Aprovació de les bases i convocatòria en la categoria d'adults del certamen literari Narcís Lunes i Boloix per a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 3 de març de 2017 va adoptar, entre d'altres, l'acord pel qual s'aproven les bases i la convocatòria en la categoria d'adults del certamen literari Narcís Lunes i Boloix per a l'any 2017.

II PREMI DE POESIA NARCÍS LUNES I BOLOIX 2017.

BASES.

' Poden optar a aquest premi totes les persones majors de 18 anys, amb obres de poesia escrites en llengua catalana. El jurat no emetrà cap veredicte sobre les obres guanyadores l'edició anterior. Els treballs han de ser inèdits, no han d'haver estat guardonats en cap altre certamen literari i no poden estar compromesos en tràmits de publicació amb cap editorial.

' La temàtica i la forma de les obres són lliures. Només s'accepta una obra per participant.

' Els poemes han de tenir entre 400 i 800 versos. S'han de presentar per triplicat, escrits amb lletra Arial o Times de cos 12, a un espai i mig i per una sola cara, amb tots els fulls numerats, grapats, cosits o enquadernats.

' A la portada de l'obra només hi ha de constar el títol i la indicació 'II Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix 2017', sense que hi aparegui el nom de l'autor/a ni cap altra referència que l'identifiqui. El joc de tres còpies ha d'anar acompanyat d'un sobre tancat amb el títol de l'obra i la mateixa indicació 'Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix 2017' a l'exterior. A l'interior del sobre hi ha d'haver les dades de l'autor/a: nom i cognoms, DNI, NIE o passaport (número i fotocòpia), data de naixement, domicili, telèfon de contacte i adreça electrònica.

' Les obres s'han d'enviar per correu certificat o s'han de presentar personalment al SIAC de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, plaça de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts. Si les obres es fan arribar per correu postal, s'hi ha d'adjuntar el justificant de recepció.

' El termini d'admissió de treballs és des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOP fins a les 14 hores del 14 de juliol de 2017.

' El veredicte del jurat és inapel·lable. S'emetrà el 13 d'octubre de 2017 i es publicarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i als mitjans de premsa a l'abast de la corporació. El jurat pot declarar desert el premi si considera que cap de les obres presentades al Concurs no té la qualitat suficient per ser guardonada. En aquest cas, la dotació econòmica del premi no se sumarà a la de convocatòries posteriors.

' El premi consistirà en una dotació econòmica de 1.500 EUR i la publicació de l'obra guanyadora en edició comercial dins la col·lecció de poesia Mitilene de l'Editorial Meteora, amb un tiratge inicial de 750 exemplars, 25 dels quals es lliuraran a l'autor/a. A la dotació econòmica, que es considerarà un avançament dels drets d'autor de la primera edició, s'aplicaran les retencions corresponents, segons la legislació vigent. L'Ajuntament es reserva el dret d'editar l'obra, simultàniament a l'edició en paper, o amb posterioritat, en suport electrònic.

' El jurat el presidirà l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts. Hi formaran part com a vocals tres personalitats de prestigi reconegut en el món de les lletres catalanes, amb el suport de la Senyora Montserrat Lunes i Borrell, membre honorífica d'aquest Concurs. Hi assistirà, amb veu però sense vot, un/a funcionari/ària de la corporació, que farà les funcions de secretari/ària i aixecarà acta de les sessions. Els noms dels membres del jurat es donaran a conèixer el mateix moment del veredicte.

' L'acte de lliurament del premi es durà a terme en un acte públic dimarts 24 d'octubre a la Sala Narcís Lunes de la Biblioteca Municipal Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts. La persona premiada haurà de comparèixer obligatòriament a l'acte.

' La persona guardonada ha de cedir els drets de propietat intel·lectual de la seva obra a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts perquè pugui portar-ne a terme la publicació. L'Ajuntament es reserva el dret de fer edicions o reimpressions posteriors durant un termini màxim de cinc anys i en qualsevol tipus de suport. En aquest cas, se n'informarà l'autor/a amb antelació. Transcorregut aquest termini, l'autor/a disposarà plenament de la seva obra i podrà editar-la en qualsevol format. Hi ha de fer constar en tots els casos i en un lloc visible, que l'obra ha estat premiada en aquest certamen.

' Els treballs no premiats es poden recollir a la Regidoria de Cultura (c. Mossèn Jacint Verdaguer, 105-113, de 9 a 14 h) en un termini de 30 dies posteriors a la notícia pública del veredicte. Transcorregut aquest termini, s'entendrà que els autors renuncien a la recuperació d'aquests originals i, en aquest cas, es destruiran.

' El jurat té facultat per resoldre qualsevol qüestió derivada de les bases del Concurs o que no s'hi hagi previst. La presentació d'obres al premi implica l'acceptació total d'aquestes bases.

II PREMI DE POESIA / MENCIÓ PER A AUTORS I AUTORES LOCALS NARCÍS LUNES I BOLOIX 2017.

BASES.

' Requisits de les obres i participants.

Poden optar a aquest premi poemes escrits en llengua catalana. El jurat no emetrà cap veredicte sobre les obres guanyadores l'edició anterior. Els treballs han de ser inèdits i no poden haver estat guardonats en cap certamen literari. No han d'estar compromesos en tràmits de publicació amb cap editorial ni tampoc presentats a altres premis pendents d'adjudicació. Un cop presentades les obres, no es poden retirar fins que s'hagi fet públic el veredicte del jurat.

La temàtica és lliure.

Poden participar-hi persones més grans de 18 anys residents a Sant Vicenç dels Horts.

S'accepta una única obra per participant.

La presentació d'obres al premi implica l'acceptació d'aquestes bases.

' Característiques de les obres.

L'obra ha de ser un únic poema d'un mínim de 4 versos i d'un màxim de 20. Ha de dur títol i, al capdavall, un pseudònim.

Cal presentar tres còpies de cada treball, cadascuna acompanyada d'un sobre tancat amb el títol de la poesia i el pseudònim. A l'interior hi ha d'haver les dades personals (nom, DNI, domicili, telèfon i adreça electrònica) per poder identificar l'autor/a en cas que sigui premiat/ada.

' Terminis.

Les obres s'han d'enviar per correu certificat o s'han de presentar personalment al SIAC de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, plaça de la Vila, 1, 08620, Sant Vicenç dels Horts. Si les obres es fan arribar per correu postal, s'hi ha d'adjuntar un justificant de recepció.

El termini d'admissió de treballs és des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al BOP fins a les 14 hores del dia 14 de juliol de 2017.

El veredicte del jurat és inapel·lable i s'emetrà el 13 d'octubre de 2017.

' Premis.

El premi consistirà en una dotació de 150 EUR i un obsequi artístic.

A la dotació econòmica s'aplicaran les retencions corresponents per la legislació vigent.

El premi pot ser declarat desert, si s'estima convenient.

L'acte de lliurament del premi i la notícia pública de la persona premiada es duran a terme dimarts 24 d'octubre, a la Sala Narcís Lunes de la Biblioteca Municipal Les Voltes de Sant Vicenç dels Horts.

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts accedirà a la propietat de l'obra premiada. Els treballs no premiats es poden recollir a la Regidoria de Cultura (c. Mossèn Jacint Verdaguer, 105-113, de 9 a 14 h) en un termini de 30 dies posteriors a la notícia pública del veredicte. Si no han estat retirats s'entendrà que els autors renuncien als originals respectius.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte.

Sant Vicenç dels Horts, 13 de març de 2017 L'alcalde accidental, Manuel Ortega González

Certámenes
Nacimiento, adopción y acogimiento
Comercio
Comercio y marketing
Bibliotecas
Cultura