Aprovació de les bases i convocatòria de la sisena edició del premi Mercats de Barcelona, any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-07-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 13/07/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Mercats

ANUNCI

En data 8 de juliol, el President de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ha aprovat la següent resolució: 'APROVAR les bases corresponents al premi 'mercats de Barcelona', en la seva sisena edició (any 2015) segons el text que s'adjunta com a document annex únic, i OBRIR el període de recepció de candidatures que finalitza el proper dia 18 de setembre de 2015'.

En conseqüència, es publica el present anunci per tal de posar en públic coneixement de totes les persones que estiguin interessades en presentar la seva candidatura, que disposen de fins a les catorze hores (14:00h.) del dia 18 de setembre de 2015 (divendres, inclusivament) per a presentar-les seguint el formulari que tenen a la seva disposició en el web municipal (www.bcn.cat/mercatsmunicipals) o a través de les direccions dels mercats corresponents.

Als efectes oportuns, s'adjunta al present anunci (en document annex únic) el text de les bases reguladores esmentades.

2015 6a edició 'Premi mercats de Barcelona'

Barcelona compta amb una xarxa de comerç de proximitat dinàmica, en constant renovació i adequació a les demandes ciutadanes. De fet, el comerç urbà és un dels elements de Barcelona més ben valorats pels seus ciutadans i pels nombrosos visitants.

Barcelona és la ciutat europea amb més eixos comercials urbans, un total de 18. I poques ciutats del món gaudeixen d'una xarxa de mercats municipals com la que té Barcelona amb 39 mercats alimentaris i 6 no alimentaris, un total de 36 mil metres quadrats de superfície comercial, i més de 3.000 establiments i comerciants.

Les dues tipologies de comerç -botiga de carrer, mercat municipal-, conviuen en perfecte simbiosi. Així ho demostra la integració dels mercats municipals en els eixos comercials abans esmentats, i el seu efecte 'locomotora'.

Conscient d'aquesta situació, l'Ajuntament, mitjançant l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), hi està impulsant un canvi qualitatiu. S'aposta per uns mercats municipals competitius, per uns equipaments comercials capaços de combinar els seus valors característics (el producte fresc i de qualitat, l'oferta especialitzada i el tracte personalitzat) amb una oferta lúdica i d'oci, amb unes instal·lacions modernes i amb tots aquells serveis, en definitiva, que permetin atendre les noves demandes ciutadanes en matèria de consum.

L'Ajuntament de Barcelona convoca la 6a edició del 'Premi mercats de Barcelona', amb el propòsit de consolidar el reconeixement de la ciutat a la tasca dels nostres comerciants de la xarxa de mercats municipals i de les seves associacions de venedors, especialment a les iniciatives empresarials que aporten valor afegit, a les dinamitzacions comercials que s'estan duent a terme, i a les persones que treballen en el món dels mercats i que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat moderna i emprenedora de la qual tots ens sentim orgullosos, i dels seus mercats un valor en alça i un referent mundial.

BASES PARTICULARS I ESPECÍFIQUES

1.- L'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'Institut Municipal de Mercats, convoca una nova edició del 'Premi mercats de Barcelona' amb l'objectiu de contribuir a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial dels mercats municipals de la nostra ciutat. Amb aquesta finalitat es convoca la 6a edició del premi Barcelona, els millors mercats del món, per distingir les iniciatives, contribucions, establiments comercials i activitats de les associacions de venedors dels mercats, que hagin tingut incidència en la millora d'aquest sector. El premi constarà d'una única modalitat, i que podrà ser:

Premi a la millor iniciativa individual d'un establiment d'un mercat municipal de la ciutat de Barcelona: reconeixement a la singularitat de determinats establiments comercials presents a la xarxa de mercats municipals de la ciutat de Barcelona, que representin una imatge distintiva per les seves característiques de decoració, per la gamma de la seva oferta de productes, per l'antiguitat, pels elements d'innovació, per la qualitat del seu servei al consumidor o pel seu valor afegit en l'acte de venda. O bé,

Premi a la millor iniciativa col·lectiva per a la dinamització d'un mercat municipal de la ciutat de Barcelona: reconeixement de les iniciatives impulsades per les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona que representin una aportació significativa i avantguardista a la dinamització comercial d'un mercat, la posada en marxa o consolidació d'un servei en un mercat, d'un subsector comercial concret o del conjunt del mercat.

2.- Es considera que poden optar al premi totes aquelles iniciatives, contribucions o actuacions fetes en establiments comercials dutes a terme o bé per titulars de parades en qualsevol dels mercats municipals de Barcelona, o bé per qualsevol de les associacions de venedors de qualsevol mercat municipal de Barcelona legalment constituïda, que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en l'apartat anterior, i que compleixin les condicions que es detallen sobre la descripció dels àmbits.

Són candidates al Premi, tant les propostes que arribin mitjançant sol·licitud de comerciants i associacions de venedors de mercats, com aquelles que complint l'establert en aquest mateix punt i en base als criteris de l'anterior, hagin estat proposades d'ofici pel jurat, sempre i quan s'hagin desenvolupat o hagin entrat en funcionament fins a la data de convocatòria del present Premi.

3.- La proposta guanyadora s'elegirà a través d'un jurat, designat pel President de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, i estarà integrat pels membres següents:

' El President de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, o persona en qui delegui, amb veu però sense vot. ' 3 representants vinculats al món del comerç en general. ' 2 representants vinculats al món dels mercats. ' El Gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, o persona en qui delegui, amb veu però sense vot. ' El Director de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, o persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

Actuarà com a Secretari/ària del Jurat, el Secretari Delegat de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, o persona en qui delegui.

4.- El premi s'atorgarà per majoria de vots o podran ser declarat no adjudicat, a criteri del jurat. En cas que algun dels membres del jurat, per causa de força major, no pogués assistir-hi i emetre el seu vot el dia del veredicte, l'haurà de fer arribar per escrit a la secretaria del Premi. A més del premiat el jurat podrà determinar la segona candidatura més votada com a finalista, i tot i no ser la guanyadora, proposar una menció especial.

5.- El jurat es reserva la potestat de desestimar una candidatura presentada, si aquesta no compleix els requisits establerts en aquestes bases, o bé que tot i complint-los manqui total o parcialment la documentació que cal acompanyar a la sol·licitud, amb especial atenció a la memòria explicativa que cal adjuntar.

6.- El premi consistirà en el lliurament d'un guardó commemoratiu.

7.- En tot allò que no preveuen aquestes bases particulars, caldrà atenir-se al que disposi la normativa general reguladora que s'escaigui.

QUI POT PARTICIPAR-HI?

Poden ser proposats com a candidats totes aquelles iniciatives, contribucions o establiments comercials que es puguin integrar en algun dels àmbits descrits en el primer apartat i que compleixin les condicions que es detallen en les modalitats descrites en l'apartat 1.

QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR-HI?

Les candidatures s'han de presentar a:

L'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Avinguda Icària, 145-147, 4a pl. 08005 Barcelona.

La data límit de presentació de les candidatures és el dia 18 de setembre de 2015, inclusivament. La proposta s'acompanyarà de la documentació següent:

' Full de proposta de candidatura. ' Memòria explicativa de la iniciativa, establiment o trajectòria professional. Aquesta memòria és de caràcter obligatori, i la no presentació suposarà l'exclusió de la candidatura presentada.

Barcelona, 9 de juliol de 2015 El secretari delegat, Manel Armengol i Jornet

Comercio
Comercio y marketing
Iniciativa emprendedora
Consumidores y usuarios
Dinamización comercial