Aprovació de les bases reguladores del concurs de guarniment de carrers de la Festa Major d'estiu 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

EDICTE

La Junta de Govern en sessió de data 16 e març de 2017 va adoptar els acords següents:

Primer.- APROVAR les Bases Reguladores del concurs de guarniment de carrers de la Festa Major d'estiu d'enguany que es detallen a continuació:

'BASES DEL CONCURS DE GUARNIMENT DE CARRERS FESTA MAJOR 2017.

L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca un concurs de guarniment de carrers al municipi amb l'objectiu principal d'implicar i promoure la participació de la població en les activitats que es realitzen durant la Festa Major d'Estiu. Les bases del concurs són les següents:

Participants.

La participació és oberta a tots els carrers del poble de Parets del Vallès que continguin, com a mínim, tres habitatges de planta baixa consecutius degudament engalanats amb el mateix motiu.

A més, els guarniments hauran de tenir una alçada mínima de 4,5 m perquè puguin passar els gegants i s'han de deixar lliures els espais dels voltants dels contenidors per facilitar el servei de recollida de deixalles.

Tema.

El tema és lliure, tot i això, es valorarà la decoració relacionada amb l'excursionisme i el contacte amb la natura amb motiu del 50è aniversari del Centre Excursionista Parets.

Durada.

Els carrers han de romandre engalanats, com a mínim, del 28 al 31 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Jurat.

El jurat estarà format per representants de la comitiva d'autoritats que acompanyen les cercaviles que, durant la Festa Major, realitzen els gegants Marcel i Elisenda amb la Colla de Gegants, grallers i bestiari de Parets.

Criteris de valoració.

Els criteris de valoració del jurat seran:

- La creativitat i l'originalitat en la presentació.

- La complexitat i dificultat d'elaboració de la proposta.

- La longitud de la decoració i el volum d'habitatges de planta baixa participants.

- La utilització de productes reutilitzables.

- El grau de vinculació al tema del patrimoni de Parets.

- El resultat visual final.

Veredicte del jurat.

Les deliberacions del jurat seran secretes.

El veredicte es farà públic la setmana posterior a la Festa Major i es notificarà personalment a cada representant dels carrers participants.

Inscripcions.

La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà fer per telèfon a Can Rajoler (935739800), abans del 24 de juliol en horari d'oficina o bé mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament.

En el moment de la inscripció caldrà manifestar si es vol rebre la visita de la comitiva d'autoritats i si es vol que l'Ajuntament faci la recollida de l'engalanat un cop passada la festa.

Premis.

El jurat, d'acord amb les seves valoracions, assignarà a cada carrer engalanat la categoria del premi que consideri d'acord amb la següent taula:

CATEGORIA I: 200,00 EUR. CATEGORIA II: 125,00 EUR. CATEGORIA III: 75,00 EUR. CATEGORIA IV: 50,00 EUR. CATEGORIA V: 0 EUR.

Cobrament i liquidació dels premis.

Els pagaments als guanyadors dels premis es faran efectius per taló durant els mesos de setembre i octubre de 2017.

Difusió.

Tradicionalment s'engalanen els carrers de la Vila per Festa Major i es fa difusió a través de l'anunci al programa de Festa Major, en premsa a Parets al Dia mitjançant una convocatòria pública i amb la distribució de cartells en les diferents activitats programades al poble.

Informació.

Ajuntament de Parets del Vallès, Àrea de Serveis Personals, Servei de Cultura, Carrer Travessera, 1. Tel. 93 573 98 00 - www.parets.cat.

Les dades recollides s'utilitzaran en la manera i en les limitacions que recull la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades facilitades pels usuaris s'incorporaran en fitxers de caràcter personal i confidencials dels quals és responsable l'Ajuntament de Parets del Vallès. En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació de les dades.

La participació en el concurs comporta l'acceptació total de les presents bases.'

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l'anunci de les presents Bases Reguladores, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha resolt aquest acte o bé impugnar-se directament davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Barcelona. El termini per a la interposició del recurs potestatiu de reposició serà d'un mes.

El recurs contenciós administratiu es podrà interposar en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació. Tot això de conformitat amb el que preceptua l'article 116 i següents de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, RJAP-PAC.

L'expedient es pot consultar al Servei de Cultura de l'Ajuntament de Parets del Vallès, al carrer Travessera, 1, de Parets del Vallès, de 9 a 14 h.

Parets del Vallès, 30 de març de 2017 El secretari accidental, Josep Maria Amorós Bosch

EDICTO

La Junta de Gobierno en sesión de fecha 16 de marzo de 2017 adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- APROBAR las Bases Reguladoras del concurso de guarnición de calles de la Fiesta Mayor de verano de este año que se detallan a continuación:

'BASES DEL CONCURSO DE GUARNICIÓN DE CALLES FIESTA MAYOR 2017.

El Ayuntamiento de Parets del Vallès convoca un concurso de guarnición de calles al municipio con el objetivo principal de implicar y promover la participación de la población en las actividades que se realizan durante la Fiesta Mayor de Verano. Las bases del concurso son las siguientes:

Participantes.

La participación es abierta a todas las calles del pueblo de Parets del Vallès que contengan, como mínimo, tres viviendas de planta baja consecutivas debidamente engalanadas con el mismo motivo.

Además, las guarniciones deberán tener una altura mínima de 4,5 m para que puedan pasar los gigantes. Deberán quedar libres los espacios de los alrededores de los contenedores para facilitar el servicio de recogida de desperdicios.

Tema.

El tema es libre, sin embargo, se valorará la decoración relacionada con el excursionismo y el contacto con la naturaleza con motivo del 50º aniversario del Centro Excursionista Parets.

Duración.

Las calles deben permanecer decoradas, como mínimo, del 28 al 31 de julio de 2017, ambos incluidos.

Jurado.

El jurado estará formado por representantes de la comitiva de autoridades que acompañan los pasacalles que, durante la Fiesta Mayor, realizan los gigantes Marcel y Elisenda con el Grupo de Gigantes, gralleros y bestiario de Parets.

Criterios de valoración.

Los criterios de valoración del jurado serán:

- La creatividad y la originalidad en la presentación.

- La complejidad y dificultad de elaboración de la propuesta.

- La longitud de la decoración y el volumen de viviendas de planta baja participantes.

- La utilización de productos reutilizables.

- El grado de vinculación al tema del patrimonio de Parets.

- El resultado visual final.

Veredicto del jurado.

Las deliberaciones del jurado serán secretas.

El veredicto se hará público la semana posterior a la Fiesta Mayor y se notificará personalmente a cada representante de las calles participantes.

Inscripciones.

La inscripción al concurso es gratuita y se podrá hacer por teléfono a Can Rajoler (935739800), antes del 24 de julio en horario de oficina o bien mediante la página web del Ayuntamiento.

En el momento de la inscripción habrá que manifestar si se desea recibir la visita de la comitiva de autoridades y si se desea que el Ayuntamiento haga la recogida de la decoración una vez pasada la fiesta.

Premios.

El jurado, de acuerdo con sus valoraciones, asignará a cada calle engalanada la categoría del premio que considere de acuerdo con la siguiente tabla:

CATEGORIA I: 200,00 EUR CATEGORIA II: 125,00 EUR CATEGORIA III: 75,00 EUR CATEGORIA IV: 50,00 EUR CATEGORIA V: 0 EUR

Cobro y liquidación de los premios.

Los pagos a los ganadores de los premios se harán efectivos mediante cheque bancario durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

Difusión.

Tradicionalmente se decoran las calles de la población en Fiesta Mayor y se hace difusión a través del anuncio en el programa de Fiesta Mayor, en prensa, en el boletín Parets al Dia mediante una convocatoria pública y con la distribución de carteles en las diferentes actividades programadas en el pueblo.

Información.

Ayuntamiento de Parets del Vallès, Area de Servicios Personales, Servicio de Cultura, Calle Travessera, 1. Tel. 93 573 98 00 - www.parets.cat.

Los datos recogidos se utilizarán en la manera y en las limitaciones que recoge la Ley orgánica 15/99, de protección de datos de carácter personal. Los datos facilitados por los usuarios se incorporarán en ficheros de carácter personal y confidenciales de los cuales es responsable el Ayuntamiento de Parets del Vallès. En cualquier momento, podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, oposición al tratamiento y cancelación de los datos.

La participación en el concurso comporta la aceptación total de las presentes bases.'

Segundo.- PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio de las presentes Bases Reguladoras, de conformidad con aquello que establece el artículo 13.3 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y el artículo 124.2 del ROAS.

Contra este acuerdo, que finaliza la vía administrativa, se podrá interponer potestivamente recurso de reposición delante del mismo órgano que ha resuelto este acto o bien impugnarse directamente delante de los juzgados contenciosos administrativos de la Província de Barcelona. El plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes.

El recurso contencioso administrativo se podrá interponer en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación. Todo esto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP-PAC.

El expediente se puede consultar en el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Parets del Vallès, Calle Travessera, 1, de Parets del Valles de 9 a 14 h.

Parets del Vallès, 30 de marzo de 2017 El secretario accidental, Josep Maria Amorós Bosch

Vivienda
Cultura
Actividades de ocio y tiempo libre
Vivienda e hipotecas
Prensa