Aprovació de les bases i convocatòria de les beques personals per accedir a les activitatas esportives locals de l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 13/07/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

Es fa públic, que en la sessió del Ple extraordinari de 25 de juny de 2015 es va adoptar el següent acord:

'PRIMER: Aprovar les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts esportius mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

SEGON: Aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions per un import màxim de 4.600 EUR, segons s'indica a les bases, establint com a últim dia de presentació de sol·licituds el 30 de setembre de 2015.

TERCER: Autoritzar la despesa condicionat a l'aprovació de la corresponent modificació pressupostària per generació de crèdits.

QUART: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies les bases, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació. Una referència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASES REGULADORES DELS CRITERIS PER A SELECCIONAR ELS INFANTS A INCLOURE DINS DELS FONS DE PRESTACIÓ 'BEQUES PERSONALS PER ACCEDIR A LES ACTIVITATS ESPORTIVES LOCALS.'

1.- Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la selecció dels infants a incloure dins del fons de prestació d'ajuts esportius com a ajuts socials, per aquelles famílies que no poden inscriure als seus fills a activitats esportives per no disposar de recursos suficients, de conformitat amb la subvenció atorgada per Diputació de Barcelona per a l'actuació 'Esport per a tots'.

2.- Requisits.

L'esportista sol·licitant de la beca haurà d'haver nascut a partir de l'any 1997 i haurà d'estar empadronat a Balenyà en el moment de sol·licitar la beca. La pràctica esportiva s'haurà de realitzar en una entitat de Balenyà, llevat que concorrin circumstàncies especials que requereixin la pràctica d'esport en un altre municipi, la qual cosa haurà de ser acreditada mitjançant informe de serveis socials.

3.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud de l'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar. 2) Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut. 3) Volant de convivència. 4) Declaració de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà. 5) Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar.

- 1a. opció: última declaració de la renda (2014).

- 2a. opció: justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda mínima d'inserció, pensions no contributives).

Treballadors autònoms última declaració trimestral IRPF.

6) Carnet de família nombrosa (si s'escau). 7) Carnet de família monoparental (si s'escau). 8) Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau). 9) En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG.

10) Informe de serveis socials, si s'escau.

4.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre de 2015.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 3 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud d'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

5.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

6.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

7.- Criteris objectius d'atorgament de l'ajut.

Els ajuts s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. En tot cas, caldrà que a la valoració hagin obtingut com a mínim el 60% de la quantitat sol·licitada.

Per a la valoració de les sol·licituds, els serveis socials de l'ajuntament faran un informe de valoració aplicant els criteris aprovats per a l'atorgament dels ajuts socials, per tant els següents:

VALORACIÓ ECONÒMICA.

NÚM. DE MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA INGRESSOS MÀXIMS MENSUALS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA Menys 25% = 70 punts

Entre 25%

i el 50% = 52,5 punts entre el 50%

i el 75% = 35 punts entre el 75%

i el 100% = 25 punts IRSC 2010 569,12 EUR 142,28 EUR 284,56 EUR 426,84 EUR 569,12 EUR Un adult 739,86 EUR 184,96 EUR 369,93 EUR 554,89 EUR 739,86 EUR Un adult i un infant 961,81 EUR 240,45 EUR 480,91 EUR 721,36 EUR 961,81 EUR Un adult i dos infants 1.183,77 EUR 295,94 EUR 591,88 EUR 887,83 EUR 1.183,77 EUR Un adult i tres infants 1.405,73 EUR 351,43 EUR 702,86 EUR 1.054,29 EUR 1.405,73 EUR Un adult i quatre infants 1.627,68 EUR 406,92 EUR 813,84 EUR 1.220,76 EUR 1.627,68 EUR Un adult i cinc infants 1.849,64 EUR 462,41 EUR 924,82 EUR 1.387,23 EUR 1.849,64 EUR Dos adults 1.109,78 EUR 277,45 EUR 554,89 EUR 832,34 EUR 1.109,78 EUR Dos adults i un infant 1.331,74 EUR 332,94 EUR 665,87 EUR 998,81 EUR 1.331,74 EUR Dos adults i dos infants 1.553,70 EUR 388,42 EUR 776,85 EUR 1.165,27 EUR 1.553,70 EUR Dos adults i tres infants 1.775,65 EUR 443,91 EUR 887,83 EUR 1.331,74 EUR 1.775,65 EUR Dos adults i quatre infants 1.997,61 EUR 499,40 EUR 998,81 EUR 1.498,21 EUR 1.997,61 EUR Dos adults i cinc infants 2.219,57 EUR 554,89 EUR 1.109,78 EUR 1.664,68 EUR 2.219,57 EUR Tres adults 1.479,71 EUR 369,93 EUR 739,86 EUR 1.109,78 EUR 1.479,71 EUR Tres adults i un infant 1.701,67 EUR 425,42 EUR 850,83 EUR 1.276,25 EUR 1.701,67 EUR Tres adults i dos infant 1.923,63 EUR 480,91 EUR 961,81 EUR 1.442,72 EUR 1.923,63 EUR Tres adults i tres infants 2.145,58 EUR 536,40 EUR 1.072,79 EUR 1.609,19 EUR 2.145,58 EUR Tres adults i quatre infants 2.367,54 EUR 591,88 EUR 1.183,77 EUR 1.775,65 EUR 2.367,54 EUR Tres adults i cinc infants 2.589,50 EUR 647,37 EUR 1.294,75 EUR 1.942,12 EUR 2.589,50 EUR Quatre adults 1.849,64 EUR 462,41 EUR 924,82 EUR 1.387,23 EUR 1.849,64 EUR INGRESSOS REALS

MENSUALS DE TOTA LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA PUNTUACIÓ OBTINGUDA

0,0

VALORACIÓ SOCIAL. Puntuació màxima Puntuació assignada Habitatge Manca d'habitatge 1 Manca de serveis i subministraments 1/2 Desnonament 5 Habitatge deficient 1 Despesa d'habitatge superior al 50% dels ingressos 10 Amuntegament 1 Ingressos econòmics Ingressos insuficients 0 Administració deficient 5 Sense ingressos 0 Autonomia personal Manca de recursos personals 1 Manca d'autonomia personal temporal 1 /2 Manca d'autonomia personal permanent 2/4 Hàbits i conductes personals Alcoholisme / altres drogodependències o dependències no tòxiques 2/5 Relacions socials Dificultats en les relacions socials 1 Inadaptació social 1 Rebuig social 2 Aspectes laborals Dificultats per accedir al mercat laboral 1 Impossibilitat d'accedir al mercat laboral 2 Inadaptació laboral 1 Relacions familiars Dificultats en relacions familiars 1 Dificultats per assumir responsabilitats familiars 5 Estrès derivat de situació familiar 1 Conductes agressives en l'àmbit familiar 5 Persona adulta en situació de negligència i abandó 2 Persona adulta víctima de maltractament 5 Violència de gènere 5 Menor víctima de maltractament físic, psicològic 10 Menor víctima d'abús sexual 10 Menor en situació de negligència i abandó 5 Escolaritat Dificultats d'aprenentatge escolar 3 Absentisme escolar 0 Inadaptació escolar 3 Víctima d'assetjament escolar 3 Desescolarització 0 Tipus d'unitat familiar: Monoparental 1 Nombrosa 1 Persona sola 0 Llar multifamiliar 0 Agregats positius / negatius 10 PUNTUACIÓ SOCIAL 0 RESULTATS VALORACIÓ PUNTUACIÓ VALORACIÓ ECONÒMICA 0 VALORACIÓ SOCIAL 0 TOTAL 0

BAREM I QUANTIA MÀXIMA DE PRESTACIÓ PUNTUACIÓ De 17,5 a 25 punts 20% De 25 a 50 punts 40% De 50 a 75 punts 60% De 75 a 100 punts 80% De 100 a 140 punts 100%

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en les presents bases serà l'import de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona.

8.- Òrgan competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds pels interessats, es passarà als serveis socials de l'Ajuntament de Balenyà, per tal que informin si compleixen els requisits de les bases aprovades i els barems per l'atorgament d'ajuts socials. I posteriorment mitjançant acord de la Junta de Govern Local es procedirà a fixar els beneficiaris dels ajuts i el seu import.

L'import s'ingressarà directament a l'entitat on el beneficiari/ària hagi de realitzar la pràctica esportiva.

9.- Acceptació de l'ajut.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajut així com les condicions imposades en la concessió. S'entendrà acceptada tàcitament si en el transcurs d'un mes a partir de la recepció de la notificació no es manifesta expressament objeccions.'

Balenyà, 2 de juliol de 2015 L'alcalde accidental, Antoni Mas i Bigas

Deporte
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades deportivas
Familia
Familia monoparental
Escuelas
Vivienda