Aprovació de bases i obertura de convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a minorar el cost del servei de menjador de les escoles bressol municipals, curs 2015-2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 30/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat en sessió celebrada el 16 de novembre de 2015, va aprovar les Bases i l'obertura de convocatòria per a la concessió d'ajuts destinats a minorar el cost del servei de menjador escolar dels infants escolaritzats a les escoles bressol municipals Sol Solet, El Cabusset, La Granota i La Blaveta.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DESTINATS A MINORAR EL COST DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L'ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DEL PRAT DE LLOBREGAT.

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes Bases és regular les ajudes que atorgui l'Ajuntament a través del Departament d'Educació i que tenen com a objectiu minorar el cost del servei de menjador als infants de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles bressol municipals del Prat de Llobregat que es trobin en situacions de vulnerabilitat.

Aquests ajuts responen a una subvenció extraordinària aprovada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per donar suport a l'escolarització i afrontar les possibles situacions de dificultat alimentària dels infants de 0 a 3 anys escolaritzats a les escoles bressol municipals del Prat de Llobregat durant el curs 2015-2016 (ORDRE ENS/188/2015, de 17 de juny).

2. Beneficiaris i requisits.

Poden acollir-se a la convocatòria les famílies amb fills i filles escolaritzats a les escoles bressol municipals Sol Solet, El Cabusset, La Granota i La Blaveta durant el curs 2015-2016 i que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Que el pare, mare o tutor o tutora legal rebi l'ajut de la renda mínima d'inserció.

b) Que la família estigui inclosa en un pla d'intervenció dels Serveis Socials.

c) Que l'infant tingui algun germà o germana cursant ensenyaments obligatoris i sigui beneficiari/ària d'un ajut o beca de menjador escolar atorgat pel Consell Comarcal.

3. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds, en convocatòria única, serà del 18 de novembre al 10 de desembre de 2015.

El full de sol·licitud el facilitarà la directora de l'escola bressol i també es podrà descarregar al web de l'Ajuntament www.elprat.cat, Oficina virtual, Tràmits. S'haurà d'acompanyar de la documentació que es demana a les bases.

Les famílies sol·licitants podran presentar les peticions, juntament amb la documentació acreditativa, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), plaça de la Vila, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i de dilluns a dijous de 16.30 a 19.00 hores.

4. Documentació de caràcter obligatori que cal aportar.

- Formulari de sol·licitud, emplenat i signat pel pare, mare o tutor o tutora legal. - Fotocòpia del NIF/NIE del pare, mare o tutor o tutora legal signant de la sol·licitud.

a) En el cas de ser beneficiari/ària de la renda mínima d'inserció:

- Document acreditatiu d'estar rebent aquest ajut.

b) En el cas de les famílies incloses en un pla d'intervenció de Serveis Socials, no cal presentar cap documentació justificativa, aquesta informació la facilitaran des de Serveis Socials de l'Ajuntament del Prat.

c) En el cas de tenir un germà o germana cursant l'ensenyament obligatori i que sigui beneficiari o beneficiària d'una beca de menjador del Consell Comarcal:

- Nom i cognoms del germà o germana. - Nom del centre on assisteix. - Nivell que cursa.

5. Import de l'ajut i períodes de gaudiment.

Els ajuts atorgats es destinaran a compensar la despesa feta per les famílies en concepte de servei de menjador fix des del mes de gener fins al mes de juliol de 2016, ambdós inclosos, i es descomptaran directament del rebut que les famílies abonen mensualment.

La quantia dels ajuts no podrà ultrapassar el 70% de la quota mensual del servei de menjador.

El percentatge que es concedeixi s'establirà en funció de la dotació pressupostària existent en el moment de l'atorgament i del nombre de sol·licituds rebudes, i serà el mateix per a tots els/les sol·licitants que compleixin els requisits assenyalats a les bases.

6. Crèdit pressupostari.

L'Ajuntament del Prat de Llobregat destinarà a l'atorgament de subvencions destinades a minorar el cost del servei de menjador escolar de l'alumnat de les escoles bressol municipals del Prat fins un màxim de 58.900,00 EUR quantitat que coincideix amb l'aportació econòmica que farà la Generalitat de Catalunya i anirà a càrrec de la partida 03 3231 (489) d'Educació, centres de cost 2.05.2.01, 2.05.202, 2.05.204 i 2.05.2.05 i al pressupost de l'any 2016, supeditat a que hi hagi consignació pressupostària.

7. Obligacions de les famílies beneficiàries.

Les famílies beneficiàries s'obliguen a facilitar tota la informació que els demani l'Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que presenten.

8. Publicitat.

Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb allò previst en la normativa vigent. No es farà públic el nom i cognoms de les persones beneficiàries en entendre que la publicació podria ser contrària al respecte i salvaguarda del dret a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones interessades, en els termes de l'article 20.8.b de la Llei general de subvencions.

9. Consideracions generals.

Aquestes bases regiran per a les subvencions que s'atorguin durant el curs 2015-2016.

El règim aplicable en tot allò no previst serà la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei de subvencions, i l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.

10. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació que facilitin els peticionaris d'aquesta subvenció s'inclourà en el fitxer 'Gestió Educació' i serà tractada amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

L'Ajuntament podrà comprovar d'ofici i sense previ consentiment de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions de serveis socials i, si procedeix, les dades identificatives, la residència, el parentiu, la situació de dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica, en els termes

del que disposa l'article 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de Catalunya.

I perquè consti, signo aquest edicte

El Prat de Llobregat, 20 de novembre de 2015 La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava Higueras

Escuelas Infantiles
Familia
Comedor escolar
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Educación
Dependencia