Aprovació de les bases i convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la sostenibilitat de projectes educatius als centres públics del municipi per a l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 13/07/2015 hasta 13/01/2016
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Dalt

ANUNCI sobre les bases reguladores i la convocatòria d'atorgament de subvenció per a la sostenibilitat de projectes educatius als centres públics del municipi per a l'any 2015

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 25 de maig de 2015, i amb modificació en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 8 de juny de 2015, prengué l'acord la part dispositiva del qual diu següent:

'Aprovar les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la sostenibilitat del projecte 'banc de llibres de text' destinats als centres educatius, amb l'objectiu de fomentar la reutilització de llibres de text en els centres públics del municipi durant el curs escolar 2015-2016 i aprovar la convocatòria d'aquesta subvenció, amb el termini de presentació de sol·licituds que finalitza el 31 de juliol de 2015 i el termini màxim de justificació econòmica serà el 30 d'octubre de 2016.

El text de les bases és el següent:

'Bases específiques d'atorgament de subvenció per a la sostenibilitat de projectes educatius als centres públics del municipi.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions als centres escolars públics del municipi de Premià de Dalt.

- Per a la sostenibilitat del projecte 'banc de llibres de text' destinat als centres, per tal de fomentar la continuïtat dels projectes de reutilització de llibres de text en els centres públics del municipi durant el curs escolar 2015-2016 i,

- Per promoure i potenciar projectes pel curs escolar 2015/16 que suposin una millora i l'increment en la qualitat en l'educació.

Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter propi, voluntari i eventual i no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. Finalitat de les subvencions.

Les finalitats d'aquesta subvenció són, donar compliment als objectius estratègics definits des de la regidora d'ensenyament dins el marc del projecte Premià de Dalt Municipi Educador; projectes de caire educatiu amb interès públic i social que tingui per finalitat la promoció i difusió de l'excel·lència educativa al municipi, la col·laboració entre la comunitat educativa, la promoció de valors i la convivència, fomentar l'èxit escolar i la igualtat d'oportunitats entre totes els ciutadans i compensar les desigualtats econòmiques i socials.

La finalitat de les subvencions és la de:

- Enfortir l'educació donant impuls i suport als centres que es plantegen introduir projectes pedagògics que desenvolupin accions vinculades a posar en marxa accions per conèixer i millorar l'entorn proper, potenciar competències acadèmiques específiques, d'educació ambiental, educació en valors, ...

- Promocionar que els centres educatius descobreixin el seu entorn més proper i participin en la millora del seu entorn més proper i del poble.

- Potenciar que els centres educatius del municipi es comprometin a dissenyar i implantar estratègies i actuacions per fomentar la cultura de l'aprofitament dels recursos i els valors de responsabilitat i respecte. Dins d'aquest un dels projectes és el de incentivar la continuïtat dels projectes de reutilització de llibres l'estudi i impulsar aquelles iniciatives pedagògiques i curriculars que afavoreixin aquests processos.

Es permetrà la compensació de les desviacions entre els projectes subvencionats.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases s'hauran de destinar concretament a:

A) Projecte de reutilització de llibres de text; adquisició de llibres de text, quaderns de treball, llibres de lectura i material necessari directament relacionat amb la conservació i manteniment d'aquest (folres, ...).

B) Projectes pedagògics que fomentin el coneixement de l'entorn social i cultural i/o participin en la millora de l'entorn més proper i del poble o contemplin activitats socioculturals que fomentin l'obertura del centre al poble.

C) Projectes d'educació ambiental; projectes que fomentin l'educació mediambientals oi/o introdueixin millores ambientals al centre.

D) Projectes pedagògics que desenvolupin accions vinculades a educació en valors, educació artística i musical, hàbits saludables i foment de l'esport, ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa i/o la millora del servei de biblioteca escolar.

E) Projectes pedagògics que desenvolupin accions vinculades a posar en marxa accions per potenciar competències acadèmiques específiques i promoure l'equitat de l'alumnat a través de mesures compensatòries.

F) Els projectes que fomentin la innovació i la investigació científica i tecnològica.

G) Els projectes socioeducatius i d'innovació que consolidin experiències educatives.

H) Les activitats programades per la setmana cultural del centre.

Les subvencions previstes en aquestes bases només podran ser destinades a les finalitats per a les quals han estat atorgades. En cap cas podran ser projecte de subvenció despeses de bens inventariables.

3. Període d'execució.

Projecte Banc de Llibres (A) període comprès entre de l'1de gener al 31 de desembre de 2015. Altres Projectes (de B a H) període comprès entre el 30 de maig de 2015 i el 31 d'agost del 2016.

4. Requisits dels beneficiaris i forma d'acreditar-los.

1. Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions els centres d'ensenyament públics del municipi que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

2. No podran ser beneficiaris/àries de les subvencions regulades en aquestes bases les entitats o associacions que tinguin un conveni signat amb l'Ajuntament de Premià de Dalt en aquest àmbit ni les que siguin beneficiàries de subvencions previstes nominativament al pressupost municipal corresponent a l'exercici en què s'efectuï la convocatòria.

3. La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

4. Els sol·licitants no poden presentar més d'una sol·licitud. Aquesta sol·licitud pot recollir més d'un projecte dels relacionats al punt 2 d'aquestes bases.

5. Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI del/de la director/a del centre.

b) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

c) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

d) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

e) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

f) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

g) Memòria del projecte on constin els objectius, procediments, nivells educatius i el nombre d'alumnes que es preveu que hi participi.

h) Pressupost dels ingressos i de la despesa previst pel projecte (segons model normalitzat).

i) Declaració de la voluntat del centre de vetllar per la continuïtat del projecte. de reutilització de llibres de text i la proposta didàctica més adient per vetllar per la continuïtat del projecte i mantenir la filosofia d'estalvi econòmic per a les famílies, així com adoptar mesures per exigir el bon ús dels llibres i material a les famílies que els utilitzin.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se al registre de l'Ajuntament de Premià de Dalt, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

No serà necessària l'aportació dels documents a) b) c) d) si ja estan en disposició a l'Ajuntament en el registre d'entitats.

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

Caldrà presentar les sol·licituds al Registre de l'Ajuntament de Premià de Dalt a partir de l'endemà de la publicació de les bases i la convocatòria al BOP, i com a data límit el 31 de juliol de 2015.

També es poden presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 384 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la web www.premiadedalt.cat, a l'OAC i a l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Premià de Dalt.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

9. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions previstes en aquestes bases seran destinades a llibres de text o consulta, llibres de lectura, quaderns i/o material de suport necessaris pel projecte.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindran en compte els següents criteris objectius: Criteri Puntuació Impacte del projecte en el municipi (nombre d'alumnes del municipi que es beneficien del projecte) Fins a 10

A efectes de la valoració, el tribunal, podrà tenir en compte, a més, els següents criteris: Criteri Puntuació La viabilitat de la continuïtat del projecte Fins a 5 La resposta del projecte a les necessitats de la comunitat educativa del centre Fins a 5 El projecte que es presenta i la coherència d'aquest: objectius, desenvolupament i justificació, metodologia i pressupost Fins a 5 Projecte compartit entre les famílies i el centre. Fins a 5

No seran motiu de subvenció les activitats confessionals i /o polítiques, o amb finalitat lucrativa.

10. Quantia total de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 66.000 EUR a càrrec de l'aplicació pressupostària 321/323/48901, Subvenció a entitats àrea ensenyament.

Aquest crèdit podrà ser incrementat per un import addicional prèvia aprovació per part de l'òrgan competent i distribuït entre els beneficiaris.

11. Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional en relació als punts assignats entre els/les sol·licitants amb l'objectiu de mantenir el projecte del banc de llibres de text i de dotar-lo del material complementari de suport.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin podrà abastar el cost total dels projectes/activitats subvencionades, atesa la finalitat social del projecte i la repercussió directa i positiva pels interessos de la comunitat veïnal, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el departament de l'àrea d'ensenyament.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

' L'Alcalde, o persona en qui delegui, president. ' El regidor/a d'Ensenyament. ' El secretari/a de la corporació, o persona en qui delegui, secretari/a. ' Un tècnic/a de l'Ajuntament vinculat al departament d'Ensenyament. ' Un tècnic/a de l'Ajuntament de l'àrea de Serveis Econòmics.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d'acord amb el que s'estableix a l'article 19.2 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2015.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13. Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 2 mesos, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de un mes des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14. Acceptació de la subvenció.

Els beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, si en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord no han enviat cap comunicat a l'Ajuntament, es donarà per acceptada la subvenció així com les condicions imposades en la concessió.

15. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, els que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

' Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

' Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

' El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

' El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària.

' Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16. Despeses subvencionables.

' Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'objectiu de l'activitat subvencionada i s'efectuïn dins del termini establert per a la realització del projecte o activitat subvencionat/da i determinat de la convocatòria corresponent.

' Concretament, es consideraran despeses subvencionables, sempre que estiguin directament relacionades amb les activitats o projectes objecte de subvenció, les destinades al manteniment, adequació i dotació de material al projecte de banc de llibres dels centres; llibres de text o consulta, llibres de lectura, quaderns i/o material de suport necessaris pel projecte.

' S'imputarà un tant alçat del 15% calculat sobre les despeses directes correctament justificades en concepte de despesa indirecta. Es consideren despeses indirectes aquelles que no puguin vincular-se directament amb una actuació de l'ens beneficiari de la subvenció, però que són necessàries per dur a terme l'actuació.

' En cap cas no són subvencionables:

' Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

' Les despeses de procediments judicials.

' Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

' Les dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l'entitat o associació (despeses de locomoció, viatges...).

' Les factures emeses per persones que formen part de la Junta Directiva de l'associació o entitat.

17. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà prèvia presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen, admetent-se el pagament fraccionat.

Els beneficiaris podran sol·licitar l'avançament del pagament de la subvenció fins al 80%, (cal motivar-ho).

18. Termini i forma de justificació.

a. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 d'octubre de 2016.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/beneficiària, mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la web, OAC i al Departament d'Ensenyament i revestirà la forma de:

* Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases. 2. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

b. En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1. S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció atorgada.

2. S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

3. Els documents justificatius a presentar seran factures que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat i detall els productes adquirits. S'ha de presentar document justificatiu original. En cas que també es presenti fotocopia, es procedirà a la seva compulsa a l'efecte de poder retornar l'original al/la beneficiari/ària.

4. Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

19. Deficiències en la justificació.

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

20. Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

21. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

' Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

' Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

' Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les bases.

22. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

' Les subvencions regulades en aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altre ajut que pugui rebre l'entitat beneficiària d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats, o de particulars.

' Tot i així, en cap cas l'import no podrà superar el cost de l'activitat que ha de portar a terme la persona beneficiària. Per a tal fi, les persones sol·licitants realitzaran una declaració on faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix concepte.

23. Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

' Inferiors a 3.000 EUR en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica. ' Superiors a 3.000 EUR en el Butlletí Oficial de la Província.

24. Mesures de difusió del finançament públic.

Els beneficiaris/-àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat.

25. Causes de reintegrament.

1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3. Procedirà el reintegrament per part dels/ de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

26. Obligats al reintegrament.

1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2. Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per als compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el que de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

27. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el títol IV de la RGLS i al títol IV de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

28. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de els Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

Premià de Dalt, 30 de juny de 2015 L'alcalde accidental, Josep Triadó Bergés

Libros de texto
Escuelas
Educación
Cultura
Familia
Medio Ambiente
Lectura
Cultura e idiomas
Actividades de servicios sociales
Salud
Bibliotecas
Ciencia
Deporte
Artes
Música