seva representació en la regidora de festes, es triarà un altre membre de la Comissió de Festes. Actuarà com a secretaria, amb veu i sense vot, la tècnica de la regidoria de festes.

Els criteris per a seleccionar els guanyadors es basaran en:

a. El disseny i l'originalitat. (D' 1 a 10 punts).

b. La capacitat de comunicació lligada a la finalitat de la convocatòria (D' 1 a 10 punts).

Hi haurà un únic disseny seleccionat. La persona guanyadora rebrà un premi en metàl·lic dotat en 300.- EUR.

Cada membre del jurat donarà la seva puntuació individualment i la suma total de tots els membres que el formen serà el valor definitiu. La votació serà secreta. En cas d'empat el President tindrà el vot de qualitat. S'aixecarà acta on constarà el nom del guanyador del premi.

El veredicte es farà públic el dia, 23 d'abril de 2015 dins dels actes de lliurament dels Premis dels Jocs Florals 2015. Els treballs presentats quedaran exposats en el Casal de Cultura, durant una setmana a partir de la data del veredicte. Acabada l'exposició, es podran recollir les obres no premiades en el mateix Casal. Les obres no recollides quedaran a la lliure disposició de l'Ajuntament, sense cap obligació de custòdia.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

La decisió del jurat s'elevarà en forma de proposta de la Regidora de Festes a la Junta de Govern Local, òrgan competent per acordar l'aprovació de la concessió del premi.

L'obra guanyadora quedarà en poder de l'Ajuntament de Matadepera, a qui pertanyeran tots els drets alienables de l'autor.

La participació al XVIII Concurs de disseny de la portada del programa de la Festa Major de Matadepera 2015 comporta l'acceptació sense reserves d'aquests bases.

8.- FINANÇAMENT.

El pagament del premi en metàl·lic es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 18 338 480.01 del pressupost vigent de l'Ajuntament de Matadepera.

El pagament del premi es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat pel guanyador, dins dels 20 dies hàbils després del Concurs. En cas de ser el guanyador un menor d'edat es transferirà el premi al compte corrent facilitat pels pares o tutors del menor.

9.- RÈGIM JURÍDIC.

En tot allò no previst en aquestes Bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i les Bases per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Matadepera.

10.- DISPOSICIÓ ADICIONAL.

L'òrgan competent per a l'atorgament dels premis es reserva el dret d'interpretar i, si s'escau, resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin en relació a les presents bases.

Es fa públic en compliment dels termes de l'article 18.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. i l'article 30. del RD 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Matadepera, 6 de febrer de 2015

L'alcaldessa, Mireia Solsona Garriga

Cultura
Fiestas Populares
Actividades de ocio y tiempo libre
Deporte
Turismo
Turismo y agencias de viajes
Actividades de servicios sociales
Artes
Nacimiento, adopción y acogimiento