Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts per al servei de menjador de l'escola bressol municipal durant l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 13/07/2015 hasta 13/01/2016
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

Es fa públic, que en sessió de Ple de data 25 de juny de 2015, es va adoptar el següent acord:

'PRIMER: Aprovar les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts al menjador de l'escola bressol mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

SEGON: Aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions per un import màxim de 4.241,00 EUR, indicat a les bases, essent l'últim dia per a la presentació de sol·licituds el dia 30 d'octubre de 2015.

TERCER: Autoritzar la despesa condicionat a l'aprovació de la corresponent modificació pressupostària.

QUART: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies les bases, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació. Una referència d'aquest anunci s'ha d'inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER AL SERVEI DE MENJADOR ALS INFANTS DE 0 A 3 ANYS ESCOLARITZATS A L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL DURANT L'ANY 2015.

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts a famílies d'infants matriculats a l'escola bressol municipal pel pagament, total o parcial, del servei de menjador, corresponent al fons de prestació de la Diputació de Barcelona 'Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipal'.

2. Requisits dels beneficiaris.

Tindran la condició de beneficiaris les famílies dels nens i nenes matriculats a l'escola bressol 'El Roc Petit' que siguin usuaris del servei de menjador, i que compleixen els requisits establerts en aquestes bases.

L'ajuntament baremarà les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria d'acord amb els següents criteris:

a. La capacitat econòmica. b. Que es tracti d'infants en acolliment. c. Que l'infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat reconeguda. d. Que es tracti d'una família nombrosa o monoparental. e. Que es tracti d'infants amb situació de risc social.

La renda de les famílies s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l'ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d'acord amb la informació de què disposi.

3. Presentació de sol·licituds i documentació.

Els ajuts es destinaran a les despeses que tinguin les famílies en concepte de quota de menjador de l'escola bressol des de l'1 de gener al 15 de desembre de 2015. L'Ajuntament obtindrà de l'escola bressol municipal les dades necessàries per tal de tramitar la justificació.

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà amb la publicació de les bases i de la convocatòria i finalitzarà el 30 d'octubre de 2015.

La sol·licitud d'ajut haurà de presentar-se mitjançant el model d'imprès que facilitarà el propi Ajuntament, el qual estarà disponible a la pàgina web de l'Ajuntament. Juntament amb l'imprès de la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

- Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components.

- Volant de convivència.

- Justificació de matrícula a l'escola bressol.

- Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar (declaració de la renda o documentació acreditativa dels ingressos).

- Declaració responsable dels pares o tutors de l'alumne de no disposar cap membre de la unitat familiar d'altres ingressos no inclosos en la declaració d'IRPF.

- Carnet de família nombrosa (si s'escau).

- Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau).

- Justificant de la situació d'acolliment (si s'escau).

- Sentència de separació/divorci o document acreditatiu d'inici dels tràmits del procés (si s'escau).

- Informe dels serveis socials si són famílies en situació de risc social.

4. Pressupost.

L'import dels ajuts queda subjecte a la dotació pressupostària, que per a l'exercici 2015 és de 4.241,00 EUR.

5. Criteris de baremació.

5.1. Capacitat econòmica de la unitat familiar.

La capacitat econòmica de la unitat familiar es valorarà pel quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars de 2014 entre el nombre de membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:

- Fins a 2.100 EUR: 14 punts. - De 2.001 EUR a 3.000 EUR: 12 punts. - De 3.001 EUR a 4.000 EUR: 10 punts. - De 4.001 EUR a 5.000 EUR: 8 punts. - De 5.001 EUR a 6.000 EUR: 6 punts. - De 6.001 EUR a 7.000 EUR: 4 punts. - De 7.001 EUR a 7.700 EUR: 2 punts. - Més de 7.700 EUR: 0 punts.

5.2. Valoració sociofamiliar.

- Per infant en acolliment: 1 punt. - Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora, o germans: 1 punt. - Per la condició legal de família nombrosa: 1 punt. - Per la condició legal de família monoparental: 1 punt. - Per risc social: fins a 4 punts.

En cas que la demanda de sol·licituds d'ajut sigui superior a la subvenció disponible s'aplicarà el següent barem:

- De 21 a 14 punts: es finançarà un 90% de la despesa assumida per la família. - De 13 a 8 punts: es finançarà un 50% de la despesa assumida per la família. - De 7 a 1 punts: es finançarà un 25% de la despesa assumida per la família.

6. Atorgament dels ajuts.

La resolució de la concessió d'ajuts s'aprovarà per Junta de Govern Local. Prèviament un tècnic/a de serveis socials, com a instructor de l'expedient, efectuarà la proposta, que haurà de ser informada per una comissió de valoració formada pels membres següents:

- El/la regidor/a d'Educació com a president/a. - Un representant del Grup Junts per Balenyà. - Un representant del grup CiU. - Un representant del grup PSC. - Un representant del grup ERC-AM. - Un/a empleat/da de l'ajuntament vinculat/da a l'àrea d'intervenció. - El secretari de la corporació, exercint funcions de secretaria.

7. Obligacions dels beneficiaris.

- Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de l'ajuntament dins del termini establert.

- Comunicar a l'ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l'ajut concedit.

8. Règim jurídic.

Tot allò no previst a les presents bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Balenyà i les bases d'execució del pressupost.'

Balenyà, 2 de juliol de 2015 L'alcalde accidental, Antoni Mas i Bigas

Familia
Discapacidad
Escuelas Infantiles
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia monoparental