Aprovació de les bases reguladores d'ajuts econòmics de pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica per a l'any 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 20/03/2017 hasta 26/05/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en sessió del dia 13 de març de 2017, ha aprovat les bases específiques reguladores dels ajuts econòmics a persones en situació d'atur de llarga durada, famílies monoparentals o pensionistes amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2017 i la corresponent convocatòria pública, amb el text següent:

'Atès que l'Ordenança Fiscal número 1 de l'Impost sobre béns immobles i recàrrec sobre immobles urbans d'ús residencial permanentment desocupats, preveu en la Disposició addicional la concessió d'una línea d'ajuts fins el 50 per 100 de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'habitatge que constitueixi la residència habitual dels subjectes passius empadronats en aquesta ciutat i que posin de relleu escassa capacitat econòmica, com ara situacions d'atur llarga durada, famílies monoparentals o pensionistes, tots ells per sota dels límits d'ingressos que es determinin específicament en la convocatòria de la subvenció i dels crèdits pressupostaris assignats específicament a aquesta finalitat.

Atès que al pressupost de l'Ajuntament per a 2017, aprovat en sessió plenària de 14 de desembre de 2016, es contempla un crèdit pressupostari, als efectes de l'ajut descrit, a càrrec de la partida pressupostària 44 231 48905 'Subvenció Rebuts IBI'.

Atès el Decret d'organització DEC/3817/2015, de 25 de juny, publicat en el BOP del 09 de juliol de 2015, pel qual s'efectua la delegació de competències de l'alcalde a la Junta de Govern Local, a proposta de la Tinència d'Alcaldia de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat, s'acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts econòmics, fins el 50 per 100 de la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'habitatge habitual, a aquelles persones en situacions d'atur llarga durada, famílies monoparentals o pensionistes, que són subjectes passius de l'impost, empadronats en aquesta ciutat i que tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen, segon proposta annexa.

Segon.- Obrir convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per als ajuts econòmics a que es refereix l'apartat anterior.

Tercer.- Publicar aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica de l'Ajuntament.'

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR LLARGA DURADA, FAMÍLIES MONOPARENTALS O PENSIONISTES AMB ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA QUE ESTIGUIN GRAVADES PER L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L'EXERCICI DE 2017.

PRIMERA.- OBJECTE.

És objecte d'aquestes bases fixar els criteris per a l'atorgament d'ajuts econòmics a aquelles persones en situacions d'atur, famílies monoparentals o pensionistes que són subjectes passius de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'habitatge habitual, empadronats en aquesta ciutat i que tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen en l'apartat següent, amb finalitat de justícia social i benestar de les persones.

L'import de l'ajut es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de l'habitatge habitual corresponent a l'exercici de 2017, i aplicant, per determinar l'import de l'ajut, el percentatge establert, com a màxim, a la base Cinquena.

SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS.

Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

1) Estar empadronats al municipi de El Prat de Llobregat.

2) Trobar-se en qualsevol de les següents situacions:

- En el moment de la sol·licitud trobar-se en situació d'aturat i acreditar, en el darrers 2 anys, més de 540 dies d'atur. - Famílies monoparentals. - Pensionistes.

3) Constar com a contribuent de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana del municipi del Prat de Llobregat, l'any en el qual es sol·liciti l'ajut, per l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual.

4) En el moment de la sol·licitud, ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

5) El conjunt d'ingressos del sol·licitant i de les persones que conviuen amb ell hauran de ser iguals o inferiors al barem següent: Mensual Anual Salari Mínim Interprofessional 2017 (SMI) 707,70 9.907,80 Nombre de persones que conviuen en l'habitatge Llindar ingressos màxims any 1 SMI anual x 1,2 11.889,36 2 SMI anual x 1,6 15.852,48 3 SMI anual x 1,8 17.834,04 4 SMI anual x 1,9 18.824,82 5 i més SMI anual x 2,0 19.815,60

La quantia dels ingressos s'obtindrà de la suma dels rendiments (caselles 019, 033, 043, 060, 070, 096, 129, 154) que figuren a la declaració de la renda de 2015 (darrer any fiscal declarat) i de les pensions exemptes no subjectes a l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant IRPF) de cadascuna de les persones que conviuen en l'habitatge.

6) L'habitatge habitual del sol·licitant i les persones que conviuen amb ell haurà de coincidir amb les dades que figuren al Padró d'habitants en la data de meritació de l'impost, als efectes de l'atorgament de l'ajut.

TERCERA.- ACREDITACIÓ I DOCUMENTACIÓ.

Les persones que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud segons model normalitzat, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a les dependències de la secció de Gestió Tributària, la documentació següent:

1) Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es demana l'ajut.

2) Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles de l'any anterior que identifiqui la finca objecte d'aquesta convocatòria.

3) Dades bancàries del compte per transferir l'import de l'ajut, si escau.

4) Els ingressos a que es refereix la base segona apartat 5 es deduiran de les dades que constin a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) a l'últim exercici que hagi estat objecte de declaració (any 2015).

L'Ajuntament verificarà directament, a través de les corresponents informacions de l'Administració d'Hisenda:

- Si estan obligats o no a tributar per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, si és el cas, les rendes que perceben.

- En el cas de contribuents no obligats a presentar declaració, les imputacions de rendes declarades per tercers.

- Pensions públiques exemptes de tributació i dietes exceptuades de gravement.

A aquests efectes l'atorgament de l'ajut restarà condicionat a les dades que proporcioni l'Agència Tributària.

5) Per tal de recollir la informació descrita a l'apartat anterior: Autorització expressa a l'Ajuntament del Prat de Llobregat - del sol·licitant i de totes les persones que conviuen amb ell- perquè pugui realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques i a altres entitats públiques o privades, amb la finalitat d'acreditar els ingressos i comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud.

Als efectes de l'article 5.1.b) i c) de la LOPD: la sol·licitud ha d'estar complimentada de forma total i obligatòria, i la denegació expressa del consentiment dels interessats -perquè l'Ajuntament obtingui de forma directa aquestes dadescomportarà la impossibilitat de tramitar la sol·licitud d'ajut, a menys que s'adjuntin totes les certificacions corresponents; en particular certificat del nivell d'ingressos de totes les persones empadronades a l'habitatge majors de 16 anys que no hagin signat l'autorització de consulta emès per l'Agència Tributària.

6) En el supòsit que no es puguin obtenir les dades a través de les consultes corresponents el sol·licitant haurà de presentar els justificants i/o certificacions que acreditin l'acompliment dels requisits establerts.

7) Si la situació econòmica ha variat, respecte a l'últim exercici que consti a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de manera que la suma dels ingressos -del sol·licitant i de les persones que conviuen amb ell- es situen per sota dels límits establerts a la base segona apartat 5) haurà de justificar-se amb la documentació que acrediti la situació de què es tracti.

L'Ajuntament podrà requerir, quan així ho consideri oportú, que s'acrediti la situació econòmica de l'exercici en curs.

8) Altra documentació.

- Certificat de l'Oficina de Treball on s'acrediti la situació d'atur de llarga durada (acreditar, en el darrers 2 anys, més de 540 dies d'atur en la data de finalització de presentació de sol·licituds).

- Famílies monoparentals: Títol vigent de família monoparental expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

- Pensionistes: Document acreditatiu de la condició de pensionista.

QUARTA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I LLOC.

1) La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de l'ajut.

2) Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa: a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a les dependències de la secció de Gestió Tributària de l'Ajuntament; des del 20 de març i fins al 26 de maig; de 9 a 13:30 hores de dilluns a divendres, en ambdues dependències, i de 16,30 a 19 hores de dilluns a dijous a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).

Dintre d'aquest termini, l'ordre de recepció de les sol·licituds no tindrà cap rellevància a l'hora del seu atorgament.

CINQUENA.- QUANTIA DE L'AJUT.

La quantia dels ajuts no podrà ultrapassar el percentatge de la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a l'habitatge habitual de l'interessat i a l'exercici de 2017, que es determina a continuació, en funció del valor cadastral de l'habitatge habitual: Intervals Valor cadastral habitatge habitual Import Ajut fins a: Fins a 77.598 EUR 50% De 77.599 EUR a 121.000 EUR 40% De 121.001 EUR a 242.000 EUR 30% De 242.001 EUR a 363.000 EUR 20% Més de 363.001 EUR 10% de la quota líquida de l'impost sobre Béns Immobles

El percentatge que es concedeixi s'establirà en funció de la dotació pressupostària existent en el moment de l'atorgament, i serà el mateix, per a un mateix interval del valor cadastral de l'habitatge habitual, per a tots els sol·licitants que compleixin els requisits assenyalats a les bases.

SISENA.- GESTIÓ I TRAMITACIÓ.

1. Composició de la comissió qualificadora.

La Comissió qualificadora estarà formada per:

- President: El Tinent d'Alcalde d'Alcaldia, Serveis Centrals i Economia i Promoció de la Ciutat. - Vocal: Director de Coordinació, Serveis centrals i Economia. - Vocal: L'Interventor General. - Vocal: La Tresorera Municipal. - Secretari: El Secretari Municipal o funcionari/a en el que delegui.

2. Forma i termini de concessió.

Els ajuts es concediran mitjançant Decret del Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat a la vista de l'informe de la Comissió qualificadora, de forma conjunta per a tots el beneficiaris, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

3. Crèdit pressupostari.

Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària 44 231 48905 'Subvenció Rebuts IBI' dotada amb 90.000,00 EUR.

4. Forma de pagament de l'ajut.

L'ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel beneficiari, en el termini màxim de tres mesos des de l'acord de concessió.

SETENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS.

Els beneficiaris s'obliguen a facilitar tota la informació que els sigui requerida per l'Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

VUITENA.- PUBLICITAT, RÈGIM JURÍDIC, SOTMETIMENT DE L'AJUT A L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I VIGÈNCIA D'AQUESTES BASES.

1. Publicitat.

La publicitat de les bases reguladores d'aquesta subvenció s'efectuarà mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal (www.elprat.cat).

2. Règim jurídic.

Els ajuts a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'ajuts en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Estan subjectes al compliment dels requisits exigits en aquestes bases i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

El procediment per a l'atorgament de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública no competitiva.

En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d'aplicació supletòria en el que procedeixi, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, o normes que els substitueixin.

A aquests efectes i atesa la naturalesa d'aquests ajuts, s'excepciona als perceptors de l'obligació continguda a l'article 189.2 in fine del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. Subjecció de l'ajut a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

L'ajut es una renda subjecte a tributació i a declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), de conformitat amb allò que estableix la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF

4. Vigència.

Aquestes bases tindran vigència a partir de l'endemà de la seva publicació.'

El que es fa públic en compliment del que estableix l'art. 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podran interposar, de manera optativa i no simultània, els recursos següents:

a) Recurs de reposició potestatiu, que s'haurà de presentar, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut un mes des de la seva presentació sense que s'hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entendrà desestimat per silenci. Llavors en el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

b) Recurs contenciós administratiu, directament, sense previ recurs potestatiu de reposició. Aquest recurs s'ha d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

El Prat de Llobregat, 13 de març de 2017 El tinent d'alcalde, Rafael Duarte Molina

Pago de Impuestos/Recibos
Familia
Tercera edad
Contratación de desempleados
Justicia
Familia monoparental
Vivienda