Aprovació de les bases reguladores d'ajuts individuals per a la pràctica esportiva, casal d'estiu i material escolar, llibres i sortides escolars per a alumnes d'ESO. - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Havent quedat definitivament aprovades les Bases reguladores dels ajuts individuals de l? Ajuntament de la Granada per la pràctica esportiva, casal d? estiu i ajuts per material escolar, llibres i sortides escolars, per transcurs del període d? informació pública de l? aprovació inicial, es procedeix a la publicació íntegra dels textos per a general coneixement, publicant-se també a la web municipal.

1. BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE L? AJUNTAMENT DE LA GRANADA.

Article 1. Marc Legal.

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, entre d'altres.

La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de necessitats socials i al seu article 4.e) l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions per circumstàncies socials arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius desfavorits.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en les qüestions relatives al procediment administratiu.

L'article 1.uno i 4,1b) del Reial Decret 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, altres mesures de caràcter econòmic, estableix que les ajudes emeses per les Entitats Locals per necessitat d'escolarització són inembargables i estan exemptes de tributació.

Article 2. Objecte.

L? objecte de la convocatòria és la concessió d? ajuts individuals per a qualsevol persona empadronada al municipi de La Granada que compleixi amb algun d? aquests requisits:

ýÿ ýÿ

ýÿ

Infants d? entre 3 i 18 anys que realitzin una activitat esportiva de base. Persones majors de 65 anys que realitzi activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa. Persones que acreditin algun tipus de disminució en la seva capacitat física, psíquica o sensorial i que realitzin activitats esportives terapèutiques per prescripció facultativa.

Article 3. Publicació de les bases reguladores.

Les presents bases reguladores seran publicades al Diari Oficial de la Província de Barcelona i restaran vigents fins a nova modificació i/o revocació de les mateixes.

Article 4. Període d? execució.

Les beques concedides a l? empara d? aquestes bases s? hauran de destinar al pagament d? activitats esportives de la temporada que determini la convocatòria.

Article 5. Persones beneficiàries.

5.1. Podran sol·licitar aquests ajuts les persones empadronades al municipi de La Granada que estiguin realitzant una activitat esportiva de base en alguna de les entitats esportives del municipi i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. També podran ser beneficiàries de la beca les persones que realitzin activitats esportives en entitats d? altres municipis sempre i quan la modalitat esportiva que realitzen no s? oferís a La Granada. També podran ser beneficiaris de la beca gent gran o persones amb algun tipus de discapacitat que realitzin activitat terapèutica per prescripció facultativa.

5.2 Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, així com la persona destinatària de l? ajut, sempre i quan sigui major d? edat i no estigui incapacitada.

Article 6. Requisits.

6.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l? article 5, per rebre l? ajut cal:

a) Presentar al Sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en l? article 10 d? aquestes bases en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria

b) L? alumne/a ha d? estar empadronat a La Granada

c) La renda disponible en funció dels membres de la unitat familiar ha de ser igual o

inferior a l? expressada en la taula següent:

MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL*

1 membre 569,12 € 2 membres 739,86 € 3 membres 910,59 € 4 membres 1.081,33 € 5 membres 1.252,06 € 6 membres 1.422,80 €

* La renda disponible de la unitat familiar s? obté de la suma dels ingressos obtinguts en els darrers 6 mesos pels seus membres i de restar les despeses d? habitatge amb els límits regulats.

Aquests requisits s? han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d? aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l? Ajut, d? acord amb les previsions de l? article 14.

6.2. Tanmateix, en casos excepcionals, l? Ajuntament podrà atorgar l? ajut per a la pràctica esportiva malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l? apartat anterior, quan els Serveis Socials així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d? un informe social motivat.

Article 7. Renda da la unitat familiar.

7.1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

Per membre de la unitat familiar, concretament es tindran en compte els ingressos dels progenitors, si s? escau, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les persones beneficiàries, germans tiets i avis dels beneficiaris, que constin en el certificat de convivència aportat d? acord amb les previsions de l? article 10.

En tot cas es consideraran membres computables de l? unitat familiar ambdós progenitors encara que un d? ells no consti en el certificat municipal de convivència, excepte que s? acrediti documentalment una situació familiar diferent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l? alumne pel qual es sol·licita l? ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s? escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s? inclourà dins el còmput de la renda familiar.

En cas de justificar una situació de custòdia compartida, el pare o la mare empadronat a La Granada podrà sol·licitar la beca independentment del municipi on estiguin empadronats els fills i podrà optar a un 50% de la bonificació establerta.

A l? hora de calcular la renda de la unitat familiar dels pares i avis es computarà la totalitat dels ingressos. Els germans majors de 16 anys i els oncles, computaran en un 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; si es demostren càrregues familiars, no es comptabilitzarà el seus ingressos. En cas d? acreditació de violència masclista, només es tindrà en comte la renda o ingressos personals de que disposi la persona víctima d? aquesta violència.

7.2. Membres Càlcul de la renda de la unitat familiar:

Pel càlcul de la renda disponible de la unitat familiar es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat de convivència durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d? ingressos es valoraran: Rendiments de treball per compte aliena, rendiments d? activitats econòmiques per compte pròpia, prestacions socials i transferències rebudes i/o pagades a altres llars, ingressos percebuts per infants i resultats de declaracions d? impostos.

En l? apartat de despeses d? habitatge es deduirà un màxim de 450 € per unitat familiar sigui de lloguer o hipoteca.

Article 8. Convocatòria i import dels ajuts.

8.1 El termini de presentació de les sol·licituds per als ajuts per a la pràctica esportiva es publicarà en la convocatòria corresponent que s? aprovarà anualment per l? Ajuntament de La Granada.

8.2 Els imports atorgats vindran determinats per l? aplicació del barem de puntuació establert per a la convocatòria, i en cap cas superarà la despesa realitzada per la persona sol·licitant.

Article 9. Sol·licitud.

La sol·licitud s? obté i es presenta a les oficines de l? Ajuntament de La Granada, carrer de l? Estació 25, en horari d? atenció al públic. Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat juntament amb la documentació que acredita les circumstancies que s? al·leguen.

Article 10: Documentació.

10.1 Documentació General:

ýÿ Model de sol·licitud complimentat on consti el cost de l? activitat esportiva a realitzar.

ýÿ En cas d? algun membre de la unitat familiar que no estigui empadronat, caldrà aportar el seu DNI o NIE. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.

ýÿ Llibre de família.

ýÿ 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca de l? habitatge on resideix la persona beneficiària, si és el cas.

ýÿ En cas de realitzar una activitat per prescripció facultativa, caldrà aportar l? informe mèdic que ho acrediti.

10.2 Documentació econòmica:

De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

a) Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos

b) Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la

Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.

c) Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya).

d) Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

e) En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

f) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos.

10.3 Documentació específica:

a) En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d? interposició de la demanda, document notarial ...). En cas que s? hagi establert el pagament d? una pensió, però que no es passi, s? ha d? acreditar amb la fotocòpia de la denúncia d? aquest fet. Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més.

b) En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d? aquest fet (fotocòpia).

c) En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de discapacitat física o psíquica: certificats que acreditin aquestes circumstàncies.

d) En cas de dones víctimes de violència masclista: la documentació acreditativa d? acord amb les previsions de l? article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d? abril.

L'omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut.

L'Ajuntament de La Granada es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 11: Criteris d? adjudicació.

11.1 Totes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors seran sotmeses al barem de puntuació establert per a la convocatòria en curs (Annex 1), mitjançant el qual es determinarà si es te dret o no a l? ajut i quin import correspon a cada sol·licitant.

11.2 Els ajuts per a la pràctica esportiva s? atorgaran amb càrrec al crèdit pressupostari aprovat cada any sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 12: Tramitació.

12.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l'Ajuntament les revisarà.

12.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran veremades.

12.3 L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts a l? Annex 1 o bé mitjançant informe motivat previst en l'article 6.2, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. La documentació general i econòmica indicada a l'article 10.1 i 10.2 és preceptiva i es considera imprescindible per a poder valorar la sol·licitud.

12.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, l'Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12.5 Els Serveis Socials proposarà a l? Alcaldia l'atorgament dels ajuts per a la pràctica esportiva, d'acord amb allò que estableixen aquestes bases.

12.6 El termini màxim per resoldre les beques es publicarà en la convocatòria corresponent aprovada anualment per l? Ajuntament de La Granada.

12.7 L'Ajuntament de La Granada notificarà a la persona sol·licitant la resolució de la beca per carta escrita a l? adreça que consti en la sol·licitud.

Article 13. Recursos.

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia següent de la notificació de la resolució.

Article 14. Circumstàncies que poden donar lloc a la revocació o modificació de la resolució.

14.1 L? Ajuntament de La Granada es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades per a l? obtenció de l? ajut. En cas d'incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de la concessió de l'ajut es podrà procedir a la seva modificació o revocació, ja sigui d'ofici o a instància de part, sempre que no es perjudiquin els interessos de terceres persones.

14.2 Les famílies informaran a l? Ajuntament per escrit (Instància municipal) quan algun beneficiari, causi baixa de l? activitat objecte de la subvenció, ja que aquest fet pot provocar una modificació en la resolució.

14.3 Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d? aplicació els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015 de 1 d? octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

Article 15. Pagament i justificació de l? Ajut.

Un cop notificada la resolució i sempre dintre del període d? execució de la subvenció, l'Ajuntament de La Granada Pagarà l? import atorgat directament a la persona sol·licitant, prèvia justificació de la despesa. S? acceptaran a efectes de la justificació els rebuts de pagament de les activitats esportives corresponents. En cap cas es preveu el pagament avançat de l? ajut.

Article 16. Compatibilitat amb d? altres ajuts.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d? altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l? import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i té el compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur.

Article 17. Protecció de dades.

En compliment de l? art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, us proporcionem informació que heu de conèixer en relació a l? ús de les dades personals que us sol·licitem en aquests imprès.

Us recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud ens heu de proporcionar tota la informació assenyalada com a obligatòria i que les dades s? incorporaran al fitxer deu de Benestar Social, amb la finalitat d? utilitzar-lo per al tràmit exclusiu del fitxer identificat. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-vos a l? adreça indicada en l? apartat d? exercici de drets. Responsable i exercici dels drets del fitxer, Ajuntament de La Granada, carrer de l? Estació 25, La Granada.

ANNEX 1: Barem de puntuació per als ajuts individuals per a la pràctica esportiva de l? Ajuntament de La Granada

CRITERIS DE LA D? OTORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Participació de la valoració econòmica (%) 70,0 Participació de la valoració social (%) 30,0

LLINDAR ECONÒMIC D? ACCÉS

A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

Tipus d? unitat de convivència

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL (amb la despesa d? habitatge descomptada) Equivalent al 100% de l? IRSC

Un membre 569,12 €

Dos membres 739,86 €

Tres membres 910,59 €

Quatre membres 1.081,33 € Cinc membres 1.252,06 €

Sis membres 1.422,80 €

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s? obté de la suma dels ingressos (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d? habitatge amb els límits regulats.

A efectes de la barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible Puntuació assignada

Renda disponible inferior al 33,3% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 6 punts

Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 4 punts

Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 2 punts

Ítems per a realitzar la valoració social (5 punts sobre 10):

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d? acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

Graella de valoració social

Màxima puntuació. Situacions d? emergència social Puntuació assignada

Dèficit en les condicions d? alimentació i higiene personal (2)

Dificultat en l? accés o manteniment de l? habitatge i/o de les seves condicions d? accessibilitat, habitabilitat o equipament

(2)

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

(2)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l? existència d? altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d? algun membre, explotació laboral, etc.)

(2)

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat Puntuació assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)

(2)

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc Puntuació assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d? atur, un membre en situació d? atur de llarga durada)

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.) (1 punt) Existència de membre/s amb problemes de salut

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

Factors addicionals a la valoració social

Factors addicionals a la valoració social

ýÿ

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

Compliment dels acords establerts al pla de treball Incompliment puntual dels acords Incompliment sistemàtic dels acords Compliment condicions establertes Incompliment de les relacions establertes Membre/s amb ocupació activa Membre/s en recerca activa de feina Existència de xarxa de suport (familiar, social)

2. BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS PER AL CASAL D? ESTIU MUNICIPAL DE L? AJUNTAMENT DE LA GRANADA.

Article 1. Marc Legal.

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, entre d'altres.

La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de necessitats socials i al seu article 4.e) l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions

per circumstàncies socials arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius desfavorits.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

La Llei 39/2015 de 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

Article 2. Objecte.

L? objecte d? aquestes bases es regir la convocatòria per l? atorgament d? ajuts destinats a la bonificació de la quota del casal d? estiu municipal de l? Ajuntament de La Granada.

Article 3. Publicació de les bases reguladores.

Les presents bases reguladores seran publicades al Diari Oficial de la Província de Barcelona i restaran vigents fins a nova modificació i/o revocació de les mateixes.

Article 4. Període d? execució.

Les beques concedides a l? empara d? aquestes bases s? hauran de destinar al pagament del casal d? estiu de l? any que determini la convocatòria.

Article 5. Persones beneficiàries.

5.1. Poden ser beneficiaris dels ajuts dels infants d? entre 3 i 16 anys, empadronats a La Granada, es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

5.2 Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Article 6. Requisits.

6.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l? article 5, per rebre l? ajut cal:

a) Presentar al Sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en l? article 10 d? aquestes bases en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria

b) L? infant ha d? estar empadronat a La Granada

c) La renda disponible en funció dels membres de la unitat familiar ha de ser igual o

inferior a l? expressada en la taula següent:

MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL*

1 membre 569,12 € 2 membres 739,86 € 3 membres 910,59 € 4 membres 1.081,33 € 5 membres 1.252,06 € 6 membres 1.422,80 €

* La renda disponible de la unitat familiar s? obté de la suma dels ingressos obtinguts en els darrers 6 mesos pels seus membres i de restar les despeses d? habitatge amb els límits regulats.

Aquests requisits s? han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d? aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l? Ajut, d? acord amb les previsions de l? article 14.

6.2. Tanmateix, en casos excepcionals, l? Ajuntament podrà atorgar l? ajut de Casal d? estiu malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l? apartat anterior, quan els Serveis Socials així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d? un informe social motivat.

Article 7. Renda da la unitat familiar.

7.1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

Per membre de la unitat familiar, concretament es tindran en compte els ingressos dels progenitors, si s? escau, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les persones beneficiàries, germans tiets i avis dels beneficiaris, que constin en el certificat de convivència aportat d? acord amb les previsions de l? article 10.

En tot cas es consideraran membres computables de l? unitat familiar ambdós progenitors encara que un d? ells no consti en el certificat municipal de convivència, excepte que s? acrediti documentalment una situació familiar diferent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l? alumne pel qual es sol·licita l? ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s? escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s? inclourà dins el còmput de la renda familiar.

En cas de justificar una situació de custòdia compartida, el pare o la mare empadronat a La Granada podrà sol·licitar la beca independentment del municipi on estiguin empadronats els fills i podrà optar a un 50% de la bonificació establerta. A l? hora de calcular la renda de la unitat familiar dels pares i avis es computarà la totalitat dels ingressos. Els germans majors de 16 anys i els oncles, computaran en un 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; si es demostren càrregues familiars, no es comptabilitzarà el seus ingressos.

En cas d? acreditació de violència masclista, només es tindrà en comte la renda o ingressos personals de que disposi la persona víctima d? aquesta violència.

7.2. Membres Càlcul de la renda de la unitat familiar:

Pel càlcul de la renda disponible de la unitat familiar es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat de convivència durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d? ingressos es valoraran: Rendiments de treball per compte aliena, rendiments d? activitats econòmiques per compte pròpia, prestacions socials i transferències rebudes i/o pagades a altres llars, ingressos percebuts per infants i resultats de declaracions d? impostos.

En l? apartat de despeses d? habitatge es deduirà un màxim de 450 € per unitat familiar sigui de lloguer o hipoteca.

Article 8. Convocatòria i import dels ajuts.

8.1 El termini de presentació de les sol·licituds per als ajuts de casal d? estiu es publicarà en la convocatòria corresponent que s? aprovarà anualment per l? Ajuntament de La Granada.

Les sol·licituds presentades fora dels terminis no seran acceptades.

8.2 La Bonificació atorgat a cada família vindrà determinat per l? aplicació del barem de puntuació establert anualment per en cada convocatòria i s? aplicarà al preu del casal, sense tenir en compte els servei d? acollida ni menjador.

Article 9. Sol·licitud.

La sol·licitud s? obté i es presenta a les oficines de l? Ajuntament de La Granada, carrer de l? Estació 25, en horari d? atenció al públic. Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat juntament amb la documentació que acredita les circumstancies que s? al·leguen.

Article 10: Documentació.

10.1 Documentació General:

ýÿ DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.

ýÿ Llibre de família.

ýÿ 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca de l? habitatge on resideix la persona beneficiària, si és el cas.

10.2 Documentació econòmica:

De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

a) Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.

b) Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.

c) Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya).

d) Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

e) En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

f) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos.

10.3 Documentació específica:

a) En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d? interposició de la demanda, document notarial ...). En cas que s? hagi establert el pagament d? una pensió, però que no es passi, s? ha d? acreditar amb la fotocòpia de la denúncia d? aquest fet. Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més.

b) En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d? aquest fet (fotocòpia).

c) En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de discapacitat física o psíquica: certificats que acreditin aquestes circumstàncies.

d) En cas de dones víctimes de violència masclista: la documentació acreditativa d? acord amb les previsions de l? article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d? abril.

L'omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut.

L'Ajuntament de La Granada es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 11: Criteris d? adjudicació.

11.1 Totes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors seran sotmeses al barem de puntuació establert per a la convocatòria en curs (Annex 1), mitjançant el qual es determinarà si es te dret o no a l? ajut i quina bonificació correspon a cada família.

11.2 Els ajuts de casal d? estiu s? atorgaran amb càrrec al crèdit pressupostari aprovat cada any sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 12: Tramitació.

12.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l'Ajuntament les revisarà.

12.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran veremades.

12.3 L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts a l? Annex 1 o bé mitjançant informe motivat previst en l'article 6.2, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. La documentació general i econòmica indicada a l'article 10.1 i 10.2 és preceptiva i es considera imprescindible per a poder valorar la sol·licitud.

12.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, l'Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12.5 Els Serveis Socials proposarà a l? Alcaldia l'atorgament dels ajuts de casal d? estiu, d'acord amb allò que estableixen aquestes bases.

12.6 El termini màxim per resoldre les beques es publicarà en la convocatòria corresponent aprovada anualment per l? Ajuntament de La Granada.

12.7 L'Ajuntament de La Granada notificarà a la persona sol·licitant la resolució de la beca per carta escrita a l? adreça que consti en la sol·licitud.

Article 13. Recursos.

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia següent de la notificació de la resolució.

Article 14. Circumstàncies que poden donar lloc a la revocació o modificació de la resolució.

14.1 L? Ajuntament de La Granada es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades per a l? obtenció de l? ajut. En cas d'incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de la concessió de l'ajut es podrà procedir a la seva modificació o revocació, ja sigui d'ofici o a instància de part, sempre que no es perjudiquin els interessos de terceres persones.

14.2 Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d? aplicació els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015 de 1 d? octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

Article 15. Pagament i justificació de l? Ajut.

L'Ajuntament de La Granada bonificarà amb l? import resultant de l? aplicació del barem a les famílies sol·licitants. En el moment de la inscripció la família haurà d? abonar a l? Ajuntament la part restant de l? import en funció de l? opció de casal sol·licitada. Un cop la família faci el pagament de la part corresponent i s? emeti el rebut que així ho indiqui per part de l? Ajuntament de La Granada, es considerarà que la beca ha estat justificada. El termini per a justificar la subvenció, serà el mateix que el que correspongui a la inscripció del casal d? estiu. En cap cas es preveu el pagament avançat de l? Ajut.

Article 16. Compatibilitat amb d? altres ajuts.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d? altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l? import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i té el compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur

Article 17. Protecció de dades.

En compliment de l? art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, us proporcionem informació que heu de conèixer en relació a l? ús de les dades personals que us sol·licitem en aquests imprès.

Us recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud ens heu de proporcionar tota la informació assenyalada com a obligatòria i que les dades s? incorporaran al fitxer deu de Benestar Social, amb la finalitat d? utilitzar-lo per al tràmit exclusiu del fitxer identificat. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-vos a l? adreça indicada en l? apartat d? exercici de drets. Responsable i exercici dels drets del fitxer, Ajuntament de La Granada, carrer de l? Estació 25, La Granada.

ANNEX 1: Barem de puntuació per als ajuts individuals per al casal d? estiu municipal de l? Ajuntament de La Granada per a la convocatòria

CRITERIS DE LA D? OTORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Participació de la valoració econòmica (%) 70,0 Participació de la valoració social (%) 30,0

LLINDAR ECONÒMIC D? ACCÉS

A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

Tipus d? unitat de convivència

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL (amb la despesa d? habitatge descomptada)

Equivalent al 100% de l? IRSC

Un membre 569,12 €

Dos membres 739,86 €

Tres membres 910,59 € Quatre membres 1.081,33 €

Cinc membres 1.252,06 €

Sis membres 1.422,80 €

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s? obté de la suma dels ingressos (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d? habitatge amb els límits regulats.

A efectes de la barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible

Puntuació assignada

Renda disponible inferior al 33,3% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 6 punts

Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 4 punts

Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 2 punts

Ítems per a realitzar la valoració social (5 punts sobre 10):

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d? acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

Graella de valoració social

Màxima puntuació. Situacions d? emergència social Puntuació assignada

Dèficit en les condicions d? alimentació i higiene personal (2)

Dificultat en l? accés o manteniment de l? habitatge i/o de les seves condicions d? accessibilitat, habitabilitat o equipament

(2)

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

(2)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l? existència d? altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d? algun membre, explotació laboral, etc.)

(2)

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat Puntuació assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)

(2)

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc Puntuació assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d? atur, un membre en situació d? atur de llarga durada)

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.) (1 punt) Existència de membre/s amb problemes de salut

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

Factors addicionals a la valoració social

Factors addicionals a la valoració social

ýÿ

ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ ýÿ

Compliment dels acords establerts al pla de treball Incompliment puntual dels acords Incompliment sistemàtic dels acords Compliment condicions establertes Incompliment de les relacions establertes Membre/s amb ocupació activa Membre/s en recerca activa de feina Existència de xarxa de suport (familiar, social)

3. BASES REGULADORES DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES I SORTIDES PER A ALUMNES QUE ESTIGUIN CURSANT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DE LA GRANADA.

Article 1. Marc Legal.

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, disposa que són principis del sistema educatiu espanyol, entre d'altres, la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com l'equitat que garanteixi la igualtat d'oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l'accessibilitat universal a l'educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.

L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària, entre d'altres. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, entre d'altres.

La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de necessitats socials i al seu article 4.e) l'afavoriment de la igualtat per eliminar discriminacions per circumstàncies socials arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius desfavorits.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis, entre d'altres, complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d? educació de Catalunya, estableix com a principi rector del sistema educatiu la universalitat i l? equitat com a garantia d? igualtat d? oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

La Llei 39/2015 de 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.

L'article 1.uno i 4,1b) del Reial Decret 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i, altres mesures de caràcter econòmic, estableix que les ajudes emeses per les Entitats Locals per necessitat d'escolarització són inembargables i estan exemptes de tributació.

Article 2. Objecte.

L? objecte d? aquestes bases es regir la convocatòria per l? atorgament d? ajuts de material escolar, llibres i sortides pels alumnes empadronats al municipi de La Granada i matriculats en centres públics que cursin educació secundària obligatòria.

Article 3. Publicació de les bases reguladores.

Les presents bases reguladores seran publicades al Diari Oficial de la Província de Barcelona i restaran vigents fins a nova modificació i/o revocació de les mateixes.

Article 4. Període d? execució.

Les beques concedides a l? empara d? aquestes bases s? hauran de destinar al pagament dels llibres, material escolar i/o sortides del curs escolar que determini la convocatòria.

Article 5. Persones beneficiàries.

5.1. Poden ser beneficiaris dels ajuts de material escolar, llibres i sortides els alumnes empadronats a La Granada matriculats en centres públics, que cursin educació secundària obligatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

5.2 Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Article 6. Requisits.

6.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l? article 5, per rebre l? ajut cal:

a) Presentar al Sol·licitud i la documentació obligatòria, així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en l? article 10 d? aquestes bases en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria

b) L? alumne/a ha d? estar empadronat a La Granada

c) La renda disponible en funció dels membres de la unitat familiar ha de ser igual i

inferior l? expressada en la taula següent:

MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL* 1 membre 569,12 € 2 membres 739,86 € 3 membres 910,59 € 4 membres 1.081,33 € 5 membres 1.252,06 € 6 membres 1.422,80 €

* La renda disponible de la unitat familiar s? obté de la suma dels ingressos obtinguts en els darrers 6 mesos pels seus membres i de restar les despeses d? habitatge amb els límits regulats.

Aquests requisits s? han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d? aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l? Ajut, d? acord amb les previsions de l? article 14.

6.2. Tanmateix, en casos excepcionals, l? Ajuntament podrà atorgar l? ajut de material escolar, llibres i sortides malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l? apartat anterior, quan els Serveis Socials així ho considerin i ho proposin, mitjançant la presentació d? un informe social motivat.

Article 7. Renda da la unitat familiar.

7.1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

Per membre de la unitat familiar, concretament es tindran en compte els ingressos dels progenitors, si s? escau, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda i protecció de les persones beneficiàries, germans tiets i avis dels beneficiaris, que constin en el certificat de convivència aportat d? acord amb les previsions de l? article 10.

En tot cas es consideraran membres computables de l? unitat familiar ambdós progenitors encara que un d? ells no consti en el certificat municipal de convivència, excepte que s? acrediti documentalment una situació familiar diferent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb l? alumne pel qual es sol·licita l? ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s? escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s? inclourà dins el còmput de la renda familiar.

En cas de justificar una situació de custòdia compartida, el pare o la mare empadronat a La Granada podrà sol·licitar la beca independentment del municipi on estiguin empadronats els fills i podrà optar a un 50% de la bonificació establerta.

A l? hora de calcular la renda de la unitat familiar dels pares i avis es computarà la totalitat dels ingressos. Els germans majors de 16 anys i els oncles, computaran en un 50 % en cas que no tinguin carregues familiars; si es demostren càrregues familiars, no es comptabilitzarà el seus ingressos. En cas d? acreditació de violència masclista, només es tindrà en comte la renda o ingressos personals de que disposi la persona víctima d? aquesta violència.

7.2. Membres Càlcul de la renda de la unitat familiar:

Pel càlcul de la renda disponible de la unitat familiar es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat de convivència durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d? ingressos es valoraran: Rendiments de treball per compte aliena, rendiments d? activitats econòmiques per compte pròpia, prestacions socials i transferències rebudes i/o pagades a altres llars, ingressos percebuts per infants i resultats de declaracions d? impostos.

En l? apartat de despeses d? habitatge es deduirà un màxim de 450 € per unitat familiar sigui de lloguer o hipoteca.

Article 8. Convocatòria i import dels ajuts.

8.1 El termini de presentació de les sol·licituds per als ajuts de material escolar, llibres i sortides per a alumnes que estiguin cursant ESO de la Granada que es es publicarà en la convocatòria corresponent que s? aprovarà anualment per l? Ajuntament de La Granada.

8.2 Els imports atorgat a cada família vindrà determinat per l? aplicació del barem de puntuació establert per a la convocatòria, i en cap cas superarà la despesa realitzada per la família en concepte de material escolar, llibres i/o sortides.

Article 9. Sol·licitud.

La sol·licitud s? obté i es presenta a les oficines de l? Ajuntament de La Granada, carrer de l? Estació 25, en horari d? atenció al públic. Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat juntament amb la documentació que acredita les circumstancies que s? al·leguen.

Article 10: Documentació.

10.1 Documentació General:

ýÿ En cas d? algun membre de la unitat familiar que no estigui empadronat, caldrà aportar el seu DNI o NIE. Si no es disposa de NIE caldrà aportar el passaport.

ýÿ Llibre de família.

ýÿ 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca de l? habitatge on resideix la persona beneficiària, si és el cas.

10.2 Documentació econòmica:

De tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

a) Treballadors/es per compte aliena: nòmines dels darrers 6 mesos.

b) Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud.

c) Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya).

d) Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.

e) En cas d'impossibilitat de justificar els ingressos, declaració jurada d'ingressos de cada membre de la unitat de convivència dels darrers 6 mesos.

f) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos.

10.3 Documentació específica:

a) En cas de separació o divorci: sentència de separació (fotocòpia) i conveni regulador (fotocòpia). En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant d? interposició de la demanda, document notarial ...). En cas que s? hagi establert el pagament d? una pensió, però que no es passi, s? ha d? acreditar amb la fotocòpia de la denúncia d? aquest fet. Si no es porta aquest document, es comptarà la pensió com un ingrés més.

b) En cas de representació legal/acolliment: documentació acreditativa d? aquest fet (fotocòpia).

c) En cas que algun membre de la unitat familiar pateixi algun tipus de discapacitat física o psíquica: certificats que acreditin aquestes circumstàncies.

d) En cas de dones víctimes de violència masclista: la documentació acreditativa d? acord amb les previsions de l? article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d? abril.

L'omissió de presentació de la documentació complementària suposa la no acreditació de la situació respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l'ajut.

L'Ajuntament de La Granada es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment; així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Article 11: Criteris d? adjudicació.

11.1 Totes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors seran sotmeses al barem de puntuació establert per a la convocatòria en curs (Annex 1), mitjançant el qual es determinarà si es te dret o no a l? ajut i quin import correspon a cada família.

11.2 Els ajuts de material escolar, llibres i sortides s? atorgaran amb càrrec al crèdit pressupostari aprovat cada any sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

Article 12: Tramitació.

12.1 Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l'Ajuntament les revisarà.

12.2 Les sol·licituds presentades fora de termini no seran veremades.

12.3 L'Ajuntament valorarà, de conformitat als barems establerts a l? Annex 1 o bé mitjançant informe motivat previst en l'article 6.2, les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats en aquestes bases. La documentació general i econòmica indicada a l'article 10.1 i 10.2 és preceptiva i es considera imprescindible per a poder valorar la sol·licitud.

12.4 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases, l'Ajuntament requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12.5 Els Serveis Socials proposarà a l? Alcaldia l'atorgament dels ajuts de material escolar llibres i sortides, d'acord amb allò que estableixen aquestes bases.

12.6 El termini màxim per resoldre les beques es publicarà en la convocatòria corresponent aprovada anualment per l? Ajuntament de La Granada.

12.7 L'Ajuntament de La Granada notificarà a la persona sol·licitant la resolució de la beca per carta escrita a l? adreça que consti en la sol·licitud.

Article 13. Recursos.

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació en el taulell d'anuncis de l'atorgament o denegació de l'ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d'un mes comptat des del dia següent de la notificació de la resolució.

Article 14. Circumstàncies que poden donar lloc a la revocació o modificació de la resolució.

14.1 L? Ajuntament de La Granada es reserva el dret de verificar en qualsevol moment les dades aportades per a l? obtenció de l? ajut. En cas d'incompliment total o parcial dels requisits, les condicions, les finalitats o qualsevol altre incompliment de la concessió de l'ajut es podrà procedir a la seva modificació o revocació, ja sigui d'ofici o a instància de part, sempre que no es perjudiquin els interessos de terceres persones.

14.2 Les famílies informaran a l? Ajuntament per escrit (Instància municipal) quan algun alumne beneficiari, es traslladi de centre, ja que aquest fet pot provocar una modificació en la resolució.

14.3 Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d? aplicació els articles 93 i 94 de la Llei 39/2015 de 1 d? octubre, del Procediment Administració Comú de les Administracions Públiques.

Article 15. Pagament i justificació de l? Ajut.

Un cop notificada la resolució i sempre dintre del període d? execució de la subvenció, l'Ajuntament de La Granada Pagarà l? import atorgat directament a la persona sol·licitant, prèvia justificació de la despesa. S? acceptaran a efectes de la justificació: els tiquets de pagament de llibres i/o material escolar i els rebuts expedits pels centres educatius referents a pagaments de dossiers, materials escolar i/o altres activitats curriculars. Totes les justificacions hauran de ser nominals. En cap cas es preveu el pagament avançat de l? ajut.

Article 16. Compatibilitat amb d? altres ajuts.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d? altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l? import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada. Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i té el compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur

Article 17. Protecció de dades.

En compliment de l? art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, us proporcionem informació que heu de conèixer en relació a l? ús de les dades personals que us sol·licitem en aquests imprès.

Us recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud ens heu de proporcionar tota la informació assenyalada com a obligatòria i que les dades s? incorporaran al fitxer deu de Benestar Social, amb la finalitat d? utilitzar-lo per al tràmit exclusiu del fitxer identificat. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-vos a l? adreça indicada en l? apartat d? exercici de drets. Responsable i exercici dels drets del fitxer, Ajuntament de La Granada, carrer de l? Estació 25, La Granada.

ANNEX 1: Barem de puntuació per als ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides de l? Ajuntament de La Granada per a la convocatòria

CRITERIS DE LA D? OTORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Participació de la valoració econòmica (%) 70,0 Participació de la valoració social (%) 30,0

LLINDAR ECONÒMIC D? ACCÉS

A LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats:

Tipus d? unitat de convivència

RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL (amb la despesa d? habitatge descomptada) Equivalent al 100% de l? IRSC

Un membre 569,12 €

Dos membres 739,86 €

Tres membres 910,59 €

Quatre membres 1.081,33 € Cinc membres 1.252,06 €

Sis membres 1.422,80 €

La renda disponible de la unitat familiar de convivència s? obté de la suma dels ingressos (obtinguts en els darrers 6 mesos i ajustats a nivell mensual) i de restar la despesa d? habitatge amb els límits regulats.

A efectes de la barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible Puntuació assignada

Renda disponible inferior al 33,3% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 6 punts

Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 4 punts

Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d? unitat de convivència. 2 punts

Ítems per a realitzar la valoració social (5 punts sobre 10):

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d? acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

Graella de valoració social

Màxima puntuació. Situacions d? emergència social Puntuació assignada Dèficit en les condicions d? alimentació i higiene personal (2)

Dificultat en l? accés o manteniment de l? habitatge i/o de les seves condicions d? accessibilitat, habitabilitat o equipament

(2)

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

(2)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l? existència d? altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d? algun membre, explotació laboral, etc.)

(2)

Puntuació intermitja. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat Puntuació assignada

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.)

(2)

Puntuació mínima. Situacions i/o problemàtiques de menor risc Puntuació assignada

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d? atur, un membre en situació d? atur de llarga durada) (1 punt) Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

Existència de membre/s amb problemes de salut

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

(1 punt)

Factors addicionals a la valoració social

Factors addicionals a la valoració social

ýÿ Compliment dels acords establerts al pla de

treball ýÿ Incompliment puntual dels acords ýÿ Incompliment sistemàtic dels acords ýÿ Compliment condicions establertes ýÿ Incompliment de les relacions establertes ýÿ Membre/s amb ocupació activa ýÿ Membre/s en recerca activa de feina ýÿ Existència de xarxa de suport (familiar, social)

La Granada, 31 de maig de 2018.

L? ALCALDE-PRESIDENT Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Deporte
Vivienda
Actividades deportivas
Discapacidad
Familia
Material escolar
Hipotecas
Alquiler de vivienda
Educación
Salud
Tercera edad
Escuelas
Actividades económicas
Bienestar social
Emergencia social
Cultura
Colonias de vacaciones