Aprovació de les bases per a la concessió de beques esportives per a infants i adolescents entre 6 i 17 anys -temporada 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

ANUNCI de l'aprovació de les bases reguladores per a la concessió de beques a infants i adolescents entre 6 i 17 anys de Sant Vicenç de Castellet per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar per a la temporada 2017/2018

La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Castellet, en sessió celebrada el proppassat dia 25 de setembre de 2017, adoptà per Unanimitat dels seus assistents les Bases Reguladores per a la concessió de beques a infants i adolescents entre 6 i 17 anys de Sant Vicenç de Castellet per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar per la temporada 2017/2018.

1.- OBJECTE DE LES BASES.

L'objecte de les bases és establir la regulació per a la concessió de vint (20) beques a infants i adolescents entre 6 i 17 anys de Sant Vicenç de Castellet per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar.

La finalitat d'aquestes beques és afavorir la pràctica de l'activitat esportiva dels joves integrants d'unitats familiars amb rendes baixes, de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un impediment o una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la pràctica esportiva d'aquests menors i joves.

2.- BENEFICIARIS.

Per a poder ser beneficiari d'una beca, és necessari que ambdues parts, unitat familiar i perceptor de la beca, compleixin els requisits que es detallen a continuació i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A aquests efectes es consideren beneficiaris els pares, mares o tutors legals dels infants i adolescents destinataris de les subvencions. Són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

- Que els destinataris estiguin inscrits en una entitat esportiva inscrita al Registre Municipal d'Entitats.

- Que siguin integrants d'unitats familiars que no superin els ingressos especificats a l'apartat 8.1. d'aquestes bases.

- Que siguin integrants d'unitats familiars empadronades i residents a Sant Vicenç de Castellet, amb una antiguitat mínima d'un any.

3.- PERCEPTORS DE LA SUBVENCIÓ.

El perceptor de la subvenció per cessió del dret de cobrament del beneficiari és l'entitat on el menor realitza l'activitat esportiva. A aquests efectes, el perceptor ha de complir els requisits següents:

- Estar inscrita al Registre Municipal d'Entitats.

- Fer l'activitat que fonamenta la concessió de l'activitat.

- Informar a l'Ajuntament en cas d'abandonament de l'activitat abans de finalitzar la temporada 2016/2017 per part del beneficiari.

- Tenir la raó social a Sant Vicenç de Castellet.

- Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament, si s'escau.

- Haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En la justificació de l'ajut s'ha de fer esment de l'activitat realitzada pels infants i adolescents, el termini de duració, i l'aplicació dels fons rebuts, dins els terminis establerts.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet quedarà exempt de les responsabilitats civils, mercantils, laborals o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a que quedin obligades els beneficiaris i perceptors de les beques atorgades.

4.- SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds d'aquests ajuts es faran mitjançant l'imprès que es trobarà a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, acompanyada de tota la documentació necessària que consta a les bases de la convocatòria, i dins el termini establert.

Les sol·licituds també es poden presentar directament o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

En cas de presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en un sobre obert perquè la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal de l'oficina de correus abans de ser certificada.

A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació que consta a les bases.

Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableixen les bases es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seva petició, i s'arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases.

Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud i la documentació annexa, les persones sol·licitants donen el seu consentiment als Serveis Socials Bàsics per al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries, exclusivament, per al procediment de gestió, tramitació i resolució dels ajuts, inclosa la consulta de les dades necessàries que constin a altres departaments del mateix ajuntament, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades.

Només es pot presentar una sol·licitud per infant o adolescent.

Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l'exclusió del sol·licitant.

5.- DOCUMENTACIÓ.

GENERAL.

' Imprès de sol·licitud. ' Fotocòpia DNI/NIE/passaport del pare/mare o tutors i de tots els membres que formen la unitat de convivència en edat laboral. ' Fotocòpia del llibre de família. ' Conveni regulador en cas de pares separats i denúncia d'incompliment de la pensió d'aliments, si es dóna el cas.

ECONÒMICA.

- Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres en edat laboral, preferentment:

' Declaració de Renda complerta, exercici 2016, degudament segellada per l'òrgan competent i amb Annex de Dades Fiscals de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d'immobles, etc.

- En cas de no haver presentat la declaració de renda de l'any 2016 per no estar-hi obligats, d'acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:

' Certificat de dades fiscals emès per l'Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d'immobles, etc. ' Certificat negatiu d'Hisenda darrer exercici. ' Certificat d'altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral). ' Certificat/s d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF corresponents a l'any 2016 emesos per l'empresa/es en el/s període/s en què s'hagi treballat. ' Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l'any 2016, emès per l'organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.

' En cas de ser autònom, declaració de l'IVA de l'últim trimestre del 2016 i de la declaració de renda del 2016. ' Si s'ha estat a l'atur o s'ha percebut altres prestacions, certificat de l'organisme competent, amb indicació del període d'atur i, si escau, dels imports percebuts durant l'any 2016.

- En cas de no haver tingut ingressos, caldrà portar:

' Certificat negatiu emès per l'oficina de Treball i l'Institut de la Seguretat Social, conforme no es percep cap prestació. ' Certificat d'altes i baixes a la Seguretat Social (vida laboral). ' Certificat de dades fiscals emès per l'Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d'immobles, etc.

- En cas que la situació econòmica actual no sigui la mateixa que la de l'exercici 2016, caldrà acreditar la situació del 2016 i l'actual:

' Contracte de treball i nòmines de tot l'any, amb declaració del nombre de pagaments anuals. ' Certificat de prestacions, pensions, indemnitzacions, i altres. ' Certificat d'altes i baixa a la Seguretat Social (vida laboral). ' Certificat de dades fiscals emès per l'Agència Tributària de rendiments del treball i de capital mobiliari i immobiliari, guanys patrimonials, valors cadastrals d'immobles, etc.

- Altres:

' Família nombrosa. ' Família monoparental.

Per a completar la informació relativa al compliment dels requisits, l'ajuntament podrà requerir al sol·licitant qualsevol altra documentació que resulti necessària.

6.- TERMINI.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

De la convocatòria i el termini de presentació de les sol·licituds, s'informarà, amb suficient temps, directament a les entitats esportives del municipi.

7.- CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

La concessió dels ajuts està limitada per la dotació pressupostària (4.000 EUR). És per això que es concediran els ajuts per estricte ordre de puntuació fins al valor de tall de l'esmentada dotació pressupostaria, a partir del qual seran denegades, tot i que d'acord als barems li correspongui.

8.- CRITERIS DE VALORACIÓ.

El criteri de valoració partirà de la renda màxima mensual de la unitat familiar. És a dir, es partirà des de la renda més baixa de les sol·licituds presentades, i posteriorment, la renda superior i, així, successivament fins arribar a vint sol·licituds, sempre i quan no es superi la renda màxima mensual que estableix el punt 8.1. En cas d'empat entre dos o més sol·licituds en el nivell de renda màxima mensual, per a prioritzar una per davant de l'altra, es tindran en compte els següents criteris:

- Ser una família monoparental (0'5 punts). - Existència de situació de risc per a l'infant (0'5 punts). - Existència de situació d'alt risc social (1 punt).

L'import màxim de la beca serà de 200,00 EUR. No obstant això, si el cost d'una activitat fos inferior a 200,00 EUR, l'import de la beca és reduirà, sent l'import màxim a atorgar, l'import de l'activitat.

8.1.- CAPACITAT ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR.

L'any 2016 els ingressos mensuals màxims de la unitat de convivència per a tenir dret a l'ajuda seran els següents:

Composició unitat convivència Renda màxima mensual 2016 Un membre 682,94 Dos membres 853,68 Tres membres 1.024,42 Quatre membres 1.195,16 Cinc membres 1.365,90 Sis membres o més 1.536,64

9.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES.

El concepte subvencionable és la quota que paguen les famílies a les entitats esportives per a la pràctica de l'activitat esportiva.

10.- OBLIGACIÓ DELS BENEFICIARIS.

' Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de l'Ajuntament dins del termini establert. ' Acceptar la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades per aprovar-la. ' Comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l'ajut concedit. ' Realitzar, durant tota la seva durada, l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció. ' Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la resta de normativa aplicable. ' Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

11.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

Es notificarà la resolució a les persones interessades i a les entitats esportives, les quals han de garantir l'aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i als quals se'ls exigeix que: la informació facilitada sigui tractada amb la màxim confidencialitat, donat que conté dades de caràcter personal, que facin un ús i tractament adequat de les dades cedides i en funció de la finalitat i que no es comuniqui, en cap cas, el contingut de la resolució a terceres persones, i que no realitzin cap tipus de publicació de la concessió de l'ajuda.

12.- PAGAMENT DELS AJUTS.

El pagament dels ajuts es farà directament a les entitats esportives, especificant la quantitat que correspon a cada esportista, previ informe de l'entitat conforme el noi/noia està inscrit a l'entitat i de l'import de la quota a satisfer per part de la família.

13.- JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS.

El perceptor de la subvenció haurà d'aportar, en un termini no superior a dos mesos, a comptar des de la data de finalització de l'activitat per part del menor, signat pel representant legal del menor, on consti que el beneficiari ha assistit i desenvolupat l'activitat objecte de la subvenció i on es faci menció de l'import de la subvenció rebuda, de la despesa total de l'activitat i les dates d'inici i finalització de l'activitat per part del beneficiari, com també del contingut de l'activitat i de la seva assistència a l'activitat.

Les justificacions es presentaran obligatòriament per part de l'entitat perceptora al registre municipal. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà al perceptor, per qualsevol mitjà vàlid endret, la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim de 10 dies hàbils, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la incoació del corresponent expedient de reintegrament.

14.- EL REINTEGRAMENT.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i el reintegrament total o parcial de la subvenció. També serà motiu de reintegrament la resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

15.- CESSIÓ DEL COBRAMENT.

Els beneficiaris de la subvenció accepten i cedeixen el seu dret de cobrament a favor de les entitats organitzadores registrades en el Registre Municipal d'Entitats.

16.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES AJUDES CONCEDIDES.

Amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

Les dades que es sol·liciten han de ser lliurades amb caràcter obligatori. La conseqüència de l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar-les és la resolució de l'expedient.

En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal:

- Les dades de caràcter personal que es facilitin per a l'obtenció de l'objecte de la sol·licitud seran objecte de tractament informatitzat.

- La informació serà tractada amb la màxim confidencialitat.

- La finalitat de recollida de les dades i el subministra per la part interessada és la necessària per a la tramitació del corresponent expedient.

- No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió de l'ajuda.

- Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que subministri, mitjançant instància a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. No obstant això, el dret d'accés als documents que formen part d'un expedient, i el conseqüent dret a obtenir-ne còpies, poden ser denegats, per resolució motivada de l'òrgan competent, en qualsevol dels supòsits a què es refereix l'article 13.d) de la Llei 39/2015, de 1 de octubre.

Les presents bases es publiquen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la BDNS així com al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament i restaran exposades al públic durant el termini d'un mes, passat el qual, sense haver-se presentat cap reclamació, passaran a ser definitives.

Sant Vicenç de Castellet, 27 de setembre de 2017 L'alcalde president, Joan Torres i Pérez

ANUNCIO de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de becas a niños y adolescentes entre 6 y 17 años de Sant Vicenç de Castellet para la práctica deportiva fuera del horario escolar para la temporada 2017/2018

La Junta de Gobierno Local de Sant Vicenç de Castellet, en sesión celebrada el pasado día 25 de septiembre de 2017, adoptó por Unanimidad de sus asistentes las Bases Reguladoras para la concesión de becas a niños y adolescentes entre 6 y 17 años de San Vicenç de Castellet para la práctica deportiva fuera del horario escolar para la temporada 2017/2018.

1.- OBJETO DE LAS BASES.

El objeto de las bases es establecer la regulación para la concesión de veinte (20) becas a niños y adolescentes entre 6 y 17 años de Sant Vicenç de Castellet para la práctica deportiva fuera del horario escolar.

La finalidad de estas becas es favorecer la práctica de la actividad deportiva de los jóvenes integrantes de unidades familiares con rentas bajas, de tal forma que la situación económica de la familia no comporte un impedimento o una carga económica excesiva que pueda impedir la práctica deportiva de estos menores y jóvenes.

2.- BENEFICIARIOS.

Para poder ser beneficiario de una beca, es necesario que ambas partes, unidad familiar y perceptora de la beca, cumplan los requisitos que se detallan a continuación y siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

A estos efectos se consideran beneficiarios los padres, madres o tutores legales de los niños y adolescentes destinatarios de las subvenciones. Son requisitos indispensables para poder percibir estas ayudas:

- Que los destinatarios estén inscritos en una entidad deportiva inscrita en el Registro Municipal de Entidades.

- Que sean integrantes de unidades familiares que no superen los ingresos especificados en el apartado 8.1. de estas bases.

- Que sean integrantes de unidades familiares empadronadas y residentes en Sant Vicenç de Castellet, con una antigüedad mínima de un año.

3.- PERCEPTORES DE LA SUBVENCIÓN.

El perceptor de la subvención por cesión del derecho de cobro del beneficiario es la entidad donde el menor realiza la actividad deportiva. A estos efectos, el perceptor deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades.

- Hacer la actividad que fundamenta la concesión de la actividad.

- Informar al Ayuntamiento en caso de abandono de la actividad antes de finalizar la temporada 2017/2018 por parte del beneficiario.

- Tener la razón social en Sant Vicenç de Castellet.

- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como con la Seguridad Social y con las obligaciones por reintegro de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, en su caso.

- Haber justificado en tiempo y forma cualquier subvención otorgada por el Ayuntamiento de San Vicente de Castellet, y no encontrarse en ninguno de los supuestos de reintegro previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. En la justificación de la ayuda se hará mención de la actividad realizada por los niños y adolescentes, el plazo de duración, y la aplicación de los fondos recibidos, dentro de los plazos establecidos.

El Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet quedará exento de las responsabilidades civiles, mercantiles, laborales o de cualquier otro tipo derivadas de las actuaciones a que queden obligadas los beneficiarios y perceptores de las becas otorgadas.

4.- SOLICITUDES.

Las solicitudes de estas ayudas se harán mediante el impreso que se encontrará en la oficina de atención al ciudadano (OAC) del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, acompañada de toda la documentación necesaria que consta en las bases de la convocatoria, y dentro del plazo establecido.

Las solicitudes también se pueden presentar directamente o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

En caso de presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de la oficina de correos antes de ser certificada.

En la solicitud se acompañará la documentación que consta en las bases.

Si la solicitud no cumple los requisitos establecidos en las bases se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane el defecto o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hace así se considerará que desiste de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases.

Con la formalización y la presentación de la solicitud y la documentación anexa, las personas solicitantes dan su consentimiento a los Servicios Sociales Básicos para el tratamiento de los datos de carácter personal que sean necesarios, exclusivamente, para el procedimiento de gestión, tramitación y resolución de las ayudas, incluida la consulta de los datos necesarios que consten en otros departamentos del mismo ayuntamiento, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos.

Sólo se puede presentar una solicitud para niño o adolescente.

Cualquier falsedad en los datos que se hagan constar en la solicitud conlleva la exclusión del solicitante.

5.- DOCUMENTACIÓN.

GENERAL.

' Impreso de solicitud. ' Fotocopia DNI / NIE / pasaporte del padre / madre o tutores y de todos los miembros que forman la unidad de convivencia en edad laboral. ' Fotocopia del libro de familia. ' Convenio regulador en caso de padres separados y denuncia de incumplimiento de la pensión de alimentos, si se da el caso.

ECONÓMICA.

- Justificante de ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros en edad laboral, preferentemente:

' Declaración de Renta completa, ejercicio 2016, debidamente sellada por el órgano competente y con Anexo de Datos Fiscales de rendimientos del trabajo y de capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales, valores catastrales de inmuebles, etc.

- En caso de no haber presentado la declaración de renta del año 2016 por no estar obligados, de acuerdo con la normativa tributaria, deberá presentar los siguientes documentos originales y fotocopias:

' Certificado de datos fiscales emitido por la Agencia Tributaria de rendimientos del trabajo y de capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales, valores catastrales de inmuebles, etc. ' Certificado negativo de Hacienda último ejercicio. ' Certificado de altas y bajas en la Seguridad Social (Informe de vida laboral). ' Certificado / s de ingresos y retenciones a cuenta del IRPF correspondientes al año 2016 emitidos por la empresa / s en el / los periodo / s en que se haya trabajado. ' Pensionistas: Certificado de la pensión percibida en el año 2016, emitido por el organismo oficial correspondiente, con indicación de su importe. ' En caso de ser autónomo, declaración del IVA del último trimestre de 2016 y de la declaración de renta de 2016. ' Si se ha estado en paro o ha percibido otras prestaciones, certificado del organismo competente, con indicación del período de desempleo y, en su caso, los importes percibidos durante el año 2016.

- En caso de no haber tenido ingresos, habrá que llevar:

' Certificado negativo emitido por la oficina de Trabajo y el Instituto de la Seguridad Social, conforme no se percibe ninguna prestación. ' Certificado de altas y bajas en la Seguridad Social (vida laboral). ' Certificado de datos fiscales emitido por la Agencia Tributaria de rendimientos del trabajo y de capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales, valores catastrales de inmuebles, etc.

- En caso de que la situación económica actual no sea la misma que la del ejercicio 2015, será necesario acreditar la situación de 2016 y la actual:

' Contrato de trabajo y nóminas de todo el año, con declaración del número de pagos anuales. ' Certificado de prestaciones, pensiones, indemnizaciones, y otros. ' Certificado de altas y baja en la Seguridad Social (vida laboral). ' Certificado de datos fiscales emitido por la Agencia Tributaria de rendimientos del trabajo y de capital mobiliario e inmobiliario, ganancias patrimoniales, valores catastrales de inmuebles, etc.

- Otros:

' Familia numerosa. ' Familia monoparental.

Para completar la información relativa al cumplimiento de los requisitos, el ayuntamiento podrá requerir al solicitante cualquier otra documentación que resulte necesaria.

6.- PLAZO.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria.

De la convocatoria y el plazo de presentación de las solicitudes, se informará, con suficiente tiempo, directamente a las entidades deportivas del municipio.

7.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

La concesión de las ayudas está limitada por la dotación presupuestaria (4.000 EUR). Es por ello que se concederán las ayudas por estricto orden de puntuación hasta el valor de corte de dicha dotación presupuestaria, a partir del cual serán denegadas, aunque de acuerdo a los baremos le corresponda.

8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.

El criterio de valoración partirá de la renta máxima mensual de la unidad familiar. Es decir, se partirá desde la renta más baja de las solicitudes presentadas, y posteriormente, la renta superior y así sucesivamente hasta llegar a veinte solicitudes, siempre y cuando no se supere la renta máxima mensual que establece el punto 8.1. En caso de empate entre dos o más solicitudes en el nivel de renta máxima mensual, para priorizar una por delante de la otra, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Ser una familia monoparental (0'5 puntos). - Existencia de situación de riesgo para el niño (0'5 puntos). - Existencia de situación de alto riesgo social (1 punto).

El importe máximo de la beca será de 200,00 EUR. Sin embargo, si el coste de una actividad fuera inferior a 200,00 EUR, el importe de la beca es reducirá, siendo el importe máximo a otorgar, el importe de la actividad.

8.1.- CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR.

El año 2016 los ingresos mensuales máximos de la unidad de convivencia para tener derecho a la ayuda serán los siguientes: Composición unidad convivencia Renta máxima mensual 2016 Un miembro 682.94 Dos miembros 853.68 Tres miembros 1.024,42 Cuatro miembros 1.195,16 Cinco miembros 1.365,90 Seis miembros o más 1.536,64

9.- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.

El concepto subvencionable es la cuota que pagan las familias a las entidades deportivas para la práctica de la actividad deportiva.

10.- OBLIGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.

' Presentar la solicitud y la documentación requerida en el Registro General del Ayuntamiento dentro del plazo establecido.

' Aceptar la subvención con el fin de cumplir las condiciones fijadas para su aprobación.

' Comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en sus circunstancias personales y familiares que pueda significar la pérdida del derecho a la ayuda concedida.

' Realizar, durante toda su duración, la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

' Aceptar y cumplir la normativa aprobada por el Ayuntamiento y el resto de normativa aplicable.

' Colaborar en las actuaciones de comprobación e información que haga el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet.

11.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

Se notificará la resolución a los interesados ya las entidades deportivas, las cuales deben garantizar la aplicación del artículo 5.2 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y los que se les exige

que: la información facilitada sea tratada con la máximo confidencialidad, dado que contiene datos de carácter personal, que hagan un uso y tratamiento adecuado de los datos cedidos y en función de la finalidad y que no se comunique, en ningún caso, el contenido de la resolución a terceras personas, y que no realicen ningún tipo de publicación de la concesión de la ayuda.

12.- PAGO DE LAS AYUDAS.

El pago de las ayudas se hará directamente a las entidades deportivas, especificando la cantidad que corresponde a cada deportista, previo informe de la entidad conforme el chico / chica está inscrito en la entidad y del importe de la cuota a satisfacer por parte de la familia.

13.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS.

El perceptor de la subvención deberá aportar, en un plazo no superior a dos meses, a contar desde la fecha de finalización de la actividad por parte del menor, firmado por el representante legal del menor, donde conste que el beneficiario ha asistido y desarrollado la actividad objeto de la subvención y donde se haga mención del importe de la subvención recibida, del gasto total de la actividad y las fechas de inicio y finalización de la actividad por parte del beneficiario, así como del contenido de la actividad y de su asistencia a la actividad.

Las justificaciones se presentarán obligatoriamente por parte de la entidad perceptora el registro municipal. En caso de que los documentos presentados como justificación fueran incorrectos o incompletos, se comunicará al perceptor, por cualquier medio válido en derecho, la necesidad de subsanar las anomalías detectadas en un plazo máximo de 10 días hábiles, con la advertencia de que de no hacerlo se procederá a la incoación del correspondiente expediente de reintegro.

14.- EL REINTEGRO.

La falta de justificación o la justificación incompleta de los fondos recibidos podrá comportar las responsabilidades que en cada caso correspondan y el reintegro total o parcial de la subvención. También será motivo de reintegro la resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control por parte del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet.

15.- CESIÓN DEL COBRO.

Los beneficiarios de la subvención aceptan y ceden su derecho de cobro a favor de las entidades organizadoras registradas en el Registro Municipal de Entidades.

16.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.

Con la presentación de la solicitud de ayuda al Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, la parte interesada da su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal, laboral, económico y familiar que son necesarias para la tramitación del correspondiente expediente.

Los datos que se solicitan deben ser entregados con carácter obligatorio. La consecuencia de la obtención de los datos o la negativa a suministrarlos es la resolución del expediente.

En aplicación del artículo 5.2 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal:

- Los datos de carácter personal que se faciliten para la obtención del objeto de la solicitud serán objeto de tratamiento informatizado.

- La información será tratada con la máxima confidencialidad.

- La finalidad de recogida de los datos y el suministro por la parte interesada es la necesaria para la tramitación del correspondiente expediente.

- No se realizará ningún tipo de publicación de la concesión de la ayuda.

- Existe la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que suministre, mediante instancia al Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet. Sin embargo, el derecho de acceso a los documentos que forman parte de un expediente, y el consecuente derecho a obtener copias, pueden ser denegados, por resolución motivada del órgano competente, en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 13.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las presentes bases se publican en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ya la BDNS así como en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento y estarán expuestas al público durante el plazo de un mes, pasado el cual, sin haberse presentado ninguna reclamación, pasarán a ser definitivas.

Sant Vicenç de Castellet, 27 de septiembre de 2017 El alcalde presidente, Joan Torres Pérez

Deporte
Escuelas
Familia
Juventud
Familia monoparental
Empleo
Empleo y contratación
Personas con bajas prestaciones
Seguridad Social
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Clubes y entidades deportivas
Tercera edad
Actividades deportivas
Empresa
Cese de actividad
Familia numerosa
Deportistas y técnicos