Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

De conformitat amb l? acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de maig de 2018, es fa publica la convocatòria en règim de concurrència competitiva de subvencions per a Entitats any 2018, en compliment de l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, Activitats i Serveis.

El contingut íntegre de les bases reguladores és el que es transcriu a continuació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors de l? endemà de la publicació del present anunci.

1. Objecte del programa de subvencions Un dels objectius fonamentals de l? Ajuntament de Martorelles és promoure la participació i implicació dels seus habitants a través de les diferents entitats i associacions que hi ha al poble.

L? Ajuntament valora el teixit associatiu com a element dinamitzador, en aquest sentit el ventall de propostes que les entitats ofereixen ha de contribuir a generar una societat més justa, més oberta, més tolerant, més solidària i sostenible.

Per tal de donar suport al món associatiu, l? Ajuntament vol continuar impulsant la vida associativa, entre altres, a través de l? activitat administrativa per la via de les subvencions.

Les subvencions s? han de comprendre com un ajut puntual i extraordinari de l? Ajuntament, com a impuls de nous projectes i noves línies d? actuació més que com a contribució usual i rutinària de l? administració en l? activitat ordinària de les entitats.

Aquestes subvencions són una doble via de participació: de l? Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l? oferta organitzada pel propi ajuntament.

a. En cap cas podran ser objecte de subvenció:

L? adquisició de menjar o begudes per l? organització de servei de bar.

L? adquisició de menjar o begudes per l? organització de menjars populars propis pels associats/associades de l? entitat.

Menjar o despeses per les quals s? hagi cobrat tiquet, entrada o col·laboració a títol personal.

Despeses d? inversió/adquisició de material inventariable per a l? entitat. És a dir, material que té vida útil més enllà d? un any i que no es consumeixi íntegrament en una activitat. (Equips informàtics, aparells d? aire condicionat, calefacció, instruments musicals, telèfons...)

Els interessos deutors de comptes bancaris. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni les despeses de procediments judicials.

Qualsevol activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui interès públic i general a criteri de l? Ajuntament.

Les activitats que suposin una finalitat lucrativa i/o comercial.

b. Es consideren despeses subvencionables:

' Despeses de personal:

Despeses derivades del pagament de retribucions al personal vinculat al projecte. Rebut de la nòmina i butlletins acreditatius de cotització de la Seguretat social, en el cas de personal amb contracte laboral. Justificant de rebut per la persona preceptora amb la corresponent retenció d? IRPF i/o IVA si s? escau, quan les retribucions es satisfacin en concepte d? honoraris ja sigui per activitat professional o bé per col·laboracions esporàdiques de persones no professionals. Caldrà justificar l? ingrés a Hisenda de les retencions practicades

' Despeses d? activitats:

Adquisició de material no inventariable per fer una activitat.

Contractació d? artistes i/o espectacles per a la realització d? una activitat.

Contractació dels serveis de producció necessaris per a la realització d? una activitats.

Contractació d? assegurances o serveis necessaris per a la realització d? una activitat.

' Despeses generals de l? entitat:

Despeses generals de manteniment anual del local com ara assegurança, material d? oficina, telèfon... en cap cas podran superar el 40% del cost total del projecte.

' Dietes i despeses de viatge. Dins d? aquest concepte podran justificar-se les despeses de transport mitjançant un certificat del representant legal de l? entitat on es faci constar les persones que l? han utilitzat i la necessitat dels desplaçament. La certificació ha d? anar acompanyada de tots els abonaments de transport públic col·lectiu utilitzat.

2. Període d? execució Les subvencions concedides a l? emprar d? aquestes bases, s? hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupades en l? exercici 2018. L? incompliment en l? objecte, termini o condicions rellevants del projecte podran donar lloc a la pèrdua de la subvenció. L? atorgament de la subvenció no eximeix del tràmit de sol·licitud de llicències d? ús d? espais públics per dur a terme les activitats o de sol·licituds d? altres permisos municipals.

3. Procediment de la concessió

3.1. Concurrència competitiva El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà el de concurrència competitiva; és a dir, la concessió de subvencions es realitza a través de la convocatòria de subvencions; presentació de sol' licituds, l? informe d? aquestes sol' licituds per l? òrgan col' legiat, que establirà la proposta d? adjudicació, d? acord amb els criteris d? atorgament fixats a les bases.

3.2. Concessió directa Les subvencions es podran concedir de forma directa, sense concurrència ni publicitat en els casos següents:

a) Quan figurin de forma nominativa en el pressupost municipal o a les bases

d? execució del mateix regulades per un conveni anual

b) De forma excepcional en que s? acreditin raons d? interès públic, social i

econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

Les subvencions per projectes extraordinaris es podran presentar fins al 30 de setembre de 2018 omplint els formularis corresponents. La quantitat atorgada és dividirà en funció del número de peticions, de l? import de l? aplicació pressupostària i el projecte presentat.

La sol·licitud es concretarà presentant una fitxa-resum realitzada per l? entitat on caldrà annexar els pressupostos previstos. La justificació es concretarà en una fitxa-resum realitzada per l? entitat que inclogui les factures i un informe del tècnic corresponent que figurarà a l? expedient signat pel responsable de l? òrgan gestor que els concedeix la subvenció amb el vist i plau del regidor corresponent. En aquests casos l? atorgament de la subvenció correspondrà a la Junta de Govern Local de la corporació.

3.3 Concessió indirecta Són considerades totes les subvencions indirectes aquelles prestacions que realitza l? Ajuntament ja sigui per la cessió de locals, infraestructures (taules, cadires, neveres, escenaris...) i edició de material (fulletons, cartells...)

4.Requisits de les entitats beneficiaries Podran sol' licitar les subvencions aquelles entitats o associacions que reuneixin les següents condicions:

A) Que no tingui afany de lucre.

B) Que l? entitat estigui legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d? Entitats i Associacions d? aquest Ajuntament.

C) Que l? entitat estigui degudament registrada i actualitzada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al registre estatal del qual depengui.

D) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, dins del termini marcat en la convocatòria anual corresponent.

E) Disposar d? una pòlissa de responsabilitat civil en vigor per a l? activitat amb una cobertura mínima de 300.000€ per un mínim de 100 persones.

F) Podran ser beneficiaris/es d? aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagi de realitzar l? activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions a partir d? ara LGS.

No podran sol' licitar les subvencions les següents entitats o associacions que no respectin l? actual marc democràtic com la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes, misògines o discriminin per raons de gènere.

5. Documentació que cal aportar Per demanar la subvenció cal adjuntar:

1.Instància normalitzada (S1) de sol' licitud de subvenció que inclou les següents declaracions:

# Que l? entitat que representa està legalment constituïda i com a representant es disposa de poders suficients o autorització atorgada al seu favor que el faculta per a la presentació d? aquesta sol·licitud.

# Que no incorre en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiaria de subvencions recollides a l? article 13 de La Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. # Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o davant

la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament. La presentació de la sol·licitud comportarà l? autorització a l? Ajuntament de Martorelles perquè pugui obtenir l? acreditació d? estar al corrent del compliment de les obligacions amb l? AEAT, la TGSS a través de certificats telemàtics. # Que compleix la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern en els termes que li sigui aplicable. # Que les persones que participin en els projectes realitzats per l? entitat no han

estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a aportar una nova declaració responsable. La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors. # Que no té deutes de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Martorelles. I

que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l? Ajuntament de Martorelles i tots els requisits exigits a les bases i a la convocatòria per sol·licitar i atorgar aquestes subvencions. # Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de

l? Ajuntament de Martorelles i altres ens i que no es troba amb cap dels supòsits de reintegrament que preveu l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. # Que l? entitat que representa té previst desenvolupar el/s projecte/s que es

descriuen en aquesta sol·licitud. # En el cas de les entitats esportives i juvenils, disposen de personal

degudament titulat per dur a terme l? activitat/projecte. # Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que

l? acompanyen són certes. # Que comunicarà a l? Ajuntament de Martorelles i de forma i en el moment que

es determini, d? acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l? efecte de ferles públiques. # Que comunicarà a l? Ajuntament si ha sol·licitat/obtingut per al mateix objecte

subvencions d? altres ens públics indicant, l? ens atorgant, la quantitat sol·licitada i la quantitat atorgada. # Que la quantia de les subvencions municipals, conjuntament amb altres fonts

de finançament específiques del projecte no supera el cost total del mateix.

# Que, en cas de no presentar al·legacions a la resolució provisional d? atorgament i denegació, accepta la sol·licitud en el cas que li sigui atorgada i sol·licita la bestreta del 50% de l? import sol·licitat. # Que s? utilitzi per a totes les comunicacions electròniques l? adreça de correu

electrònic indicada a la sol·licitud de subvenció. # Que cedeix els drets de reproducció i comunicació pública del projecte

subvencionat, així com la memòria justificativa, de forma no exclusiva a l? Ajuntament de Martorelles. # Que compleix la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva

de dones i homes. # Que d? acord amb els criteris establerts en les bases, sigui admesa aquesta

sol·licitud per a l? atorgament de la corresponent subvenció, d? acord amb el/s projecte/s que es detallen.

2. Poders de representació i/o certificat legal expedit per el/la secretari/a de l? entitat que acrediti la representació legal del/la sol·licitant (fotocòpia del DNI del representant legal)*

3. Fotocòpia de certificat vigent emès pel Departament de Justícia, on es designen els càrrecs directius*

4. Fotocòpia del número d? identificació fiscal de l? entitat peticionaria*

5. Número de compte bancari on es desitja rebre l? ingrés, validat per l? entitat bancària corresponent.*

*No caldrà presentar la documentari requerida als punts 2,3,4,5 sempre que aquesta ja estigui a disposició de l? Ajuntament i no s? hagi produït cap modificació amb posterioritat a la presentació de la mateixa.

6. Fotocòpia de la pòlissa d? assegurança i còpia del rebut bancari conforme s? ha pagat la pòlissa de l? any corrent.

7.Estat dels comptes bancaris de l? entitat a 31 de desembre de l? any anterior.

8.Acta de l? Assemblea General en la que s? aproven els comptes de l? any anterior, amb el detall dels comptes aprovats.

9. Programa d? activitats i pressupost anual d? acord amb el model normalitzat (S1)

10.Memòria de cada projecte per el qual es demana la subvenció d? acord amb el model normalitzat (S2) segons el tipus d? entitat. (màxim tres projectes per entitat)

L? esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol' licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

La sol' licitud de subvenció no obliga a l? Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret a l? entitat o associació a rebre-la. Així mateix, el fet d? haver rebut ajut en un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors.

6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s? entendrà per desistida la seva sol' licitud.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol' licituds El termini de presentació de les sol' licituds començarà al dia següent de la publicació de les presents bases al Diari Oficial de la Província i al DOGC i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptadors des de l? endemà de la publicació, segons estipula l? article 124.2 del Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Les sol' licituds poden presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l? interessat o interessada o pel representant legal de l? entitat.

El model normalitzat de sol' licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la OAC? s i al web municipal www.martorelles.cat.

Les sol' licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s? hauran de presentar al Registre de l? Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l? article 16 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol' licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

8. Finalitats i criteris d? atorgament generals de les subvencions. Les subvencions s? atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Les subvencions tenen com a finalitat el foment de les activitats que realitzen les entitats i associacions del municipi. Els objectius que han de tenir els projectes són els que corresponen a cada àrea.

La puntuació màxima dels criteris generals, sobre un total de 100 punts serà de 50. Els criteris generals per la resolució de les sol·licituds seran els que resultin de l? anàlisi i estudi en detall de la documentació presentada per l? entitat.

Criteris generals:

1. Haver participat almenys en tres activitats organitzades per l? Ajuntament l? any anterior: Reis, Carnaval, Sant Jordi, Sant Joan, Caminada Contra el càncer, Festa Major, Homenatge a la Gent Gran, Castanyada, Fira de nadal, col·laboració amb les escoles, commemoració de l? 11 de setembre, Setmana esportiva,... (Fins a 15 punts)

2.Grau de coordinació i col·laboració amb altres entitats, col·lectius i agents socials d? àmbit local. (fins a 5 punts)

3.Capacitat organitzativa i de planificació de l? associació en els projectes realitzats l? any anterior. (fins a 5 punts)

4.Viabilitat econòmica i grau de finançament propi. És valoren les iniciatives que compten amb una planificació econòmica que contempli, entre altres factors un finançament diversificat (fins a 10 punts)

5.Assistència als cursos destinats a les entitats organitzats per l? Ajuntament de Martorelles (fins a 5 punts)

6.Incorporació de la perspectiva de gènere en el seu àmbit d? actuació, almenys haver col·laborat o organitzat una activitat adreçada al foment de la igualtat de gènere (fins a 5 punts)

7.Difusió i promoció de la llengua i les tradicions catalanes (fins a 5 punts) Els 50 punts restants d? àmbit específic es calcularan seguint els objectius establerts per cada àrea especificat a l? annex d? aquestes bases.

Es poden presentar com a màxim tres projectes/activitats subvencionables per entitat.

Tota la informació que no quedi recollida als formularis de sol·licitud no serà susceptible de ser puntuada.

9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió L? òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà la Regidoria de Participació Ciutadana.

L? òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds ho farà de forma motivada i s? haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la subvenció sinó també sobre les sol·licituds desestimades o denegades.

Les sol·licituds seran valorades en primera instància per la regidoria corresponent i posteriorment consensuades per l? òrgan consultiu que elevarà la proposta a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat d? acord amb allò previst a l? article 12.5 de l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

El/la Alcalde/ssa, que presidirà l? òrgan.

El/la Regidor/a de l? àrea corresponent.

El/la Interventor/a de l? Ajuntament.

El/la Secretari/a de l? Ajuntament.

El /la Tècnic/a de l? àrea corresponent

El/la Tècnic/a de Participació.

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern Local.

Atesa la llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern la informació es publicarà al web una relació del suport econòmic donat a cada projecte.

La presentació de les sol·licituds implicarà la manifestació tàcita del consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació d? acord amb que estableix l? article 18 de la LGS i les condicions que estableix la Llei 19/2013 del 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Seguint la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal LOPD totes les dades facilitades per les entitats sol·licitants seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Martorelles, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix. Així mateix, les entitats tindran la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent mitjançant escrit presentat al Registre de l? Ajuntament de Martorelles.

10. Quantitat total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostaria El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases anirà a càrrec de la següent aplicació pressupostària:

1400.9420.48950 Subvencions ordinàries a entitats: 43.000 €

La concessió de les subvencions que s? atorguin no excediran, en qualsevol cas, del 50% del cost total del projecte o activitats subvencionades i resten condicionades a l? existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l? atorgament.

El pressupost per a la concessió de les subvencions extraordinàries anirà a càrrec de l? aplicació pressupostària 1400.9240.48900 Subvencions extraordinàries a entitats

amb una dotació inicial de 2.000€ ampliable en funció del romanent restant de concedir les subvencions del procediment de concurrència competitiva.

L? òrgan competent per la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

11. Import individualitzat de les subvencions L? import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma proporcional entre els/les sol' licitants, en relació als punts assignats.

Amb la finalitat de determinar aquest import, caldrà realitzar les operacions següents:

a. Càlcul del preu per punt, el qual s? obté dividint la part de consignació pressupostària pel total de punts obtinguts pel nombre de sol' licituds que compleixen els requisits d? aquella modalitat.

b. Fixació de l? import de subvenció que correspon a cada projecte, mitjançant la multiplicació del nombre de punts obtinguts pel preu per punt.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.

12. Termini de resolució i notificacions S? examinaran conjuntament, en un sol procediment tots els projectes presentats dins del termini establert.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 30 dies hàbils a comptar des de la data de tancament del període de presentació de projectes.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? article 42 de la Llei 39/2015, de 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris d? acord amb el que estableix l? article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13. Acceptació de la subvenció i sol·licitud de la bestreta del 50% de l? import concedit. El model de sol·licitud 1 (S1) s? inclou una declaració de l? acceptació de la subvenció i la sol·licitud de bestreta del 50% de l? import concedit. Si en el termini de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de l? acord de concessió de la subvenció, l? associació no ha comunicat de forma expressa la no acceptació de la mateixa, es donarà per acceptada sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.

L? Ajuntament pot requerir en qualsevol moment una auditoria de les entitats preceptores de les subvencions.

14. Obligacions dels beneficiaris Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 LGS, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l? Ajuntament, s? obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents bases.

Els/les beneficiaris/àries hauran d? estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L? entitat ho haurà d? acreditar amb documents al sol·licitar la subvenció o bé al rebre la notificació de resolució de l? atorgament de la subvenció.

El/la beneficiari/ària d? una subvenció està obligat a sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l? Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

El pressupost total del projecte presentat és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que integren el pressupost del projecte.

Els documents de qualsevol mena justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

El/la beneficiari/ària d? una subvenció ha de comunicar per escrit les modificacions relatives a l? entitat sol' licitant, com un canvi en els mitjans humans, un canvi d? adreça o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al seguiment del projecte.

El/la beneficiari/ària d? una subvenció ha d? incloure tota la informació i publicitat que es faci del projecte o activitat subvencionada, sigui quin sigui el mitjà escollit o el lloc de realització, el logotip de l? Ajuntament de Martorelles.

Així mateix cal que l? entitat beneficiaria faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per l? Ajuntament de Martorelles.

El/la beneficiari/ària ha de comunicar a l? Ajuntament de Martorelles l? obtenció de subvencions o ajuts per al mateix projecte procedents d? altres administracions o ens públics i privats.

L? Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

15. Subcontractació Podran subcontractar-se totalment o parcialment el desenvolupament d? aspectes concrets dels que conformen l? execució del projecte/activitat subvencionada, de conformitat amb el que preveu l? article 29 de la LGS i l? article 68 del RLGS.

16. Forma de pagament El pagament de la subvenció concedida s? efectuarà en dues vegades i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s? exigeixen.

A compte de l? import de la subvenció atorgada, l? Ajuntament abonarà el 50% d? aquesta quantia en el moment de resoldre la convocatòria.

La quantia abonada tindrà caràcter de bestreta i haurà de ser objecte de reintegrament a l? Ajuntament en cas que no es justifiqui adequadament o per les causes previstes a l? article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, per part de l? entitat beneficiària, de la realització de les activitats per a les que es va concedir.

Es perdrà el dret al cobrament de la subvenció en cas de manca de justificació.

17. Termini i forma de justificació Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de gener del 2019 i s? haurà de presentar pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la OAC o al web municipal www.martorelles.cat i revestirà la forma de:

Opció A: (Per subvencions d'import superior a 3.000 EUR)

Compte justificatiu amb l? aportació de totes les factures (valor del cost total del projecte) que contindrà:

1)Formulari de lliurament de Justificació de subvenció, compliment de les condicions imposades en les presents bases, balanç econòmic anual de l? entitat així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. (J1)

2) Memòria de l? actuació i memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS. (J2)

Opció B: (Per subvencions d'import inferior a 3.000 EUR)

Compte justificatiu simplificat amb l? aportació de justificants de la despesa (factures)pel valor de la subvenció rebuda, que contindrà:

1) Formulari de lliurament de justificació de subvenció, compliment de les condicions imposades en les presents bases, balanç econòmic anual de l? entitat així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. (J1)

2) Memòria de l? actuació i memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS) (J2)

Tots aquests annexos es podran descarregar a: www.martorelles.cat.

Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. La factura ha d? incloure:

Nom/raó social CIF/NIF Adreça Postal Codi Postal Municipi IVA o IRPF Cost Total Acreditació del pagament: efectiu, transferència, xec, etc.

Descripció detallada del servei o material facturat (no s? admetran les factures que portin per concepte varis )

En cas d? aportar tiquets de caixa, aquest haurà de ser nominal (incloure el nom de l? entitat) i hi hauran de constar les dades de l? entitat.

En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l? efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

Per a l? acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada abans del 15 de gener de 2019.

El cost total del projecte s? acreditarà al balanç econòmic anual de l? entitat i al balanç econòmic del projecte i la declaració jurada inclosa al formulari de lliurament de justificació d? acord amb el model normalitzat certificant que s? ha realitzat el 100% del cost total del projecte.

Abans del dia 30 de gener de 2019 s? haurà de presentar a l? Ajuntament tota la documentació justificativa dels projectes realitzats al llarg de l? any.

Aleatòriament, l? Ajuntament es reserva el dret de fer auditories a les entitats preceptores de les subvencions.

18. Deficiències en la justificació 18.1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

18.2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat o no fos suficient per admetre la justificació, es procedirà iniciar el procés de revocació parcial o total segons s? escaigui i és requerirà al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

18.3. Un cop iniciat l? expedient de revocació i presentades les al' legacions oportunes dins el termini establert es procedirà a resoldre l? expedient.

En cas que l? Ajuntament necessiti informació addicional es reserva el dret a demanarla.

19. Mesures de garantia Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

20. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol' licitud del/de la beneficiari/ària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de l? activitat subvencionada.

c. Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import exigit a les presents bases.

21.Compatibilitat amb d? altres subvencions La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l? import total de les subvencions rebudes per el mateix projecte no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol' licitud del projecte.

22.Publicitat de les subvencions concedides Les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l? aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, al BOP(si són superiors a 3.000€ ), a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al taulell d? anuncis corporatiu i al web municipal www.martorelles.cat

23.Causes de reintegrament 23.1.Quan a conseqüència de l? anul' lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l? excés.

23.2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

23.3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s? acordi la procedència del reintegrament.

24. Obligats al reintegrament 24.1.Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

24.2.Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d? ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

25. Infraccions i sancions En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament.

26. Règim jurídic En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de

21 de juliol pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s? aprova el Reglament d? Obres Activitats i Serveis dels ens locals i demés legislació concordant.

27. Annex. Condicions específiques per àmbit.

27.1. Àmbit cultural A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitats

Promocionar i dinamitzar la cultura al municipi. Promocionar i divulgar les tradicions locals i catalanes. Promocionar, conservar i protegir el patrimoni local. Fomentar i divulgar l? àmbit artístic des de totes les seves vessants.

Projectes subvencionables

Projectes de foment, divulgació i creació en l? àmbit de la música, la literatura, les arts escèniques, arts visuals i arts plàstiques oberts a tot el municipi. Projectes d? estudi divulgació de la història i cultura local oberts a tot el municipi. Projectes de recuperació i divulgació del patrimoni cultural, oberts a tot el municipi. Projectes de promoció i divulgació de la cultura d? arrel tradicional oberts a tot el municipi. Projectes relacionats amb el calendari festiu del poble.

Criteris d? atorgament (50 punts)

Foment i difusió del patrimoni històric, artístic i local (fins a 5 punts) Innovació i /o creativitat en la programació d? activitats pròpies (fins a 10 punts) Promoure l? intercanvi amb altres entitats dins i fora de Martorelles (fins a 10 punts) Projecció i difusió de les activitats al poble i obertes a la ciutadania en general (fins a 10 punts) Col·laboració amb el departament de cultura al desenvolupament del calendari festiu local (fins a 15 punts)

Criteris de justificació

Despeses de les publicacions i materials de difusió quan vagin a càrrec de l? entitat i compleixi amb el punt 15 d? aquestes bases. Despeses de material fungible. Despeses de contractació de conferenciants, grups, talleristes, espectacles. Despeses de promoció de l? entitat (marxandatge). Despeses de transport per sortides organitzades Despeses de lloguer i subministraments bàsics de les seus de les entitats.

27.2 Àmbit Educatiu A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitat

Donar suport als projectes i activitats de caire educatiu que porten a terme les diverses associacions que envolten els centres educatius, per tal de promoure l? equitat, l? arrelament al medi i la innovació educativa en els diferents àmbits.

Projectes subvencionables

Festes populars Exposicions Revistes escolars Festes fi curs Conferencies Jornades Escoles de famílies Projectes d? innovació educativa Altres projectes que responguin a la finalitat de l? àmbit d? educació

Criteris d? atorgament

Foment de les activitats de lleure, lúdiques i programes de caràcter sociocultural (fins a 20 punts)

Presència d? elements innovadors en el plantejament, la metodologia o els recursos utilitzats pel desenvolupament dels projectes, en funció del grau d? innovació (fins a 15 punts).

Donar a conèixer, potenciar i millorar la imatge del centre al municipi i a l? entorn (fins a 15 punts)

Criteris de justificació

Despeses de contractació d? espectacles (presentant factura i rebut)

Despeses de publicitat, publicacions i promoció quan vagin a càrrec de l? entitat, sempre que s? adjunti el material imprès i compleixin amb el punt 15 d? aquestes bases. (presentant factura i rebut)

Despeses honoraries de contractació de professionals: conferenciants, músics, etc. (presentant factura amb les retencions obligatòries i el rebut).

Despeses de lloguer de taules, cadires, generadors, sonoritzacions, etc. (presentant factura i rebut)

Despeses per compra de productes inherents a l? activitat realitzada (llibres, roses...) sempre i quan no siguin destinats a la venda.

No són subvencionables les despeses en concepte de menjar i begudes, només es subvencionaran castanyes (representatiu de l? activitat) i/o una xocolatada en cas que aquesta consti com a un afegit per donar valor a una altra activitat.

27.3. Àmbit Juvenil A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitat

La finalitat pública de les subvencions és fomentar la qualitat del jovent i la igualtat d? oportunitats entre aquests i aquestes a més de:

Promoure el lleure infantil i juvenil.

Realitzar programes dirigits a la infància i la joventut.

Impulsar i coordinar el treball entre entitats culturals i juvenils.

Projectes subvencionables

A banda de les condicions generals, es consideren subvencionables els programes, projectes i/o activitats que sota els principis de foment de la qualitat de vida, els valors democràtics i la igualtat d? oportunitats promocionin:

Projectes sense ànim de lucre que treballin per l? educació i el lleure d? infants i joves.

Projectes que promoguin i impulsin i canalitzin la creació artística i cultural

Projectes que atenguin les necessitats culturals específiques dels diferents col·lectius, artistes, creadors i grups de música.

Projectes que promoguin la participació, l? associacionisme i l? oci participatiu entre els col·lectius d? infants i joves.

Criteris d? atorgament (màxim 50 punts)

Participació activa en el Consell Jove de Martorelles (fins a 10 punts)

Col' laboració amb altres àrees de l? Ajuntament (fins a 10 punts)

Innovació i /o creativitat en la programació d? activitats (fins a 10 punts)

Activitats d? educació en valors i/o reducció de conductes de risc (fins a 10 punts)

Projectes que treballin sense ànim de lucre per a l? educació en el lleure d? infants i joves. (fins a 10 punts)

Criteris de justificació

Despeses de publicitat, publicacions i promoció quan vagin a càrrec de l? entitat, sempre que s? adjunti el material imprès i compleixin amb el punt 15 d? aquestes bases. (presentant factura i rebut)

Despeses de material fungible necessaris per al desenvolupament del projecte i/o activitat i de l? entitat. Despeses de farmaciola necessària pel desenvolupament de l? activitat i de l? entitat. Despeses de contractació de grups musicals, talleristes, espectacles infantils i juvenils... Despeses de transport: lloguer d? autocar i/o utilització de transport públic Despeses de contractació de sortides: casa de colònies, terrenys d? acampada...

27.4 Àmbit esportiu A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitat

Potenciar l? esport de base i formatiu. Integrar mitjançant l? esport a col' lectius de nens i nenes menys afavorits. Donar suport a les propostes que complementin els projectes i activitats dutes a terme des de l? administració i/o que, a més, es puguin gestionar conjuntament.

Donar suport als programes i activitats que siguin d? interès per als ciutadans de Martorelles. Potenciar les activitats esportives de lleure destinades a tota la població.

Criteris d? atorgament (50 punts)

PROMOCIÓ ESPORTIVA

Per equips de les categories escola, prebenjamí i benjamí (fins 10 punts)

Per equips de la resta de categories aleví, Infantil, cadet, juvenil i sènior (fins 10 punts)

Per tenir un nombre de jugadors equivalent al 60% del total de cada equip que siguin del municipi. (Fins a 10 punts).

Per valoració del nombre de fitxes o llicències esportives (40 - 80 - més de 120). (Fins a 10 punts)

Per tenir almenys un equip íntegrament femení (10 punts)

ENTITATS AMB ESPORTISTES INDIVIDUALS que participen en activitats i/o competicions oficials.

Per nombre d? esportistes individuals que participen en competicions. (fins a 10 punts)

Projecció del municipi en competicions territorials, estatals i internacionals (fins a 10 punts)

Per tenir un nombre d? esportistes equivalent al 60% del total de l'entitat que siguin del municipi. (Fins a 10 punts).

Per valoració del nombre de fitxes o llicències esportives (40 - 80 - més de 120). (Fins a 10 punts)

Per participació i promoció femenina de l? esport (fins a 10 punts)

Criteris de justificació

Despeses d? arbitratges Despeses d? assegurances Despeses de trofeus i obsequis Despeses de material esportiu Despeses de publicitat, publicacions i promoció quan vagin a càrrec de l? entitat, sempre que s? adjunti el material imprès i compleixin amb el punt 15 d? aquestes bases. (presentant factura i rebut)

Els justificants han de ser factures emeses en forma a càrrec de l? entitat, tot complint els requisits exposats a les bases.

27.5 Àmbit de promoció de la salut pública i el medi ambient A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitat

Garantir la vigilància de la salut pública, la promoció de la salut individual i col' lectiva, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut.

Vetllar per la protecció del medi ambient i el benestar dels animals.

Afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals i el medi ambient.

Divulgar els valors naturals del territori de Martorelles, així com les actituds responsables vers el medi ambient, relacionades amb la mobilitat sostenible, els residus, l? energia, l? aigua o qualsevol altra temàtica ambiental.

Projectes subvencionables

Es podran subvencionar els projectes, serveis i activitats que fomentin: L? educació i informació sanitària, la prevenció de malalties i/o la protecció de la salut. La millora de la qualitat de vida de les persones afectades per malalties cròniques. La formació en matèria sanitària d? agents de la població general o de col·lectius específics. La sensibilització, el suport i l? ajuda mútua en problemes de salut. Actuacions de millora i protecció del l? entorn natural a criteri de la regidoria. Altres projectes de salut que complementin l? actuació municipal en l? àmbit de la salut pública i el medi ambient.

Criteris d? atorgament (màxim 50 punts)

Activitats adreçades a fomentar la promoció de la salut: alimentació saludable, caminades, etc. (fins a 15 punts)

Activitats adreçades a la divulgació, informació i sensibilització de malalties (fins a 10 punts)

Activitats que vetllin per la salut i la protecció dels animals (fins a 10 punts)

Accions i activitats que puguin complementar i donar suport als programes ambientals municipals (fins a 15 punts)

Criteris de justificació Reportar els resultats dels estudis i projectes

Despeses de publicitat, publicacions i promoció quan vagin a càrrec de l? entitat, sempre que s? adjunti el material imprès i compleixin amb el punt 15 d? aquestes bases. (presentant factura i rebut)

Despeses de material fungible necessaris per al desenvolupament del projecte i/o activitat i de l? entitat.

Despeses de contractació de talleristes, espectacles, conferenciants, cursos, etc. (presentant factura amb les retencions obligatòries i el rebut).

27.6 Àmbit d? atenció a la diversitat A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitat

Contribuir a millorar la vida de les persones discapacitades i de les seves famílies.

Informar i orientar sobre els drets deures dels col' lectius de discapacitats.

Donar suport a les famílies de persones discapacitades.

Fomentar oportunitats entre les persones discapacitades i persones de risc social per afavorir la seva integració en la societat.

Projectes subvencionables

Que promoguin la igualtat efectiva. Que desenvolupin activitats i/o accions de sensibilització en contra la violència vers les dones, el col·lectiu LGTBI i altres. Que fomentin la convivència en la diversitat Participació en accions comunitàries del municipi

Criteris d? atorgament

Activitats adreçades a la divulgació, informació i sensibilització de problemàtiques socials (fins a 10 punts)

Activitats que milloren la interrelació i/o integració entre les persones del municipi (fins a 15 punts).

Activitats innovadores que potenciïn la coeducació, la convivència i la relació entre persones (fins a 10 punts).

Activitats que potenciïn la celebració dels dies mundials dedicats a l? àmbit social i participatiu (Dia dels drets de la infància, Dia mundial de la Mobilitat Sostenible, Dia mundial dels Drets Humans, Dia de la Dona...etc) (fins a 15 punts).

Criteris de justificació

Despeses de publicitat, publicacions i promoció quan vagin a càrrec de l? entitat, sempre que s? adjunti el material imprès i compleixin amb el punt 15 d? aquestes bases. (presentant factura i rebut)

Despeses de material fungible necessaris per al desenvolupament del projecte i/o activitat

Despeses de contractació de professionals per fer xerrades i/o conferències... (presentant factura amb les retencions obligatòries i el rebut).

Despeses de transport: lloguer d? autocar i/o utilització de transport públic Despeses de contractació de sortides: casa de colònies, terrenys d? acampada...

27.7 Àmbit de Gent Gran A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Finalitat

Promocionar activitats de tipus socioculturals especialment les enfocades a omplir el temps de lleure per aconseguir un esbarjo amè i instructiu al poble de Martorelles.

Desenvolupar activitats que afavoreixin les relacions intergeneracionals.

Vetllar per la qualitat de vida de les persones grans.

Promocionar activitats que potenciïn l? envelliment actiu.

Projectes subvencionables

Projectes que fomentin la interrelació entre persones de diferents generacions tot compartint espais.

Projectes i actuacions que propiciïn posar de manifest la implicació activa i dinàmica de les persones gran amb la societat mitjançant activitats ludico-relacionals i culturals que fomentin la igualtat de tracte dona-home, la convivència, la diversitat i el voluntariat.

Projectes que afavoreixen la formació continuada per part del col·lectiu (cultural, formativa, informativa, d? actualització, d? accés a les noves tecnologies...)

Criteris d? atorgament

Foment de les activitats de lleure i lúdiques de caràcter sociocultural que promouen el vessant relacional i cultural de la gent gran del municipi (fins a 15 punts)

Promoure activitats, formació i tallers que estimulin la participació activa a tots els nivells dels avis i àvies (fins a 20 punts)

Projectes i actuacions adreçades a la recuperació i manteniment de la memòria històrica (fins a 5 punts)

Promocionar i fomentar activitats intergeneracionals (infants-gran, joves-grans, adultsgrans) compartint espais, activitats i coneixements (fins a 10 punts)

Criteris de justificació

Despeses de publicitat, publicacions i promoció quan vagin a càrrec de l? entitat, sempre que s? adjunti el material imprès i compleixin amb el punt 15 d? aquestes bases. (presentant factura i rebut)

Despeses de material fungible necessaris per al desenvolupament del projecte i/o activitats Despeses de contractació de professionals per fer xerrades i/o conferències, cursos, tallers, etc... (presentant factura amb les retencions obligatòries i el rebut).

27.8 Àmbit de cooperació i solidaritat A part dels requisits i condicions generals regulats en els punts anteriors, les entitats sol·licitants hauran d? adequar les seves sol·licituds a les condicions específiques concretes segons el seu àmbit d? actuació.

Els projectes per la cooperació internacional, el desenvolupament de zones i/o col·lectius deprimits/des al planeta, i les accions per solidaritat d? atenció a urgències, queden exclosos d? aquesta convocatòria, ja que disposen de partida pròpia: Cooperació i Solidaritat 0? 7% - 6200 2310 48920 amb un crèdit inicial 15.000€ . I seran atesos mitjançant subvenció nominativa amb conveni de col·laboració.

Per aquesta convocatòria seran admesos els projectes de sensibilització i promoció de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat amb zones desfavorides del planeta i col·lectius deprimits.

Finalitat

La promoció de la cooperació pel desenvolupament amb zones i/o comunitats desfavorides del planeta. El foment de la cultura de la pau, els valors democràtics, la igualtat i la solidaritat. La sensibilització davant emergències per situació de conflictes bèlics, i/o desastres naturals.

Criteris d? atorgament (50 punts)

COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT i SOLIDARITAT

Per la qualitat del projecte. 5 punts.

Per la conscienciació vers la potenciació del desenvolupament. 5 punts.

Per la capacitat de generar nous recursos al projecte. 5 punts.

Per la zona geogràfica i el seu grau de desenvolupament. 5 punts.

Per estar en una zona en conflicte. 7,5 punts.

Per realitzar-se en solitari o amb un partner local. 7,5 punts.

Per realitzar-se amb una població agermanada. 5 punts.

Per realitzar-se dins un projecte d? àmbit nacional o supranacional. 5 punts.

Pel col·lectiu al qual es dirigeix (infància, gent gran, col·lectius transversals...). 5 punts.

Per la trajectòria de l? entitat. 2,5 punts.

Pel número de socis de l? entitat. 2,5 punts

Criteris de justificació

Despeses vinculades al projecte presentat.

Els justificants han de ser factures originals emeses en forma a càrrec del projecte que no hagin estat fetes servir per cap altre subvenció i el full de compromís de la presidència de l? entitat, tot complint els requisits exposats a les bases.

Martorelles, 22 de maig de 2018

L? alcalde Marc Candela Callado

Transporte
Deporte
Transporte y vehículos
Cultura
Educación
Fiestas Populares
Justicia
Actividades de ocio y tiempo libre
Juventud
Salud
Comercio y marketing
Tercera edad
Medio Ambiente
Cultura e idiomas
Infancia
Alquiler de vivienda
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Promoción de la salud
Música
Deporte
Deportistas individuales
Escuelas
Literatura
Artes
Cooperación internacional
Actividades deportivas
Energía
Discapacidad
Innovación
Estudios
Memoria histórica
Cooperación al desarrollo
Memoria Histórica y víctimas del terrorismo
Nuevas tecnologías