Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per realitzar activitats i programes en l'àmbit d'esports per promoció esportiva de l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 13/07/2015 hasta 13/01/2016
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI

L'Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases particulars reguladores i la convocatòria extraordinària de subvencions en l'àmbit de promoció esportiva per a l'any 2015. Es pot consultar el text de les bases particulars i obtenir l'imprès de sol·licitud al web de l'Ajuntament: www.mataro.cat i a les Oficines d'Atenció Ciutadana. Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de presentar fins el dia 20 de juliol de 2015. a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Riera, 48: de dilluns a divendres de 9 a 19 h ininterrompudament; a les Oficines d'Atenció Ciutadana de Cerdanyola (pg. de Ramon Berenguer III, 82-84), de Rocafonda (c. de Josep Punsola, 47), de Molins-Torner (c. de Nicolau Guanyabens, 23-25), del Pla d'en Boet (c. de Juan Sebastian Elcano, 6) i de Cirera (c. de Cadis, 1): de dilluns a divendres de 9 a 15 h.

En l'Annex es publica el text integre de la convocatòria.

ANNEX.

BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EN L'ÀMBIT D'ESPORTS PER PROMOCIÓ ESPORTIVA DE L'ANY 2015.

I. OBJECTE.

L'objecte d'aquestes bases particulars és la regulació d'una convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en el pressupost municipal vigent, per a fomentar aquelles activitats de promoció esportiva que duguin a terme dins de l'anualitat de 2015 en l'àmbit d'esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d'interès públic local, segons s'explicita en el programa establert a la clàusula específica annexa.

II. PROCEDIMENT.

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.

III. BENEFICIARIS.

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i les persones físiques a títol individual exclusivament pel programa de promoció esportiva de la Direcció d'Esports. Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d'estar inscrits en el Registre Municipal d'Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.

Mitjançant la clàusula específica es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol·licitants per ser beneficiàries d'una subvenció, d'acord amb l'objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiari de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni aquelles entitats esportives, associacions o persones físiques a títol individual que ja hagin estat beneficiàries d'una subvenció per la mateixa finalitat en la convocatòria ordinària de subvencions de l'Ajuntament de Mataró per a promoció esportiva (C-12/15).

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2015 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa en el pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa ni per cap altra en el supòsit que les clàusules específiques en prevegin la seva exclusió.

IV. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ.

L'Ajuntament facilitarà un dossier amb la documentació necessària per sol·licitar i justificar la subvenció. Respectant els terminis establerts, les persones interessades hauran de presentar la següent documentació degudament emplenada segons els models facilitats:

a) Instància de sol·licitud de subvenció subscrita per l'interessat, en el cas de tractar-se de persona física, o per la presidència de l'entitat o per qui tingui conferida la seva representació. Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per persona física o entitat i convocatòria.

b) Projecte de l'activitat o programa a realitzar pel qual se sol·licita la subvenció.

c) El pressupost total desglossat (ingressos i despeses) de l'activitat o programa a realitzar pel qual se sol·licita la subvenció. En el pressupost d'ingressos i despeses, caldrà que estiguin desglossats per a cadascun dels projectes o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció i per naturalesa econòmica o concepte.

d) La documentació addicional que s'estableixi en les clàusules específiques.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà al sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s'advertirà que la no complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud.

La presentació d'una sol·licitud de subvenció comporta la plena acceptació d'aquestes bases, i l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtingui de manera directa l'acreditació de l'acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant certificats telemàtics i, en el cas de tractar-se d'una entitat a més a més l'autorització perquè l'òrgan concedent consulti en el Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya les dades de l'entitat. En el supòsit que un sol·licitant denegués expressament aquest consentiment, haurà d'aportar davant l'òrgan concedent els documents acreditatius corresponents.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de presentar de l'1 al 20 de juliol de 2015 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Riera, 48: de dilluns a divendres de 9 a 19 h ininterrompudament; a les Oficines d'Atenció Ciutadana de Cerdanyola (pg. de Ramon Berenguer III, 82-84), de Rocafonda (c. de Josep Punsola, 47), de Molins-Torner (c. de Nicolau Guanyabens, 23-25), del Pla d'en Boet (c. de Juan Sebastián Elcano, 6) i de Cirera (c. de Cadis, 1): de dilluns a divendres de 9 a 15 h.

V. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ.

Els òrgans responsables de la instrucció del procediment seran designats en els respectius acords d'aprovació de la convocatòria. Els òrgans instructors comprovaran que les sol·licituds reuneixin els requisits exigits en la convocatòria, que s'aporta la documentació referida en el punt anterior i verificaran el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

La proposta de resolució del procediment serà elaborada d'acord amb l'informe emès per una comissió tècnica qualificadora, un cop estudiades i valorades les sol·licituds presentades, d'acord amb els barems de valoració indicats a les clàusules específiques annexes.

La composició de la comissió tècnica qualificadora s'estableix a les clàusules específiques. Aquesta comissió tècnica nomenarà una persona per participar a les reunions de la comissió única a efectes informatius.

Quan l'import de la subvenció proposada sigui inferior al que figura a la sol·licitud de subvenció presentada, la comissió única podrà instar al beneficiari a la reformulació de la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable, d'acord amb els criteris establerts a l'article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Els òrgans responsables per resoldre el procediment d'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases seran els òrgans que tinguin la competència per raó de la quantia de cada un dels programes establerts a les clàusules específiques annexes, d'acord amb el que estableixen les Bases d'execució del pressupost vigent.

VI. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS I PAGAMENT.

L'Ajuntament de Mataró es reserva el dret d'adjudicar la quantitat total o no de l'import establert a cada clàusula específica en funció de la valoració de les propostes que es presentin al concurs.

L'import de les subvencions atorgades dins d'aquesta convocatòria no superarà el 50% del cost de l'activitat o programa a què s'apliquen, i queda a càrrec del sol·licitant de la subvenció l'aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (altres administracions, ens públics o privats).

Les subvencions atorgades dins d'aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, excepte en el cas que les clàusules específiques prevegin la incompatibilitat. Tanmateix, l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat o del projecte subvencionat. A aquests efectes els justificants originals presentats pels beneficiaris es timbraran amb un segell, indicant-hi la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats i si l'import del justificant s'imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest últim cas s'indicarà a més la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.

Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de les subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Les subvencions s'imputaran als crèdits pressupostaris i pels imports màxims que estableixen les clàusules específiques. A més de per l'import màxim inicialment previst, podran atorgar-se subvencions per una quantia addicional sense necessitat d'una nova convocatòria, sempre que els crèdits als quals resulti imputable no estiguin disponibles en el moment d'aquesta convocatòria, però que la seva disponibilitat es prevegi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió per un augment derivat de qualsevol de les causes previstes en l'article 58.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

L'efectivitat de la quantia addicional restarà condicionada a la declaració de la disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, a la prèvia aprovació de les modificacions pressupostàries oportunes (amb anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions).

En el supòsit que, en el transcurs de l'exercici pressupostari, un cop resolt l'atorgament de les subvencions i abans de la finalització del termini de justificació de l'activitat subvencionada, s'alliberés crèdit en alguna de les aplicacions pressupostàries previstes a les clàusules específiques a causa de la no acceptació, renúncia a la subvenció per part d'alguna entitat beneficiària o modificació de la resolució de concessió, es podrà incrementar l'import concedit a alguna/es de les sol·licituds, sense necessitat de fer una nova convocatòria, d'acord amb els criteris de valoració i procediment establert en aquestes bases.

El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que l'entitat beneficiària en justifiqui l'aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta en el punt VIII d'aquestes bases.

També es podrà fer el pagament avançat de les subvencions, prèvia acceptació de la subvenció atorgada per part de l'entitat beneficiària, com a finançament necessari per poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, fins a un màxim del 60 % de l'import atorgat, en el cas que així ho prevegin les clàusules específiques. No avançarà el pagament si el beneficiari té pendent de justificar i/o reintegrar una subvenció municipal atorgada amb anterioritat.

L'Ajuntament de Mataró quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les activitats que realitzin les entitats beneficiàries i de les actuacions a què restin obligades.

VII. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Els beneficiaris estaran obligats a:

- Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es coneguin, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons percebuts.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- En el cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, complir l'obligació de destinar-los a la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció durant cinc anys, en el cas de béns inscriptibles en un registre públic, i dos anys per a la resta de béns. L'incompliment d'aquesta obligació serà causa de reintegrament de la subvenció.

- Reintegrar els fons percebuts en els supòsits recollits en l'article 37 de la Llei general de subvencions.

- Utilitzar el català en la documentació i els elements de difusió generats per les activitats subvencionades i també durant la realització d'aquestes activitats.

- Fer difusió del projecte d'activitats o programa que se subvencioni per donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les activitats subvencionades. Les mesures de difusió s'hauran d'adequar a l'objecte subvencionat (en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals...) i s'hi haurà de fer constar la llegenda 'amb suport de l'Ajuntament de Mataró' amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Mataró i que seran facilitats pel Servei de Comunicació.

- Les associacions i les fundacions, estar inscrites en el registre públic corresponent.

- No es podrà subcontratar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció excepte en el cas que així ho prevegin les clàusules específiques.

- Complir la legislació laboral i fiscal pel que fa referència al personal remunerat per realitzar l'activitat, així com retribuirlo d'acord amb la legislació laboral vigent.

- Complir amb la normativa sectorial i específica que afecta l'activitat per la qual s'ha sol·licitat aquesta subvenció (titulacions, ràtios, assegurança de responsabilitat civil, assegurança d'accidents...) i disposar a l'equipament on s'ha de realitzar l'activitat subvencionada d'una còpia de la documentació abans esmentada per a la seva comprovació.

- Contractar una assegurança de responsabilitat civil davant de tercers per cobrir els possibles danys que es puguin derivar de les activitats subvencionades.

- Contractar una assegurança d'accidents que cobreixi els danys personals que puguin patir les persones que participen voluntàriament en les activitats subvencionades.

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases particulars, de les bases generals o d'altres disposicions generals vigents.

VIII. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

Per percebre les subvencions atorgades, el beneficiari haurà de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació de la documentació següent, sempre signada per la presidència i segellada:

a) Memòria detallada de l'activitat o programa al qual s'ha atorgat la subvenció.

b) Liquidació econòmica d'ingressos i despeses de l'activitat juntament amb una relació de les factures que justifiquin la subvenció concedida. En la liquidació econòmica s'haurà d'indicar el percentatge de dedicació del personal, la despesa del qual s'imputa al projecte subvencionat.

c) Originals i fotocòpies de les factures i la documentació acreditativa del seu pagament que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida. Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- Ser originals o fotocòpia compulsada.

- Amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció.

- Anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.

- Fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció.

- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor o raó social i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).

Així mateix, les factures s'hauran d'ajustar als requisits que s'estableixi la normativa vigent i les clàusules específiques.

La justificació del pagament de les factures presentades es realitzarà mitjançant: rebut, transferència bancària, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han d'indicar, almenys, les circumstàncies següents: nom i cognoms o raó social o denominació complerta i NIF del deutor; número de rebut, import i factura a la que es refereix; data de pagament; òrgan, persona o entitat que l'expedeix amb segell i signatura.

Quan s'acrediti el pagament mitjançant el timbrat de segells (pagat, cobrat, rebut, etc.), hi haurà de constar signatura i segell identificatius del proveïdor.

Les despeses de remuneracions de personal i l'acreditació del seu pagament es justificaran mitjançant presentació dels documents següents:

- Nòmina i signatura del preceptor o comprovant de transferència bancària. - TC1, TC2 i comprovant d'ingrés a la Seguretat social. - Ingrés de l'IRPF a l'Agència Estatal Tributària i comprovant de pagament.

Els comprovants de despeses relatives a cursos, seminaris, minutes, etc. realitzades per persones físiques hauran de contenir la preceptiva retenció de l'IRPF, que s'haurà d'acreditar amb l'ingrés i pagament a l'Agència Estatal Tributària.

d) Un certificat de la persona o presidència de l'entitat subvencionada que acrediti la justificació de l'aplicació de la subvenció a la finalitat per a la qual fou concedida.

e) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament. En el cas d'editar materials cal que els textos siguin sotmesos a correcció lingüística.

f) La documentació addicional que s'estableixi en les clàusules específiques.

La presentació de la documentació anteriorment esmentada es realitzarà dins el termini màxim de 30 dies, a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada i, en tot cas, les de caràcter anual com a data màxima el dia 29 de gener de 2016.

En el cas que l'activitat subvencionada finalitzi amb anterioritat al dia de la notificació de l'atorgament de la subvenció, el termini màxim de 30 dies es comptarà a partir de la data de la notificació de l'atorgament de la subvenció.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà al beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida.

Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

IX. RESOLUCIÓ.

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà en cap cas superior a tres mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

X. PUBLICITAT.

L'Ajuntament de Mataró farà publicitat de les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció. Aquesta publicitat es realitzarà al web, al tauler d'anuncis quan l'import de la subvenció concedida, individualment considerada, sigui inferior a tres mil EUR i en el diari oficial corresponent, en el cas que superi aquest import.

XI. DISPOSICIÓ FINAL.

En tot, el no previst en aquestes bases particulars serà d'aplicació les bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP de data 23/12/1997), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Clàusula específica per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats i programes en els àmbits d'esports per a promoció esportiva, convocatòria extraordinària 2015.

DIRECCIÓ D'ESPORTS.

A. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA (C-12-2/15).

1. Objecte de la subvenció.

Podran ser objecte de subvenció les activitats esportives anuals portades a terme durant l'any 2015 i que tinguin relació amb l'esport de Mataró.

S'entendrà com a activitats de promoció esportiva els següents conceptes:

Aquelles activitats regulars anuals que arribin al major nombre possible de practicants, cercant la millor qualitat en els programes següents:

- Escoles d'iniciació esportiva (encara que no estiguin en competició) i activitats d'entrenament i competició d'esports federats participant en lligues regulars de les federacions catalanes, espanyoles o internacionals si és el cas.

- Promoció de l'esport masculí i femení.

- Disposar d'entrenadors i monitors titulats en l'esport corresponent.

- Nivell de competició dels equips i esportistes de l'entitat i/o a nivell individual, a nivell català, estatal amb participació europea o superior.

- Activitats d'esport adaptat realitzat per entitats recollides en el punt 3.b. i 3.c., tant si són de promoció com de competició.

- Col·laboració en la promoció de l'esport extraescolar amb les escoles de Mataró, de manera regular durant el curs escolar o de manera puntual.

2. Import de la convocatòria específica de subvencions.

Aquestes subvencions s'imputaran a la aplicació pressupostària 620000 341130 48901 subvencions de promoció esportiva, del pressupost vigent de l'Ajuntament de Mataró, amb un màxim de 40.000,00 EUR.

La Direcció d'Esports podrà avançar el pagament de fins al 60% de l'import de les subvencions atorgades sense justificació prèvia, però el 40% restant no es farà efectiu fins que l'entitat i/o persona beneficiària hagi presentat tota la documentació justificativa establerta en el punt VIII d'aquestes bases.

3. Requisits que han de reunir les entitats i/o persones beneficiàries.

Poden sol·licitar les subvencions:

a) Clubs o associacions esportives, sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en els Registre Municipal d'Entitats i en el Registre de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

b) Esport adaptat: aquelles entitats esportives federades afiliades en qualsevol de les Federacions Esportives d'Esports adaptats.

c) Persones a títol individual, domiciliades a Mataró amb un mínim de dos anys d'antiguitat, com a esportistes de modalitats i competicions que no disposin d'entitat esportiva a la ciutat de Mataró, i que competeixin en nom de Mataró.

Cap d'aquests sol·licitants podrà haver estat beneficiari d'una subvenció per promoció esportiva en la convocatòria ordinària C-12/15 de l'Ajuntament de Mataró.

4. Documentació per a la sol·licitud de subvencions.

A part de la documentació especificada en el punt IV de les bases particulars reguladores de subvencions de l'Ajuntament de Mataró, els sol·licitants hauran de presentar degudament emplenada la fitxa específica per promoció esportiva (projecte esportiu o escola d'iniciació).

5. Subcontractació de les activitats subvencionades.

Les entitats beneficiàries de la subvenció concedida podran subcontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueixi l'objecte de la subvenció.

6. Composició de la Comissió Tècnica Qualificadora.

La Comissió estarà formada per les persones que es detallen a continuació:

- El director de la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró o persona en qui delegui. - El tècnic del servei d'instal·lacions. - La tècnica del servei d'escola i lleure. - La tècnica del servei d'activitats esportives, que actuarà com a secretària.

7. Barem específic de valoració.

Per a tots els subprogrames:

Recollir dades de les característiques de cada entitat i/o persona sol·licitant:

' Nombre d'esports diferents (practicats per esportistes i equips diferents): x 20 punts. ' Nombre d'equips masculins: 10 x equip. ' Nombre d'equips femenins: 10 x equip.

' Tenir escola d'iniciació:

' 0-20 esportistes 20 punts. ' 21-50 esportistes 50 punts. ' + de 51 esportistes 75 punts. ' Nombre d'esportistes: 1 punt x esportista (sense comptar els de l'escola d'iniciació).

' Nombre d'entrenadors/entrenadores i monitors/monitores:

Amb titulació estatal: 10 punts x cada un. Amb altres titulacions: 5 punts x cada un. Sense titulació: 0 punt x cada un.

Les titulacions dels entrenadors i monitors s'han d'acreditar, en cas contrari es consideraran tots com a no titulats.

' Nombre d'accions de col·laboració en l'esport extraescolar amb les escoles de Mataró:

' Accions regulars anuals x 200 punts/acció. ' Accions puntuals x 50 punts /acció.

Tots aquests punts es multiplicaran per:

' 1, si es té menys de 50 esportistes. ' 2, entre 51 i 100. ' 3, entre 101 i 200. ' 4, més de 200.

Per l'esport adaptat, aquests punts es multiplicaran per 3.

Segons nivell de competició:

' Equips sèniors en la màxima categoria de competició a nivell català: 1500 punts x cada equip, 1000 punts per esports individuals.

' A la màxima estatal: 5000 o 2500.

' Segona estatal: 4000 o 2000.

' Tercer nivell o inferior estatal: 3000 o 1500.

' Al màxim nivell europeu o superior: 2.500 o 1250.

' Segon nivell europeu: 1500 o 750.

Un cop recollida tota aquesta informació en una fitxa que resumeix les dades esmentades, una per a cada sol·licitant, es transformaran les dades en punts.

La quantitat de subvenció prevista es reparteix en funció d'aquests punts.

Mataró, 29 de juny de 2015 El regidor delegat d'Esports, Josep Maria Font i Morera

Deporte
Deportistas y técnicos
Catalán
Actividades extraescolares
Escuelas
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Actividades deportivas