Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a l'any 2015. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-03-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 19/03/2015 hasta 19/09/2015
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Sau va aprovar en sessió de data 9 de març de 2015 els següents acords:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per el foment de la natalitat i a l'escolarització al municipi de Vilanova de Sau (Any 2015) que figuren a l'Annex I.

Segon.- Aprovar les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per la rehabilitació d'edificis i per al foment a la construcció de nous habitatges al municipi de Vilanova de Sau (Any 2015) que figuren a l'Annex II.

Tercer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per l'atorgament de subvencions per a les despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves en l'àmbit formatiu. (Any 2015) que figuren a l'Annex III.

Quart.- Aprovar la convocatòria d'aquestes subvencions per els següents imports màxims i amb càrrec a les següents partides:

- Subvencions per al foment de la natalitat i escolaritat: 7.000,00 EUR (amb càrrec a la partida 231.480.09).

- Subvencions per la rehabilitació d'edificis i foment nova construcció: 2.500,00 EUR (amb càrrec a la partida 1522.480.10).

- Subvencions per a les despeses de desplaçaments que fomentin la mobilitat dels joves en l'àmbit formatiu: 2.000,00 EUR (amb càrrec a la partida 320.480.04).

El contingut de les quals consta incorporat a les anteriors bases, i pel termini que en elles s'indiquen.

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l'article 14.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Vilanova de Sau i l'article 124.2 del ROAS.

ANNEX I

Bases Reguladores i convocatòria de Subvencions en règim de concurrència competitiva per el foment de la natalitat i a l'escolarització al municipi de Vilanova de Sau. Any 2015.

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament per fomentar la natalitat i l'escolarització al municipi de Vilanova de Sau.

Poden optar a l'atorgament d'una subvenció les persones que reuneixin els requisits previstos en la present convocatòria.

2.- Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar la natalitat i l'escolarització al municipi de Vilanova de Sau.

3.- Requisits dels beneficiaris/àries

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que més endavant s'indiquen sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Subvencions a la natalitat: Seran beneficiaris, tots els pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau i empadronats al municipi, que tinguin un segon o successius fills, ja siguin biològics o adoptius.

b) Subvencions a l'escolarització:

Seran beneficiaris de les subvencions a l'escolarització els pares, mares o tutors, veïns de Vilanova de Sau, que escolaritzin el segon o successius fills a l'escola de Vilanova de Sau en els cicles d'infantil i primària a partir de qualsevol curs del cicle infantil, i sempre que com a mínim un altre germà estigui o hagi estat escolaritzat en aquest centre fins finalitzar-hi el cicle de primària i el fill escolaritzat figuri empadronat en el municipi.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

S'atorgarà una única subvenció per fill, que podrà sol·licitar el titular de la seva guàrdia i custòdia. En cas que la guàrdia i custòdia sigui compartida, la sol·licitud per part d'un progenitor exclou automàticament la de l'altre.

4.- Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

Persones físiques

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant.

El sol·licitant haurà de ser el pare, mare o tutor dels menors escolaritzats al municipi o que s'escolaritzaran en un futur, en el cas de subvencions per el foment a l'escolarització al municipi, o el progenitor o pare/mare adoptiu pel que fa a les subvencions de foment a la natalitat.

2) Volant d'empadronament del menor per tal d'acreditar la residència al municipi de Vilanova de Sau.

3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

4) 4a) Per les subvencions pel foment a l'escolarització a Vilanova de Sau: Certificat de la directora de l'escola en el qual es faci constar que l'Infant/s han estat escolaritzats a l'escola de Vilanova de Sau, amb indicació del curs que ha realitzat.

En cas que l'escolarització al CEIP Vilanova de Sau no s'hagués realitzat durant tot el curs escolar, la subvenció s'atorgarà de forma proporcional als mesos en que s'ha escolaritzat al centre o s'ha realitzat el trasllat.

4b) Per les subvencions pel foment de la natalitat: certificat literal de naixement del segon fill, acompanyat de còpia compulsada del llibre de família.

5) Per les subvencions per al foment a l'escolarització a Vilanova de Sau: Declaració jurada acceptant el ferm compromís que el segon i successius fills serà escolaritzat a l'Escola de Vilanova de Sau, i que en cas que no sigui així, el beneficiari es compromet a retornar a l'Ajuntament les quantitat percebudes en concepte de subvenció per al foment a l'escolarització (Segons model normalitzat).

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions per al foment a l'escolarització començarà a partir de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà transcorregut un mes des d'aquesta publicació.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions per al foment a la natalitat començarà a partir de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 31.12.2015.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se les oficines de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

7.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

8.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada al registre general de l'Ajuntament, amb els límits fixats en les presents bases, i fins a l'esgotament del crèdit previst en la corresponent l'aplicació pressupostària.

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 7000,00 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 231.480.09.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

10.- Import individualitzat de les subvencions

L'import a concedir serà com a màxim en la present convocatòria serà:

Subvencions per al foment de l'escolarització a Vilanova de Sau:

Cicle infantil:

P3: 1.210,00 EUR

P4: 1.270,00 EUR

P5: 1.330,00 EUR

Primària:

1er: 1.390,00 EUR

2on: 1.450,00 EUR

3er: 1.510,00 EUR

4art: 1.570,00 EUR

5è: 1.630,00 EUR

6è: 1.690,00 EUR

El total per fill/família, en cas de convocatòries successives els propers anys serà de 13.050,00 EUR, repartits entre els nou cursos d'escolarització als cicles infantil i primària de l'escola de Vilanova de Sau.

Subvencions per al foment a la natalitat:

Una subvenció única de 170,00 EUR pel naixement del segon fill i de 340,00 EUR pel tercer fill i següents en el moment del naixement d'aquests, amb independència de la seva futura escolarització o no al CEIP Vilanova de Sau.

L'obtenció de les subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà l'atorgament de les regulades en aquestes bases, sempre i quan es compleixin els requisits exigits.

11.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el secretari de l'Ajuntament.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

- Joan Riera Comellas (Alcalde)

- Maria Milagros Martínez Adán (Regidora)

- Pilar Sancho Orra (Regidora)

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions, i per la seva revocació, si s'escau, serà l'Alcaldia.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

12.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

- Subvencions per al foment a l'escolarització: s'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

- Subvencions per al foment a la natalitat: El termini per resoldre l'atorgament de les subvencions serà d'un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud per part del possible beneficiari.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificades a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

13.- Acceptació de la subvenció

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar per escrit i sense reserves la subvenció, amb exprés acatament de les presents bases. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord.

La manca d'acceptació equivaldrà a la renúncia de la subvenció.

En virtut d'aquesta acceptació el beneficiari queda obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.

14.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'ajuntament de Vilanova de Sau.

2. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a:

2a) Subvencions per al foment a l'escolarització al municipi de Vilanova de Sau:

Per escolarització a l'escola de Vilanova de Sau: escolaritzar el segon i successius fills a l'escola de Vilanova de Sau en els cursos d'educació infantil i primària a partir de qualsevol curs de cicle infantil, sempre que com a mínim un altre germà estigui o hagi estat escolaritzat en aquest centre fins a finalitzar-hi el cicle de primària.

2b) Subvencions per al foment de la natalitat:

No s'estableixen obligacions específiques, a banda dels requisits per l'atorgament de les subvencions fixats en la base 5ena.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

15.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop.

16.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

17. Compatibilitat amb d'altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

18.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

Atès que totes les subvencions són d'un import inferior als 3.000 EUR la publicitat es farà en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica.

19.- Circumstàncies que poden donar lloc a la revocació de la subvenció

L'Alcaldia pot revocar les subvencions atorgades i acceptades per raó d'incompliment de qualsevol de les obligacions que corresponent al beneficiari, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resta de legislació concordant i les presents bases.

L'acte de revocació anirà precedit d'un tràmit d'informació pública de deu dies i comportarà l'obligació del beneficiari de reintegrar la subvenció.

20.- Renúncia

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, mitjançant escrit presentat al registre general de l'Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les quantitats percebudes.

21.- Reintegrament de la subvenció percebuda

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, així com, si s'escau, de les bestretes corresponents a subvencions renunciades o revocades.

Si en el termini d'un mes, des que sigui notificat l'acord de resolució de revocació de la subvenció o de la presentació a l'Ajuntament de l'escrit de renuncia, no s'ha procedit al reintegrament de les quantitats reclamades, es procedirà a la seva exacció pel procediment de constrenyiment administratiu.

22.- Causes de reintegrament

Estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

23.- Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament les persones físiques que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries

24.- Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

25.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.

ANNEX II

Bases Reguladores i convocatòria de Subvencions en règim de concurrència competitiva per la rehabilitació d'edificis i per al foment a la construcció de nous habitatges al municipi de Vilanova de Sau. Any 2015.

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament per fomentar la rehabilitació d'edificis amb una antiguitat superior a 25 anys i per al foment de la construcció de nous habitatges al municipi de Vilanova de Sau. En ambdós casos es tracta d'edificis situats al nucli urbà i fora de l'àmbit de l'espai natural de les Guilleries Savassona.

Poden optar a l'atorgament d'una subvenció les persones que compleixin els requisits fixats a la base 4a. de la present convocatòria.

2.- Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar la rehabilitació d'edificis de més de 25 anys d'antiguitat i la construcció de nous habitatges al municipi de Vilanova de Sau.

3.- Període d'execució

Les subvencions per la rehabilitació d'edificis amb una antiguitat superior als 25 anys i concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes pels quals es sol·liciti la llicència urbanística durant l'any 2015.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques que més endavant s'indiquen sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Per les subvencions a la rehabilitació d'edificis:

Seran beneficiaris de les subvencions a la rehabilitació d'edificis els propietaris, arrendataris o usufructuaris, que siguin persones físiques, de vivendes amb una antiguitat superior a 25 anys que estiguin empadronats al municipi i acreditin haver-ho estat durant l'últim any.

b) Per les subvencions per fomentar la construcció de nous habitatges:

Seran beneficiaris de les subvencions per al foment de construcció de nous habitatges les persones físiques propietàries de nous habitatges que estiguin empadronades al municipi o els que s'empadronin en l'habitatge acabat de construir.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a la base següent.

5.- Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

3) Escriptura o fitxa cadastral acreditativa de la titularitat de la finca o l'usdefruit, o en el seu cas, contracte d'arrendament o de precarista, pel que fa a les subvencions de rehabilitació d'edificis, i l'escriptura i el rebut de l'IBI, pel que fa a la segona modalitat de subvencions.

4) Volant d'empadronament al municipi de Vilanova de Sau

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 31.12.2015 inclòs (convocatòria oberta).

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se les oficines de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada al registre general de l'Ajuntament, sempre que compleixin amb els requisits de la present convocatòria, dins els límits fixats en aquesta, i fins a l'esgotament del crèdit previst en l'aplicació pressupostària 1522.480.10 del pressupost de l'ajuntament per l'any 2015.

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 2.500 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 1522.480.10.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

11.- Import individualitzat de les subvencions

L'import a concedir serà:

A) Subvenció per a la rehabilitació d'edificis del sòl urbà de Vilanova de Sau i fora de l'àmbit l'espai natural de les Guilleries Savassona i que tinguin una antiguitat superior a 25 anys:

La subvenció no podrà superar la quantitat equivalent al 2% del cost de la rehabilitació de la edificis amb un màxim de 1.000 EUR per persona i any. En el supòsit que una obra contempli una part de rehabilitació i una part de nova construcció, la subvenció només s'atorgarà per a la part de la rehabilitació, havent de diferenciar el sol·licitant l'import corresponent a la rehabilitació. De no fer-ho el propi interessat serà l'arquitecte municipal qui, segons el seu criteri tècnic, valori l'import de la rehabilitació.

B) Subvenció per a la nova construcció de vivendes que es trobin situades en sòl urbà i fora de l'àmbit de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona:

La subvenció atorgada no podrà superar en cap cas les quantitats següents:

- Any de construcció de la vivenda: la subvenció serà l'equivalent al 75% de la quota de l'impost de béns immobles de la vivenda construïda i que hagi estat donada d'alta d'aquest impost municipal pel seu titular una vegada finalitzada l'obra.

- 2on any des de la construcció de la vivenda: la subvenció serà l'equivalent al 50% de la quota de l'impost de béns immobles de la vivenda construïda.

- 3er any des de la construcció de la vivenda: la subvenció serà l'equivalent al 25% de la quota de l'impost de béns immobles de la vivenda construïda.

Si la vivenda de nova construcció és propietat de més d'una persona física només hi haurà dret a una subvenció per vivenda i any i aquesta s'atorgarà al que consti com a contribuent en el rebut de l'IBI.

Aquestes subvencions s'atorgaran garantint els principis de publicitat, objectivitat i igualtat, sense que en cap cas puguin superar la quota corresponent a l'impost sobre instal·lacions, construccions i obres, en la primera modalitat de subvencions, ni la quota de l'IBI en la segona modalitat.

L'obtenció de les subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà l'atorgament de les regulades en aquestes bases sempre que la suma d'aquestes no superi l'import de l'obra de rehabilitació o l'import corresponent a la quota de l'IBI de l'any corresponent.

12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà la secretaria de l'Ajuntament.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

- Joan Riera Comellas (Alcalde)

- Milagros Martínez Adan (Regidora)

- Pilar Sancho Orra (Regidora)

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions, i per la seva revocació, si s'escau, serà l'Alcaldia.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

El termini per resoldre l'atorgament de les subvencions serà d'un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud per part del possible beneficiari.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificada a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14.- Acceptació de la subvenció

Les subvencions s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de quinze dies els beneficiaris no han manifestat expressament les seves objeccions.

15.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1 Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2 Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'ajuntament de Vilanova de Sau. Caldrà haver sol·licitat la corresponent llicència urbanística pel que fa a les obres de rehabilitació d'edificis o haver donat d'alta la vivenda de nova construcció al cadastre el mateix any de la seva finalització.

3 El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4 El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.

5 Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16.- Despeses subvencionables

Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:

Obres de rehabilitació de edificis del sòl urbà de Vilanova de Sau i fora de l'àmbit l'espai natural de les Guilleries Savassona, amb una antiguitat superior a 25 anys, i que siguin titulars, arrendades o en usdefruit, d'una persona resident al municipi amb una antiguitat mínima d'un any d'empadronament.

Construcció de vivendes al sòl urbà de Vilanova de Sau i fora de l'àmbit de l'espai natural de les Guilleries Savassona, sempre i quan la sol·licitud de la subvenció es faci per una persona empadronada al municipi, o que s'empadroni en la vivenda acabada de construir i que l'alta al cadastre de la mateixa s'hagi realitzat dins l'any de finalització de la mateixa.

17.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

18.- Termini i forma de justificació

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31.12.2015.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a les oficines de l'Ajuntament.

19.- Deficiències en la justificació

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

20.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

22.- Compatibilitat amb d'altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud.

23.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

Atès que totes les subvencions són d'un import inferior als 3.000 EUR la publicitat es farà en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica.

24.- Mesures de difusió del finançament públic

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte per qualsevol mitjà.

25.- Causes de reintegrament

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

26.- Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament les persones físiques que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

27.- Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

28.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.

ANNEX III

Bases Reguladores i convocatòria de Subvencions en règim de concurrència competitiva per l'atorgament de beques per a les despeses de desplacaments que fomentin la mobilitat dels joves de Vilanova de Sau en L'ÀMBIT formatiu

1.- Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament per fomentar la mobilitat dels joves de Vilanova de Sau en l'àmbit formatiu.

Poden optar a l'atorgament d'una subvenció les persones que reuneixin els requisits previstos en la present convocatòria.

2.- Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat, i d'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions, aquestes subvencions hauran de fomentar la mobilitat dels joves del municipi de Vilanova de Sau en l'àmbit formatiu.

3.- Requisits dels beneficiaris/àries

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

- Estar empadronat/da a Vilanova de Sau amb un mínim d'un any.

- Tenir entre 16 i 25 anys.

- Cursar batxillerat, estudis universitaris i cicles formatius de grau superior homologats per la Generalitat de Catalunya.

- En el cas de les persones joves que no tinguin la nacionalitat espanyola, tenir permís de residència.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

4.- Documentació a aportar

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Document identificatiu de la persona sol·licitant.

En el cas que actuï un representant, document d'autorització de la representació acompanyat de fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (model adjunt).

2) Certificat del Centre on cursa batxillerat, estudis universitaris o cicle formatiu de grau superior homologats per la Generalitat de Catalunya que figuri el curs d'inscripció 2015/2016.

3) justificant acreditatiu del pagament de la matrícula corresponent.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud de subvenció començarà a partir de 1 de setembre de 2015 i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2015.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 4 podrà trobar-se les oficines de l'Ajuntament i a la seva pàgina web.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 4 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

7.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

8.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció

Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada al registre general de l'Ajuntament, amb els límits fixats en les presents bases, i fins a l'esgotament del crèdit previst en l'aplicació pressupostària 320.48004

9.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2015 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 2.000 EUR.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

10.- Import individualitzat de les subvencions

L'import a concedir serà de 100 EUR.

11.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà el secretari de l'Ajuntament.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

- Joan Riera Comellas (Alcalde)

- Maria Milagros Martínez Adán (Regidora)

- Pilar Sancho Orra (Regidora)

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions, i per la seva revocació, si s'escau, serà l'Alcaldia.

12.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Un cop acordada la concessió de la subvenció, aquestes seran notificades a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

13.- Acceptació de la subvenció

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar per escrit i sense reserves la subvenció, amb exprés acatament de les presents bases. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de deu dies a partir de la recepció de l'indicat acord.

La manca d'acceptació equivaldrà a la renúncia de la subvenció.

En virtut d'aquesta acceptació el beneficiari queda obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.

14.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Vilanova de Sau.

6. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a cursar durant l'any acadèmic el curs pel qual s'han inscrit i han obtingut la subvenció per la mobilitat.

7. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

8. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

15.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop.

16.- Mesures de garantia

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

17. Compatibilitat amb d'altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

18.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import:

Atès que totes les subvencions són d'un import inferior als 3.000 EUR la publicitat es farà en el taulell d'anuncis corporatiu o a la seu electrònica.

19.- Circumstàncies que poden donar lloc a la revocació de la subvenció

L'Alcaldia pot revocar les subvencions atorgades i acceptades per raó d'incompliment de qualsevol de les obligacions que corresponent al beneficiari, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, resta de legislació concordant i les presents bases.

L'acte de revocació anirà precedit d'un tràmit d'informació pública de deu dies i comportarà l'obligació del beneficiari de reintegrar la subvenció.

20.- Renúncia

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, mitjançant escrit presentat al registre general de l'Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les quantitats percebudes.

21.- Reintegrament de la subvenció percebuda

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, així com, si s'escau, de les bestretes corresponents a subvencions renunciades o revocades.

Si en el termini d'un mes, des que sigui notificat l'acord de resolució de revocació de la subvenció o de la presentació a l'Ajuntament de l'escrit de renuncia, no s'ha procedit al reintegrament de les quantitats reclamades, es procedirà a la seva exacció pel procediment de constrenyiment administratiu.

22.- Causes de reintegrament

Estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

23.- Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament les persones físiques que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

24.- Infraccions i sancions

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

25.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.

Vilanova de Sau, 9 de març de 2015

L'alcalde, Joan Riera Comellas

Nacimiento, adopción y acogimiento
Vivienda
Infancia
Juventud
Familia
Pago de Impuestos/Recibos
Escuelas
Estudios