Aprovació de les bases reguladores d'ajudes a empreses, per a la contractació de persones aturades, en el marc del programa de foment de l'ocupació de la Diputació de Barcelona. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

Servei de Promoció de la Ciutat

ANUNCI

El Ple de l? Ajuntament de Manresa, en sessió de data 16 de novembre 2017, va aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d? atur en el marc del programa complementari de foment de l? ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona.

En compliment d? allò previst a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de l? endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s? hagi formulat cap al·legació o impugnació, l? acord d? aprovació esdevindrà definitiu.

El text de les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d? atur en el marc del programa complementari de foment de l? ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona es pot consultar a la pàgina web municipal www.manresa.cat i és el següent:

«BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D? ATUR EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L? OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La crisi econòmica i financera ha provocat un enduriment de les condicions d? accés al finançament per part de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa ha provocat un estancament del desenvolupament econòmic local.

Les administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació sinó que han d? adoptar mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local i impulsar polítiques de dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però també d? integració social i laboral.

Davant d? aquest escenari la Diputació de Barcelona ha elaborat un Programa complementari de foment de l? ocupació local 2017-2018 que té per finalitat promoure l? ocupació de les persones aturades i d? aquelles incloses en situació de risc d? exclusió social

D? acord amb aquest programa, del qual l? Ajuntament de Manresa n? és beneficiari, es pretén afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura del cost laboral que assumeixen les empreses i entitats per a la contractació.

Una de les formes d? aconseguir aquest objectiu és mitjançant l? atorgament d? ajuts o subvencions a través del cofinançament de les despeses derivades de Nous treballadors i així afavorir la integració de les persones aturades en el mercat de treball.

Així, aquests ajuts s? instrumentaran a través de dues línies diferents:

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d? interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.

- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

El que es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.

Manresa, 21 de noviembre de 2017

L? alcalde president

Valentí Junyent i Torras

Contratación de desempleados
Desarrollo económico